Sri Ganesha Aksharamalika Stotram – श्री गणेशाक्षरमालिका स्तोत्रम्


अगजाप्रियसुत वारणपतिमुख षण्मुखसोदर भुवनपते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

आगमशतनुत मारितदितिसुत मारारिप्रिय मन्दगते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

इज्याध्ययन मुखाखिलसत्कृति परिशुद्धान्तःकरणगते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ईर्ष्यारोषकषायितमानस दुर्जनदूर पदाम्बुरुह शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

उत्तमतर सत्फलदानोद्यत बलरिपुपूजित शूलिसुत शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ऊहापोह विशारद सम्यमिवर्गकृताभय ढुण्डिविभो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ऋद्धिसुखाभय विश्राणनजनितातुलकीर्तिचयैकनिधे शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ॠक्षाक्षरततिभर्त्सित दुर्गतवित्तविनाशन विघ्नपते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ऌप्तजगद्भय दिव्यगदायुध पोषितदीनजनामित भो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ॡतातन्तु सरूपजगच्चयनिर्मितदक्षदृगन्त विभो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

एणाङ्कार्धविभूषितमस्तक लम्बोदर गजदैत्यरिपो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ऐश्वर्याष्टकनियतनिकेतन पुण्ड्रेक्षूज्ज्वल दिव्यकर शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ओतं प्रोतमिदं हि जगत्त्वयि सृज्यहिवत्परिपूर्णसुखे शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

औदास्यं मयि विघ्नतमः कुलमार्ताण्ड प्रभ मा रचय शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

अङ्घ्रियुगे तव सन्ततसद्रतिमाशु विधत्स्व गणेश मम शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

अश्वस्तनगृहदार सुहृद्भव बन्धं विगलय मे त्वरया शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

कमनीयामितशोणिमदीधिति सन्ध्या भीकृतदिग्वलय शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

खण्डितभण्ड सहोदरनिर्मित विघ्नशिलामलशील गुरो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

गन्धर्वामरकिन्नरनरगण पूजितसज्जन दिव्यनिधे शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

घुमघुमिताखिलविष्टपदिव्य मदस्रुतिराजितगण्डयुग शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ङरतत्वात्मिक वेददलाम्बुज मध्यगतारुणशोभतनो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

चञ्चलघोणसमुद्धृत पीतोज्झित जलपूरितवारिनिधे शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

छायासहचर कोटिसुभास्वर निखिलगुणाकर सन्मतिद शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

जम्भारिप्रमुखामर पुष्कर दिवसकराङ्कुशकर वरद शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

झञ्झानिलमददूरीकृतिचण कर्णानिलधूताभ्रचय शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ज्ञप्तिसदानन्दात्मक निज वररदभान्यक्कृतशीतकर शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

टङ्कायुधवर मस्तकखण्डन यत्नविचित्रितभीतसुर शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ठान्ताब्जालयवदनालोकाविस्तरकामेश्या दयित शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

डोलायितरवि शशधरमण्डलतालातोषित सान्ध्यनट शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

ढक्कावादनतुष्टामरगण बृंहित शिक्षितलोकतते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

णान्ततदर्थ पदार्थ महार्थद पालय मां करुणालय भो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

तूलोपमविभ्रामितभूधर निश्वासानिल लोकपते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

थार्णवजलतति फूत्कृति विशदितमणिवर भास्वरिताण्डचय शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

दरवर्णात्ममनूत्तमशीलिवितीर्ण दुरापपुमर्थतते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

धर्मैकप्रिय धार्मिकतारक मोदकभक्षण नित्यरत शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

नानालोकनिवासि मनोरथलतिकामाधवदृक्प्रसर शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

परमाश्चर्यानुपम मनोहरविहरण पोषितलोकतते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

फालविलोचन फणिवरभूषण फलतति तर्पितकामचय शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

बालेन्दूज्ज्वल फाललसच्छवि तिर्यक्पुण्ड्रावलिललित शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

भगणाभामित मणिवर भूषित भस्मोद्धूलितचारुतनो शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

मूषिकवाहन मुनिजनपोषण मूर्तामूर्तोपाध्यगत शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

यामुनवारिविहारिसमर्चित यातायातक्लेशहर शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

रतिपतिपूजित लावण्याकर राकेन्दूज्ज्वल नखराले शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

लवणरसानन्तर जलनिधिवर सुमणिद्वीपान्तरसदन शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

वाराणस्यावासकुतूहल चिन्तामणिसाक्ष्याद्यभिध शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

शङ्करतोषित दमयन्त्यर्चित राघवपूजित रतिवरद शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

षड्गुणरत्नाकर लम्बोदर बीजापूर प्रिय सुमुख शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

सर्वकृति प्रथमार्चित गौतमपत्नीसेवित यमिकुलप शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

हेरम्बाश्रितपालन चामरकर्ण सुजम्बूफलभक्ष शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

लक्ष्मीपतिमहितातुल विक्रम रोहितताताखिल वरद शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

क्षेमं कुरु जगतामखिलार्थद वेङ्कटसुब्रह्मण्यनुत शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

इत्थमियं पणवर्णमणिस्रक् सिद्धिगणाधिप पदकमले शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

निहिता ये ह्यनया स्तोष्यन्त्याप्स्यन्त्यखिलार्थांस्त्वरया ते शुभ ।
सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥

इति श्रीगणेशाक्षरमालिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।


इतर श्री गणेश स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed