Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्रम्

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

ओं अस्य श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्र महामन्त्र कवचस्य, विभीषण ऋषिः, हनुमान् देवता, सर्वापदुद्धारक श्रीहनुमत्प्रसादेन मम सर्वापन्निवृत्त्यर्थे, सर्वाकार्यानुकूल्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥

ध्यानम् ॥

वामे करे वैरिभीतं वहन्तं
शैलं परे शृङ्खलहारिटङ्कं ।
दधानमच्छच्छवियज्ञसूत्रं
भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् ॥ १ ॥

संवीतकौपीन मुदञ्चिताङ्गुलिं
समुज्ज्वलन्मौञ्जिमथोपवीतिनं
सकुण्डलं लम्बिशिखासमावृतं
तमाञ्जनेयं शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥

आपन्नाखिल लोकार्तिहारिणे श्रीहनूमते
अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमो नमः ॥ ३ ॥

सीतावियुक्तश्रीरामशोकदुःखभयापह
तापत्रितयसंहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते ॥ ४ ॥

आधिव्याधि महामारि ग्रहपीडापहारिणे
प्राणापहर्त्रेदैत्यानां रामप्राणात्मने नमः ॥ ५ ॥

संसारसागरावर्त कर्तव्यभ्रान्तचेतसाम्
शरणागतमर्त्यानां शरण्य़ाय नमोऽस्तुते ॥ ६ ॥

वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे
ब्रह्मास्त्रस्तंभनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये ॥ ७ ॥

रामेष्टं करुणापूर्णं हनूमन्तं भयापहम्
शत्रुनाशकरं भीमं सर्वाभीष्टप्रदायकम् ॥ ८ ॥

कारागृहे प्रयाणे वा सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे
जले स्थले तथाकाशे वाहनेषु चतुष्पथे ॥ ९ ॥

गजसिंह महाव्याघ्र चोर भीषण कानने
ये स्मरन्ति हनूमन्तं तेषां नास्ति विपत् क्वचित् ॥ १० ॥

सर्ववानरमुख्यानां प्राणभूतात्मने नमः
शरण्य़ाय वरेण्याय वायुपुत्राय ते नमः ॥ ११ ॥

प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम्
अर्थसिद्धिं जयं कीर्तिं प्राप्नुवन्ति न सम्शयः ॥ १२ ॥

जप्त्वा स्तोत्रमिदं मन्त्रं प्रतिवारं पठेन्नरः
राजस्थाने सभास्थाने प्राप्ते वादे लभेज्जयम् ॥ १३ ॥

विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः
सर्वापद्भ्यः विमुच्येत नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १४ ॥

मन्त्रं :
मर्कटेश महोत्साह सर्वशोकनिवारक
शत्रून् संहर मां रक्ष श्रियं दापय भो हरे ॥ १५

इति विभीषणकृतं सर्वापदुद्धारक श्रीहनुमत् स्तोत्रम् |


इतर श्री हनुमान् स्तोत्राणि पश्यतु ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: