Lingashtakam – लिङ्गाष्टकम्


ब्रह्ममुरारिसुरार्चित लिङ्गं
निर्मलभासितशोभित लिङ्गम् ।
जन्मजदुःखविनाशक लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ १ ॥

देवमुनिप्रवरार्चित लिङ्गं
कामदहं करुणाकर लिङ्गम् ।
रावणदर्पविनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ २ ॥

सर्वसुगन्धसुलेपित लिङ्गं
बुद्धिविवर्धनकारण लिङ्गम् ।
सिद्धसुरासुरवन्दित लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ ३ ॥

कनकमहामणिभूषित लिङ्गं
फणिपतिवेष्टितशोभित लिङ्गम् ।
दक्षसुयज्ञविनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ ४ ॥

कुङ्कुमचन्दनलेपित लिङ्गं
पङ्कजहारसुशोभित लिङ्गम् ।
सञ्चितपापविनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ ५ ॥

देवगणार्चितसेवित लिङ्गं
भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् ।
दिनकरकोटिप्रभाकर लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ ६ ॥

अष्टदलोपरिवेष्टित लिङ्गं
सर्वसमुद्भवकारण लिङ्गम् ।
अष्टदरिद्रविनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ ७ ॥

सुरगुरुसुरवरपूजित लिङ्गं
सुरवनपुष्पसदार्चित लिङ्गम् ।
परात्परं परमात्मक लिङ्गं [** परमपदं **]
तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम् ॥ ८ ॥

लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥


इतर श्री शिव स्तोत्राणि पश्यतु ।

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: