Sri Sudarshana Kavacham 2 – श्री सुदर्शन कवचम् २


प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद ।
सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्वतः ॥ १ ॥

नारद उवाच ।
श्रुणुश्वेह द्विजश्रेष्ट पवित्रं परमाद्भुतम् ।
सौदर्शनं तु कवचं दृष्टाऽदृष्टार्थ साधकम् ॥ २ ॥

कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् तथा स्मृतम् ।
सुदर्शन महाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते ॥ ३ ॥

ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यते ।
शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः ॥ ४ ॥

घ्राणं पातु महादैत्य-रिपुरव्यात् दृशौ मम ।
सहस्रारः शृतिं पातु कपोलं देववल्लभः ॥ ५ ॥

विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः ।
कण्ठं पातु महाज्वालः स्कंधौ दिव्यायुधेश्वरः ॥ ६ ॥

भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः ।
षट्कोण संस्थितः पातु हृदयं धाम मामकम् ॥ ७ ॥

मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् ।
सर्वयुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः ॥ ८ ॥

सोमसूर्याग्नि नयनः ऊरू पातु च मामकौ ।
गुह्यं पातु महामायो जानुनी तु जगत्पतिः ॥ ९ ॥

जङ्घे पातु ममाजस्रं अहिर्बुध्न्यः सुपूजितः ।
गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः ॥ १० ॥

सकलायुध संपूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः ।
य इदं कवचं दिव्यं परमानंददायिनम् ॥ ११ ॥

सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः ।
तस्यार्थ सिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवम् ॥ १२ ॥

कूष्माण्ड चण्ड भूताद्याः ये च दुष्टाः ग्रहाः स्मृताः ।
पलायन्तेऽनिशं हि ताः वर्मणोस्य प्रभावतः ॥ १३ ॥

कुष्टाऽपस्मार गुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः ।
नश्यन्त्ये तन्मन्त्रितांबु पानात् सप्त दिनावधि ॥ १४ ॥

अनेन मन्त्रिताम्मृत्स्नां तुलसी मूल संस्थिताम् ।
ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः ॥ १५ ॥

वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान्कामानवाप्नुयात् ।

इति श्रीभृगुसंहितोक्त श्रीसुदर्शन कवचं संपूर्णम् ॥


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" పుస్తకం విడుదల అయింది..

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: