Sri Subrahmanya ashtottara satanama stotram – श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

स्कन्दो गुहः षण्मुखश्च फालनेत्रसुतः प्रभुः ।
पिङ्गलः कृत्तिकासूनुः शिखिवाहो द्विषड्भुजः ॥ १ ॥

द्विषण्णेत्रश्शक्तिधरः पिशिताशाप्रभञ्जनः ।
तारकासुरसंहारि रक्षोबलविमर्दनः ॥ २ ॥

मत्तः प्रमत्तोन्मत्तश्च सुरसैन्यसुरक्षकः ।
देवसेनापतिः प्राज्ञः कृपालो भक्तवत्सलः ॥ ३ ॥

उमासुतश्शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चधारणः ।
सेनानीरग्निजन्मा च विशाखश्शङ्करात्मजः ॥ ४ ॥

शिवस्वामि गणस्वामि सर्वस्वामि सनातनः ।
अनन्तमूर्तिरक्षोभ्यः पार्वती प्रियनन्दनः ॥ ५ ॥

गङ्गासुतश्शरोद्भूत आहूतः पावकात्मजः ।
जृम्भः प्रजृम्भः उज्जृम्भः कमलासनसंस्तुतः ॥ ६ ॥

एकवर्णो द्विवर्णश्च त्रिवर्णस्सुमनोहरः ।
चतुर्वर्णः पञ्चवर्णः प्रजापतिरहह्पतिः ॥ ७ ॥

अग्निगर्भश्शमीगर्भो विश्वरेतास्सुरारिहा ।
हरिद्वर्णश्शुभकरो वटुश्च पटुवेषभृत् ॥ ८ ॥

पूषागभस्तिर्गहनो चन्द्रवर्ण कलाधरः ।
मायाधरो महामायी कैवल्यश्शङ्करात्मजः ॥ ९ ॥

विश्वयोनिरमेयात्मा तेजोनिधिरनामयः ।
परमेष्ठी परब्रह्म वेदगर्भो विराट्सुतः ॥ १० ॥

पुलिन्दकन्याभर्ताच महासारस्वतवृतः ।
अश्रिताखिलदाताच चोरघ्नो रोगनाशनः ॥ ११ ॥

अनन्तमूर्तिरानन्दश्शिखण्डीकृतकेतनः ।
डम्भः परमडम्भश्च महाडम्भोवृषाकपिः ॥ १२ ॥

कारणोत्पत्तिदेहश्च कारणातीतविग्रहः ।
अनीश्वरोऽमृतःप्राणः प्राणायाम परायणः ॥ १३ ॥

विरुद्धहन्त वीरघ्नो रक्तश्यामगलोऽपिच ।
सुब्रह्मण्यो गुहप्रीतः ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः ॥ १४ ॥

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Download Stotra Nidhi mobile app