Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

स्कन्दो गुहष्षण्मुखश्च फालनेत्रसुतः प्रभुः ।
पिङ्गलः कृत्तिकासूनुश्शिखिवाहो द्विषड्भुजः ॥ १ ॥

द्विषण्णेत्रश्शक्तिधरः पिशिताशप्रभञ्जनः ।
तारकासुरसंहारी रक्षोबलविमर्दनः ॥ २ ॥

मत्तः प्रमत्तोन्मत्तश्च सुरसैन्यस्सुरक्षकः ।
देवसेनापतिः प्राज्ञः कृपालुर्भक्तवत्सलः ॥ ३ ॥

उमासुतश्शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारणः ।
सेनानीरग्निजन्मा च विशाखश्शङ्करात्मजः ॥ ४ ॥

शिवस्वामी गणस्वामी सर्वस्वामी सनातनः ।
अनन्तशक्तिरक्षोभ्यः पार्वतीप्रियनन्दनः ॥ ५ ॥

गङ्गासुतश्शरोद्भूत आहूतः पावकात्मजः ।
जृम्भः प्रजृम्भः उज्जृम्भः कमलासनसंस्तुतः ॥ ६ ॥

एकवर्णो द्विवर्णश्च त्रिवर्णस्सुमनोहरः ।
चतुर्वर्णः पञ्चवर्णः प्रजापतिरहर्पतिः ॥ ७ ॥

अग्निगर्भश्शमीगर्भो विश्वरेतास्सुरारिहा ।
हरिद्वर्णश्शुभकरः वटुश्च वटुवेषभृत् ॥ ८ ॥

पूषा गभस्तिर्गहनः चन्द्रवर्णः कलाधरः ।
मायाधरो महामायी कैवल्यश्शङ्करात्मजः ॥ ९ ॥

विश्वयोनिरमेयात्मा तेजोनिधिरनामयः ।
परमेष्ठी परब्रह्मा वेदगर्भो विराट्सुतः ॥ १० ॥

पुलिन्दकन्याभर्ता च महासारस्वतावृतः ।
आश्रिताखिलदाता च चोरघ्नो रोगनाशनः ॥ ११ ॥

अनन्तमूर्तिरानन्दश्शिखिण्डिकृतकेतनः ।
डम्भः परमडम्भश्च महाडम्भो वृषाकपिः ॥ १२ ॥

कारणोत्पत्तिदेहश्च कारणातीतविग्रहः ।
अनीश्वरोऽमृतः प्राणः प्राणायामपरायणः ॥ १३ ॥

विरुद्धहन्ता वीरघ्नो रक्तास्यश्श्यामकन्धरः ।
सुब्रह्मण्यो गुहप्रीतो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः ।
वम्शवृद्धिकरो वेदवेद्योऽक्षयफलप्रदः ॥ १४ ॥

वल्लीदेवसेनासमेत श्रीसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ।

इति श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: