Shirdi Sai Kakada Aarathi – काकड आरति


१। जोडु नियाकर चरणि ठेविला माधा ।
परिसावी विनन्ती माझि पण्डरीनाधा ॥ १ ॥

असोनसो भाव आलो तूझिया ठाया ।
कृपा दृष्टि पाहे मजकडे सद्गुरुराया ॥ २ ॥

अखण्डीत सावे ऐसे वाटते पायी ।
साण्डूनी सङ्कोच ठाव थोडा सा देई ॥ ३ ॥

तुकाम्हणे देवा माझी वेडी वाकुडी ।
नामेभव पाश हाति आपुल्या तोडी ॥ ४ ॥

२। उठा पाण्डुरङ्गा प्रभात समयो पातला ।
वैष्णवाञ्च मेला गरुड पारी दाटला ॥ १ ॥

गरुडपारा पासुनि महा द्वारा पर्यन्त ।
सुरव राञ्ची मान्दी उभी जोडु नि हात ॥ २ ॥

शुकसनकादिक नारद तुम्बुर भक्ताञ्च्या कोटी ।
त्रिशूलढमरू घेउनि उभा गिरिजेचा पती ॥ ३ ॥

कलियुगीचा भक्तनामा उभा कीर्तनी ।
पाठीमागे उभीडोला लावुनिय जनी ॥ ४ ॥

३। उठा उठा श्रीसायिनाथ गुरु चरण कमलदावा ।
आदिव्याधि भवताप वारुनी तारा जडजीवा ॥ १ ॥

गेली तुम्हा सोडुनिया भव तमरजनी विलया ।
परिहि अज्ञानासी तुमची भुलवि योगमाया ॥ २ ॥

शक्तिन अम्हा यत्किञ्चित ही तिजला साराया ।
तुह्मीच तीते सारुनिदावा मुखजन ताराया ॥ ३ ॥

भो सायिनाथ महाराज भवतिमिरनाशक रवी ।
अज्ञानी अम्हीकिती तव वर्णावी धोरवी ॥ ४ ॥

तीवर्णिता भागले बहुवदनि शेषविधि कवी ।
सकृपहोवुनि महिमा तुमचा तुम्ही चवदवावा ॥ ५ ॥

आदिव्याधि भवताप वारुनी तारा जडजीवा ।
उठा उठा श्रीसायिनाथ गुरु चरण कमलदावा ।
आदिव्याधि भवताप वारुनी तारा जडजीवा ।

भक्तमनी सद्भावधरुनि जे तुम्ह अनुसरले ।
ध्यायास्तवते दर्शन तुमचे द्वारि उभेठेले ॥ ६ ॥

ध्यानस्था तुम्हास पाहुनि मन अमुचे धाले ।
परित्वद्वचनामृतप्राशाया ते आतूरुझाले ॥ ७ ॥

उघडूनि नेत्रकमाला दीनबन्धू रमाकान्ता ।
पाहि बा कृपादृष्टी बाल काजशी माता ॥ ८ ॥

रञ्जवी मधुरवाणी हरि ताप सायिनाथा ।
अम्हिच आपुले कार्यास्तव तुज कष्टवितो देवा ॥ ९ ॥

सहान करिशिल ऐकुनि ध्यावी भेट कृष्णदावा ॥

उठा उठा श्रीसायिनाथ गुरु चरण कमलदावा ।
आदिव्याधि भवताप वारुनी तारा जडजीवा ।

४। उठा पाण्डुरङ्गा आता दर्शन ध्य़ासकला ।
झाला अरुणोदय सरलीनिद्रेची वेला ॥ १ ॥

सन्त साधू मुनी अवघे झालेती गोला ।
सोडा शेजे सुख आता बहुद्या मुखकमला ॥ २ ॥

रङ्गमण्डपी महाद्वारी झालीसे दाटी ।
मन उतावीला रूप वहावया दृष्टी ॥ ३ ॥

रही रखुमाबा ई तुम्हा ये ऊ द्य़ादया ।
शेजे हालवुनी जागे करा देवराय ॥ ४ ॥

गरुड हनुमन्त उभे पाहती वाट ।
स्वर्गीचे सुरवर घे उनि आले बोभाट ॥ ५ ॥

झाले मुक्तद्वार लाभ झाला रोकडा ।
विष्णुदास नामा उभा घे उनि काकडा ॥ ६ ॥

५। घे उनि पञ्चारती करू बाबाञ्ची आरती
उठा उठाहो बान्धवा ओवालु हरमाधवा।
करूनिया स्थीरमन पाहु गंभीर हेध्यान
कृष्णनाधा दत्तसायी जडोचित्त तुझे पायी ॥

६। काकड आरति करीतो सायिनाथ देवा
चिन्मयरुपदा खवी घेवुनि बालक लघुसेवा
कामक्रोध मदमत्सर आतुनि काकडा केला
वैराग्याचे तूफ घालुनि मीतो बिजवीला
सायिनाथ गुरुभक्ति ज्वलने तोमी पेटविला
तद्वृत्ती जालुनी गुरूने प्रकाश पाडिला
द्वैततमा नासूनी मिलवी तत्स्वरूपिजीवा
चिन्मयरूपदाखवी घेवुनि बालक लघुसेव ॥

काकड आरति करीतो सायिनाथ देवा
चिन्मयरूपदाखवी घेवुनि बालक लघुसेवा

भूखेचर व्यापुनी आवघे हृत्कमली राहसी
तोचि दत्त देव शिरिडी राहुनि पावसी
राहुन येधे अन्यस्त्रहि तो भक्तास्तव धावसी
निरसुनिया सङ्कटा दासा अनुभव धावसी
नकलेत्वल्ली लाही कोण्या देवावा मानवा
चिन्मयरूपदाखवी घेवुनि बालक लघुसेव ॥

काकड आरति करीतो सायिनाथ देवा
चिन्मयरूपदाखवी घेवुनि बालक लघुसेवा

त्वद्दुशदुन्दुभीने सारे अम्बर हे कोन्दले
सगुणमूर्ति पाहण्य़ा आतुर जन शिरिडि आले
प्राशुनि त्वद्वचनामृत अमुचे देहभान हरफले
सोडुनिया दुरभिमान मानस त्वच्छरणि वाहिले
कृपाकरोनि सायिमावुले दास पदरि घ्यावा
चिन्मयरूपदाखवी घेवुनि बालक लघुसेव ॥

काकड आरति करीतो सायिनाथ देवा
चिन्मयरूपदाखवी घेवुनि बालक लघुसेवा

७। भक्तीचिया पोटी बोध काकड ज्योति ॥ १ ॥

पञ्चप्राण जीवे भावे ओवालू आरती ॥ २ ॥

ओवालू आरती माझा पण्डरीनाधा माझा सायिनाथ ॥ ३ ॥

दोन ही कर जोडूनी चरणी ठेविला माधा ॥ ४ ॥

काय महिमा वर्णू आता साङ्गणे किती ॥ ५ ॥

कोटि ब्रह्म हत्य मुख पाहता जाती ॥ ६ ॥

राही रखुमाभायी उभ्या दोघि दोबाही ।
मयूर पिञ्छ छामरे ढालिति सायीञ्चा ठायी ॥ ७ ॥

तुकाम्हणे दीवघे उनि उन्मनीत शोभा ।
वीठेवरी उभा दिसे लावण्य गाभा ॥ ८ ॥

८। उठा सादुसन्त सादा आपुलाले हित ॥

जा ईल जा ईल हा नरदेहा मगकैचा भगवन्त
उठोनिया पहटे बाबा उभा आसे विटे
चरण तयान्‍चे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका
उठा उठा होवेगेसी चला जा उयारा उलासी
जडतिल पातकान च्य़ाराशी काकड आरति देखिलिया
जागे करा रुक्मिणीवर देव आहे निजसुरान्त
वेगी लिम्बलोण करा दृष्टी हो ईल तयासी
द्वारी भाजन्त्री वाजती ढोलु ढमामे गर्जती
होतसे काकड आरती माझ्या सद्गुरु रायाची
सिंहनाद शङ्खभेरि आनन्द होतसे महाद्वारी
केसवराज विठेवरी नामचरण वन्दितो

९। सायिनाथ गुरु माझे आयी
मजलाठाव द्यावा पायी
दत्तराज गुरु माझे आयी
मजलाठाव द्यावा पायी
सायिनाथ गुरु माझे आयी
मजलाठाव द्यावा पायी

श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाथ महाराज की जै ।

१०। प्रभातसमयी नभा शुभ रविप्रभा पाकली
स्मरे गुरु सदा अशा समयित्या छले ना कली
ह्मणोनि कर जोडुनी करु अता गुरु प्रार्थना
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ १ ॥

तमा निरसि भानु हा गुरुहि नासि अज्ञनता
परन्तु गुरची करी नर विही कथी साम्यता
पुन्हा तिमिर जन्म घे गुरु कृपेनि अज्ञानना
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ २ ॥

रवि प्रगट हो उनि त्वरित घालवी आलसा
तसा गुरुहि सोडवी सकल दुष्कृती लालसा
हरोनी अभिमानहि जडवि त्वत्पदी भावना
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ ३ ॥

गुरूसि उपमा दिसे विधिहरीहराञ्चि वुणि
कुठोनिमग हे इती कवनीया वुगी पाहुणि
तुझीच उपमा तुला बरवि शोभते सज्जना
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ ४ ॥

समाधि वुतरोनिया गुरु चला मशीधीकडे
त्वदीय वचनोक्तिती मधुर वारिती साकडे
अजातरिपु सद्गुरो अखिल पातका भञ्जन
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ ५ ॥

अहा सुसमया सिया गुरु उठोनिया बैसले
विलोकुनि पदाश्रिता त्वदिय आपदे नासिले
असा सुहित कारिया जगति कोणिही अन्यना
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ ६ ॥

अशे बहुत शाहणा परिणज्या गुरूञ्चि कृपा
न तत्स्वहित त्याकले करित से रिकाम्या गपा
जरी गुरुपदा धरी सुधृड भक्तिनेतो मना
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ ७ ॥

गुरो विनतिमी करी हृदयमन्दिरि या बसा
समस्तजग हे गुरुस्वरुपची ठसो मानसा
घडो सतत सत्कृती मतिहि दे जगत्पावना
समर्थगुरु सायिनाथ पुरवी मनोवासना ॥ ८ ॥

११। प्रेमेया अष्टकाशी फडुनि गुरुवरा प्रार्धिती जे प्रभाति
त्याञ्चेचित्तासिदेतो अखिलहरुनिया भ्रान्ति मीनित्यशान्ति
ऐसेहे सायिनाथेकधुनि सुचविले जेवि याबालकाशी
तेवीत्या कृष्णपायी नमुनि सविनये अर्पितो अष्टकाशी

श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाथ महराज कि जै।

१२। सायि रहम नजर करना बच्चोङ्का पालन करना ॥ _२_ ॥

जाना तुमने जगत्पसारा सब हि झूठ जमाना ॥ _२_ ॥

सायि रहम नजर करना बच्चोङ्का पालन करना ॥ _२_ ॥

मै अन्धाहू बन्दा आपका मुझसे प्रभु दिखलाना ॥ _२_ ॥

सायि रहम नजर करना बच्चोङ्का पालन करना ॥ _२_ ॥

दासगणू कहे अब क्या बोलु थक गयि मेरी रसना ॥ _२_ ॥

सायि रहम नजर करना बच्चोङ्का पालन करना ॥ _२_ ॥

१३। रहम नजर करो अब मोरे सायी
तुम बिन नहि मुझे मा बाप भायी ॥ रहम नजर करो ॥

मै अन्धा हू बन्दा तुम्हारा ।
मै अन्धा हू बन्दा तुम्हारा ।
मै नाजानु मै नाजानु
मै नाजानु अल्ला इलाहि ॥ रहम नजर करो ॥

रहम नजर करो अब मोरे सायी
तुम बिन नहि मुझे मा बाप भायी ॥ रहम नजर करो ॥

खाली जमाना मैने गवाया ।
खाली जमाना मैने गवाया ।
साथी आकिर का साथी आकिर का
साथी आकिर का किया न कोयी ॥ रहम नजर करो ॥

रहम नजर करो अब मोरे सायी
तुम बिन नहि मुझे मा बाप भायी ॥ रहम नजर करो ॥

अप्ने मस्‍जिद का झाडू गनू है ।
अप्ने मस्‍जिद का झाडू गनू है ।
मालिक हमारे मालिक हमारे
मालिक हमारे तुम बाबा सायि ॥ रहम नजर करो ॥

रहम नजर करो अब मोरे सायी
तुम बिन नहि मुझे मा बाप भायी ॥ रहम नजर करो ॥

१४। तुज कायदे उसापल्यामी खायान्तरयो
तुज कायदे उ सद्गुरूमी खायान्तरी
मी दुबलि बटिक नाम्य़ाचि जाण श्रीहरि
मी दुबलि बटिक नाम्य़ाचि जाण श्रीहरि

उच्छिष्ट तुला देणे हि गोष्ट ना बरियो
उच्छिष्ट तुला देणे हि गोष्टना बरि
तू जगन्नाथ तु जदेऊ कशिरे भाकरि
तू जगन्नाथ तु जदेऊ कशिरे भाकरि

नको अन्त मदीय पाहुसख्या भगवन्ता श्रीकान्ता
मध्याह्न रात्रि उलटोनि गेलि हि आता अणु चित्ता
जाहो ईल तुझारे काकडा किरा उलान्तरियो
जाहो ईल तुझारे काकडा किरा उलान्तरी
अणतील भक्त नैवेद्यहि नानापरि
अणतील भक्त नैवेद्य हि नानापरि

तुज कायदे उसापल्यामी खायान्तरयो
तुज कायदे उ सद्गुरूमी खायान्तरी
मी दुबलि बटिक नाम्य़ाचि जाण श्रीहरि
मी दुबलि बटिक नाम्य़ाचि जाण श्रीहरि

१५। श्री सद्गुरु बाबा सायी ओ
श्री सद्गुरु बाबा सायी
तुजवाचुनि आश्रय नाही भूतली
तुजवाचुनि आश्रय नाही भूतली

मी पापि पतित धीमन्दा ओ
मी पापि पतित धीमन्दा
तारणेमला गुरुनाथा झढकरी
तारणेमला सायिनाथा झढकरी

तु शान्ति क्षमे चा मेरू ओ
तू शान्ति क्षमे चा नेरू
तुमि भवर्णवीचे तारू गुरुवरा
तुमि भवर्णवीचे तारू गुरुवरा

गुरुवरा मजसि पामरा अता उद्धरा
त्वरितलवलाहि त्वरितलवलाहि
मी बुडतो भवभयडोहि उद्दरा
मी बुडतो भवभयडोहि उद्दरा

श्री सद्गुरु बाबा सायी ओ
श्री सद्गुरु बाबा सायी
तुजवाचुनि आश्रय नाही भूतली
तुजवाचुनि आश्रय नाही भूतली

श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाथ महाराज की जै ।

राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सायिनाथ महराज
श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु सायिनाथ महराज की जै ।


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed