Maha Mrityunjaya Mantram – महामृत्युञ्जय मन्त्रम्

(ऋ|वे|७|५९|१२)
ओं त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।
उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान्मृ॒त्योर्मृ॑क्षीय॒ माऽमृता॑त् ।

(य|वे|तै|सं|१|८|६|२)
ओं त्र्य॑म्बकं यजामहे सुग॒न्धिं पु॑ष्टि॒वर्ध॑नम् ।
उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान्मृ॒त्योर्मृ॑क्षीय॒ माऽमृता᳚त् ।

———–
पदच्छेदम् –
ओं, त्रि, अंबकं, यजामहे, सुगन्धिं, पुष्टि, वर्धनं, उर्वारुकं, इव, बन्धनान्, मृत्योः, मुक्षीय, मा, अमृतात् ॥

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: