Sri Subrahmanya Kavacha Stotram – श्री सुब्रह्मण्य कवच स्तोत्रम्

अस्य श्री सुब्रह्मण्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्री सुब्रह्मण्यो देवता । ओं नम इति बीजम् । भगवत इति शक्तिः । सुब्रह्मण्यायेति कीलकम् । श्री सुब्रह्मण्यप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥

करन्यासः –
सां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः
सीं तर्जनीभ्यां नमः
सूं मध्यमाभ्यां नमः
सैं अनामिकाभ्यां नमः
सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः
सः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अङ्ग न्यासः –
सां हृदयाय नमः
सीं शिरसे स्वाहा
सूं शिखायै वषट्
सैं कवचाय हुं
सौं नेत्रत्रयाय वौषट्
सः अस्त्राय फट्
भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानम् ।
सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवदनं केयूरहारादिभिः
दिव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं स्वर्गादिसौख्यप्रदम् ।
अम्भोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्गरागोज्ज्वलं
सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भीतिप्रणाशोद्यतम् ॥

सुब्रह्मण्योऽग्रतः पातु सेनानीः पातु पृष्ठतः ।
गुहो मां दक्षिणे पातु वह्निजः पातु वामतः ॥ १ ॥

शिरः पातु महासेनः स्कन्दो रक्षेल्ललाटकम् ।
नेत्रौ मे द्वादशाक्षश्च श्रोत्रे रक्षतु विश्वभृत् ॥ २ ॥

मुखं मे षण्मुखः पातु नासिकं शङ्करात्मजः ।
ओष्ठौ वल्लीपतिः पातु जिह्वां पातु षडाननः ॥ ३ ॥

देवसेनापतिर्दन्तान् चुबुकं बहुलोद्भवः ।
कण्ठं तारकजित्पातु बाहू द्वादशबाहुकः ॥ ४ ॥

हस्तौ शक्तिधरः पातु वक्षः पातु शरोद्भवः ।
हृदयं वह्निभूः पातु कुक्षिं पात्वम्बिकासुतः ॥ ५ ॥

नाभिं शम्भुसुतः पातु कटिं पातु हरात्मजः ।
ऊरू पातु गजारूढो जानू मे जाह्नवीसुतः ॥ ६ ॥

जङ्घे विशाखो मे पातु पादौ मे शिखिवाहनः ।
सर्वाण्यङ्गानि भूतेशः सर्वधातुंश्च पावकिः ॥ ७ ॥

सन्ध्याकाले निशीथिन्यां दिवाप्रातर्जलेऽग्निषु ।
दुर्गमे च महारण्ये राजद्वारे महाभये ॥ ८ ॥

तुमुलेऽरण्यमध्ये च सर्वदुष्टमृगादिषु ।
चोरादिसाध्यसम्भेद्ये ज्वरादिव्याधि पीडने ॥ ९ ॥

दुष्टग्रहादिभीतौ च दुर्निमित्तादि भीषणे ।
अस्त्रशस्त्रनिपाते च पातु मां क्रौञ्चरन्धकृत् ॥ १० ॥

यः सुब्रह्मण्य कवचं इष्टसिद्धिप्रदं पठेत् ।
तस्य तापत्रयं नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ ११ ॥

धर्मार्थी लभते धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् ।
कामार्थी लभते कामं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् ॥ १२ ॥

यत्र यत्र जपेद्भक्त्या तत्र सन्निहितो गुहः ।
पूजाप्रतिष्ठकाले च जपकाले पठेदिदम् ॥ १३ ॥

सर्वाभीष्टप्रदां तस्य महापातकनाशनम् ।
यः पठेच्छृणुयाद्भक्त्या नित्यं देवस्य सन्निधौ ॥ १४ ॥

सुब्रह्मण्य प्रसादेन ह्यपमृत्युः स हरते ।
आयुरारोग्य ऐश्वर्यं पुत्रपौत्रादिवर्धनम् ।
सर्वान्कामानिहः प्राप्य सोऽन्ते स्कन्दपुरं व्रजेत् ॥ १५

इति श्री सुब्रह्मण्य कवच स्तोत्रम् ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: