Sri Maha Vishnu Stotram (Garuda Gamana Tava) – श्री महाविष्णु स्तोत्रम् (गरुडगमन तव)


गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

जलजनयन विधिनमुचिहरणमुख विबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ १ ॥

भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारि ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ २ ॥

शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ३ ॥

अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ४ ॥

भक्तवर्यमिह भूरिकरुणया पाहि भारतीतीर्थम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ५ ॥

इति जगद्गुरु श्रीभारतीतीर्थस्वामिना विरचितं श्रीमहाविष्णु स्तोत्रम् ॥


इतर श्री विष्णु स्तोत्राणि पश्यतु |

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed
%d bloggers like this: