Sri Maha Vishnu Stotram (Garuda Gamana Tava) – श्री महाविष्णु स्तोत्रम् (गरुडगमन तव)

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

जलजनयन विधिनमुचिहरणमुख विबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ १ ॥

भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ २ ॥

शंखचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ३ ॥

अगणितगुणगण अशरणशरणद विदळितसुररिपुजाल ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ४ ॥

भक्तवर्यमिह भूरिकरुणया पाहि भारतीतीर्थं ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ५ ॥

इति श्री जगद्गुरु भारती तीर्थ महास्वामि विरचितं श्री महाविष्णु स्तोत्रम् ॥

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: