Brahma Kruta Sri Varaha Stuti – श्री वराह स्तुतिः (ब्रह्मादि कृतम्)

जय देव महापोत्रिन् जय भूमिधराच्युत ।
हिरण्याक्ष महारक्षो विदारण विचक्षण ॥ १ ॥

त्वमनादिरनन्तश्च त्वत्तः परतरो न हि ।
त्वमेव सृष्टिकालेऽपि विधिर्भूत्वा चतुर्मुखः ॥ २ ॥

सृजस्येतत् जगत्सर्वं पासि विश्वं समन्ततः ।
कालाग्नि रुद्ररूपी च कल्पान्ते सर्वजन्तुषु ॥ ३ ॥

अन्तर्यामी भवन्देव सर्वकर्ता त्वमेव हि ।
निष्कृष्टं ब्रह्मणो रूपं न जानन्ति सुरास्तव ॥ ४ ॥

नमो यज्ञवराहाय कृष्णाय शतबाहवे ।
नमस्ते वेदवेदान्तवपुषे विश्वरूपिणे ॥ ५ ॥

इति ब्रह्मादिकृत श्री वराह स्तुतिः ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: