Adivo Alladivo – अदिवो अल्लदिवो

:: Chant this in తెలుగు / देवनागरी / English (IAST) ::

अदिवो अल्लदिवो श्री हरिवासमु
पदिवेल शेषुल पडगलमयमु ॥ अदिवो ॥

अदे वेङ्कटाचल मखिलोन्नतमु
अदिवो ब्रह्मादुल कपुरूपमु
अदिवो नित्य निवास मखिल मुनुलकु
अदे चूडुडु अदे म्रोक्कुडु आनन्दमयमु ॥ अदिवो ॥

चेङ्गट नल्लदिवो शेषाचलमु
निङ्गिनुन्न देवतल निजवासमु
मुङ्गिट नल्लदिवो मूलनुन्न धनमु
बङ्गारु शिखराल बहु ब्रह्ममयमु ॥ अदिवो ॥

कैवल्यपदमु वेङ्कटनगमदिवो
श्रीवेङ्कटपतिकि सिरुलैनदि
भाविम्प सकल सम्पदरूप मदिवो
पावनमुल केल्ल पावनमयमु ॥ अदिवो ॥

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: