Yuddha Kanda Sarga 131 – యుద్ధకాండ ఏకత్రింశదుత్తరశతతమః సర్గః (౧౩౧)


(గమనిక: ఈ శ్రీరామపట్టాభిషేక సర్గ, “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

(గమనిక: శ్రీరామపట్టాభిషేక సర్గకి తెలుగు అర్థము కూడా ఉన్నది చూడండి.)

|| శ్రీరామపట్టాభిషేకః ||

శిరస్యంజలిమాధాయ కైకేయ్యానందవర్ధనః |
బభాషే భరతో జ్యేష్ఠం రామం సత్యపరాక్రమమ్ || ౧ ||

పూజితా మామికా మాతా దత్తం రాజ్యమిదం మమ |
తద్దదామి పునస్తుభ్యం యథా త్వమదదా మమ || ౨ ||

ధురమేకాకినా న్యస్తామృషభేణ బలీయసా |
కిశోరవద్గురుం భారం న వోఢుమహముత్సహే || ౩ ||

వారివేగేన మహతా భిన్నః సేతురివ క్షరన్ |
దుర్బంధనమిదం మన్యే రాజ్యచ్ఛిద్రమసంవృతమ్ || ౪ ||

గతిం ఖర ఇవాశ్వస్య హంసస్యేవ చ వాయసః |
నాన్వేతుముత్సహే రామ తవ మార్గమరిందమ || ౫ ||

యథా చారోపితో వృక్షో జాతశ్చాంతర్నివేశనే |
మహాంశ్చ సుదురారోహో మహాస్కంధప్రశాఖవాన్ || ౬ ||

శీర్యేత పుష్పితో భూత్వా న ఫలాని ప్రదర్శయన్ |
తస్య నానుభవేదర్థం యస్య హేతోః స రోప్యతే || ౭ ||

ఏషోపమా మహాబాహో త్వదర్థం వేత్తుమర్హసి |
యద్యస్మాన్మనుజేంద్ర త్వం భక్తాన్భృత్యాన్న శాధి హి || ౮ ||

జగదద్యాభిషిక్తం త్వామనుపశ్యతు సర్వతః |
ప్రతపంతమివాదిత్యం మధ్యాహ్నే దీప్తతేజసమ్ || ౯ ||

తూర్యసంఘాతనిర్ఘోషైః కాంచీనూపురనిస్వనైః |
మధురైర్గీతశబ్దైశ్చ ప్రతిబుధ్యస్వ రాఘవ || ౧౦ ||

యావదావర్తతే చక్రం యావతీ చ వసుంధరా |
తావత్త్వమిహ సర్వస్య స్వామిత్వమనువర్తయ || ౧౧ ||

భరతస్య వచః శ్రుత్వా రామః పరపురంజయః |
తథేతి ప్రతిజగ్రాహ నిషసాదాసనే శుభే || ౧౨ ||

తతః శత్రుఘ్నవచనాన్నిపుణాః శ్మశ్రువర్ధకాః |
సుఖహస్తాః సుశీఘ్రాశ్చ రాఘవం పర్యుపాసత || ౧౩ ||

పూర్వం తు భరతే స్నాతే లక్ష్మణే చ మహాబలే |
సుగ్రీవే వానరేంద్రే చ రాక్షసేంద్రే విభీషణే || ౧౪ ||

విశోధితజటః స్నాతశ్చిత్రమాల్యానులేపనః |
మహార్హవసనో రామస్తస్థౌ తత్ర శ్రియా జ్వలన్ || ౧౫ ||

ప్రతికర్మ చ రామస్య కారయామాస వీర్యవాన్ |
లక్ష్మణస్య చ లక్ష్మీవానిక్ష్వాకుకులవర్ధనః || ౧౬ ||

ప్రతికర్మ చ సీతాయాః సర్వా దశరథస్త్రియః |
ఆత్మనైవ తదా చక్రుర్మనస్విన్యో మనోహరమ్ || ౧౭ ||

తతో వానరపత్నీనాం సర్వాసామేవ శోభనమ్ |
చకార యత్నాత్కౌసల్యా ప్రహృష్టా పుత్రలాలసా || ౧౮ ||

తతః శత్రుఘ్నవచనాత్సుమంత్రో నామ సారథిః |
యోజయిత్వాఽభిచక్రామ రథం సర్వాంగశోభనమ్ || ౧౯ ||

అర్కమండలసంకాశం దివ్యం దృష్ట్వా రథోత్తమమ్ |
ఆరురోహ మహాబాహూ రామః సత్యపరాక్రమః || ౨౦ ||

సుగ్రీవో హనుమాంశ్చైవ మహేంద్రసదృశద్యుతీ |
స్నాతౌ దివ్యనిభైర్వస్త్రైర్జగ్మతుః శుభకుండలౌ || ౨౧ ||

వరాభరణసంపన్నా యయుస్తాః శుభకుండలాః |
సుగ్రీవపత్న్యః సీతా చ ద్రష్టుం నగరముత్సుకాః || ౨౨ ||

అయోధ్యాయాం తు సచివా రాజ్ఞో దశరథస్య యే |
పురోహితం పురస్కృత్య మంత్రయామాసురర్థవత్ || ౨౩ ||

అశోకో విజయశ్చైవ సుమంత్రశ్చైవ సంగతాః |
మంత్రయన్రామవృద్ధ్యర్థమృద్ధ్యర్థం నగరస్య చ || ౨౪ ||

సర్వమేవాభిషేకార్థం జయార్హస్య మహాత్మనః |
కర్తుమర్హథ రామస్య యద్యన్మంగళపూర్వకమ్ || ౨౫ ||

ఇతి తే మంత్రిణః సర్వే సందిశ్య తు పురోహితమ్ |
నగరాన్నిర్యయుస్తూర్ణం రామదర్శనబుద్ధయః || ౨౬ ||

హరియుక్తం సహస్రాక్షో రథమింద్ర ఇవానఘః |
ప్రయయౌ రథమాస్థాయ రామో నగరముత్తమమ్ || ౨౭ ||

జగ్రాహ భరతో రశ్మీఞ్శత్రుఘ్నశ్ఛత్రమాదదే |
లక్ష్మణో వ్యజనం తస్య మూర్ధ్ని సంపర్యవీజయత్ || ౨౮ ||

శ్వేతం చ వాలవ్యజనం జగ్రాహ పురతః స్థితః |
అపరం చంద్రసంకాశం రాక్షసేంద్రో విభీషణః || ౨౯ ||

ఋషిసంఘైస్తదాఽఽకాశే దేవైశ్చ సమరుద్గణైః |
స్తూయమానస్య రామస్య శుశ్రువే మధురధ్వనిః || ౩౦ ||

తతః శత్రుంజయం నామ కుంజరం పర్వతోపమమ్ |
ఆరురోహ మహాతేజాః సుగ్రీవః ప్లవగర్షభః || ౩౧ ||

నవనాగసహస్రాణి యయురాస్థాయ వానరాః |
మానుషం విగ్రహం కృత్వా సర్వాభరణభూషితాః || ౩౨ ||

శంఖశబ్దప్రణాదైశ్చ దుందుభీనాం చ నిస్వనైః |
ప్రయయౌ పురుషవ్యాఘ్రస్తాం పురీం హర్మ్యమాలినీమ్ || ౩౩ ||

దదృశుస్తే సమాయాంతం రాఘవం సపురఃసరమ్ |
విరాజమానం వపుషా రథేనాతిరథం తదా || ౩౪ ||

తే వర్ధయిత్వా కాకుత్స్థం రామేణ ప్రతినందితాః |
అనుజగ్ముర్మహాత్మానం భ్రాతృభిః పరివారితమ్ || ౩౫ ||

అమాత్యైర్బ్రాహ్మణైశ్చైవ తథా ప్రకృతిభిర్వృతః |
శ్రియా విరురుచే రామో నక్షత్రైరివ చంద్రమాః || ౩౬ ||

స పురోగామిభిస్తూర్యైస్తాలస్వస్తికపాణిభిః |
ప్రవ్యాహరద్భిర్ముదితైర్మంగళాని యయౌ వృతః || ౩౭ ||

అక్షతం జాతరూపం చ గావః కన్యాస్తథా ద్విజాః |
నరా మోదకహస్తాశ్చ రామస్య పురతో యయుః || ౩౮ ||

సఖ్యం చ రామః సుగ్రీవే ప్రభావం చానిలాత్మజే |
వానరాణాం చ తత్కర్మ రాక్షసానాం చ తద్బలమ్ || ౩౯ ||

విభీషణస్య సంయోగమాచచక్షే చ మంత్రిణామ్ |
శ్రుత్వా తు విస్మయం జగ్మురయోధ్యాపురవాసినః || ౪౦ ||

ద్యుతిమానేతదాఖ్యాయ రామో వానరసంవృతః |
హృష్టపుష్టజనాకీర్ణామయోధ్యాం ప్రవివేశ హ || ౪౧ ||

తతో హ్యభ్యుచ్ఛ్రయన్పౌరాః పతాకాస్తే గృహే గృహే |
ఐక్ష్వాకాధ్యుషితం రమ్యమాససాద పితుర్గృహమ్ || ౪౨ ||

అథాబ్రవీద్రాజపుత్రో భరతం ధర్మిణాం వరమ్ | [సుతో]
అర్థోపహితయా వాచా మధురం రఘునందనః || ౪౩ ||

పితుర్భవనమాసాద్య ప్రవిశ్య చ మహాత్మనః |
కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ కైకేయీమభివాదయత్ || ౪౪ ||

యచ్చ మద్భవనం శ్రేష్ఠం సాశోకవనికం మహత్ |
ముక్తావైడూర్యసంకీర్ణం సుగ్రీవాయ నివేదయ || ౪౫ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా భరతః సత్యవిక్రమః |
పాణౌ గృహీత్వా సుగ్రీవం ప్రవివేశ తమాలయమ్ || ౪౬ ||

తతస్తైలప్రదీపాంశ్చ పర్యంకాస్తరణాని చ |
గృహీత్వా వివిశుః క్షిప్రం శత్రుఘ్నేన ప్రచోదితాః || ౪౭ ||

ఉవాచ చ మహాతేజాః సుగ్రీవం రాఘవానుజః |
అభిషేకాయ రామస్య దూతానాజ్ఞాపయ ప్రభో || ౪౮ ||

సౌవర్ణాన్వానరేంద్రాణాం చతుర్ణాం చతురో ఘటాన్ |
దదౌ క్షిప్రం స సుగ్రీవః సర్వరత్నవిభూషితాన్ || ౪౯ ||

యథా ప్రత్యూషసమయే చతుర్ణాం సాగరాంభసామ్ |
పూర్ణైర్ఘటైః ప్రతీక్షధ్వం తథా కురుత వానరాః || ౫౦ ||

ఏవముక్తా మహాత్మానో వానరా వారణోపమాః |
ఉత్పేతుర్గగనం శీఘ్రం గరుడానిలశీఘ్రగాః || ౫౧ ||

జాంబవాంశ్చ సుషేణశ్చ వేగదర్శీ చ వానరాః | [హనూమాంశ్చ]
ఋషభశ్చైవ కలశాఞ్జలపూర్ణానథానయన్ || ౫౨ ||

నదీశతానాం పంచానాం జలం కుంభేషు చాహరన్ |
పూర్వాత్సముద్రాత్కలశం జలపూర్ణమథానయత్ || ౫౩ ||

సుషేణః సత్త్వసంపన్నః సర్వరత్నవిభూషితమ్ |
ఋషభో దక్షిణాత్తూర్ణం సముద్రాజ్జలమాహరత్ || ౫౪ ||

రక్తచందనశాఖాభిః సంవృతం కాంచనం ఘటమ్ |
గవయః పశ్చిమాత్తోయమాజహార మహార్ణవాత్ || ౫౫ ||

రత్నకుంభేన మహతా శీతం మారుతవిక్రమః |
ఉత్తరాచ్చ జలం శీఘ్రం గరుడానిలవిక్రమః || ౫౬ ||

ఆజహార స ధర్మాత్మా నలః సర్వగుణాన్వితః |
తతస్తైర్వానరశ్రేష్ఠైరానీతం ప్రేక్ష్య తజ్జలమ్ || ౫౭ ||

అభిషేకాయ రామస్య శత్రుఘ్నః సచివైః సహ |
పురోహితాయ శ్రేష్ఠాయ సుహృద్భ్యశ్చ న్యవేదయత్ || ౫౮ ||

|| పట్టాభిషేక ఘట్టః ||

తతః స ప్రయతో వృద్ధో వసిష్ఠో బ్రాహ్మణైః సహ |
రామం రత్నమయే పీఠే సహసీతం న్యవేశయత్ || ౫౯ ||

వసిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలిరథ కాశ్యపః |
కాత్యాయనః సుయజ్ఞశ్చ గౌతమో విజయస్తథా || ౬౦ ||

అభ్యషించన్నరవ్యాఘ్రం ప్రసన్నేన సుగంధినా |
సలిలేన సహస్రాక్షం వసవో వాసవం యథా || ౬౧ ||

ఋత్విగ్భిర్బ్రాహ్మణైః పూర్వం కన్యాభిర్మంత్రిభిస్తథా |
యోధైశ్చైవాభ్యషించంస్తే సంప్రహృష్టాః సనైగమైః || ౬౨ ||

సర్వౌషధిరసైర్దివ్యైర్దైవతైర్నభసి స్థితైః |
చతుర్భిర్లోకపాలైశ్చ సర్వైర్దేవైశ్చ సంగతైః || ౬౩ ||

[* అధికశ్లోకాః – కిరీట వర్ణన
బ్రహ్మణా నిర్మితం పూర్వం కిరీటం రత్నశోభితమ్ |
అభిషిక్తః పురా యేన మనుస్తం దీప్తతేజసమ్ || ౬౪ ||
తస్యాన్వవాయే రాజానః క్రమాద్యేనాభిషేచితాః |
సభాయాం హేమక్లుప్తాయాం శోభితాయాం మహాజనైః || ౬౫ ||
రత్నైర్నానావిధైశ్చైవ చిత్రితాయాం సుశోభనైః |
నానారత్నమయే పీఠే కల్పయిత్వా యథావిధి || ౬౬ ||
*]

కిరీటేన తతః పశ్చాద్వసిష్ఠేన మహాత్మనా |
ఋత్విగ్భిర్భూషణైశ్చైవ సమయోక్ష్యత రాఘవః || ౬౭ ||

ఛత్రం తు తస్య జగ్రాహ శత్రుఘ్నః పాండురం శుభమ్ |
శ్వేతం చ వాలవ్యజనం సుగ్రీవో వానరేశ్వరః || ౬౮ ||

అపరం చంద్రసంకాశం రాక్షసేంద్రో విభీషణః |
మాలాం జ్వలంతీం వపుషా కాంచనీం శతపుష్కరామ్ || ౬౯ ||

రాఘవాయ దదౌ వాయుర్వాసవేన ప్రచోదితః |
సర్వరత్నసమాయుక్తం మణిరత్నవిభూషితమ్ || ౭౦ ||

ముక్తాహారం నరేంద్రాయ దదౌ శక్రప్రచోదితః |
ప్రజగుర్దేవగంధర్వా ననృతుశ్చాప్సరోగణాః || ౭౧ ||

అభిషేకే తదర్హస్య తదా రామస్య ధీమతః |
భూమిః సస్యవతీ చైవ ఫలవంతశ్చ పాదపాః || ౭౨ ||

గంధవంతి చ పుష్పాణి బభూవూ రాఘవోత్సవే |
సహస్రశతమశ్వానాం ధేనూనాం చ గవాం తథా || ౭౩ ||

దదౌ శతం వృషాన్పూర్వం ద్విజేభ్యో మనుజర్షభః |
త్రింశత్కోటీర్హిరణ్యస్య బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ పునః || ౭౪ ||

నానాభరణవస్త్రాణి మహార్హాణి చ రాఘవః |
అర్కరశ్మిప్రతీకాశాం కాంచనీం మణివిగ్రహామ్ || ౭౫ ||

సుగ్రీవాయ స్రజం దివ్యాం ప్రాయచ్ఛన్మనుజర్షభః |
వైడూర్యమణిచిత్రే చ వజ్రరత్నవిభూషితే || ౭౬ ||

వాలిపుత్రాయ ధృతిమానంగదాయాంగదే దదౌ |
మణిప్రవరజుష్టం చ ముక్తాహారమనుత్తమమ్ || ౭౭ ||

సీతాయై ప్రదదౌ రామశ్చంద్రరశ్మిసమప్రభమ్ |
అరజే వాససీ దివ్యే శుభాన్యాభరణాని చ || ౭౮ ||

అవేక్షమాణా వైదేహీ ప్రదదౌ వాయుసూనవే |
అవముచ్యాత్మనః కంఠాద్ధారం జనకనందినీ || ౭౯ ||

అవైక్షత హరీన్సర్వాన్భర్తారం చ ముహుర్ముహుః |
తామింగితజ్ఞః సంప్రేక్ష్య బభాషే జనకాత్మజామ్ || ౮౦ ||

ప్రదేహి సుభగే హారం యస్య తుష్టాసి భామిని |
పౌరుషం విక్రమో బుద్ధిర్యస్మిన్నేతాని సర్వశః || ౮౧ ||

దదౌ సా వాయుపుత్రాయ తం హారమసితేక్షణా |
హనుమాంస్తేన హారేణ శుశుభే వానరర్షభః || ౮౨ ||

చంద్రాంశుచయగౌరేణ శ్వేతాభ్రేణ యథాఽచలః |
తతో ద్వివిదమైందాభ్యాం నీలాయ చ పరంతపః || ౮౩ ||

సర్వాన్కామగుణాన్వీక్ష్య ప్రదదౌ వసుధాధిపః |
సర్వే వానరవృద్ధాశ్చ యే చాన్యే వానరేశ్వరాః || ౮౪ ||

వాసోభిర్భూషణైశ్చైవ యథార్హం ప్రతిపూజితాః |
విభీషణోఽథ సుగ్రీవో హనుమాన్ జాంబవాంస్తథా || ౮౫ ||

సర్వవానరముఖ్యాశ్చ రామేణాక్లిష్టకర్మణా |
యథార్హం పూజితాః సర్వైః కామై రత్నైశ్చ పుష్కలైః || ౮౬ ||

ప్రహృష్టమనసః సర్వే జగ్మురేవ యథాగతమ్ |
నత్వా సర్వే మహాత్మానం తతస్తే ప్లవగర్షభాః || ౮౭ ||

విసృష్టాః పార్థివేంద్రేణ కిష్కింధామభ్యుపాగమన్ |
సుగ్రీవో వానరశ్రేష్ఠో దృష్ట్వా రామాభిషేచనమ్ || ౮౮ ||

పూజితశ్చైవ రామేణ కిష్కింధాం ప్రావిశత్పురీమ్ |
రామేణ సర్వకామైశ్చ యథార్హం ప్రతిపూజితః || ౮౯ ||

లబ్ధ్వా కులధనం రాజా లంకాం ప్రాయాద్విభీషణః |
స రాజ్యమఖిలం శాసన్నిహతారిర్మహాయశాః || ౯౦ ||

రాఘవః పరమోదారః శశాస పరయా ముదా |
ఉవాచ లక్ష్మణం రామో ధర్మజ్ఞం ధర్మవత్సలః || ౯౧ ||

ఆతిష్ఠ ధర్మజ్ఞ మయా సహేమాం
గాం పూర్వరాజాధ్యుషితాం బలేన |
తుల్యం మయా త్వం పితృభిర్ధృతా యా
తాం యౌవరాజ్యే ధురముద్వహస్వ || ౯౨ ||

సర్వాత్మనా పర్యనునీయమానో
యదా న సౌమిత్రిరుపైతి యోగమ్ |
నియుజ్యమానోఽపి చ యౌవరాజ్యే
తతోఽభ్యషించద్భరతం మహాత్మా || ౯౩ ||

పౌండరీకాశ్వమేధాభ్యాం వాజపేయేన చాసకృత్ |
అన్యైశ్చ వివిధైర్యజ్ఞైరయజత్పార్థివాత్మజః || ౯౪ ||

రాజ్యం దశసహస్రాణి ప్రాప్య వర్షాణి రాఘవః |
శతాశ్వమేధానాజహ్రే సదశ్వాన్భూరిదక్షిణాన్ || ౯౫ ||

ఆజానులంబబాహుః స మహాస్కంధః ప్రతాపవాన్ |
లక్ష్మణానుచరో రామః పృథివీమన్వపాలయత్ || ౯౬ ||

రాఘవశ్చాపి ధర్మాత్మా ప్రాప్య రాజ్యమనుత్తమమ్ |
ఈజే బహువిధైర్యజ్ఞైః ససుహృజ్జ్ఞాతిబాంధవః || ౯౭ ||

న పర్యదేవన్విధవా న చ వ్యాలకృతం భయమ్ |
న వ్యాధిజం భయం చాసీద్రామే రాజ్యం ప్రశాసతి || ౯౮ || [వాపి]

నిర్దస్యురభవల్లోకో నానర్థః కం‍చిదస్పృశత్ |
న చ స్మ వృద్ధా బాలానాం ప్రేతకార్యాణి కుర్వతే || ౯౯ ||

సర్వం ముదితమేవాసీత్సర్వో ధర్మపరోఽభవత్ |
రామమేవానుపశ్యంతో నాభ్యహింసన్పరస్పరమ్ || ౧౦౦ ||

ఆసన్వర్షసహస్రాణి తథా పుత్రసహస్రిణః |
నిరామయా విశోకాశ్చ రామే రాజ్యం ప్రశాసతి || ౧౦౧ ||

రామో రామో రామ ఇతి ప్రజానామభవన్కథాః |
రామభూతం జగదభూద్రామే రాజ్యం ప్రశాసతి || ౧౦౨ ||

నిత్యపుష్పా నిత్యఫలాస్తరవః స్కంధవిస్తృతాః |
కాలే వర్షీ చ పర్జన్యః సుఖస్పర్శశ్చ మారుతః || ౧౦౩ ||

బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః శూద్రా లోభవివర్జితాః |
స్వకర్మసు ప్రవర్తంతే తుష్టాః స్వైరేవ కర్మభిః || ౧౦౪ ||

ఆసన్ప్రజా ధర్మరతా రామే శాసతి నానృతాః |
సర్వే లక్షణసంపన్నాః సర్వే ధర్మపరాయణాః || ౧౦౫ ||

దశ వర్షసహస్రాణి దశ వర్షశతాని చ |
భ్రాతృభిః సహితః శ్రీమాన్రామో రాజ్యమకారయత్ || ౧౦౬ ||

|| రామాయణ ఫలశ్రుతి ||

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం రాజ్ఞాం చ విజయావహమ్ |
ఆదికావ్యమిదం త్వార్షం పురా వాల్మీకినా కృతమ్ || ౧౦౭ ||

యః పఠేచ్ఛృణుయాల్లోకే నరః పాపాద్విముచ్యతే |
పుత్రకామస్తు పుత్రాన్వై ధనకామో ధనాని చ || ౧౦౮ ||

లభతే మనుజో లోకే శ్రుత్వా రామాభిషేచనమ్ |
మహీం విజయతే రాజా రిపూంశ్చాప్యధితిష్ఠతి || ౧౦౯ ||

రాఘవేణ యథా మాతా సుమిత్రా లక్ష్మణేన చ |
భరతేన చ కైకేయీ జీవపుత్రాస్తథా స్త్రియః || ౧౧౦ ||

భవిష్యంతి సదానందాః పుత్రపౌత్రసమన్వితాః |
శ్రుత్వా రామాయణమిదం దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి || ౧౧౧ ||

రామస్య విజయం చైవ సర్వమక్లిష్టకర్మణః |
శృణోతి య ఇదం కావ్యమార్షం వాల్మీకినా కృతమ్ || ౧౧౨ ||

శ్రద్దధానో జితక్రోధో దుర్గాణ్యతితరత్యసౌ |
సమాగమం ప్రవాసాంతే లభతే చాపి బాంధవైః || ౧౧౩ ||

ప్రార్థితాంశ్చ వరాన్సర్వాన్ప్రాప్నుయాదిహ రాఘవాత్ |
శ్రవణేన సురాః సర్వే ప్రీయంతే సం‍ప్రశృణ్వతామ్ || ౧౧౪ ||

వినాయకాశ్చ శామ్యంతి గృహే తిష్ఠంతి యస్య వై |
విజయేత మహీం రాజా ప్రవాసీ స్వస్తిమాన్వ్రజేత్ || ౧౧౫ ||

స్త్రియో రజస్వలాః శ్రుత్వా పుత్రాన్సూయురనుత్తమాన్ |
పూజయంశ్చ పఠంశ్చేమమితిహాసం పురాతనమ్ || ౧౧౬ ||

సర్వపాపాత్ప్రముచ్యేత దీర్ఘమాయురవాప్నుయాత్ |
ప్రణమ్య శిరసా నిత్యం శ్రోతవ్యం క్షత్రియైర్ద్విజాత్ || ౧౧౭ ||

ఐశ్వర్యం పుత్రలాభశ్చ భవిష్యతి న సంశయః |
రామాయణమిదం కృత్స్నం శృణ్వతః పఠతః సదా || ౧౧౮ ||

ప్రీయతే సతతం రామః స హి విష్ణుః సనాతనః |
ఆదిదేవో మహాబాహుర్హరిర్నారాయణః ప్రభుః |
సాక్షాద్రామో రఘుశ్రేష్ఠః శేషో లక్ష్మణ ఉచ్యతే || ౧౧౯ ||

కుటుంబవృద్ధిం ధనధాన్యవృద్ధిం
స్త్రియశ్చ ముఖ్యాః సుఖముత్తమం చ |
శృత్వా శుభం కావ్యమిదం మహార్థం
ప్రాప్నోతి సర్వాం భువి చార్థసిద్ధిమ్ || ౧౨౦ ||

ఆయుష్యమారోగ్యకరం యశస్యం
సౌభ్రాతృకం బుద్ధికరం శుభం చ |
శ్రోతవ్యమేతన్నియమేన సద్భి-
-రాఖ్యానమోజస్కరమృద్ధికామైః || ౧౨౧ ||

ఏవమేతత్పురావృత్తమాఖ్యానం భద్రమస్తు వః |
ప్రవ్యాహరత విస్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతామ్ || ౧౨౨ ||

దేవాశ్చ సర్వే తుష్యంతి గ్రహణాచ్ఛ్రవణాత్తథా |
రామాయణస్య శ్రవణాత్తుష్యంతి పితరస్తథా || ౧౨౩ ||

భక్త్యా రామస్య యే చేమాం సంహితామృషిణా కృతామ్ |
లేఖయంతీహ చ నరాస్తేషాం వాసస్త్రివిష్టపే || ౧౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే శ్రీరామపట్టాభిషేకో నామ ఏకత్రింశదుత్తరశతతమః సర్గః |

విషూచికా మంత్ర కథనం (యోగవాసిష్ఠం) >>


(గమనిక: ఈ శ్రీరామపట్టాభిషేక సర్గ, “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed