Yuddha Kanda Sarga 126 – యుద్ధకాండ షడ్వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౬)


|| ప్రత్యావృత్తిపథవర్ణనమ్ ||

అనుజ్ఞాతం తు రామేణ తద్విమానమనుత్తమమ్ |
ఉత్పపాత మహామేఘః శ్వసనేనోద్ధతో యథా || ౧ ||

పాతయిత్వా తతశ్చక్షుః సర్వతో రఘునందనః |
అబ్రవీన్మైథిలీం సీతాం రామః శశినిభాననామ్ || ౨ ||

కైలాసశిఖరాకారే త్రికూటశిఖరే స్థితామ్ |
లంకామీక్షస్వ వైదేహి నిర్మితాం విశ్వకర్మణా || ౩ ||

ఏతదాయోధనం పశ్య మాంసశోణితకర్దమమ్ |
హరీణాం రాక్షసానాం చ సీతే విశసనం మహత్ || ౪ ||

అత్ర దత్తవరః శేతే ప్రమాథీ రాక్షసేశ్వరః |
తవ హేతోర్విశాలాక్షి రావణో నిహతో మయా || ౫ ||

కుంభకర్ణోఽత్ర నిహతః ప్రహస్తశ్చ నిశాచరః |
ధూమ్రాక్షశ్చాత్ర నిహతో వానరేణ హనూమతా || ౬ ||

విద్యున్మాలీ హతశ్చాత్ర సుషేణేన మహాత్మనా |
లక్ష్మణేనేంద్రజిచ్చాత్ర రావణిర్నిహతో రణే || ౭ ||

అంగదేనాత్ర నిహతో వికటో నామ రాక్షసః |
విరూపాక్షశ్చ దుర్ధర్షో మహాపార్శ్వమహోదరౌ || ౮ ||

అకంపనశ్చ నిహతో బలినోఽన్యే చ రాక్షసాః |
అత్ర మందోదరీ నామ భార్యా తం పర్యదేవయత్ || ౯ ||

సపత్నీనాం సహస్రేణ సాస్రేణ పరివారితా |
ఏతత్తు దృశ్యతే తీర్థం సముద్రస్య వరాననే || ౧౦ ||

యత్ర సాగరముత్తీర్య తాం రాత్రిముషితా వయమ్ |
ఏష సేతుర్మయా బద్ధః సాగరే సలిలార్ణవే || ౧౧ ||

తవ హేతోర్విశాలాక్షి నలసేతుః సుదుష్కరః |
పశ్య సాగరమక్షోభ్యం వైదేహి వరుణాలయమ్ || ౧౨ ||

అపారమభిగర్జంతం శంఖశుక్తినిషేవితమ్ |
హిరణ్యనాభం శైలేంద్రం కాంచనం పశ్య మైథిలి || ౧౩ ||

విశ్రమార్థం హనుమతో భిత్త్వా సాగరముత్థితమ్ |
ఏతత్కుక్షౌ సముద్రస్య స్కంధావారనివేశనమ్ || ౧౪ ||

ఏతత్తు దృశ్యతే తీర్థం సాగరస్య మహాత్మనః |
సేతుబంధ ఇతి ఖ్యాతం త్రైలోక్యేనాభిపూజితమ్ || ౧౫ ||

ఏతత్పవిత్రం పరమం మహాపాతకనాశనమ్ |
అత్ర పూర్వం మహాదేవః ప్రసాదమకరోత్ప్రభుః || ౧౬ ||

అత్ర రాక్షసరాజోఽయమాజగామ విభీషణః |
ఏషా సా దృశ్యతే సీతే కిష్కింధా చిత్రకాననా || ౧౭ ||

సుగ్రీవస్య పురీ రమ్యా యత్ర వాలీ మయా హతః |
అథ దృష్ట్వా పురీం సీతా కిష్కింధాం వాలిపాలితామ్ || ౧౮ ||

అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం రామం ప్రణయసాధ్వసా |
సుగ్రీవప్రియభార్యాభిస్తారాప్రముఖతో నృప || ౧౯ ||

అన్యేషాం వానరేంద్రాణాం స్త్రీభిః పరివృతా హ్యహమ్ |
గంతుమిచ్ఛే సహాయోధ్యాం రాజధానీం త్వయాఽనఘ || ౨౦ ||

ఏవముక్తోఽథ వైదేహ్యా రాఘవః ప్రత్యువాచ తామ్ |
ఏవమస్త్వితి కిష్కింధాం ప్రాప్య సంస్థాప్య రాఘవః || ౨౧ ||

విమానం ప్రేక్ష్య సుగ్రీవం వాక్యమేతదువాచ హ |
బ్రూహి వానరశార్దూల సర్వాన్వానరపుంగవాన్ || ౨౨ ||

స్వదారసహితాః సర్వే హ్యయోధ్యాం యాంతు సీతయా |
తథా త్వమపి సర్వాభిః స్త్రీభిః సహ మహాబల || ౨౩ ||

అభిత్వరస్వ సుగ్రీవ గచ్ఛామః ప్లవగేశ్వర |
ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో రామేణామితతేజసా || ౨౪ ||

వానరాధిపతిః శ్రీమాంస్తైశ్చ సర్వైః సమావృతః |
ప్రవిశ్యాంతఃపురం శీఘ్రం తారాముద్వీక్ష్య భాషత || ౨౫ ||

ప్రియే త్వం సహ నారీభిర్వానరాణాం మహాత్మనామ్ |
రాఘవేణాభ్యనుజ్ఞాతా మైథిలీప్రియకామ్యయా || ౨౬ ||

త్వర త్వమభిగచ్ఛామో గృహ్య వానరయోషితః |
అయోధ్యాం దర్శయిష్యామః సర్వా దశరథస్త్రియః || ౨౭ ||

సుగ్రీవస్య వచః శ్రుత్వా తారా సర్వాంగశోభనా |
ఆహూయ చాబ్రవీత్సర్వా వానరాణాం తు యోషితః || ౨౮ ||

సుగ్రీవేణాభ్యనుజ్ఞాతా గంతుం సర్వైశ్చ వానరైః |
మమ చాపి ప్రియం కార్యమయోధ్యాదర్శనేన చ || ౨౯ ||

ప్రవేశం చాపి రామస్య పౌరజానపదైః సహ |
విభూతిం చైవ సర్వాసాం స్త్రీణాం దశరథస్య చ || ౩౦ ||

తారయా చాభ్యనుజ్ఞాతా సర్వా వానరయోషితః |
నేపథ్యం విధిపూర్వేణ కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్ || ౩౧ ||

అధ్యారోహన్విమానం తత్సీతాదర్శనకాంక్షయా |
తాభిః సహోత్థితం శీఘ్రం విమానం ప్రేక్ష్య రాఘవః || ౩౨ ||

ఋశ్యమూకసమీపే తు వైదేహీం పునరబ్రవీత్ |
దృశ్యతేఽసౌ మహాన్సీతే సవిద్యుదివ తోయదః || ౩౩ ||

ఋశ్యమూకో గిరిశ్రేష్ఠః కాంచనైర్ధాతుభిర్వృతః |
అత్రాహం వానరేంద్రేణ సుగ్రీవేణ సమాగతః || ౩౪ ||

సమయశ్చ కృతః సీతే వధార్థం వాలినో మయా |
ఏషా సా దృశ్యతే పంపా నలినీ చిత్రకాననా || ౩౫ ||

త్వయా విహీనో యత్రాహం విలలాప సుదుఃఖితః |
అస్యాస్తీరే మయా దృష్టా శబరీ ధర్మచారిణీ || ౩౬ ||

అత్ర యోజనబాహుశ్చ కబంధో నిహతో మయా |
దృశ్యతే చ జనస్థానే సీతే శ్రీమాన్వనస్పతిః || ౩౭ ||

యత్ర యుద్ధం మహద్వృత్తం తవ హేతోర్విలాసిని |
రావణస్య నృశంసస్య జటాయోశ్చ మహాత్మనః || ౩౮ ||

ఖరశ్చ నిహతో యత్ర దూషణశ్చ నిపాతితః |
త్రిశిరాశ్చ మహావీర్యో మయా బాణైరజిహ్మగైః || ౩౯ ||

ఏతత్తదాశ్రమపదమస్మాకం వరవర్ణిని |
పర్ణశాలా తథా చిత్రా దృశ్యతే శుభదర్శనా || ౪౦ ||

యత్ర త్వం రాక్షసేంద్రేణ రావణేన హృతా బలాత్ |
ఏషా గోదావరీ రమ్యా ప్రసన్నసలిలా శివా || ౪౧ ||

అగస్త్యస్యాశ్రమో హ్యేష దృశ్యతే పశ్య మైథిలి |
దీప్తశ్చైవాశ్రమో హ్యేష సుతీక్ష్ణస్య మహాత్మనః || ౪౨ ||

వైదేహి దృశ్యతే చాత్ర శరభంగాశ్రమో మహాన్ |
ఉపయాతః సహస్రాక్షో యత్ర శక్రః పురందరః || ౪౩ ||

అస్మిన్దేశే మహాకాయో విరాధో నిహతో మయా |
ఏతే హి తాపసావాసా దృశ్యంతే తనుమధ్యమే || ౪౪ ||

అత్రిః కులపతిర్యత్ర సూర్యవైశ్వానరప్రభః |
అత్ర సీతే త్వయా దృష్టా తాపసీ ధర్మచారిణీ || ౪౫ ||

అసౌ సుతను శైలేంద్రశ్చిత్రకూటః ప్రకాశతే |
యత్ర మాం కేకయీపుత్రః ప్రసాదయితుమాగతః || ౪౬ ||

ఏషా సా యమునా దూరాద్దృశ్యతే చిత్రకాననా |
భరద్వాజాశ్రమో యత్ర శ్రీమానేష ప్రకాశతే || ౪౭ ||

ఏషా త్రిపథగా గంగా దృశ్యతే వరవర్ణిని |
నానాద్విజగణాకీర్ణా సంప్రపుష్పితకాననా || ౪౮ ||

శృంగిబేరపురం చైతద్గుహో యత్ర సమాగతః |
ఏషా సా దృశ్యతే సీతే సరయూర్యూపమాలినీ || ౪౯ ||

నానాతరుశతాకీర్ణా సంప్రపుష్పితకాననా |
ఏషా సా దృశ్యతేఽయోధ్యా రాజధానీ పితుర్మమ || ౫౦ ||

అయోధ్యాం కురు వైదేహి ప్రణామం పునరాగతా |
తతస్తే వానరాః సర్వే రాక్షసశ్చ విభీషణః |
ఉత్పత్యోత్పత్య దదృశుస్తాం పురీం శుభదర్శనామ్ || ౫౧ ||

తతస్తు తాం పాండురహర్మ్యమాలినీం
విశాలకక్ష్యాం గజవాజిసంకులామ్ |
పురీమయోధ్యాం దదృశుః ప్లవంగమాః
పురీం మహేంద్రస్య యథాఽమరావతీమ్ || ౫౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే షడ్వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౬ ||

యుద్ధకాండ సప్తవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౭) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed