Yuddha Kanda Sarga 126 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்³விம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (126)


॥ ப்ரத்யாவ்ருத்திபத²வர்ணநம் ॥

அநுஜ்ஞாதம் து ராமேண தத்³விமாநமநுத்தமம் ।
உத்பபாத மஹாமேக⁴꞉ ஶ்வஸநேநோத்³த⁴தோ யதா² ॥ 1 ॥

பாதயித்வா ததஶ்சக்ஷு꞉ ஸர்வதோ ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
அப்³ரவீந்மைதி²லீம் ஸீதாம் ராம꞉ ஶஶிநிபா⁴நநாம் ॥ 2 ॥

கைலாஸஶிக²ராகாரே த்ரிகூடஶிக²ரே ஸ்தி²தாம் ।
லங்காமீக்ஷஸ்வ வைதே³ஹி நிர்மிதாம் விஶ்வகர்மணா ॥ 3 ॥

ஏததா³யோத⁴நம் பஶ்ய மாம்ஸஶோணிதகர்த³மம் ।
ஹரீணாம் ராக்ஷஸாநாம் ச ஸீதே விஶஸநம் மஹத் ॥ 4 ॥

அத்ர த³த்தவர꞉ ஶேதே ப்ரமாதீ² ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
தவ ஹேதோர்விஶாலாக்ஷி ராவணோ நிஹதோ மயா ॥ 5 ॥

கும்ப⁴கர்ணோ(அ)த்ர நிஹத꞉ ப்ரஹஸ்தஶ்ச நிஶாசர꞉ ।
தூ⁴ம்ராக்ஷஶ்சாத்ர நிஹதோ வாநரேண ஹநூமதா ॥ 6 ॥

வித்³யுந்மாலீ ஹதஶ்சாத்ர ஸுஷேணேந மஹாத்மநா ।
லக்ஷ்மணேநேந்த்³ரஜிச்சாத்ர ராவணிர்நிஹதோ ரணே ॥ 7 ॥

அங்க³தே³நாத்ர நிஹதோ விகடோ நாம ராக்ஷஸ꞉ ।
விரூபாக்ஷஶ்ச து³ர்த⁴ர்ஷோ மஹாபார்ஶ்வமஹோத³ரௌ ॥ 8 ॥

அகம்பநஶ்ச நிஹதோ ப³லிநோ(அ)ந்யே ச ராக்ஷஸா꞉ ।
அத்ர மந்தோ³த³ரீ நாம பா⁴ர்யா தம் பர்யதே³வயத் ॥ 9 ॥

ஸபத்நீநாம் ஸஹஸ்ரேண ஸாஸ்ரேண பரிவாரிதா ।
ஏதத்து த்³ருஶ்யதே தீர்த²ம் ஸமுத்³ரஸ்ய வராநநே ॥ 10 ॥

யத்ர ஸாக³ரமுத்தீர்ய தாம் ராத்ரிமுஷிதா வயம் ।
ஏஷ ஸேதுர்மயா ப³த்³த⁴꞉ ஸாக³ரே ஸலிலார்ணவே ॥ 11 ॥

தவ ஹேதோர்விஶாலாக்ஷி ளஸேது꞉ ஸுது³ஷ்கர꞉ ।
பஶ்ய ஸாக³ரமக்ஷோப்⁴யம் வைதே³ஹி வருணாலயம் ॥ 12 ॥

அபாரமபி⁴க³ர்ஜந்தம் ஶங்க²ஶுக்திநிஷேவிதம் ।
ஹிரண்யநாப⁴ம் ஶைலேந்த்³ரம் காஞ்சநம் பஶ்ய மைதி²லி ॥ 13 ॥

விஶ்ரமார்த²ம் ஹநுமதோ பி⁴த்த்வா ஸாக³ரமுத்தி²தம் ।
ஏதத்குக்ஷௌ ஸமுத்³ரஸ்ய ஸ்கந்தா⁴வாரநிவேஶநம் ॥ 14 ॥

ஏதத்து த்³ருஶ்யதே தீர்த²ம் ஸாக³ரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஸேதுப³ந்த⁴ இதி க்²யாதம் த்ரைலோக்யேநாபி⁴பூஜிதம் ॥ 15 ॥

ஏதத்பவித்ரம் பரமம் மஹாபாதகநாஶநம் ।
அத்ர பூர்வம் மஹாதே³வ꞉ ப்ரஸாத³மகரோத்ப்ரபு⁴꞉ ॥ 16 ॥

அத்ர ராக்ஷஸராஜோ(அ)யமாஜகா³ம விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஏஷா ஸா த்³ருஶ்யதே ஸீதே கிஷ்கிந்தா⁴ சித்ரகாநநா ॥ 17 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்ய புரீ ரம்யா யத்ர வாலீ மயா ஹத꞉ ।
அத² த்³ருஷ்ட்வா புரீம் ஸீதா கிஷ்கிந்தா⁴ம் வாலிபாலிதாம் ॥ 18 ॥

அப்³ரவீத்ப்ரஶ்ரிதம் வாக்யம் ராமம் ப்ரணயஸாத்⁴வஸா ।
ஸுக்³ரீவப்ரியபா⁴ர்யாபி⁴ஸ்தாராப்ரமுக²தோ ந்ருப ॥ 19 ॥

அந்யேஷாம் வாநரேந்த்³ராணாம் ஸ்த்ரீபி⁴꞉ பரிவ்ருதா ஹ்யஹம் ।
க³ந்துமிச்சே² ஸஹாயோத்⁴யாம் ராஜதா⁴நீம் த்வயா(அ)நக⁴ ॥ 20 ॥

ஏவமுக்தோ(அ)த² வைதே³ஹ்யா ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யுவாச தாம் ।
ஏவமஸ்த்விதி கிஷ்கிந்தா⁴ம் ப்ராப்ய ஸம்ஸ்தா²ப்ய ராக⁴வ꞉ ॥ 21 ॥

விமாநம் ப்ரேக்ஷ்ய ஸுக்³ரீவம் வாக்யமேதது³வாச ஹ ।
ப்³ரூஹி வாநரஶார்தூ³ள ஸர்வாந்வாநரபுங்க³வாந் ॥ 22 ॥

ஸ்வதா³ரஸஹிதா꞉ ஸர்வே ஹ்யயோத்⁴யாம் யாந்து ஸீதயா ।
ததா² த்வமபி ஸர்வாபி⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஸஹ மஹாப³ல ॥ 23 ॥

அபி⁴த்வரஸ்வ ஸுக்³ரீவ க³ச்சா²ம꞉ ப்லவகே³ஶ்வர ।
ஏவமுக்தஸ்து ஸுக்³ரீவோ ராமேணாமிததேஜஸா ॥ 24 ॥

வாநராதி⁴பதி꞉ ஶ்ரீமாம்ஸ்தைஶ்ச ஸர்வை꞉ ஸமாவ்ருத꞉ ।
ப்ரவிஶ்யாந்த꞉புரம் ஶீக்⁴ரம் தாராமுத்³வீக்ஷ்ய பா⁴ஷத ॥ 25 ॥

ப்ரியே த்வம் ஸஹ நாரீபி⁴ர்வாநராணாம் மஹாத்மநாம் ।
ராக⁴வேணாப்⁴யநுஜ்ஞாதா மைதி²லீப்ரியகாம்யயா ॥ 26 ॥

த்வர த்வமபி⁴க³ச்சா²மோ க்³ருஹ்ய வாநரயோஷித꞉ ।
அயோத்⁴யாம் த³ர்ஶயிஷ்யாம꞉ ஸர்வா த³ஶரத²ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 27 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா தாரா ஸர்வாங்க³ஶோப⁴நா ।
ஆஹூய சாப்³ரவீத்ஸர்வா வாநராணாம் து யோஷித꞉ ॥ 28 ॥

ஸுக்³ரீவேணாப்⁴யநுஜ்ஞாதா க³ந்தும் ஸர்வைஶ்ச வாநரை꞉ ।
மம சாபி ப்ரியம் கார்யமயோத்⁴யாத³ர்ஶநேந ச ॥ 29 ॥

ப்ரவேஶம் சாபி ராமஸ்ய பௌரஜாநபதை³꞉ ஸஹ ।
விபூ⁴திம் சைவ ஸர்வாஸாம் ஸ்த்ரீணாம் த³ஶரத²ஸ்ய ச ॥ 30 ॥

தாரயா சாப்⁴யநுஜ்ஞாதா ஸர்வா வாநரயோஷித꞉ ।
நேபத்²யம் விதி⁴பூர்வேண க்ருத்வா சாபி ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 31 ॥

அத்⁴யாரோஹந்விமாநம் தத்ஸீதாத³ர்ஶநகாங்க்ஷயா ।
தாபி⁴꞉ ஸஹோத்தி²தம் ஶீக்⁴ரம் விமாநம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக⁴வ꞉ ॥ 32 ॥

ருஶ்யமூகஸமீபே து வைதே³ஹீம் புநரப்³ரவீத் ।
த்³ருஶ்யதே(அ)ஸௌ மஹாந்ஸீதே ஸவித்³யுதி³வ தோயத³꞉ ॥ 33 ॥

ருஶ்யமூகோ கி³ரிஶ்ரேஷ்ட²꞉ காஞ்சநைர்தா⁴துபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
அத்ராஹம் வாநரேந்த்³ரேண ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ ॥ 34 ॥

ஸமயஶ்ச க்ருத꞉ ஸீதே வதா⁴ர்த²ம் வாலிநோ மயா ।
ஏஷா ஸா த்³ருஶ்யதே பம்பா ளிநீ சித்ரகாநநா ॥ 35 ॥

த்வயா விஹீநோ யத்ராஹம் விளலாப ஸுது³꞉கி²த꞉ ।
அஸ்யாஸ்தீரே மயா த்³ருஷ்டா ஶப³ரீ த⁴ர்மசாரிணீ ॥ 36 ॥

அத்ர யோஜநபா³ஹுஶ்ச கப³ந்தோ⁴ நிஹதோ மயா ।
த்³ருஶ்யதே ச ஜநஸ்தா²நே ஸீதே ஶ்ரீமாந்வநஸ்பதி꞉ ॥ 37 ॥

யத்ர யுத்³த⁴ம் மஹத்³வ்ருத்தம் தவ ஹேதோர்விளாஸிநி ।
ராவணஸ்ய ந்ருஶம்ஸஸ்ய ஜடாயோஶ்ச மஹாத்மந꞉ ॥ 38 ॥

க²ரஶ்ச நிஹதோ யத்ர தூ³ஷணஶ்ச நிபாதித꞉ ।
த்ரிஶிராஶ்ச மஹாவீர்யோ மயா பா³ணைரஜிஹ்மகை³꞉ ॥ 39 ॥

ஏதத்ததா³ஶ்ரமபத³மஸ்மாகம் வரவர்ணிநி ।
பர்ணஶாலா ததா² சித்ரா த்³ருஶ்யதே ஶுப⁴த³ர்ஶநா ॥ 40 ॥

யத்ர த்வம் ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராவணேந ஹ்ருதா ப³லாத் ।
ஏஷா கோ³தா³வரீ ரம்யா ப்ரஸந்நஸலிலா ஶிவா ॥ 41 ॥

அக³ஸ்த்யஸ்யாஶ்ரமோ ஹ்யேஷ த்³ருஶ்யதே பஶ்ய மைதி²லி ।
தீ³ப்தஶ்சைவாஶ்ரமோ ஹ்யேஷ ஸுதீக்ஷ்ணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 42 ॥

வைதே³ஹி த்³ருஶ்யதே சாத்ர ஶரப⁴ங்கா³ஶ்ரமோ மஹாந் ।
உபயாத꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷோ யத்ர ஶக்ர꞉ புரந்த³ர꞉ ॥ 43 ॥

அஸ்மிந்தே³ஶே மஹாகாயோ விராதோ⁴ நிஹதோ மயா ।
ஏதே ஹி தாபஸாவாஸா த்³ருஶ்யந்தே தநுமத்⁴யமே ॥ 44 ॥

அத்ரி꞉ குலபதிர்யத்ர ஸூர்யவைஶ்வாநரப்ரப⁴꞉ ।
அத்ர ஸீதே த்வயா த்³ருஷ்டா தாபஸீ த⁴ர்மசாரிணீ ॥ 45 ॥

அஸௌ ஸுதநு ஶைலேந்த்³ரஶ்சித்ரகூட꞉ ப்ரகாஶதே ।
யத்ர மாம் கேகயீபுத்ர꞉ ப்ரஸாத³யிதுமாக³த꞉ ॥ 46 ॥

ஏஷா ஸா யமுநா தூ³ராத்³த்³ருஶ்யதே சித்ரகாநநா ।
ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமோ யத்ர ஶ்ரீமாநேஷ ப்ரகாஶதே ॥ 47 ॥

ஏஷா த்ரிபத²கா³ க³ங்கா³ த்³ருஶ்யதே வரவர்ணிநி ।
நாநாத்³விஜக³ணாகீர்ணா ஸம்ப்ரபுஷ்பிதகாநநா ॥ 48 ॥

ஶ்ருங்கி³பே³ரபுரம் சைதத்³கு³ஹோ யத்ர ஸமாக³த꞉ ।
ஏஷா ஸா த்³ருஶ்யதே ஸீதே ஸரயூர்யூபமாலிநீ ॥ 49 ॥

நாநாதருஶதாகீர்ணா ஸம்ப்ரபுஷ்பிதகாநநா ।
ஏஷா ஸா த்³ருஶ்யதே(அ)யோத்⁴யா ராஜதா⁴நீ பிதுர்மம ॥ 50 ॥

அயோத்⁴யாம் குரு வைதே³ஹி ப்ரணாமம் புநராக³தா ।
ததஸ்தே வாநரா꞉ ஸர்வே ராக்ஷஸஶ்ச விபீ⁴ஷண꞉ ।
உத்பத்யோத்பத்ய த³த்³ருஶுஸ்தாம் புரீம் ஶுப⁴த³ர்ஶநாம் ॥ 51 ॥

ததஸ்து தாம் பாண்டு³ரஹர்ம்யமாலிநீம்
விஶாலகக்ஷ்யாம் க³ஜவாஜிஸங்குலாம் ।
புரீமயோத்⁴யாம் த³த்³ருஶு꞉ ப்லவங்க³மா꞉
புரீம் மஹேந்த்³ரஸ்ய யதா²(அ)மராவதீம் ॥ 52 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷட்³விம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 126 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (127) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: