Yuddha Kanda Sarga 125 – యుద్ధకాండ పంచవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౫)


|| పుష్పకోత్పతనమ్ ||

ఉపస్థితం తు తం దృష్ట్వా పుష్పకం పుష్పభూషితమ్ |
అవిదూరస్థితో రామం ప్రత్యువాచ విభీషణః || ౧ ||

స తు బద్ధాంజలిః ప్రహ్వో వినీతో రాక్షసేశ్వరః |
అబ్రవీత్త్వరయోపేతః కిం కరోమీతి రాఘవమ్ || ౨ ||

తమబ్రవీన్మహాతేజా లక్ష్మణస్యోపశృణ్వతః |
విమృశ్య రాఘవో వాక్యమిదం స్నేహపురస్కృతమ్ || ౩ ||

కృతప్రయత్నకర్మాణో విభీషణ వనౌకసః |
రత్నైరర్థైశ్చ వివిధైర్భూషణైశ్చాపి పూజయ || ౪ ||

సహైభిరజితా లంకా నిర్జితా రాక్షసేశ్వర |
హృష్టైః ప్రాణభయం త్యక్త్వా సంగ్రామేష్వనివర్తిభిః || ౫ ||

త ఇమే కృతకర్మాణః పూజ్యంతాం సర్వవానరాః |
ధనరత్నప్రదానేన కర్మైషాం సఫలం కురు || ౬ ||

ఏవం సమ్మానితాశ్చైతే మానార్హా మానద త్వయా |
భవిష్యంతి కృతజ్ఞేన నిర్వృతా హరియూథపాః || ౭ ||

త్యాగినం సంగ్రహీతారం సానుక్రోశం యశస్వినమ్ |
సర్వే త్వామవగచ్ఛంతి తతః సంబోధయామ్యహమ్ || ౮ ||

హీనం రతిగుణైః సర్వైరభిహంతారమాహవే |
త్యజంతి నృపతిం సైన్యాః సంవిగ్నాస్తం నరేశ్వరమ్ || ౯ ||

ఏవముక్తస్తు రామేణ వానరాంస్తాన్విభీషణః |
రత్నార్థైః సంవిభాగేన సర్వానేవాభ్యపూజయత్ || ౧౦ ||

తతస్తాన్పూజితాన్దృష్ట్వా రత్నైరర్థైశ్చ యూథపాన్ |
ఆరురోహ తతో రామస్తద్విమానమనుత్తమమ్ || ౧౧ ||

అంకేనాదాయ వైదేహీం లజ్జమానాం యశస్వినీమ్ |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విక్రాంతేన ధనుష్మతా || ౧౨ ||

అబ్రవీచ్చ విమానస్థః పూజయన్సర్వవానరాన్ |
సుగ్రీవం చ మహావీర్యం కాకుత్స్థః సవిభీషణమ్ || ౧౩ ||

మిత్రకార్యం కృతమిదం భవద్భిర్వానరోత్తమాః |
అనుజ్ఞాతా మయా సర్వే యథేష్టం ప్రతిగచ్ఛత || ౧౪ ||

యత్తు కార్యం వయస్యేన సుహృదా వా పరంతప |
కృతం సుగ్రీవ తత్సర్వం భవతాఽధర్మభీరుణా || ౧౫ ||

కిష్కింధాం ప్రతియాహ్యాశు స్వసైన్యేనాభిసంవృతః |
స్వరాజ్యే వస లంకాయాం మయా దత్తే విభీషణ || ౧౬ ||

న త్వాం ధర్షయితుం శక్తాః సేంద్రా అపి దివౌకసః |
అయోధ్యాం ప్రతియాస్యామి రాజధానీం పితుర్మమ || ౧౭ ||

అభ్యనుజ్ఞాతుమిచ్ఛామి సర్వాంశ్చామంత్రయామి వః |
ఏవముక్తాస్తు రామేణ వానరాస్తే మహాబలాః || ౧౮ ||

ఊచుః ప్రాంజలయో రామం రాక్షసశ్చ విభీషణః |
అయోధ్యాం గంతుమిచ్ఛామః సర్వాన్నయతు నో భవాన్ || ౧౯ ||

ఉద్యుక్తా విచరిష్యామో వనాని నగరాణి చ |
దృష్ట్వా త్వామభిషేకార్ద్రం కౌసల్యామభివాద్య చ || ౨౦ ||

అచిరేణాగమిష్యామః స్వాన్గృహాన్నృపతేః సుత |
ఏవముక్తస్తు ధర్మాత్మా వానరైః సవిభీషణైః || ౨౧ ||

అబ్రవీద్రాఘవః శ్రీమాన్ససుగ్రీవవిభీషణాన్ |
ప్రియాత్ప్రియతరం లబ్ధం యదహం ససుహృజ్జనః || ౨౨ ||

సర్వైర్భవద్భిః సహితః ప్రీతిం లప్స్యే పురీం గతః |
క్షిప్రమారోహ సుగ్రీవ విమానం వానరై సహ || ౨౩ ||

త్వమధ్యారోహ సామాత్యో రాక్షసేంద్ర విభీషణ |
తతస్తత్పుష్పకం దివ్యం సుగ్రీవః సహ సేనయా || ౨౪ ||

అధ్యారోహత్త్వరన్ శీఘ్రం సామాత్యశ్చ విభీషణః |
తేష్వారూఢేషు సర్వేషు కౌబేరం పరమాసనమ్ || ౨౫ ||

రాఘవేణాభ్యనుజ్ఞాతముత్పపాత విహాయసమ్ |
యయౌ తేన విమానేన హంసయుక్తేన భాస్వతా || ౨౬ ||

ప్రహృష్టశ్చ ప్రతీతశ్చ బభౌ రామః కుబేరవత్ |
తే సర్వే వానరా హృష్టా రాక్షసాశ్చ మహాబలాః |
యథాసుఖమసంబాధం దివ్యే తస్మిన్నుపావిశన్ || ౨౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౫ ||

యుద్ధకాండ షడ్వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed