Yuddha Kanda Sarga 124 – యుద్ధకాండ చతుర్వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౪)


|| పుష్పకోపస్థాపనమ్ ||

తాం రాత్రిముషితం రామం సుఖోత్థితమరిందమమ్ |
అబ్రవీత్ప్రాంజలిర్వాక్యం జయం పృష్ట్వా విభీషణః || ౧ ||

స్నానాని చాంగరాగాణి వస్త్రాణ్యాభరణాని చ |
చందనాని చ దివ్యాని మాల్యాని వివిధాని చ || ౨ ||

అలంకారవిదశ్చేమా నార్యః పద్మనిభేక్షణాః |
ఉపస్థితాస్త్వాం విధివత్స్నాపయిష్యంతి రాఘవ || ౩ ||

ప్రతిగృహ్ణీష్వ తత్సర్వం మదనుగ్రహకామ్యయా |
ఏవముక్తస్తు కాకుత్స్థః ప్రత్యువాచ విభీషణమ్ || ౪ ||

హరీన్సుగ్రీవముఖ్యాంస్త్వం స్నానేనాభినిమంత్రయ |
స తు తామ్యతి ధర్మాత్మా మమ హేతోః సుఖోచితః || ౫ ||

సుకుమారో మహాబాహుః కుమారః సత్యసంశ్రవః |
తం వినా కేకయీపుత్రం భరతం ధర్మచారిణమ్ || ౬ ||

న మే స్నానం బహుమతం వస్త్రాణ్యాభరణాని చ |
ఇత ఏవ పథా క్షిప్రం ప్రతిగచ్ఛామి తాం పురీమ్ || ౭ ||

అయోధ్యామాగతో హ్యేష పంథాః పరమదుర్గమః |
ఏవముక్తస్తు కాకుత్స్థం ప్రత్యువాచ విభీషణః || ౮ ||

అహ్నా త్వాం ప్రాపయిష్యామి తాం పురీం పార్థివాత్మజ |
పుష్పకం నామ భద్రం తే విమానం సూర్యసన్నిభమ్ || ౯ ||

మమ భ్రాతుః కుబేరస్య రావణేనాహృతం బలాత్ |
హృతం నిర్జిత్య సంగ్రామే కామగం దివ్యముత్తమమ్ || ౧౦ ||

త్వదర్థే పాలితం చైతత్తిష్ఠత్యతులవిక్రమ |
తదిదం మేఘసంకాశం విమానమిహ తిష్ఠతి || ౧౧ ||

తేన యాస్యసి యానేన త్వమయోధ్యాం గతజ్వరః |
అహం తే యద్యనుగ్రాహ్యో యది స్మరసి మే గుణాన్ || ౧౨ ||

వస తావదిహ ప్రాజ్ఞ యద్యస్తి మయి సౌహృదమ్ |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వైదేహ్యా చాపి భార్యయా || ౧౩ ||

అర్చితః సర్వకామైస్త్వం తతో రామ గమిష్యసి |
ప్రీతియుక్తస్య మే రామ ససైన్యః ససుహృద్గణః || ౧౪ ||

సత్క్రియాం విహితాం తావద్గృహాణ త్వం మయోద్యతామ్ |
ప్రణయాద్బహుమానాచ్చ సౌహృదేన చ రాఘవ || ౧౫ ||

ప్రసాదయామి ప్రేష్యోఽహం న ఖల్వాజ్ఞాపయామి తే |
ఏవముక్తస్తతో రామః ప్రత్యువాచ విభిషణమ్ || ౧౬ ||

రక్షసాం వానరాణాం చ సర్వేషాం చోపశృణ్వతామ్ |
పూజితోఽహం త్వయా సౌమ్య సాచివ్యేన పరంతప || ౧౭ ||

సర్వాత్మనా చ చేష్టాభిః సౌహృదేనోత్తమేన చ |
న ఖల్వేతన్న కుర్యాం తే వచనం రాక్షసేశ్వర || ౧౮ ||

తం తు మే భ్రాతరం ద్రష్టుం భరతం త్వరతే మనః |
మాం నివర్తయితుం యోఽసౌ చిత్రకూటముపాగతః || ౧౯ ||

శిరసా యాచతో యస్య వచనం న కృతం మయా |
కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ కైకేయీం చ యశస్వినీమ్ || ౨౦ ||

గురూంశ్చ సుహృదశ్చైవ పౌరాంశ్చ తనయైః సహ |
ఉపస్థాపయ మే క్షిప్రం విమానం రాక్షసేశ్వర || ౨౧ ||

కృతకార్యస్య మే వాసః కథం స్విదిహ సమ్మతః |
అనుజానీహి మాం సౌమ్య పూజితోఽస్మి విభీషణ || ౨౨ ||

మన్యుర్న ఖలు కర్తవ్యస్త్వరితం త్వాఽనుమానయే |
రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా రాక్షసేంద్రో విభీషణః || ౨౩ ||

తం విమానం సమాదాయ తూర్ణం ప్రతినివర్తత |
తతః కాంచనచిత్రాంగం వైడూర్యమయవేదికమ్ || ౨౪ ||

కూటాగారైః పరిక్షిప్తం సర్వతో రజతప్రభమ్ |
పాండురాభిః పతాకాభిర్ధ్వజైశ్చ సమలంకృతమ్ || ౨౫ ||

శోభితం కాంచనైర్హర్మ్యైర్హేమపద్మవిభూషితమ్ |
ప్రకీర్ణం కింకిణీజాలైర్ముక్తామణిగవాక్షితమ్ || ౨౬ ||

ఘంటాజాలైః పరిక్షిప్తం సర్వతో మధురస్వనమ్ |
యన్మేరుశిఖరాకారం నిర్మితం విశ్వకర్మణా || ౨౭ ||

బహుభిర్భూషితం హర్మ్యైర్ముక్తారజతసన్నిభైః |
తలైః స్ఫాటికచిత్రాంగైర్వైడూర్యైశ్చ వరాసనైః || ౨౮ ||

మహార్హాస్తరణోపేతైరుపపన్నం మహాధనైః |
ఉపస్థితమనాధృష్యం తద్విమానం మనోజవమ్ |
నివేదయిత్వా రామాయ తస్థౌ తత్ర విభీషణః || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే ఉద్ధకాండే చతుర్వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౪ ||

యుద్ధకాండ పంచవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed