Yuddha Kanda Sarga 123 – యుద్ధకాండ త్రయోవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౩)


|| ఇంద్రవరదానమ్ ||

ప్రతియాతే తు కాకుత్స్థే మహేంద్రః పాకశాసనః | [ప్రతిప్రయాతే]
అబ్రవీత్పరమప్రీతో రాఘవం ప్రాంజలిం స్థితమ్ || ౧ ||

అమోఘం దర్శనం రామ తవాస్మాకం పరంతప |
ప్రీతియుక్తాః స్మ తేన త్వం బ్రూహి యన్మనసేచ్ఛసి || ౨ ||

ఏవముక్తస్తు కాకుత్స్థః ప్రత్యువాచ కృతాంజలిః |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా సహ భార్యయా || ౩ ||

యది ప్రీతిః సముత్పన్నా మయి సర్వసురేశ్వర |
వక్ష్యామి కురు తే సత్యం వచనం వదతాం వర || ౪ ||

మమ హేతోః పరాక్రాంతా యే గతా యమసాదనమ్ |
తే సర్వే జీవితం ప్రాప్య సముత్తిష్ఠంతు వానరాః || ౫ ||

మత్కృతే విప్రయుక్తా యే పుత్రైర్దారైశ్చ వానరాః |
మత్ప్రియేష్వభియుక్తాశ్చ న మృత్యుం గణయంతి చ || ౬ ||

త్వత్ప్రసాదాత్సమేయుస్తే వరమేతదహం వృణే |
నీరుజో నిర్వ్రణాంశ్చైవ సంపన్నబలపౌరుషాన్ || ౭ ||

గోలాంగూలాంస్తథైవర్క్షాన్ద్రష్టుమిచ్ఛామి మానద |
అకాలే చాపి ముఖ్యాని మూలాని చ ఫలాని చ || ౮ ||

నద్యశ్చ విమలాస్తత్ర తిష్ఠేయుర్యత్ర వానరాః |
శ్రుత్వా తు వచనం తస్య రాఘవస్య మహాత్మనః || ౯ ||

మహేంద్రః ప్రత్యువాచేదం వచనం ప్రీతిలక్షణమ్ |
మహానయం వరస్తాత త్వయోక్తో రఘునందన || ౧౦ ||

ద్విర్మయా నోక్తపూర్వం హి తస్మాదేతద్భవిష్యతి |
సముత్థాస్యంతి హరయో యే హతా యుధి రాక్షసైః || ౧౧ ||

ఋక్షాశ్చ సహగోపుచ్ఛా నికృత్తాననబాహవః |
నీరుజో నిర్వ్రణాశ్చైవ సంపన్నబలపౌరుషాః || ౧౨ ||

సముత్థాస్యంతి హరయః సుప్తా నిద్రాక్షయే యథా |
సుహృద్భిర్బాంధవైశ్చైవ జ్ఞాతిభిః స్వజనైరపి || ౧౩ ||

సర్వ ఏవ సమేష్యంతి సంయుక్తాః పరయా ముదా |
అకాలే పుష్పశబలాః ఫలవంతశ్చ పాదపాః || ౧౪ ||

భవిష్యంతి మహేష్వాస నద్యశ్చ సలిలాయుతాః |
సవ్రణైః ప్రథమం గాత్రైః సంవృత్తైర్నిర్వ్రణైః పునః || ౧౫ ||

తతః సముత్థితాః సర్వే సుప్త్వేవ హరిపుంగవాః |
బభూవుర్వానరాః సర్వే కిమేతదితి విస్మితాః || ౧౬ ||

తే సర్వే వానరాస్తస్మై రాఘవాయాభ్యవాదయన్ |
కాకుత్స్థం పరిపూర్ణార్థం దృష్ట్వా సర్వే సురోత్తమాః || ౧౭ ||

ఊచుస్తే ప్రథమం స్తుత్వా స్తవార్హం సహలక్ష్మణమ్ |
గచ్ఛాయోధ్యామితో వీర విసర్జయ చ వానరాన్ || ౧౮ ||

మైథిలీం సాంత్వయస్వైనామనురక్తాం తపస్వినీమ్ |
శత్రుఘ్నం చ మహాత్మానం మాతౄః సర్వాః పరంతప || ౧౯ ||

భ్రాతరం పశ్య భరతం త్వచ్ఛోకాద్వ్రతధారిణమ్ |
అభిషేచయ చాత్మానం పౌరాన్గత్వా ప్రహర్షయ || ౨౦ ||

ఏవముక్త్వా తమామంత్ర్య రామం సౌమిత్రిణా సహ |
విమానైః సూర్యసంకాశైర్హృష్టా జగ్ముః సురా దివమ్ || ౨౧ ||

అభివాద్య చ కాకుత్స్థః సర్వాంస్తాంస్త్రిదశోత్తమాన్ |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వాసమాజ్ఞాపయత్తదా || ౨౨ ||

తతస్తు సా లక్ష్మణరామపాలితా
మహాచమూర్హృష్టజనా యశస్వినీ |
శ్రియా జ్వలంతీ విరరాజ సర్వతో
నిశా ప్రణీతేవ హి శీతరశ్మినా || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్రయోవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౩ ||

యుద్ధకాండ చతుర్వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౪) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed