Yuddha Kanda Sarga 122 – యుద్ధకాండ ద్వావింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౨)


|| దశరథప్రతిసమాదేశః ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వా శుభం వాక్యం రాఘవేణ సుభాషితమ్ |
ఇదం శుభతరం వాక్యం వ్యాజహార మహేశ్వరః || ౧ ||

పుష్కరాక్ష మహాబాహో మహావక్షః పరంతప |
దిష్ట్యా కృతమిదం కర్మ త్వయా శస్త్రభృతాంవర || ౨ ||

దిష్ట్యా సర్వస్య లోకస్య ప్రవృద్ధం దారుణం తమః |
అపావృత్తం త్వయా సంఖ్యే రామ రావణజం భయమ్ || ౩ ||

ఆశ్వాస్య భరతం దీనం కౌసల్యాం చ యశస్వినీమ్ |
కైకేయీం చ సుమిత్రాం చ దృష్ట్వా లక్ష్మణమాతరమ్ || ౪ ||

ప్రాప్య రాజ్యమయోధ్యాయాం నందయిత్వా సుహృజ్జనమ్ |
ఇక్ష్వాకూణాం కులే వంశం స్థాపయిత్వా మహాబల || ౫ ||

ఇష్ట్వా తురగమేధేన ప్రాప్య చానుత్తమం యశః |
బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్త్వా త్రిదివం గంతుమర్హసి || ౬ ||

ఏష రాజా విమానస్థః పితా దశరథస్తవ |
కాకుత్స్థ మానుషే లోకే గురుస్తవ మహాయశాః || ౭ ||

ఇంద్రలోకం గతః శ్రీమాంస్త్వయా పుత్రేణ తారితః |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా త్వమేనమభివాదయ || ౮ ||

మహాదేవవచః శ్రుత్వా కాకుత్స్థః సహలక్ష్మణః |
విమానశిఖరస్థస్య ప్రణామమకరోత్పితుః || ౯ ||

దీప్యమానం స్వయా లక్ష్మ్యా విరజోఽంబరధారిణమ్ |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా దదర్శ పితరం విభుః || ౧౦ ||

హర్షేణ మహతాఽఽవిష్టో విమానస్థో మహీపతిః |
ప్రాణైః ప్రియతరం దృష్ట్వా పుత్రం దశరథస్తదా || ౧౧ ||

ఆరోప్యాంకం మహాబాహుర్వరాసనగతః ప్రభుః |
బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య తతో వాక్యం సమాదదే || ౧౨ ||

న మే స్వర్గో బహుమతః సమ్మానశ్చ సురర్షిభిః |
త్వయా రామ విహీనస్య సత్యం ప్రతిశృణోమి తే || ౧౩ ||

[* అధికశ్లోకం –
అద్య త్వాం నిహతామిత్రం దృష్ట్వా సంపూర్ణమానసమ్ |
నిస్తీర్ణవనవాసం చ ప్రీతిరాసీత్పరా మమ ||
*]

కైకేయ్యా యాని చోక్తాని వాక్యాని వదతాం వర |
తవ ప్రవ్రాజనార్థాని స్థితాని హృదయే మమ || ౧౪ ||

త్వాం తు దృష్ట్వా కుశలినం పరిష్వజ్య సలక్ష్మణమ్ |
అద్య దుఃఖాద్విముక్తోఽస్మి నీహారాదివ భాస్కరః || ౧౫ ||

తారితోఽహం త్వయా పుత్ర సుపుత్రేణ మహాత్మనా |
అష్టావక్రేణ ధర్మాత్మా తారితో బ్రాహ్మణో యథా || ౧౬ ||

ఇదానీం తు విజానామి యథా సౌమ్య సురేశ్వరైః |
వధార్థం రావణస్యేదం విహితం పురుషోత్తమ || ౧౭ ||

సిద్ధార్థా ఖలు కౌసల్యా యా త్వాం రామ గృహం గతమ్ |
వనాన్నివృత్తం సంహృష్టా ద్రక్ష్యత్యరినిషూదన || ౧౮ ||

సిద్ధార్థాః ఖలు తే రామ నరా యే త్వాం పురీం గతమ్ |
జలార్ద్రమభిషిక్తం చ ద్రక్ష్యంతి వసుధాధిపమ్ || ౧౯ ||

అనురక్తేన బలినా శుచినా ధర్మచారిణా |
ఇచ్ఛామి త్వామహం ద్రష్టుం భరతేన సమాగతమ్ || ౨౦ ||

చతుర్దశ సమాః సౌమ్య వనే నిర్యాపితాస్త్వయా |
వసతా సీతయా సార్ధం లక్ష్మణేన చ ధీమతా || ౨౧ ||

నివృత్తవనవాసోఽసి ప్రతిజ్ఞా సఫలా కృతా |
రావణం చ రణే హత్వా దేవాస్తే పరితోషితాః || ౨౨ ||

కృతం కర్మ యశః శ్లాఘ్యం ప్రాప్తం తే శత్రుసూదన |
భ్రాతృభిః సహ రాజ్యస్థో దీర్ఘమాయురవాప్నుహి || ౨౩ ||

ఇతి బ్రువాణం రాజానం రామః ప్రాంజలిరబ్రవీత్ |
కురు ప్రసాదం ధర్మజ్ఞ కైకేయ్యా భరతస్య చ || ౨౪ ||

సపుత్రాం త్వాం త్యజామీతి యదుక్తా కైకయీ త్వయా |
స శాపః కేకయీం ఘోరః సపుత్రాం న స్పృశేత్ప్రభో || ౨౫ ||

స తథేతి మహారాజో రామముక్త్వా కృతాంజలిమ్ |
లక్ష్మణం చ పరిష్వజ్య పునర్వాక్యమువాచ హ || ౨౬ ||

రామం శుశ్రూషతా భక్త్యా వైదేహ్యా సహ సీతయా |
కృతా మమ మహాప్రీతిః ప్రాప్తం ధర్మఫలం చ తే || ౨౭ ||

ధర్మం ప్రాప్స్యసి ధర్మజ్ఞ యశశ్చ విపులం భువి |
రామే ప్రసన్నే స్వర్గం చ మహిమానం తథైవ చ || ౨౮ ||

రామం శుశ్రూష భద్రం తే సుమిత్రానందవర్ధన |
రామః సర్వస్య లోకస్య శుభేష్వభిరతః సదా || ౨౯ ||

ఏతే సేంద్రాస్త్రయో లోకాః సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః |
అభిగమ్య మహాత్మానమర్చంతి పురుషోత్తమమ్ || ౩౦ ||

ఏతత్తదుక్తమవ్యక్తమక్షరం బ్రహ్మనిర్మితమ్ |
దేవానాం హృదయం సౌమ్య గుహ్యం రామః పరంతపః || ౩౧ ||

అవాప్తం ధర్మచరణం యశశ్చ విపులం త్వయా |
రామం శుశ్రూషతా భక్త్యా వైదేహ్యా సహ సీతయా || ౩౨ ||

స తథోక్త్వా మహాబాహుర్లక్ష్మణం ప్రాంజలిం స్థితమ్ |
ఉవాచ రాజా ధర్మాత్మా వైదేహీం వచనం శుభమ్ || ౩౩ ||

కర్తవ్యో న తు వైదేహి మన్యుస్త్యాగమిమం ప్రతి |
రామేణ త్వద్విశుద్ధ్యర్థం కృతమేతద్ధితైషిణా || ౩౪ ||

న త్వం సుభ్రు సమాధేయా పతిశుశ్రూషణం ప్రతి |
అవశ్యం తు మయా వాచ్యమేష తే దైవతం పరమ్ || ౩౫ ||

ఇతి ప్రతిసమాదిశ్య పుత్రౌ సీతాం తథా స్నుషామ్ |
ఇంద్రలోకం విమానేన యయౌ దశరథో జ్వలన్ || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ద్వావింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౨ ||

యుద్ధకాండ త్రయోవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౩) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed