Yuddha Kanda Sarga 122 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (122)


॥ த³ஶரத²ப்ரதிஸமாதே³ஶ꞉ ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா ஶுப⁴ம் வாக்யம் ராக⁴வேண ஸுபா⁴ஷிதம் ।
இத³ம் ஶுப⁴தரம் வாக்யம் வ்யாஜஹார மஹேஶ்வர꞉ ॥ 1 ॥

புஷ்கராக்ஷ மஹாபா³ஹோ மஹாவக்ஷ꞉ பரந்தப ।
தி³ஷ்ட்யா க்ருதமித³ம் கர்ம த்வயா ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம்வர ॥ 2 ॥

தி³ஷ்ட்யா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ப்ரவ்ருத்³த⁴ம் தா³ருணம் தம꞉ ।
அபாவ்ருத்தம் த்வயா ஸங்க்²யே ராம ராவணஜம் ப⁴யம் ॥ 3 ॥

ஆஶ்வாஸ்ய ப⁴ரதம் தீ³நம் கௌஸல்யாம் ச யஶஸ்விநீம் ।
கைகேயீம் ச ஸுமித்ராம் ச த்³ருஷ்ட்வா லக்ஷ்மணமாதரம் ॥ 4 ॥

ப்ராப்ய ராஜ்யமயோத்⁴யாயாம் நந்த³யித்வா ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ।
இக்ஷ்வாகூணாம் குலே வம்ஶம் ஸ்தா²பயித்வா மஹாப³ல ॥ 5 ॥

இஷ்ட்வா துரக³மேதே⁴ந ப்ராப்ய சாநுத்தமம் யஶ꞉ ।
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த⁴நம் த³த்த்வா த்ரிதி³வம் க³ந்துமர்ஹஸி ॥ 6 ॥

ஏஷ ராஜா விமாநஸ்த²꞉ பிதா த³ஶரத²ஸ்தவ ।
காகுத்ஸ்த² மாநுஷே லோகே கு³ருஸ்தவ மஹாயஶா꞉ ॥ 7 ॥

இந்த்³ரளோகம் க³த꞉ ஶ்ரீமாம்ஸ்த்வயா புத்ரேண தாரித꞉ ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா த்வமேநமபி⁴வாத³ய ॥ 8 ॥

மஹாதே³வவச꞉ ஶ்ருத்வா காகுத்ஸ்த²꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
விமாநஶிக²ரஸ்த²ஸ்ய ப்ரணாமமகரோத்பிது꞉ ॥ 9 ॥

தீ³ப்யமாநம் ஸ்வயா லக்ஷ்ம்யா விரஜோ(அ)ம்ப³ரதா⁴ரிணம் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா த³த³ர்ஶ பிதரம் விபு⁴꞉ ॥ 10 ॥

ஹர்ஷேண மஹதா(ஆ)விஷ்டோ விமாநஸ்தோ² மஹீபதி꞉ ।
ப்ராணை꞉ ப்ரியதரம் த்³ருஷ்ட்வா புத்ரம் த³ஶரத²ஸ்ததா³ ॥ 11 ॥

ஆரோப்யாங்கம் மஹாபா³ஹுர்வராஸநக³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
பா³ஹுப்⁴யாம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய ததோ வாக்யம் ஸமாத³தே³ ॥ 12 ॥

ந மே ஸ்வர்கோ³ ப³ஹுமத꞉ ஸம்மாநஶ்ச ஸுரர்ஷிபி⁴꞉ ।
த்வயா ராம விஹீநஸ்ய ஸத்யம் ப்ரதிஶ்ருணோமி தே ॥ 13 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
அத்³ய த்வாம் நிஹதாமித்ரம் த்³ருஷ்ட்வா ஸம்பூர்ணமாநஸம் ।
நிஸ்தீர்ணவநவாஸம் ச ப்ரீதிராஸீத்பரா மம ॥

*]

கைகேய்யா யாநி சோக்தாநி வாக்யாநி வத³தாம் வர ।
தவ ப்ரவ்ராஜநார்தா²நி ஸ்தி²தாநி ஹ்ருத³யே மம ॥ 14 ॥

த்வாம் து த்³ருஷ்ட்வா குஶலிநம் பரிஷ்வஜ்ய ஸலக்ஷ்மணம் ।
அத்³ய து³꞉கா²த்³விமுக்தோ(அ)ஸ்மி நீஹாராதி³வ பா⁴ஸ்கர꞉ ॥ 15 ॥

தாரிதோ(அ)ஹம் த்வயா புத்ர ஸுபுத்ரேண மஹாத்மநா ।
அஷ்டாவக்ரேண த⁴ர்மாத்மா தாரிதோ ப்³ராஹ்மணோ யதா² ॥ 16 ॥

இதா³நீம் து விஜாநாமி யதா² ஸௌம்ய ஸுரேஶ்வரை꞉ ।
வதா⁴ர்த²ம் ராவணஸ்யேத³ம் விஹிதம் புருஷோத்தம ॥ 17 ॥

ஸித்³தா⁴ர்தா² க²லு கௌஸல்யா யா த்வாம் ராம க்³ருஹம் க³தம் ।
வநாந்நிவ்ருத்தம் ஸம்ஹ்ருஷ்டா த்³ரக்ஷ்யத்யரிநிஷூத³ந ॥ 18 ॥

ஸித்³தா⁴ர்தா²꞉ க²லு தே ராம நரா யே த்வாம் புரீம் க³தம் ।
ஜலார்த்³ரமபி⁴ஷிக்தம் ச த்³ரக்ஷ்யந்தி வஸுதா⁴தி⁴பம் ॥ 19 ॥

அநுரக்தேந ப³லிநா ஶுசிநா த⁴ர்மசாரிணா ।
இச்சா²மி த்வாமஹம் த்³ரஷ்டும் ப⁴ரதேந ஸமாக³தம் ॥ 20 ॥

சதுர்த³ஶ ஸமா꞉ ஸௌம்ய வநே நிர்யாபிதாஸ்த்வயா ।
வஸதா ஸீதயா ஸார்த⁴ம் லக்ஷ்மணேந ச தீ⁴மதா ॥ 21 ॥

நிவ்ருத்தவநவாஸோ(அ)ஸி ப்ரதிஜ்ஞா ஸப²லா க்ருதா ।
ராவணம் ச ரணே ஹத்வா தே³வாஸ்தே பரிதோஷிதா꞉ ॥ 22 ॥

க்ருதம் கர்ம யஶ꞉ ஶ்லாக்⁴யம் ப்ராப்தம் தே ஶத்ருஸூத³ந ।
ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹ ராஜ்யஸ்தோ² தீ³ர்க⁴மாயுரவாப்நுஹி ॥ 23 ॥

இதி ப்³ருவாணம் ராஜாநம் ராம꞉ ப்ராஞ்ஜலிரப்³ரவீத் ।
குரு ப்ரஸாத³ம் த⁴ர்மஜ்ஞ கைகேய்யா ப⁴ரதஸ்ய ச ॥ 24 ॥

ஸபுத்ராம் த்வாம் த்யஜாமீதி யது³க்தா கைகயீ த்வயா ।
ஸ ஶாப꞉ கேகயீம் கோ⁴ர꞉ ஸபுத்ராம் ந ஸ்ப்ருஶேத்ப்ரபோ⁴ ॥ 25 ॥

ஸ ததே²தி மஹாராஜோ ராமமுக்த்வா க்ருதாஞ்ஜலிம் ।
லக்ஷ்மணம் ச பரிஷ்வஜ்ய புநர்வாக்யமுவாச ஹ ॥ 26 ॥

ராமம் ஶுஶ்ரூஷதா ப⁴க்த்யா வைதே³ஹ்யா ஸஹ ஸீதயா ।
க்ருதா மம மஹாப்ரீதி꞉ ப்ராப்தம் த⁴ர்மப²லம் ச தே ॥ 27 ॥

த⁴ர்மம் ப்ராப்ஸ்யஸி த⁴ர்மஜ்ஞ யஶஶ்ச விபுலம் பு⁴வி ।
ராமே ப்ரஸந்நே ஸ்வர்க³ம் ச மஹிமாநம் ததை²வ ச ॥ 28 ॥

ராமம் ஶுஶ்ரூஷ ப⁴த்³ரம் தே ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந ।
ராம꞉ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஶுபே⁴ஷ்வபி⁴ரத꞉ ஸதா³ ॥ 29 ॥

ஏதே ஸேந்த்³ராஸ்த்ரயோ லோகா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
அபி⁴க³ம்ய மஹாத்மாநமர்சந்தி புருஷோத்தமம் ॥ 30 ॥

ஏதத்தது³க்தமவ்யக்தமக்ஷரம் ப்³ரஹ்மநிர்மிதம் ।
தே³வாநாம் ஹ்ருத³யம் ஸௌம்ய கு³ஹ்யம் ராம꞉ பரந்தப꞉ ॥ 31 ॥

அவாப்தம் த⁴ர்மசரணம் யஶஶ்ச விபுலம் த்வயா ।
ராமம் ஶுஶ்ரூஷதா ப⁴க்த்யா வைதே³ஹ்யா ஸஹ ஸீதயா ॥ 32 ॥

ஸ ததோ²க்த்வா மஹாபா³ஹுர்லக்ஷ்மணம் ப்ராஞ்ஜலிம் ஸ்தி²தம் ।
உவாச ராஜா த⁴ர்மாத்மா வைதே³ஹீம் வசநம் ஶுப⁴ம் ॥ 33 ॥

கர்தவ்யோ ந து வைதே³ஹி மந்யுஸ்த்யாக³மிமம் ப்ரதி ।
ராமேண த்வத்³விஶுத்³த்⁴யர்த²ம் க்ருதமேதத்³தி⁴தைஷிணா ॥ 34 ॥

ந த்வம் ஸுப்⁴ரு ஸமாதே⁴யா பதிஶுஶ்ரூஷணம் ப்ரதி ।
அவஶ்யம் து மயா வாச்யமேஷ தே தை³வதம் பரம் ॥ 35 ॥

இதி ப்ரதிஸமாதி³ஶ்ய புத்ரௌ ஸீதாம் ததா² ஸ்நுஷாம் ।
இந்த்³ரளோகம் விமாநேந யயௌ த³ஶரதோ² ஜ்வலந் ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³வாவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 122 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரயோவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (123) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: