Yuddha Kanda Sarga 121 – యుద్ధకాండ ఏకవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౧)


|| సీతాప్రతిగ్రహః ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వా శుభం వాక్యం పితామహసమీరితమ్ |
అంకేనాదాయ వైదేహీముత్పపాత విభావసుః || ౧ ||

స విధూయ చితాం తాం తు వైదేహీం హవ్యవాహనః |
ఉత్తస్థౌ మూర్తిమానాశు గృహీత్వా జనకాత్మజామ్ || ౨ ||

తరుణాదిత్యసంకాశాం తప్తకాంచనభూషణామ్ |
రక్తాంబరధరాం బాలాం నీలకుంచితమూర్ధజామ్ || ౩ ||

అక్లిష్టమాల్యాభరణాం తథారూపాం మనస్వినీమ్ |
దదౌ రామాయ వైదేహీమంకే కృత్వా విభావసుః || ౪ ||

అబ్రవీచ్చ తదా రామం సాక్షీ లోకస్య పావకః |
ఏషా తే రామ వైదేహీ పాపమస్యాం న విద్యతే || ౫ ||

నైవ వాచా న మనసా నానుధ్యానాన్న చక్షుషా |
సువృత్తా వృత్తశౌండీర న త్వామతిచచార హ || ౬ ||

రావణేనాపనీతైషా వీర్యోత్సిక్తేన రక్షసా |
త్వయా విరహితా దీనా వివశా నిర్జనాద్వనాత్ || ౭ ||

రుద్ధా చాంతఃపురే గుప్తా త్వచ్చిత్తా త్వత్పరాయణా |
రక్షితా రాక్షసీసంఘైర్వికృతైర్ఘోరదర్శనైః || ౮ ||

ప్రలోభ్యమానా వివిధం భర్త్స్యమానా చ మైథిలీ |
నాచింతయత తద్రక్షస్త్వద్గతేనాంతరాత్మనా || ౯ ||

విశుద్ధభావాం నిష్పాపాం ప్రతిగృహ్ణీష్వ రాఘవ |
న కించిదభిధాతవ్యమహమాజ్ఞాపయామి తే || ౧౦ ||

తతః ప్రీతమనా రామః శ్రుత్వైతద్వదతాం వరః |
దధ్యౌ ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాష్పవ్యాకులలోచనః || ౧౧ ||

ఏవముక్తో మహాతేజా ద్యుతిమాన్దృఢవిక్రమః |
అబ్రవీత్త్రిదశశ్రేష్ఠం రామో ధర్మభృతాం వరః || ౧౨ ||

అవశ్యం త్రిషు లోకేషు న సీతా పాపమర్హతి |
దీర్ఘకాలోషితా హీయం రావణాంతఃపురే శుభా || ౧౩ ||

బాలిశః ఖలు కామాత్మా రామో దశరథాత్మజః |
ఇతి వక్ష్యంతి మాం సంతో జానకీమవిశోధ్య హి || ౧౪ ||

అనన్యహృదయాం భక్తాం మచ్చిత్తపరివర్తినీమ్ |
అహమప్యవగచ్ఛామి మైథిలీం జనకాత్మజామ్ || ౧౫ ||

ప్రత్యయార్థం తు లోకానాం త్రయాణాం సత్యసంశ్రయః |
ఉపేక్షే చాపి వైదేహీం ప్రవిశంతీం హుతాశనమ్ || ౧౬ ||

ఇమామపి విశాలాక్షీం రక్షితాం స్వేన తేజసా |
రావణో నాతివర్తేత వేలామివ మహోదధిః || ౧౭ ||

న హి శక్తః స దుష్టాత్మా మనసాఽపి హి మైథిలీమ్ |
ప్రధర్షయితుమప్రాప్తాం దీప్తామగ్నిశిఖామివ || ౧౮ ||

నేయమర్హతి చైశ్వర్యం రావణాంతఃపురే శుభా |
అనన్యా హి మయా సీతా భాస్కరేణ ప్రభా యథా || ౧౯ ||

విశుద్ధా త్రిషు లోకేషు మైథిలీ జనకాత్మజా |
న హి హాతుమియం శక్యా కీర్తిరాత్మవతా యథా || ౨౦ ||

అవశ్యం తు మయా కార్యం సర్వేషాం వో వచః శుభమ్ |
స్నిగ్ధానాం లోకమాన్యానామేవం చ బ్రువతాం హితమ్ || ౨౧ ||

ఇతీదముక్త్వా విదితం మహాబలైః
ప్రశస్యమానః స్వకృతేన కర్మణా |
సమేత్య రామః ప్రియయా మహాబలః
సుఖం సుఖార్హోఽనుబభూవ రాఘవః || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౧ ||

యుద్ధకాండ ద్వావింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౨) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed