Yuddha Kanda Sarga 120 – యుద్ధకాండ వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౦)


|| బ్రహ్మకృతరామస్తవః ||

తతో హి దుర్మనా రామః శ్రుత్వైవం వదతాం గిరః |
దధ్యౌ ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాష్పవ్యాకులలోచనః || ౧ ||

తతో వైశ్రవణో రాజా యమశ్చామిత్రకర్శనః |
సహస్రాక్షో మహేంద్రశ్చ వరుణశ్చ పరంతపః || ౨ ||

షడర్ధనయనః శ్రీమాన్మహాదేవో వృషధ్వజః |
కర్తా సర్వస్య లోకస్య బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః || ౩ ||

ఏతే సర్వే సమాగమ్య విమానైః సూర్యసన్నిభైః |
ఆగమ్య నగరీం లంకామభిజగ్ముశ్చ రాఘవమ్ || ౪ ||

తతః సహస్తాభరణాన్ప్రగృహ్య విపులాన్భుజాన్ |
అబ్రువంస్త్రిదశశ్రేష్ఠాః ప్రాంజలిం రాఘవం స్థితమ్ || ౫ ||

కర్తా సర్వస్య లోకస్య శ్రేష్ఠో జ్ఞానవతాం వరః |
ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతంతీం హవ్యవాహనే || ౬ ||

కథం దేవగణశ్రేష్ఠమాత్మానం నావబుధ్యసే |
ఋతధామా వసుః పూర్వం వసూనాం త్వం ప్రజాపతిః || ౭ ||

త్రయాణాం త్వం హి లోకానామాదికర్తా స్వయంప్రభుః |
రుద్రాణామష్టమో రుద్రః సాధ్యానామసి పంచమః || ౮ ||

అశ్వినౌ చాపి తే కర్ణౌ చంద్రసూర్యౌ చ చక్షుషీ |
అంతే చాదౌ చ లోకానాం దృశ్యసే త్వం పరంతప || ౯ ||

ఉపేక్షసే చ వైదేహీం మానుషః ప్రాకృతో యథా |
ఇత్యుక్తో లోకపాలైస్తైః స్వామీ లోకస్య రాఘవః || ౧౦ ||

అబ్రవీత్రిదశశ్రేష్ఠాన్రామో ధర్మభృతాం వరః |
ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజమ్ || ౧౧ ||

యోఽహం యస్య యతశ్చాహం భగవాంస్తద్బ్రవీతు మే |
ఇతి బ్రువంతం కాకుత్స్థం బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః || ౧౨ ||

అబ్రవీచ్ఛృణు మే రామ సత్యం సత్యపరాక్రమ |
భవాన్నారాయణో దేవః శ్రీమాంశ్చక్రాయుధో విభుః || ౧౩ ||

ఏకశృంగో వరాహస్త్వం భూతభవ్యసపత్నజిత్ |
అక్షరం బ్రహ్మ సత్యం చ మధ్యే చాంతే చ రాఘవ || ౧౪ ||

లోకానాం త్వం పరో ధర్మో విష్వక్సేనశ్చతుర్భుజః |
శార్ఙ్గధన్వా హృషీకేశః పురుషః పురుషోత్తమః || ౧౫ ||

అజితః ఖడ్గధృద్విష్ణుః కృష్ణశ్చైవ బృహద్బలః |
సేనానీర్గ్రామణీశ్చ త్వం బుద్ధిః సత్త్వం క్షమా దమః || ౧౬ ||

ప్రభవశ్చాప్యయశ్చ త్వముపేంద్రో మధుసూదనః |
ఇంద్రకర్మా మహేంద్రస్త్వం పద్మనాభో రణాంతకృత్ || ౧౭ ||

శరణ్యం శరణం చ త్వామాహుర్దివ్యా మహర్షయః |
సహస్రశృంగో వేదాత్మా శతజిహ్వో మహర్షభః || ౧౮ ||

త్వం త్రయాణాం హి లోకానామాదికర్తా స్వయంప్రభుః |
సిద్ధానామపి సాధ్యానామాశ్రయశ్చాసి పూర్వజః || ౧౯ ||

త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమోంకారః పరంతపః |
ప్రభవం నిధనం వా తే న విదుః కో భవానితి || ౨౦ ||

దృశ్యసే సర్వభూతేషు బ్రాహ్మణేషు చ గోషు చ |
దిక్షు సర్వాసు గగనే పర్వతేషు వనేషు చ || ౨౧ ||

సహస్రచరణః శ్రీమాన్ శతశీర్షః సహస్రదృక్ |
త్వం ధారయసి భూతాని వసుధాం చ సపర్వతామ్ || ౨౨ ||

అంతే పృథివ్యాః సలిలే దృశ్యసే త్వం మహోరగః |
త్రీంల్లోకాన్ధారయన్రామ దేవగంధర్వదానవాన్ || ౨౩ ||

అహం తే హృదయం రామ జిహ్వా దేవీ సరస్వతీ |
దేవా గాత్రేషు రోమాణి నిర్మితా బ్రహ్మణః ప్రభో || ౨౪ ||

నిమేషస్తే భవేద్రాత్రిరున్మేషస్తే భవేద్దివా |
సంస్కారాస్తేఽభవన్వేదా న తదస్తి త్వయా వినా || ౨౫ ||

జగత్సర్వం శరీరం తే స్థైర్యం తే వసుధాతలమ్ |
అగ్నిః కోపః ప్రసాదస్తే సోమః శ్రీవత్సలక్షణః || ౨౬ ||

త్వయా లోకాస్త్రయః క్రాంతాః పురాణే విక్రమైస్త్రిభిః |
మహేంద్రశ్చ కృతో రాజా బలిం బద్ధ్వా మహాసురమ్ || ౨౭ ||

సీతా లక్ష్మీర్భవాన్విష్ణుర్దేవః కృష్ణః ప్రజాపతిః |
వధార్థం రావణస్యేహ ప్రవిష్టో మానుషీం తనుమ్ || ౨౮ ||

తదిదం నః కృతం కార్యం త్వయా ధర్మభృతాం వర |
నిహతో రావణో రామ ప్రహృష్టో దివమాక్రమ || ౨౯ ||

అమోఘం బలవీర్యం తే అమోఘస్తే పరాక్రమః |
అమోఘం దర్శనం రామ న చ మోఘః స్తవస్తవ || ౩౦ ||

అమోఘాస్తే భవిష్యంతి భక్తిమంతశ్చ యే నరాః |
యే త్వాం దేవం ధ్రువం భక్తాః పురాణం పురుషోత్తమమ్ |
ప్రాప్నువంతి సదా కామానిహ లోకే పరత్ర చ || ౩౧ ||

ఇమమార్షం స్తవం నిత్యమితిహాసం పురాతనమ్ |
యే నరాః కీర్తయిష్యంతి నాస్తి తేషాం పరాభవః || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౦ ||

యుద్ధకాండ ఏకవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౧) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed