Yuddha Kanda Sarga 119 – యుద్ధకాండ ఏకోనవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౯)


|| హుతాశనప్రవేశః ||

ఏవముక్తా తు వైదేహీ పరుషం రోమహర్షణమ్ |
రాఘవేణ సరోషేణ భృశం ప్రవ్యథితాఽభవత్ || ౧ ||

సా తదశ్రుతపూర్వం హి జనే మహతి మైథిలీ |
శ్రుత్వా భర్తృవచో రూక్షం లజ్జయా వ్రీడితాఽభవత్ || ౨ ||

ప్రవిశంతీవ గాత్రాణి స్వాన్యేవ జనకాత్మజా |
వాక్ఛల్యైస్తైః సశల్యేవ భృశమశ్రూణ్యవర్తయత్ || ౩ ||

తతో బాష్పపరిక్లిష్టం ప్రమార్జంతీ స్వమాననమ్ |
శనైర్గద్గదయా వాచా భర్తారమిదమబ్రవీత్ || ౪ ||

కిం మామసదృశం వాక్యమీదృశం శ్రోత్రదారుణమ్ |
రూక్షం శ్రావయసే వీర ప్రాకృతః ప్రాకృతామివ || ౫ ||

న తథాఽస్మి మహాబాహో యథా త్వమవగచ్ఛసి |
ప్రత్యయం గచ్ఛ మే యేన చారిత్రేణైవ తే శపే || ౬ ||

పృథక్ స్త్రీణాం ప్రచారేణ జాతిం తాం పరిశంకసే |
పరిత్యజేమాం శంకాం తు యది తేఽహం పరీక్షితా || ౭ ||

యద్యహం గాత్రసంస్పర్శం గతాఽస్మి వివశా ప్రభో |
కామకారో న మే తత్ర దైవం తత్రాపరాధ్యతి || ౮ ||

మదధీనం తు యత్తన్మే హృదయం త్వయి వర్తతే |
పరాధీనేషు గాత్రేషు కిం కరిష్యామ్యనీశ్వరా || ౯ ||

సహ సంవృద్ధభావాచ్చ సంసర్గేణ చ మానద |
యద్యహం తే న విజ్ఞాతా హతా తేనాస్మి శాశ్వతమ్ || ౧౦ ||

ప్రేషితస్తే యదా వీరో హనుమానవలోకకః |
లంకాస్థాఽహం త్వయా వీర కిం తదా న విసర్జితా || ౧౧ ||

ప్రత్యక్షం వానరేంద్రస్య తద్వాక్యసమనంతరమ్ |
త్వయా సంత్యక్తయా వీర త్యక్తం స్యాజ్జీవితం మయా || ౧౨ ||

న వృథా తే శ్రమోఽయం స్యాత్సంశయే న్యస్య జీవితమ్ |
సుహృజ్జనపరిక్లేశో న చాయం నిష్ఫలస్తవ || ౧౩ ||

త్వయా తు నరశార్దూల క్రోధమేవానువర్తతా |
లఘునేవ మనుష్యేణ స్త్రీత్వమేవ పురస్కృతమ్ || ౧౪ ||

అపదేశేన జనకాన్నోత్పత్తిర్వసుధాతలాత్ |
మమ వృత్తం చ వృత్తజ్ఞ బహు తే న పురస్కృతమ్ || ౧౫ ||

న ప్రమాణీకృతః పాణిర్బాల్యే బాలేన పీడితః |
మమ భక్తిశ్చ శీలం చ సర్వం తే పృష్ఠతః కృతమ్ || ౧౬ ||

ఏవం బ్రువాణా రుదతీ బాష్పగద్గదభాషిణీ |
అబ్రవీల్లక్ష్మణం సీతా దీనం ధ్యానపరం స్థితమ్ || ౧౭ ||

చితాం మే కురు సౌమిత్రే వ్యసనస్యాస్య భేషజమ్ |
మిథ్యోపఘాతోపహతా నాహం జీవితుముత్సహే || ౧౮ ||

అప్రీతస్య గుణైర్భర్తుస్త్యక్తాయా జనసంసది |
యా క్షమా మే గతిర్గంతుం ప్రవేక్ష్యే హవ్యవాహనమ్ || ౧౯ ||

ఏవముక్తస్తు వైదేహ్యా లక్ష్మణః పరవీరహా |
అమర్షవశమాపన్నో రాఘవాననమైక్షత || ౨౦ ||

స విజ్ఞాయ తతశ్ఛందం రామస్యాకారసూచితమ్ |
చితాం చకార సౌమిత్రిర్మతే రామస్య వీర్యవాన్ || ౨౧ ||

అధోముఖం తదా రామం శనైః కృత్వా ప్రదక్షిణమ్ |
ఉపాసర్పత వైదేహీ దీప్యమానం హుతాశనమ్ || ౨౨ ||

ప్రణమ్య దేవతాభ్యశ్చ బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ మైథిలీ |
బద్ధాంజలిపుటా చేదమువాచాగ్నిసమీపతః || ౨౩ ||

యథా మే హృదయం నిత్యం నాపసర్పతి రాఘవాత్ |
తథా లోకస్య సాక్షీ మాం సర్వతః పాతు పావకః || ౨౪ ||

యథా మాం శుద్ధచారిత్రాం దుష్టాం జానాతి రాఘవః |
తథా లోకస్య సాక్షీ మాం సర్వతః పాతు పావకః || ౨౫ ||

కర్మణా మనసా వాచా యథా నాతిచరామ్యహమ్ |
రాఘవం సర్వధర్మజ్ఞం తథా మాం పాతు పావకః || ౨౬ ||

ఆదిత్యో భగవాన్వాయుర్దిశశ్చంద్రస్తథైవ చ |
అహశ్చాపి తథా సంధ్యే రాత్రిశ్చ పృథివీ తథా || ౨౭ ||

యథాన్యేఽపి విజానంతి తథా చారిత్రసంయుతామ్ |
ఏవముక్త్వా తు వైదేహీ పరిక్రమ్య హుతాశనమ్ || ౨౮ ||

వివేశ జ్వలనం దీప్తం నిస్సంగేనాంతరాత్మనా |
జనః స సుమహాంస్త్రస్తో బాలవృద్ధసమాకులః || ౨౯ ||

దదర్శ మైథిలీం తత్ర ప్రవిశంతీం హుతాశనమ్ |
సా తప్తనవహేమాభా తప్తకాంచనభూషణా || ౩౦ ||

పపాత జ్వలనం దీప్తం సర్వలోకస్య సన్నిధౌ |
దదృశుస్తాం మహాభాగాం ప్రవిశంతీం హుతాశనమ్ || ౩౧ ||

సీతాం కృత్స్నాస్త్రయో లోకాః పుణ్యామాజ్యాహుతీమివ |
ప్రచుక్రుశుః స్త్రియః సర్వాస్తాం దృష్ట్వా హవ్యవాహనే || ౩౨ ||

పతంతీం సంస్కృతాం మంత్రైర్వసోర్ధారామివాధ్వరే |
దదృశుస్తాం త్రయో లోకా దేవగంధర్వదానవాః || ౩౩ ||

శప్తాం పతంతీం నిరయే త్రిదివాద్దేవతామివ |
తస్యామగ్నిం విశంత్యాం తు హాహేతి విపులః స్వనః |
రక్షసాం వానరాణాం చ సంబభూవాద్భుతోపమః || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకోనవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౯ ||

యుద్ధకాండ వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౦) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed