Yuddha Kanda Sarga 119 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (119)


॥ ஹுதாஶநப்ரவேஶ꞉ ॥

ஏவமுக்தா து வைதே³ஹீ பருஷம் ரோமஹர்ஷணம் ।
ராக⁴வேண ஸரோஷேண ப்⁴ருஶம் ப்ரவ்யதி²தா(அ)ப⁴வத் ॥ 1 ॥

ஸா தத³ஶ்ருதபூர்வம் ஹி ஜநே மஹதி மைதி²லீ ।
ஶ்ருத்வா ப⁴ர்த்ருவசோ ரூக்ஷம் லஜ்ஜயா வ்ரீடி³தா(அ)ப⁴வத் ॥ 2 ॥

ப்ரவிஶந்தீவ கா³த்ராணி ஸ்வாந்யேவ ஜநகாத்மஜா ।
வாக்ச²ல்யைஸ்தை꞉ ஸஶல்யேவ ப்⁴ருஶமஶ்ரூண்யவர்தயத் ॥ 3 ॥

ததோ பா³ஷ்பபரிக்லிஷ்டம் ப்ரமார்ஜந்தீ ஸ்வமாநநம் ।
ஶநைர்க³த்³க³த³யா வாசா ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

கிம் மாமஸத்³ருஶம் வாக்யமீத்³ருஶம் ஶ்ரோத்ரதா³ருணம் ।
ரூக்ஷம் ஶ்ராவயஸே வீர ப்ராக்ருத꞉ ப்ராக்ருதாமிவ ॥ 5 ॥

ந ததா²(அ)ஸ்மி மஹாபா³ஹோ யதா² த்வமவக³ச்ச²ஸி ।
ப்ரத்யயம் க³ச்ச² மே யேந சாரித்ரேணைவ தே ஶபே ॥ 6 ॥

ப்ருத²க் ஸ்த்ரீணாம் ப்ரசாரேண ஜாதிம் தாம் பரிஶங்கஸே ।
பரித்யஜேமாம் ஶங்காம் து யதி³ தே(அ)ஹம் பரீக்ஷிதா ॥ 7 ॥

யத்³யஹம் கா³த்ரஸம்ஸ்பர்ஶம் க³தா(அ)ஸ்மி விவஶா ப்ரபோ⁴ ।
காமகாரோ ந மே தத்ர தை³வம் தத்ராபராத்⁴யதி ॥ 8 ॥

மத³தீ⁴நம் து யத்தந்மே ஹ்ருத³யம் த்வயி வர்ததே ।
பராதீ⁴நேஷு கா³த்ரேஷு கிம் கரிஷ்யாம்யநீஶ்வரா ॥ 9 ॥

ஸஹ ஸம்வ்ருத்³த⁴பா⁴வாச்ச ஸம்ஸர்கே³ண ச மாநத³ ।
யத்³யஹம் தே ந விஜ்ஞாதா ஹதா தேநாஸ்மி ஶாஶ்வதம் ॥ 10 ॥

ப்ரேஷிதஸ்தே யதா³ வீரோ ஹநுமாநவலோகக꞉ ।
லங்காஸ்தா²(அ)ஹம் த்வயா வீர கிம் ததா³ ந விஸர்ஜிதா ॥ 11 ॥

ப்ரத்யக்ஷம் வாநரேந்த்³ரஸ்ய தத்³வாக்யஸமநந்தரம் ।
த்வயா ஸந்த்யக்தயா வீர த்யக்தம் ஸ்யாஜ்ஜீவிதம் மயா ॥ 12 ॥

ந வ்ருதா² தே ஶ்ரமோ(அ)யம் ஸ்யாத்ஸம்ஶயே ந்யஸ்ய ஜீவிதம் ।
ஸுஹ்ருஜ்ஜநபரிக்லேஶோ ந சாயம் நிஷ்ப²லஸ்தவ ॥ 13 ॥

த்வயா து நரஶார்தூ³ள க்ரோத⁴மேவாநுவர்ததா ।
லகு⁴நேவ மநுஷ்யேண ஸ்த்ரீத்வமேவ புரஸ்க்ருதம் ॥ 14 ॥

அபதே³ஶேந ஜநகாந்நோத்பத்திர்வஸுதா⁴தலாத் ।
மம வ்ருத்தம் ச வ்ருத்தஜ்ஞ ப³ஹு தே ந புரஸ்க்ருதம் ॥ 15 ॥

ந ப்ரமாணீக்ருத꞉ பாணிர்பா³ல்யே பா³லேந பீடி³த꞉ ।
மம ப⁴க்திஶ்ச ஶீலம் ச ஸர்வம் தே ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருதம் ॥ 16 ॥

ஏவம் ப்³ருவாணா ருத³தீ பா³ஷ்பக³த்³க³த³பா⁴ஷிணீ ।
அப்³ரவீல்லக்ஷ்மணம் ஸீதா தீ³நம் த்⁴யாநபரம் ஸ்தி²தம் ॥ 17 ॥

சிதாம் மே குரு ஸௌமித்ரே வ்யஸநஸ்யாஸ்ய பே⁴ஷஜம் ।
மித்²யோபகா⁴தோபஹதா நாஹம் ஜீவிதுமுத்ஸஹே ॥ 18 ॥

அப்ரீதஸ்ய கு³ணைர்ப⁴ர்துஸ்த்யக்தாயா ஜநஸம்ஸதி³ ।
யா க்ஷமா மே க³திர்க³ந்தும் ப்ரவேக்ஷ்யே ஹவ்யவாஹநம் ॥ 19 ॥

ஏவமுக்தஸ்து வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ।
அமர்ஷவஶமாபந்நோ ராக⁴வாநநமைக்ஷத ॥ 20 ॥

ஸ விஜ்ஞாய ததஶ்ச²ந்த³ம் ராமஸ்யாகாரஸூசிதம் ।
சிதாம் சகார ஸௌமித்ரிர்மதே ராமஸ்ய வீர்யவாந் ॥ 21 ॥

அதோ⁴முக²ம் ததா³ ராமம் ஶநை꞉ க்ருத்வா ப்ரத³க்ஷிணம் ।
உபாஸர்பத வைதே³ஹீ தீ³ப்யமாநம் ஹுதாஶநம் ॥ 22 ॥

ப்ரணம்ய தே³வதாப்⁴யஶ்ச ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஶ்ச மைதி²லீ ।
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடா சேத³முவாசாக்³நிஸமீபத꞉ ॥ 23 ॥

யதா² மே ஹ்ருத³யம் நித்யம் நாபஸர்பதி ராக⁴வாத் ।
ததா² லோகஸ்ய ஸாக்ஷீ மாம் ஸர்வத꞉ பாது பாவக꞉ ॥ 24 ॥

யதா² மாம் ஶுத்³த⁴சாரித்ராம் து³ஷ்டாம் ஜாநாதி ராக⁴வ꞉ ।
ததா² லோகஸ்ய ஸாக்ஷீ மாம் ஸர்வத꞉ பாது பாவக꞉ ॥ 25 ॥

கர்மணா மநஸா வாசா யதா² நாதிசராம்யஹம் ।
ராக⁴வம் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞம் ததா² மாம் பாது பாவக꞉ ॥ 26 ॥

ஆதி³த்யோ ப⁴க³வாந்வாயுர்தி³ஶஶ்சந்த்³ரஸ்ததை²வ ச ।
அஹஶ்சாபி ததா² ஸந்த்⁴யே ராத்ரிஶ்ச ப்ருதி²வீ ததா² ॥ 27 ॥

யதா²ந்யே(அ)பி விஜாநந்தி ததா² சாரித்ரஸம்யுதாம் ।
ஏவமுக்த்வா து வைதே³ஹீ பரிக்ரம்ய ஹுதாஶநம் ॥ 28 ॥

விவேஶ ஜ்வலநம் தீ³ப்தம் நிஸ்ஸங்கே³நாந்தராத்மநா ।
ஜந꞉ ஸ ஸுமஹாம்ஸ்த்ரஸ்தோ பா³லவ்ருத்³த⁴ஸமாகுல꞉ ॥ 29 ॥

த³த³ர்ஶ மைதி²லீம் தத்ர ப்ரவிஶந்தீம் ஹுதாஶநம் ।
ஸா தப்தநவஹேமாபா⁴ தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணா ॥ 30 ॥

பபாத ஜ்வலநம் தீ³ப்தம் ஸர்வலோகஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ।
த³த்³ருஶுஸ்தாம் மஹாபா⁴கா³ம் ப்ரவிஶந்தீம் ஹுதாஶநம் ॥ 31 ॥

ஸீதாம் க்ருத்ஸ்நாஸ்த்ரயோ லோகா꞉ புண்யாமாஜ்யாஹுதீமிவ ।
ப்ரசுக்ருஶு꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வாஸ்தாம் த்³ருஷ்ட்வா ஹவ்யவாஹநே ॥ 32 ॥

பதந்தீம் ஸம்ஸ்க்ருதாம் மந்த்ரைர்வஸோர்தா⁴ராமிவாத்⁴வரே ।
த³த்³ருஶுஸ்தாம் த்ரயோ லோகா தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³நவா꞉ ॥ 33 ॥

ஶப்தாம் பதந்தீம் நிரயே த்ரிதி³வாத்³தே³வதாமிவ ।
தஸ்யாமக்³நிம் விஶந்த்யாம் து ஹாஹேதி விபுல꞉ ஸ்வந꞉ ।
ரக்ஷஸாம் வாநராணாம் ச ஸம்ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தோபம꞉ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 119 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ விம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (120) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: