Yuddha Kanda Sarga 118 – యుద్ధకాండ అష్టాదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౮)


|| సీతాప్రత్యాదేశః ||

తాం తు పార్శ్వస్థితాం ప్రహ్వాం రామః సంప్రేక్ష్య మైథిలీమ్ |
హృదయాంతర్గతక్రోధో వ్యాహర్తుముపచక్రమే || ౧ ||

ఏషాఽసి నిర్జితా భద్రే శత్రుం జిత్వా మయా రణే |
పౌరుషాద్యదనుష్ఠేయం తదేతదుపపాదితమ్ || ౨ ||

గతోఽస్మ్యంతమమర్షస్య ధర్షణా సంప్రమార్జితా |
అవమానశ్చ శత్రుశ్చ మయా యుగపదుద్ధృతౌ || ౩ ||

అద్య మే పౌరుషం దృష్టమద్య మే సఫలః శ్రమః |
అద్య తీర్ణప్రతిజ్ఞత్వాత్ప్రభవామీహ చాత్మనః || ౪ ||

యా త్వం విరహితా నీతా చలచిత్తేన రక్షసా |
దైవసంపాదితో దోషో మానుషేణ మయా జితః || ౫ ||

సంప్రాప్తమవమానం యస్తేజసా న ప్రమార్జతి |
కస్తస్య పురుషార్థోఽస్తి పురుషస్యాల్పతేజసః || ౬ ||

లంఘనం చ సముద్రస్య లంకాయాశ్చావమర్దనమ్ |
సఫలం తస్య తచ్ఛ్లాఘ్యం మహత్కర్మ హనూమతః || ౭ ||

యుద్ధే విక్రమతశ్చైవ హితం మంత్రయతశ్చ మే |
సుగ్రీవస్య ససైన్యస్య సఫలోఽద్య పరిశ్రమః || ౮ ||

నిర్గుణం భ్రాతరం త్యక్త్వా యో మాం స్వయముపస్థితః |
విభీషణస్య భక్తస్య సఫలోఽద్య పరిశ్రమః || ౯ ||

ఇత్యేవం బ్రువతస్తస్య సీతా రామస్య తద్వచః |
మృగీవోత్ఫుల్లనయనా బభూవాశ్రుపరిప్లుతా || ౧౦ ||

పశ్యతస్తాం తు రామస్య భూయః క్రోధో వ్యవర్ధత |
ప్రభూతాజ్యావసిక్తస్య పావకస్యేవ దీప్యతః || ౧౧ ||

స బద్ధ్వా భ్రుకుటీం వక్త్రే తిర్యక్ప్రేక్షితలోచనః |
అబ్రవీత్పరుషం సీతాం మధ్యే వానరరక్షసామ్ || ౧౨ ||

యత్కర్తవ్యం మనుష్యేణ ధర్షణాం పరిమార్జతా |
తత్కృతం సకలం సీతే శత్రుహస్తాదమర్షణాత్ || ౧౩ ||

నిర్జితా జీవలోకస్య తపసా భావితాత్మనా |
అగస్త్యేన దురాధర్షా మునినా దక్షిణేవ దిక్ || ౧౪ ||

విదితశ్చాస్తు తే భద్రే యోఽయం రణపరిశ్రమః |
స తీర్ణః సుహృదాం వీర్యాన్న త్వదర్థం మయా కృతః || ౧౫ ||

రక్షతా తు మయా వృత్తమపవాదం చ సర్వశః |
ప్రఖ్యాతస్యాత్మవంశస్య న్యంగం చ పరిరక్షతా || ౧౬ ||

ప్రాప్తచారిత్రసందేహా మమ ప్రతిముఖే స్థితా |
దీపో నేత్రాతురస్త్యేవ ప్రతికూలాసి మే దృఢమ్ || ౧౭ ||

తద్గచ్ఛ హ్యభ్యనుజ్ఞాతా యథేష్టం జనకాత్మజే |
ఏతా దశ దిశో భద్రే కార్యమస్తి న మే త్వయా || ౧౮ ||

కః పుమాన్హి కులే జాతః స్త్రియం పరగృహోషితామ్ |
తేజస్వీ పునరాదద్యాత్సుహృల్లేఖ్యేన చేతసా || ౧౯ ||

రావణాంకపరిభ్రష్టాం దృష్టాం దుష్టేన చక్షుషా |
కథం త్వాం పునరాదద్యాం కులం వ్యపదిశన్మహత్ || ౨౦ ||

తదర్థం నిర్జితా మే త్వం యశః ప్రత్యాహృతం మయా |
నాస్తి మే త్వయ్యభిష్వంగో యథేష్టం గమ్యతామితః || ౨౧ ||

ఇతి ప్రవ్యాహృతం భద్రే మయైతత్కృతబుద్ధినా |
లక్ష్మణే భరతే వా త్వం కురు బుద్ధిం యథాసుఖమ్ || ౨౨ ||

సుగ్రీవే వానరేంద్రే వా రాక్షసేంద్రే విభీషణే |
నివేశయ మనః సీతే యథా వా సుఖమాత్మనః || ౨౩ ||

న హి త్వాం రావణో దృష్ట్వా దివ్యరూపాం మనోరమామ్ |
మర్షయేత చిరం సీతే స్వగృహే పరివర్తినీమ్ || ౨౪ ||

తతః ప్రియార్హశ్రవణా తదప్రియం
ప్రియాదుపశ్రుత్య చిరస్య మైథిలీ |
ముమోచ బాష్పం సుభృశం ప్రవేపితా
గజేంద్రహస్తాభిహతేవ సల్లకీ || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టాదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed