Yuddha Kanda Sarga 117 – యుద్ధకాండ సప్తదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౭)


|| సీతాభర్తుముఖోదీక్షణమ్ ||

స ఉవాచ మహాప్రాజ్ఞమభిగమ్య ప్లవంగమః |
రామం వచనమర్థజ్ఞో వరం సర్వధనుష్మతామ్ || ౧ ||

యన్నిమిత్తోఽయమారంభః కర్మణాం చ ఫలోదయః |
తాం దేవీం శోకసంతప్తాం మైథిలీం ద్రష్టుమర్హసి || ౨ ||

సా హి శోకసమావిష్టా బాష్పపర్యాకులేక్షణా |
మైథిలీ విజయం శ్రుత్వా తవ హర్షముపాగమత్ || ౩ ||

పూర్వకాత్ప్రత్యయాచ్చాహముక్తో విశ్వస్తయా తయా |
భర్తారం ద్రష్టుమిచ్ఛామి కృతార్థం సహలక్ష్మణమ్ || ౪ ||

ఏవముక్తో హనుమతా రామో ధర్మభృతాం వరః |
అగచ్ఛత్సహసా ధ్యానమీషద్బాష్పపరిప్లుతః || ౫ ||

దీర్ఘముష్ణం వినిశ్వస్య మేదినీమవలోకయన్ |
ఉవాచ మేఘసంకాశం విభీషణముపస్థితమ్ || ౬ ||

దివ్యాంగరాగాం వైదేహీం దివ్యాభరణభూషితామ్ |
ఇహ సీతాం శిరఃస్నాతాముపస్థాపయ మా చిరమ్ || ౭ ||

ఏవముక్తస్తు రామేణ త్వరమాణో విభీషణః |
ప్రవిశ్యాంతఃపురం సీతాం స్వాభిః స్త్రీభిరచోదయత్ || ౮ ||

దివ్యాంగరాగా వైదేహి దివ్యాభరణభూషితా |
యానమారోహ భద్రం తే భర్తా త్వాం ద్రష్టుమిచ్ఛతి || ౯ ||

ఏవముక్తా తు వేదేహీ ప్రత్యువాచ విభీషణమ్ |
అస్నాతా ద్రష్టుమిచ్ఛామి భర్తారం రాక్షసాధిప || ౧౦ ||

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా ప్రత్యువాచ విభీషణః |
యదాహ రాజా భర్తా తే తత్తథా కర్తుమర్హసి || ౧౧ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా మైథిలీ భర్తృదేవతా |
భర్తృభక్తివ్రతా సాధ్వీ తథేతి ప్రత్యభాషత || ౧౨ ||

తతః సీతాం శిరఃస్నాతాం యువతీభిరలంకృతామ్ |
మహార్హాభరణోపేతాం మహార్హాంబరధారిణీమ్ || ౧౩ ||

ఆరోప్య శిబికాం దీప్తాం పరార్ధ్యాంబరసంవృతామ్ |
రక్షోభిర్బహుభిర్గుప్తామాజహార విభీషణః || ౧౪ ||

సోఽభిగమ్య మహాత్మానం జ్ఞాత్వాఽపి ధ్యానమాస్థితమ్ |
ప్రణతశ్చ ప్రహృష్టశ్చ ప్రాప్తం సీతాం న్యవేదయత్ || ౧౫ ||

తామాగతాముపశ్రుత్య రక్షోగృహచిరోషితామ్ |
హర్షో దైన్యం చ రోషశ్చ త్రయం రాఘవమావిశత్ || ౧౬ ||

తతః పార్శ్వగతం దృష్ట్వా సవిమర్శం విచారయన్ |
విభీషణమిదం వాక్యమహృష్టం రాఘవోఽబ్రవీత్ || ౧౭ ||

రాక్షసాధిపతే సౌమ్య నిత్యం మద్విజయే రత |
వైదేహీ సన్నికర్షం మే శీఘ్రం సముపగచ్ఛతు || ౧౮ ||

స తద్వచనమాజ్ఞాయ రాఘవస్య విభీషణః |
తూర్ణముత్సారణే యత్నం కారయామాస సర్వతః || ౧౯ ||

కంచుకోష్ణీషిణస్తత్ర వేత్రజర్జరపాణయః |
ఉత్సారయంతః పురుషాః సమంతాత్పరిచక్రముః || ౨౦ ||

ఋక్షాణాం వానరాణాం చ రాక్షసానాం చ సర్వశః |
వృందాన్యుత్సార్యమాణాని దూరముత్ససృజుస్తదా || ౨౧ ||

తేషాముత్సార్యమాణానాం సర్వేషాం ధ్వనిరుత్థితః |
వాయునోద్వర్తమానస్య సాగరస్యేవ నిస్వనః || ౨౨ ||

ఉత్సార్యమాణాంస్తాన్దృష్ట్వా సమంతాజ్జాతసంభ్రమాన్ |
దాక్షిణ్యాత్తదమర్షాచ్చ వారయామాస రాఘవః || ౨౩ ||

సంరబ్ధశ్చాబ్రవీద్రామశ్చక్షుషా ప్రదహన్నివ |
విభీషణం మహాప్రాజ్ఞం సోపాలంభమిదం వచః || ౨౪ ||

కిమర్థం మామనాదృత్య క్లిశ్యతేఽయం త్వయా జనః |
నివర్తయైనముద్యోగం జనోఽయం స్వజనో మమ || ౨౫ ||

న గృహాణి న వస్త్రాణి న ప్రాకారాస్తిరస్క్రియాః |
నేదృశా రాజసత్కారా వృత్తమావరణం స్త్రియాః || ౨౬ ||

వ్యసనేషు న కృచ్ఛ్రేషు న యుద్ధేషు స్వయంవరే |
న క్రతౌ న వివాహే చ దర్శనం దుష్యతి స్త్రియాః || ౨౭ ||

సైషా యుద్ధగతా చైవ కృచ్ఛ్రే చ మహతి స్థితా |
దర్శనేఽస్యా న దోషః స్యాన్మత్సమీపే విశేషతః || ౨౮ ||

[* అధికశ్లోకం –
విసృజ్య శిబికాం తస్మాత్పద్భ్యామేవోపసర్పతు |
సమీపే మమ వైదేహీం పశ్యంత్వేతే వనౌకసః ||
*]

తదానయ సమీపం మే శీఘ్రమేనాం విభీషణ |
సీతా పశ్యతు మామేషా సుహృద్గణవృతం స్థితమ్ || ౨౯ ||

ఏవముక్తస్తు రామేణ సవిమర్శో విభీషణః |
రామస్యోపానయత్సీతాం సన్నికర్షం వినీతవత్ || ౩౦ ||

తతో లక్ష్మణసుగ్రీవౌ హనుమాంశ్చ ప్లవంగమః |
నిశమ్య వాక్యం రామస్య బభూవుర్వ్యథితా భృశమ్ || ౩౧ ||

కలత్రనిరపేక్షైశ్చ ఇంగితైరస్య దారుణైః |
అప్రీతమివ సీతాయాం తర్కయంతి స్మ రాఘవమ్ || ౩౨ ||

లజ్జయా త్వవలీయంతీ స్వేషు గాత్రేషు మైథిలీ |
విభీషణేనానుగతా భర్తారం సాఽభ్యవర్తత || ౩౩ ||

సా వస్త్రసంరుద్ధముఖీ లజ్జయా జనసంసది |
రురోదాసాద్య భర్తారమార్యపుత్రేతి భాషిణీ || ౩౪ ||

విస్మయాచ్చ ప్రహర్షాచ్చ స్నేహాచ్చ పతిదేవతా |
ఉదైక్షత ముఖం భర్తుః సౌమ్యం సౌమ్యతరాననా || ౩౫ ||

అథ సమపనుదన్మనఃక్లమం సా
సుచిరమదృష్టముదీక్ష్య వై ప్రియస్య |
వదనముదితపూర్ణచంద్రకాంతం
విమలశశాంకనిభాననా తదానీమ్ || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే సప్తదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౭ ||

యుద్ధకాండ అష్టాదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౮) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed