Yuddha Kanda Sarga 127 – యుద్ధకాండ సప్తవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౭)


|| భరద్వాజామంత్రణమ్ ||

పూర్ణే చతుర్దశే వర్షే పంచమ్యాం లక్ష్మణాగ్రజః |
భరద్వాజాశ్రమం ప్రాప్య వవందే నియతో మునిమ్ || ౧ ||

సోఽపృచ్ఛదభివాద్యైనం భరద్వాజం తపోధనమ్ |
శృణోషి కచ్చిద్భగవన్సుభిక్షానామయం పురే || ౨ ||

కచ్చిచ్చ యుక్తో భరతో జీవంత్యపి చ మాతరః |
ఏవముక్తస్తు రామేణ భరద్వాజో మహామునిః || ౩ ||

ప్రత్యువాచ రఘుశ్రేష్ఠం స్మితపూర్వం ప్రహృష్టవత్ |
పంకదిగ్ధస్తు భరతో జటిలస్త్వాం ప్రతీక్షతే || ౪ ||

పాదుకే తే పురస్కృత్య సర్వం చ కుశలం గృహే |
త్వాం పురా చీరవసనం ప్రవిశంతం మహావనమ్ || ౫ ||

స్త్రీతృతీయం చ్యుతం రాజ్యాద్ధర్మకామం చ కేవలమ్ |
పదాతిం త్యక్తసర్వస్వం పితుర్వచనకారిణమ్ || ౬ ||

సర్వభోగైః పరిత్యక్తం స్వర్గచ్యుతమివామరమ్ |
దృష్ట్వా తు కరుణా పూర్వం మమాసీత్సమితింజయ || ౭ ||

కైకేయీవచనే యుక్తం వన్యమూలఫలాశినమ్ |
సాంప్రతం సుసమృద్ధార్థం సమిత్రగణబాంధవమ్ || ౮ ||

సమీక్ష్య విజితారిం త్వాం మమ ప్రీతిరనుత్తమా |
సర్వం చ సుఖదుఃఖం తే విదితం మమ రాఘవ || ౯ ||

యత్త్వయా విపులం ప్రాప్తం జనస్థానవధాదికమ్ |
బ్రాహ్మణార్థే నియుక్తస్య రక్షితుః సర్వతాపసాన్ || ౧౦ ||

రావణేన హృతా భార్యా బభూవేయమనిందితా |
మారీచదర్శనం చైవ సీతోన్మథనమేవ చ || ౧౧ ||

కబంధదర్శనం చైవ పంపాభిగమనం తథా |
సుగ్రీవేణ చ తే సఖ్యం యచ్చ వాలీ హతస్త్వయా || ౧౨ ||

మార్గణం చైవ వైదేహ్యాః కర్మ వాతాత్మజస్య చ |
విదితాయాం చ వైదేహ్యాం నలసేతుర్యథా కృతః || ౧౩ ||

యథా వా దీపితా లంకా ప్రహృష్టైర్హరియూథపైః |
సపుత్రబాంధవామాత్యః సబలః సహవాహనః || ౧౪ ||

యథా వినిహతః సంఖ్యే రావణో దేవకంటకః |
సమాగమశ్చ త్రిదశైర్యథా దత్తశ్చ తే వరః || ౧౫ ||

సర్వం మమైతద్విదితం తపసా ధర్మవత్సల |
అహమప్యత్ర తే దద్మి వరం శస్త్రభృతాం వర || ౧౬ ||

అర్ఘ్యమద్య గృహాణేదమయోధ్యాం శ్వో గమిష్యసి |
తస్య తచ్ఛిరసా వాక్యం ప్రతిగృహ్య నృపాత్మజః || ౧౭ ||

బాఢమిత్యేవ సంహృష్టో ధీమాన్వరమయాచత |
అకాలే ఫలినో వృక్షాః సర్వే చాపి మధుస్రవాః || ౧౮ || [వ్రతాః]

ఫలాన్యమృతకల్పాని బహూని వివిధాని చ |
భవంతు మార్గే భగవన్నయోధ్యాం ప్రతి గచ్ఛతః || ౧౯ ||

తథేతి చ ప్రతిజ్ఞాతే వచనాత్సమనంతరమ్ |
అభవన్పాదపాస్తత్ర స్వర్గపాదపసన్నిభాః || ౨౦ ||

నిష్ఫలాః ఫలినశ్చాసన్విపుష్పాః పుష్పశాలినః |
శుష్కాః సమగ్రపత్రాస్తే నగాశ్చైవ మధుస్రవాః |
సర్వతో యోజనా త్రీణి గచ్ఛతామభవంస్తదా || ౨౧ ||

తతః ప్రహృష్టాః ప్లవగర్షభాస్తే
బహూని దివ్యాని ఫలాని చైవ |
కామాదుపాశ్నంతి సహస్రశస్తే
ముదాన్వితాః స్వర్గజితో యథైవ || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే సప్తవింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౭ ||

యుద్ధకాండ అష్టావింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౮) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed