Yuddha Kanda Sarga 128 – యుద్ధకాండ అష్టావింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౮)


|| భరతప్రియాఖ్యానమ్ ||

అయోధ్యాం తు సమాలోక్య చింతయామాస రాఘవః |
చింతయిత్వా హనూమంతమువాచ ప్లవగోత్తమమ్ || ౧ ||

జానీహి కచ్చిత్కుశలీ జనో నృపతిమందిరే |
శృంగిబేరపురం ప్రాప్య గుహం గహనగోచరమ్ || ౨ ||

నిషాదాధిపతిం బ్రూహి కుశలం వచనాన్మమ |
శ్రుత్వా తు మాం కుశలినమరోగం విగతజ్వరమ్ || ౩ ||

భవిష్యతి గుహః ప్రీతః స మమాత్మసమః సఖా |
అయోధ్యాయాశ్చ తే మార్గం ప్రవృత్తిం భరతస్య చ || ౪ ||

నివేదయిష్యతి ప్రీతో నిషాదాధిపతిర్గుహః |
భరతస్తు త్వయా వాచ్యః కుశలం వచనాన్మమ || ౫ ||

సిద్ధార్థం శంస మాం తస్మై సభార్యం సహలక్ష్మణమ్ |
హరణం చాపి వైదేహ్యా రావణేన బలీయసా || ౬ ||

సుగ్రీవేణ చ సంసర్గం వాలినశ్చ వధం రణే |
మైథిల్యన్వేషణం చైవ యథా చాధిగతా త్వయా || ౭ ||

లంఘయిత్వా మహాతోయమాపగాపతిమవ్యయమ్ |
ఉపాయానం సముద్రస్య సాగరస్య చ దర్శనమ్ || ౮ ||

యథా చ కారితః సేతూ రావణశ్చ యథా హతః |
వరదానం మహేంద్రేణ బ్రహ్మణా వరుణేన చ || ౯ ||

మహాదేవప్రసాదాచ్చ పిత్రా మమ సమాగమమ్ |
ఉపయాంతం చ మాం సౌమ్యం భరతస్య నివేదయ || ౧౦ ||

సహ రాక్షసరాజేన హరీణాం ప్రవరేణ చ |
ఏతచ్ఛ్రుత్వా యమాకారం భజతే భరతస్తదా || ౧౧ ||

స చ తే వేదితవ్యః స్యాత్సర్వం యచ్చాపి మాం ప్రతి |
జిత్వా శత్రుగణాన్రామః ప్రాప్య చానుత్తమం యశః || ౧౨ ||

ఉపయాతి సమృద్ధార్థః సహ మిత్రైర్మహాబలైః |
జ్ఞేయాశ్చ సర్వే వృత్తాంతా భరతస్యేంగితాని చ || ౧౩ ||

తత్త్వేన ముఖవర్ణేన దృష్ట్యా వ్యాభాషణేన చ |
సర్వకామసమృద్ధం హి హస్త్యశ్వరథసంకులమ్ || ౧౪ ||

పితృపైతామహం రాజ్యం కస్య నావర్తయేన్మనః |
సంగత్యా భరతః శ్రీమాన్రాజ్యార్థీ చేత్స్వయం భవేత్ || ౧౫ ||

ప్రశాస్తు వసుధాం కృత్స్నామఖిలాం రఘునందనః |
తస్య బుద్ధిం చ విజ్ఞాయ వ్యవసాయం చ వానర || ౧౬ ||

యావన్న దూరం యాతాః స్మ క్షిప్రమాగంతుమర్హసి |
ఇతి ప్రతిసమాదిష్టో హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౧౭ ||

మానుషం ధారయన్రూపమయోధ్యాం త్వరితో యయౌ |
అథోత్పపాత వేగేన హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౧౮ ||

గరుత్మానివ వేగేన జిఘృక్షన్భుజగోత్తమమ్ |
లంఘయిత్వా పితృపథం భుజగేంద్రాలయం శుభమ్ || ౧౯ ||

గంగాయమునయోర్మధ్యం సన్నిపాతమతీత్య చ |
శృంగిబేరపురం ప్రాప్య గుహమాసాద్య వీర్యవాన్ || ౨౦ ||

స వాచా శుభయా హృష్టో హనుమానిదమబ్రవీత్ |
సఖా తు తవ కాకుత్స్థో రామః సత్యపరాక్రమః || ౨౧ ||

సహసీతః ససౌమిత్రిః స త్వాం కుశలమబ్రవీత్ |
పంచమీమద్య రజనీముషిత్వా వచనాన్మునేః || ౨౨ ||

భరద్వాజాభ్యనుజ్ఞాతం ద్రక్ష్యస్యద్యైవ రాఘవమ్ |
ఏవముక్త్వా మహాతేజాః సంప్రహృష్టతనూరుహః || ౨౩ ||

ఉత్పపాత మహావేగో వేగవానవిచారయన్ |
సోఽపశ్యద్రామతీర్థం చ నదీం వాలుకినీం తథా || ౨౪ ||

గోమతీం తాం చ సోఽపశ్యద్భీమం సాలవనం తథా |
ప్రజాశ్చ బహుసాహస్రాః స్ఫీతాంజనపదానపి || ౨౫ ||

స గత్వా దూరమధ్వానం త్వరితః కపికుంజరః |
ఆససాద ద్రుమాన్ఫుల్లాన్నందిగ్రామసమీపగాన్ || ౨౬ ||

స్త్రీభిః సపుత్రైర్వృద్ధైశ్చ రమమాణైరలంకృతాన్ |
సురాధిపస్యోపవనే యథా చైత్రరథే ద్రుమాన్ || ౨౭ ||

క్రోశమాత్రే త్వయోధ్యాయాశ్చీరకృష్ణాజినాంబరమ్ |
దదర్శ భరతం దీనం కృశమాశ్రమవాసినమ్ || ౨౮ ||

జటిలం మలదిగ్ధాంగం భ్రాతృవ్యసనకర్శితమ్ |
ఫలమూలాశినం దాంతం తాపసం ధర్మచారిణమ్ || ౨౯ ||

సమున్నతజటాభారం వల్కలాజినవాససమ్ |
నియతం భావితాత్మానం బ్రహ్మర్షిసమతేజసమ్ || ౩౦ ||

పాదుకే తే పురస్కృత్య శాసంతం వై వసుంధరామ్ |
చాతుర్వర్ణ్యస్య లోకస్య త్రాతారం సర్వతో భయాత్ || ౩౧ ||

ఉపస్థితమమాత్యైశ్చ శుచిభిశ్చ పురోహితైః |
బలముఖ్యైశ్చ యుక్తైశ్చ కాషాయాంబరధారిభిః || ౩౨ ||

న హి తే రాజపుత్రం తం చీరకృష్ణాజినాంబరమ్ |
పరిభోక్తుం వ్యవస్యంతి పౌరా వై ధర్మవత్సలమ్ || ౩౩ ||

తం ధర్మమివ ధర్మజ్ఞం దేహవంతమివాపరమ్ |
ఉవాచ ప్రాంజలిర్వాక్యం హనుమాన్మరుతాత్మజః || ౩౪ ||

వసంతం దండకారణ్యే యం త్వం చీరజటాధరమ్ |
అనుశోచసి కాకుత్స్థం స త్వాం కుశలమబ్రవీత్ || ౩౫ ||

ప్రియమాఖ్యామి తే దేవ శోకం త్యజ సుదారుణమ్ |
అస్మిన్ముహూర్తే భ్రాత్రా త్వం రామేణ సహ సంగతః || ౩౬ ||

నిహత్య రావణం రామః ప్రతిలభ్య చ మైథిలీమ్ |
ఉపయాతి సమృద్ధార్థః సహ మిత్రైర్మహాబలైః || ౩౭ ||

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజా వైదేహీ చ యశస్వినీ |
సీతా సమగ్రా రామేణ మహేంద్రేణ యథా శచీ || ౩౮ ||

ఏవముక్తో హనుమతా భరతో భ్రాతృవత్సలః |
పపాత సహసా హృష్టో హర్షాన్మోహం జగామ హ || ౩౯ ||

తతో ముహూర్తాదుత్థాయ ప్రత్యాశ్వస్య చ రాఘవః |
హనుమంతమువాచేదం భరతః ప్రియవాదినమ్ || ౪౦ ||

అశోకజైః ప్రీతిమయైః కపిమాలింగ్య సంభ్రమాత్ |
సిషేచ భరతః శ్రీమాన్విపులైరస్రబిందుభిః || ౪౧ ||

దేవో వా మానుషో వా త్వమనుక్రోశాదిహాగతః |
ప్రియాఖ్యానస్య తే సౌమ్య దదామి బ్రువతః ప్రియమ్ || ౪౨ ||

గవాం శతసహస్రం చ గ్రామాణాం చ శతం పరమ్ |
సుకుండలాః శుభాచారా భార్యాః కన్యాశ్చ షోడశ || ౪౩ ||

హేమవర్ణాః సునాసోరూః శశిసౌమ్యాననాః స్త్రియః |
సర్వాభరణసంపన్నాః సంపన్నాః కులజాతిభిః || ౪౪ ||

నిశమ్య రామాగమనం నృపాత్మజః
కపిప్రవీరస్య తదద్భుతోపమమ్ |
ప్రహర్షితో రామదిదృక్షయాభవత్
పునశ్చ హర్షాదిదమబ్రవీద్వచః || ౪౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టావింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౨౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనత్రింశదుత్తరశతతమః సర్గః (౧౨౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed