Yuddha Kanda Sarga 128 – யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டாவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (128)


॥ ப⁴ரதப்ரியாக்²யாநம் ॥

அயோத்⁴யாம் து ஸமாலோக்ய சிந்தயாமாஸ ராக⁴வ꞉ ।
சிந்தயித்வா ஹநூமந்தமுவாச ப்லவகோ³த்தமம் ॥ 1 ॥

ஜாநீஹி கச்சித்குஶலீ ஜநோ ந்ருபதிமந்தி³ரே ।
ஶ்ருங்கி³பே³ரபுரம் ப்ராப்ய கு³ஹம் க³ஹநகோ³சரம் ॥ 2 ॥

நிஷாதா³தி⁴பதிம் ப்³ரூஹி குஶலம் வசநாந்மம ।
ஶ்ருத்வா து மாம் குஶலிநமரோக³ம் விக³தஜ்வரம் ॥ 3 ॥

ப⁴விஷ்யதி கு³ஹ꞉ ப்ரீத꞉ ஸ மமாத்மஸம꞉ ஸகா² ।
அயோத்⁴யாயாஶ்ச தே மார்க³ம் ப்ரவ்ருத்திம் ப⁴ரதஸ்ய ச ॥ 4 ॥

நிவேத³யிஷ்யதி ப்ரீதோ நிஷாதா³தி⁴பதிர்கு³ஹ꞉ ।
ப⁴ரதஸ்து த்வயா வாச்ய꞉ குஶலம் வசநாந்மம ॥ 5 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த²ம் ஶம்ஸ மாம் தஸ்மை ஸபா⁴ர்யம் ஸஹலக்ஷ்மணம் ।
ஹரணம் சாபி வைதே³ஹ்யா ராவணேந ப³லீயஸா ॥ 6 ॥

ஸுக்³ரீவேண ச ஸம்ஸர்க³ம் வாலிநஶ்ச வத⁴ம் ரணே ।
மைதி²ல்யந்வேஷணம் சைவ யதா² சாதி⁴க³தா த்வயா ॥ 7 ॥

லங்க⁴யித்வா மஹாதோயமாபகா³பதிமவ்யயம் ।
உபாயாநம் ஸமுத்³ரஸ்ய ஸாக³ரஸ்ய ச த³ர்ஶநம் ॥ 8 ॥

யதா² ச காரித꞉ ஸேதூ ராவணஶ்ச யதா² ஹத꞉ ।
வரதா³நம் மஹேந்த்³ரேண ப்³ரஹ்மணா வருணேந ச ॥ 9 ॥

மஹாதே³வப்ரஸாதா³ச்ச பித்ரா மம ஸமாக³மம் ।
உபயாந்தம் ச மாம் ஸௌம்யம் ப⁴ரதஸ்ய நிவேத³ய ॥ 10 ॥

ஸஹ ராக்ஷஸராஜேந ஹரீணாம் ப்ரவரேண ச ।
ஏதச்ச்²ருத்வா யமாகாரம் ப⁴ஜதே ப⁴ரதஸ்ததா³ ॥ 11 ॥

ஸ ச தே வேதி³தவ்ய꞉ ஸ்யாத்ஸர்வம் யச்சாபி மாம் ப்ரதி ।
ஜித்வா ஶத்ருக³ணாந்ராம꞉ ப்ராப்ய சாநுத்தமம் யஶ꞉ ॥ 12 ॥

உபயாதி ஸம்ருத்³தா⁴ர்த²꞉ ஸஹ மித்ரைர்மஹாப³லை꞉ ।
ஜ்ஞேயாஶ்ச ஸர்வே வ்ருத்தாந்தா ப⁴ரதஸ்யேங்கி³தாநி ச ॥ 13 ॥

தத்த்வேந முக²வர்ணேந த்³ருஷ்ட்யா வ்யாபா⁴ஷணேந ச ।
ஸர்வகாமஸம்ருத்³த⁴ம் ஹி ஹஸ்த்யஶ்வரத²ஸங்குலம் ॥ 14 ॥

பித்ருபைதாமஹம் ராஜ்யம் கஸ்ய நாவர்தயேந்மந꞉ ।
ஸங்க³த்யா ப⁴ரத꞉ ஶ்ரீமாந்ராஜ்யார்தீ² சேத்ஸ்வயம் ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

ப்ரஶாஸ்து வஸுதா⁴ம் க்ருத்ஸ்நாமகி²லாம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
தஸ்ய பு³த்³தி⁴ம் ச விஜ்ஞாய வ்யவஸாயம் ச வாநர ॥ 16 ॥

யாவந்ந தூ³ரம் யாதா꞉ ஸ்ம க்ஷிப்ரமாக³ந்துமர்ஹஸி ।
இதி ப்ரதிஸமாதி³ஷ்டோ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 17 ॥

மாநுஷம் தா⁴ரயந்ரூபமயோத்⁴யாம் த்வரிதோ யயௌ ।
அதோ²த்பபாத வேகே³ந ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 18 ॥

க³ருத்மாநிவ வேகே³ந ஜிக்⁴ருக்ஷந்பு⁴ஜகோ³த்தமம் ।
லங்க⁴யித்வா பித்ருபத²ம் பு⁴ஜகே³ந்த்³ராளயம் ஶுப⁴ம் ॥ 19 ॥

க³ங்கா³யமுநயோர்மத்⁴யம் ஸந்நிபாதமதீத்ய ச ।
ஶ்ருங்கி³பே³ரபுரம் ப்ராப்ய கு³ஹமாஸாத்³ய வீர்யவாந் ॥ 20 ॥

ஸ வாசா ஶுப⁴யா ஹ்ருஷ்டோ ஹநுமாநித³மப்³ரவீத் ।
ஸகா² து தவ காகுத்ஸ்தோ² ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 21 ॥

ஸஹஸீத꞉ ஸஸௌமித்ரி꞉ ஸ த்வாம் குஶலமப்³ரவீத் ।
பஞ்சமீமத்³ய ரஜநீமுஷித்வா வசநாந்முநே꞉ ॥ 22 ॥

ப⁴ரத்³வாஜாப்⁴யநுஜ்ஞாதம் த்³ரக்ஷ்யஸ்யத்³யைவ ராக⁴வம் ।
ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா꞉ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டதநூருஹ꞉ ॥ 23 ॥

உத்பபாத மஹாவேகோ³ வேக³வாநவிசாரயந் ।
ஸோ(அ)பஶ்யத்³ராமதீர்த²ம் ச நதீ³ம் வாலுகிநீம் ததா² ॥ 24 ॥

கோ³மதீம் தாம் ச ஸோ(அ)பஶ்யத்³பீ⁴மம் ஸாலவநம் ததா² ।
ப்ரஜாஶ்ச ப³ஹுஸாஹஸ்ரா꞉ ஸ்பீ²தாஞ்ஜநபதா³நபி ॥ 25 ॥

ஸ க³த்வா தூ³ரமத்⁴வாநம் த்வரித꞉ கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
ஆஸஸாத³ த்³ருமாந்பு²ல்லாந்நந்தி³க்³ராமஸமீபகா³ந் ॥ 26 ॥

ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஸபுத்ரைர்வ்ருத்³தை⁴ஶ்ச ரமமாணைரளங்க்ருதாந் ।
ஸுராதி⁴பஸ்யோபவநே யதா² சைத்ரரதே² த்³ருமாந் ॥ 27 ॥

க்ரோஶமாத்ரே த்வயோத்⁴யாயாஶ்சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரம் ।
த³த³ர்ஶ ப⁴ரதம் தீ³நம் க்ருஶமாஶ்ரமவாஸிநம் ॥ 28 ॥

ஜடிலம் மலதி³க்³தா⁴ங்க³ம் ப்⁴ராத்ருவ்யஸநகர்ஶிதம் ।
ப²லமூலாஶிநம் தா³ந்தம் தாபஸம் த⁴ர்மசாரிணம் ॥ 29 ॥

ஸமுந்நதஜடாபா⁴ரம் வல்கலாஜிநவாஸஸம் ।
நியதம் பா⁴விதாத்மாநம் ப்³ரஹ்மர்ஷிஸமதேஜஸம் ॥ 30 ॥

பாது³கே தே புரஸ்க்ருத்ய ஶாஸந்தம் வை வஸுந்த⁴ராம் ।
சாதுர்வர்ண்யஸ்ய லோகஸ்ய த்ராதாரம் ஸர்வதோ ப⁴யாத் ॥ 31 ॥

உபஸ்தி²தமமாத்யைஶ்ச ஶுசிபி⁴ஶ்ச புரோஹிதை꞉ ।
ப³லமுக்²யைஶ்ச யுக்தைஶ்ச காஷாயாம்ப³ரதா⁴ரிபி⁴꞉ ॥ 32 ॥

ந ஹி தே ராஜபுத்ரம் தம் சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரம் ।
பரிபோ⁴க்தும் வ்யவஸ்யந்தி பௌரா வை த⁴ர்மவத்ஸலம் ॥ 33 ॥

தம் த⁴ர்மமிவ த⁴ர்மஜ்ஞம் தே³ஹவந்தமிவாபரம் ।
உவாச ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் ஹநுமாந்மருதாத்மஜ꞉ ॥ 34 ॥

வஸந்தம் த³ண்ட³காரண்யே யம் த்வம் சீரஜடாத⁴ரம் ।
அநுஶோசஸி காகுத்ஸ்த²ம் ஸ த்வாம் குஶலமப்³ரவீத் ॥ 35 ॥

ப்ரியமாக்²யாமி தே தே³வ ஶோகம் த்யஜ ஸுதா³ருணம் ।
அஸ்மிந்முஹூர்தே ப்⁴ராத்ரா த்வம் ராமேண ஸஹ ஸங்க³த꞉ ॥ 36 ॥

நிஹத்ய ராவணம் ராம꞉ ப்ரதிலப்⁴ய ச மைதி²லீம் ।
உபயாதி ஸம்ருத்³தா⁴ர்த²꞉ ஸஹ மித்ரைர்மஹாப³லை꞉ ॥ 37 ॥

லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாதேஜா வைதே³ஹீ ச யஶஸ்விநீ ।
ஸீதா ஸமக்³ரா ராமேண மஹேந்த்³ரேண யதா² ஶசீ ॥ 38 ॥

ஏவமுக்தோ ஹநுமதா ப⁴ரதோ ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ।
பபாத ஸஹஸா ஹ்ருஷ்டோ ஹர்ஷாந்மோஹம் ஜகா³ம ஹ ॥ 39 ॥

ததோ முஹூர்தாது³த்தா²ய ப்ரத்யாஶ்வஸ்ய ச ராக⁴வ꞉ ।
ஹநுமந்தமுவாசேத³ம் ப⁴ரத꞉ ப்ரியவாதி³நம் ॥ 40 ॥

அஶோகஜை꞉ ப்ரீதிமயை꞉ கபிமாலிங்க்³ய ஸம்ப்⁴ரமாத் ।
ஸிஷேச ப⁴ரத꞉ ஶ்ரீமாந்விபுலைரஸ்ரபி³ந்து³பி⁴꞉ ॥ 41 ॥

தே³வோ வா மாநுஷோ வா த்வமநுக்ரோஶாதி³ஹாக³த꞉ ।
ப்ரியாக்²யாநஸ்ய தே ஸௌம்ய த³தா³மி ப்³ருவத꞉ ப்ரியம் ॥ 42 ॥

க³வாம் ஶதஸஹஸ்ரம் ச க்³ராமாணாம் ச ஶதம் பரம் ।
ஸுகுண்ட³லா꞉ ஶுபா⁴சாரா பா⁴ர்யா꞉ கந்யாஶ்ச ஷோட³ஶ ॥ 43 ॥

ஹேமவர்ணா꞉ ஸுநாஸோரூ꞉ ஶஶிஸௌம்யாநநா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
ஸர்வாப⁴ரணஸம்பந்நா꞉ ஸம்பந்நா꞉ குலஜாதிபி⁴꞉ ॥ 44 ॥

நிஶம்ய ராமாக³மநம் ந்ருபாத்மஜ꞉
கபிப்ரவீரஸ்ய தத³த்³பு⁴தோபமம் ।
ப்ரஹர்ஷிதோ ராமதி³த்³ருக்ஷயாப⁴வத்
புநஶ்ச ஹர்ஷாதி³த³மப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டாவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 128 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநத்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (129) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed