Yuddha Kanda Sarga 94 – యుద్ధకాండ చతుర్నవతితమః సర్గః (౯౪)


|| గాంధర్వాస్త్రమోహనమ్ ||

స ప్రవిశ్య సభాం రాజా దీనః పరమదుఃఖితః |
నిషసాదాసనే ముఖ్యే సింహః క్రుద్ధ ఇవ శ్వసన్ || ౧ ||

అబ్రవీచ్చ స తాన్సర్వాన్బలముఖ్యాన్మహాబలః |
రావణః ప్రాంజలిర్వాక్యం పుత్రవ్యసనకర్శితః || ౨ ||

సర్వే భవంతః సర్వేణ హస్త్యశ్వేన సమావృతాః |
నిర్యాంతు రథసంఘైశ్చ పాదాతైశ్చోపశోభితాః || ౩ ||

ఏకం రామం పరిక్షిప్య సమరే హంతుమర్హథ |
వర్షంతః శరవర్షేణ ప్రావృట్కాల ఇవాంబుదాః || ౪ ||

అథవాఽహం శరైస్తీక్ష్ణైర్భిన్నగాత్రం మహారణే |
భవద్భిః శ్వో నిహంతాస్మి రామం లోకస్య పశ్యతః || ౫ ||

ఇత్యేతద్రాక్షసేంద్రస్య వాక్యమాదాయ రాక్షసాః |
నిర్యయుస్తే రథైః శీఘ్రైర్నానానీకైః సుసంవృతాః || ౬ ||

పరిఘాన్పట్టిశాంశ్చైవ శరఖడ్గపరశ్వధాన్ |
శరీరాంతకరాన్సర్వే చిక్షిపుర్వానరాన్ప్రతి || ౭ ||

వానరాశ్చ ద్రుమాన్ శైలాన్రాక్షసాన్ప్రతి చిక్షిపుః |
స సంగ్రామో మహాన్భీమః సూర్యస్యోదయనం ప్రతి || ౮ ||

రక్షసాం వానరాణాం చ తుములః సమపద్యత |
తే గదాభిర్విచిత్రాభిః ప్రాసైః ఖడ్గైః పరశ్వధైః || ౯ ||

అన్యోన్యం సమరే జఘ్నుస్తదా వానరరాక్షసాః |
ఏవం ప్రవృత్తే సంగ్రామే హ్యుద్భూతం సుమహద్రజః || ౧౦ ||

రక్షసాం వానరాణాం చ శాంతం శోణితవిస్రవైః |
మాతంగరథకూలాశ్చ వాజిమత్స్యా ధ్వజద్రుమాః || ౧౧ ||

శరీరసంఘాటవహాః ప్రసస్రుః శోణితాపగాః |
తతస్తే వానరాః సర్వే శోణితౌఘపరిప్లుతాః || ౧౨ ||

ధ్వజవర్మరథానశ్వాన్నానాప్రహరణాని చ |
ఆప్లుత్యాప్లుత్య సమరే రాక్షసానాం బభంజిరే || ౧౩ ||

కేశాన్కర్ణలలాటాంశ్చ నాసికాశ్చ ప్లవంగమాః |
రక్షసాం దశనైస్తీక్ష్ణైర్నఖైశ్చాపి న్యకర్తయన్ || ౧౪ ||

ఏకైకం రాక్షసం సంఖ్యే శతం వానరపుంగవాః |
అభ్యధావంత ఫలినం వృక్షం శకునయో యథా || ౧౫ ||

తథా గదాభిర్గుర్వీభిః ప్రాసైః ఖడ్గైః పరశ్వధైః |
నిజఘ్నుర్వానరాన్ఘోరాన్రాక్షసాః పర్వతోపమాః || ౧౬ ||

రాక్షసైర్యుధ్యమానానాం వానరాణాం మహాచమూః |
శరణ్యం శరణం యాతా రామం దశరథాత్మజమ్ || ౧౭ ||

తతో రామో మహాతేజా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ |
ప్రవిశ్య రాక్షసం సైన్యం శరవర్షం వవర్ష హ || ౧౮ ||

ప్రవిష్టం తు తదా రామం మేఘాః సూర్యమివాంబరే |
నాభిజగ్ముర్మహాఘోరం నిర్దహంతం శరాగ్నినా || ౧౯ ||

కృతాన్యేవ సుఘోరాణి రామేణ రజనీచరాః |
రణే రామస్య దదృశుః కర్మాణ్యసుకరాణి చ || ౨౦ ||

చాలయంతం మహానీకం విధమంతం మహారథాన్ |
దదృశుస్తే న వై రామం వాతం వనగతం యథా || ౨౧ ||

ఛిన్నం భిన్నం శరైర్దగ్ధం ప్రభగ్నం శస్త్రపీడితమ్ |
బలం రామేణ దదృశుర్న రామం శీఘ్రకారిణమ్ || ౨౨ ||

ప్రహరంతం శరీరేషు న తే పశ్యంతి రాఘవమ్ |
ఇంద్రియార్థేషు తిష్ఠంతం భూతాత్మానమివ ప్రజాః || ౨౩ ||

ఏష హంతి గజానీకమేష హంతి మహారథాన్ |
ఏష హంతి శరైస్తీక్ష్ణైః పదాతీన్వాజిభిః సహ || ౨౪ ||

ఇతి తే రాక్షసాః సర్వే రామస్య సదృశాన్రణే |
అన్యోన్యం కుపితా జఘ్నుః సాదృశ్యాద్రాఘవస్య తే || ౨౫ ||

న తే దదృశిరే రామం దహంతమరివాహినీమ్ |
మోహితాః పరమాస్త్రేణ గాంధర్వేణ మహాత్మనా || ౨౬ ||

తే తు రామసహస్రాణి రణే పశ్యంతి రాక్షసాః |
పునః పశ్యంతి కాకుత్స్థమేకమేవ మహాహవే || ౨౭ ||

భ్రమంతీం కాంచనీం కోటిం కార్ముకస్య మహాత్మనః |
అలాతచక్రప్రతిమాం దదృశుస్తే న రాఘవమ్ || ౨౮ ||

శరీరనాభి సత్త్వార్చిః శరీరం నేమికార్ముకమ్ |
జ్యాఘోషతలనిర్ఘోషం తేజోబుద్ధి గుణప్రభమ్ || ౨౯ ||

దివ్యాస్త్రగుణపర్యంతం నిఘ్నంతం యుధి రాక్షసాన్ |
దదృశూ రామచక్రం తత్కాలచక్రమివ ప్రజాః || ౩౦ ||

అనీకం దశసాహస్రం రథానాం వాతరంహసామ్ |
అష్టాదశసహస్రాణి కుంజరాణాం తరస్వినామ్ || ౩౧ ||

చతుర్దశసహస్రాణి సారోహాణాం చ వాజినామ్ |
పూర్ణే శతసహస్రే ద్వే రాక్షసానాం పదాతినామ్ || ౩౨ ||

దివసస్యాష్టమే భాగే శరైరగ్నిశిఖోపమైః |
హతాన్యేకేన రామేణ రక్షసాం కామరూపిణామ్ || ౩౩ ||

తే హతాశ్వా హతరథాః శాంతా విమథితధ్వజాః |
అభిపేతుః పురీం లంకాం హతశేషా నిశాచరాః || ౩౪ ||

హతైర్గజపదాత్యశ్వైస్తద్బభూవ రణాజిరమ్ |
ఆక్రీడమివ రుద్రస్య క్రుద్ధస్య సుమహాత్మనః || ౩౫ ||

తతో దేవాః సగంధర్వాః సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః |
సాధు సాధ్వితి రామస్య తత్కర్మ సమపూజయన్ || ౩౬ ||

అబ్రవీచ్చ తదా రామః సుగ్రీవం ప్రత్యనంతరమ్ |
విభీషణం చ ధర్మాత్మా హనూమంతం చ వానరమ్ || ౩౭ ||

జాంబవంతం హరిశ్రేష్ఠం మైందం ద్వివిదమేవ చ |
ఏతదస్త్రబలం దివ్యం మమ వా త్ర్యంబకస్య వా || ౩౮ ||

నిహత్య తాం రాక్షసవాహినీం తు
రామస్తదా శక్రసమో మహాత్మా |
అస్త్రేషు శస్త్రేషు జితక్లమశ్చ
సంస్తూయతే దేవగణైః ప్రహృష్టైః || ౩౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతుర్నవతితమః సర్గః || ౯౪ ||

యుద్ధకాండ పంచనవతితమః సర్గః (౯౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed