Yuddha Kanda Sarga 94 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்நவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (94)


॥ கா³ந்த⁴ர்வாஸ்த்ரமோஹநம் ॥

ஸ ப்ரவிஶ்ய ஸபா⁴ம் ராஜா தீ³ந꞉ பரமது³꞉கி²த꞉ ।
நிஷஸாதா³ஸநே முக்²யே ஸிம்ஹ꞉ க்ருத்³த⁴ இவ ஶ்வஸந் ॥ 1 ॥

அப்³ரவீச்ச ஸ தாந்ஸர்வாந்ப³லமுக்²யாந்மஹாப³ல꞉ ।
ராவண꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் புத்ரவ்யஸநகர்ஶித꞉ ॥ 2 ॥

ஸர்வே ப⁴வந்த꞉ ஸர்வேண ஹஸ்த்யஶ்வேந ஸமாவ்ருதா꞉ ।
நிர்யாந்து ரத²ஸங்கை⁴ஶ்ச பாதா³தைஶ்சோபஶோபி⁴தா꞉ ॥ 3 ॥

ஏகம் ராமம் பரிக்ஷிப்ய ஸமரே ஹந்துமர்ஹத² ।
வர்ஷந்த꞉ ஶரவர்ஷேண ப்ராவ்ருட்கால இவாம்பு³தா³꞉ ॥ 4 ॥

அத²வா(அ)ஹம் ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்பி⁴ந்நகா³த்ரம் மஹாரணே ।
ப⁴வத்³பி⁴꞉ ஶ்வோ நிஹந்தாஸ்மி ராமம் லோகஸ்ய பஶ்யத꞉ ॥ 5 ॥

இத்யேதத்³ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய வாக்யமாதா³ய ராக்ஷஸா꞉ ।
நிர்யயுஸ்தே ரதை²꞉ ஶீக்⁴ரைர்நாநாநீகை꞉ ஸுஸம்வ்ருதா꞉ ॥ 6 ॥

பரிகா⁴ந்பட்டிஶாம்ஶ்சைவ ஶரக²ட்³க³பரஶ்வதா⁴ந் ।
ஶரீராந்தகராந்ஸர்வே சிக்ஷிபுர்வாநராந்ப்ரதி ॥ 7 ॥

வாநராஶ்ச த்³ருமாந் ஶைலாந்ராக்ஷஸாந்ப்ரதி சிக்ஷிபு꞉ ।
ஸ ஸங்க்³ராமோ மஹாந்பீ⁴ம꞉ ஸூர்யஸ்யோத³யநம் ப்ரதி ॥ 8 ॥

ரக்ஷஸாம் வாநராணாம் ச துமுல꞉ ஸமபத்³யத ।
தே க³தா³பி⁴ர்விசித்ராபி⁴꞉ ப்ராஸை꞉ க²ட்³கை³꞉ பரஶ்வதை⁴꞉ ॥ 9 ॥

அந்யோந்யம் ஸமரே ஜக்⁴நுஸ்ததா³ வாநரராக்ஷஸா꞉ ।
ஏவம் ப்ரவ்ருத்தே ஸங்க்³ராமே ஹ்யுத்³பூ⁴தம் ஸுமஹத்³ரஜ꞉ ॥ 10 ॥

ரக்ஷஸாம் வாநராணாம் ச ஶாந்தம் ஶோணிதவிஸ்ரவை꞉ ।
மாதங்க³ரத²கூலாஶ்ச வாஜிமத்ஸ்யா த்⁴வஜத்³ருமா꞉ ॥ 11 ॥

ஶரீரஸங்கா⁴டவஹா꞉ ப்ரஸஸ்ரு꞉ ஶோணிதாபகா³꞉ ।
ததஸ்தே வாநரா꞉ ஸர்வே ஶோணிதௌக⁴பரிப்லுதா꞉ ॥ 12 ॥

த்⁴வஜவர்மரதா²நஶ்வாந்நாநாப்ரஹரணாநி ச ।
ஆப்லுத்யாப்லுத்ய ஸமரே ராக்ஷஸாநாம் ப³ப⁴ஞ்ஜிரே ॥ 13 ॥

கேஶாந்கர்ணலலாடாம்ஶ்ச நாஸிகாஶ்ச ப்லவங்க³மா꞉ ।
ரக்ஷஸாம் த³ஶநைஸ்தீக்ஷ்ணைர்நகை²ஶ்சாபி ந்யகர்தயந் ॥ 14 ॥

ஏகைகம் ராக்ஷஸம் ஸங்க்²யே ஶதம் வாநரபுங்க³வா꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வந்த ப²லிநம் வ்ருக்ஷம் ஶகுநயோ யதா² ॥ 15 ॥

ததா² க³தா³பி⁴ர்கு³ர்வீபி⁴꞉ ப்ராஸை꞉ க²ட்³கை³꞉ பரஶ்வதை⁴꞉ ।
நிஜக்⁴நுர்வாநராந்கோ⁴ராந்ராக்ஷஸா꞉ பர்வதோபமா꞉ ॥ 16 ॥

ராக்ஷஸைர்யுத்⁴யமாநாநாம் வாநராணாம் மஹாசமூ꞉ ।
ஶரண்யம் ஶரணம் யாதா ராமம் த³ஶரதா²த்மஜம் ॥ 17 ॥

ததோ ராமோ மஹாதேஜா த⁴நுராதா³ய வீர்யவாந் ।
ப்ரவிஶ்ய ராக்ஷஸம் ஸைந்யம் ஶரவர்ஷம் வவர்ஷ ஹ ॥ 18 ॥

ப்ரவிஷ்டம் து ததா³ ராமம் மேகா⁴꞉ ஸூர்யமிவாம்ப³ரே ।
நாபி⁴ஜக்³முர்மஹாகோ⁴ரம் நிர்த³ஹந்தம் ஶராக்³நிநா ॥ 19 ॥

க்ருதாந்யேவ ஸுகோ⁴ராணி ராமேண ரஜநீசரா꞉ ।
ரணே ராமஸ்ய த³த்³ருஶு꞉ கர்மாண்யஸுகராணி ச ॥ 20 ॥

சாலயந்தம் மஹாநீகம் வித⁴மந்தம் மஹாரதா²ந் ।
த³த்³ருஶுஸ்தே ந வை ராமம் வாதம் வநக³தம் யதா² ॥ 21 ॥

சி²ந்நம் பி⁴ந்நம் ஶரைர்த³க்³த⁴ம் ப்ரப⁴க்³நம் ஶஸ்த்ரபீடி³தம் ।
ப³லம் ராமேண த³த்³ருஶுர்ந ராமம் ஶீக்⁴ரகாரிணம் ॥ 22 ॥

ப்ரஹரந்தம் ஶரீரேஷு ந தே பஶ்யந்தி ராக⁴வம் ।
இந்த்³ரியார்தே²ஷு திஷ்ட²ந்தம் பூ⁴தாத்மாநமிவ ப்ரஜா꞉ ॥ 23 ॥

ஏஷ ஹந்தி க³ஜாநீகமேஷ ஹந்தி மஹாரதா²ந் ।
ஏஷ ஹந்தி ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ பதா³தீந்வாஜிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 24 ॥

இதி தே ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே ராமஸ்ய ஸத்³ருஶாந்ரணே ।
அந்யோந்யம் குபிதா ஜக்⁴நு꞉ ஸாத்³ருஶ்யாத்³ராக⁴வஸ்ய தே ॥ 25 ॥

ந தே த³த்³ருஶிரே ராமம் த³ஹந்தமரிவாஹிநீம் ।
மோஹிதா꞉ பரமாஸ்த்ரேண கா³ந்த⁴ர்வேண மஹாத்மநா ॥ 26 ॥

தே து ராமஸஹஸ்ராணி ரணே பஶ்யந்தி ராக்ஷஸா꞉ ।
புந꞉ பஶ்யந்தி காகுத்ஸ்த²மேகமேவ மஹாஹவே ॥ 27 ॥

ப்⁴ரமந்தீம் காஞ்சநீம் கோடிம் கார்முகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
அலாதசக்ரப்ரதிமாம் த³த்³ருஶுஸ்தே ந ராக⁴வம் ॥ 28 ॥

ஶரீரநாபி⁴ ஸத்த்வார்சி꞉ ஶரீரம் நேமிகார்முகம் ।
ஜ்யாகோ⁴ஷதலநிர்கோ⁴ஷம் தேஜோபு³த்³தி⁴ கு³ணப்ரப⁴ம் ॥ 29 ॥

தி³வ்யாஸ்த்ரகு³ணபர்யந்தம் நிக்⁴நந்தம் யுதி⁴ ராக்ஷஸாந் ।
த³த்³ருஶூ ராமசக்ரம் தத்காலசக்ரமிவ ப்ரஜா꞉ ॥ 30 ॥

அநீகம் த³ஶஸாஹஸ்ரம் ரதா²நாம் வாதரம்ஹஸாம் ।
அஷ்டாத³ஶஸஹஸ்ராணி குஞ்ஜராணாம் தரஸ்விநாம் ॥ 31 ॥

சதுர்த³ஶஸஹஸ்ராணி ஸாரோஹாணாம் ச வாஜிநாம் ।
பூர்ணே ஶதஸஹஸ்ரே த்³வே ராக்ஷஸாநாம் பதா³திநாம் ॥ 32 ॥

தி³வஸஸ்யாஷ்டமே பா⁴கே³ ஶரைரக்³நிஶிகோ²பமை꞉ ।
ஹதாந்யேகேந ராமேண ரக்ஷஸாம் காமரூபிணாம் ॥ 33 ॥

தே ஹதாஶ்வா ஹதரதா²꞉ ஶாந்தா விமதி²தத்⁴வஜா꞉ ।
அபி⁴பேது꞉ புரீம் லங்காம் ஹதஶேஷா நிஶாசரா꞉ ॥ 34 ॥

ஹதைர்க³ஜபதா³த்யஶ்வைஸ்தத்³ப³பூ⁴வ ரணாஜிரம் ।
ஆக்ரீட³மிவ ருத்³ரஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸுமஹாத்மந꞉ ॥ 35 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ராமஸ்ய தத்கர்ம ஸமபூஜயந் ॥ 36 ॥

அப்³ரவீச்ச ததா³ ராம꞉ ஸுக்³ரீவம் ப்ரத்யநந்தரம் ।
விபீ⁴ஷணம் ச த⁴ர்மாத்மா ஹநூமந்தம் ச வாநரம் ॥ 37 ॥

ஜாம்ப³வந்தம் ஹரிஶ்ரேஷ்ட²ம் மைந்த³ம் த்³விவித³மேவ ச ।
ஏதத³ஸ்த்ரப³லம் தி³வ்யம் மம வா த்ர்யம்ப³கஸ்ய வா ॥ 38 ॥

நிஹத்ய தாம் ராக்ஷஸவாஹிநீம் து
ராமஸ்ததா³ ஶக்ரஸமோ மஹாத்மா ।
அஸ்த்ரேஷு ஶஸ்த்ரேஷு ஜிதக்லமஶ்ச
ஸம்ஸ்தூயதே தே³வக³ணை꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டை꞉ ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சதுர்நவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 94 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (95) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed