Yuddha Kanda Sarga 95 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (95)


॥ ராக்ஷஸீவிளாப꞉ ॥

தாநி தாநி ஸஹஸ்ராணி ஸாரோஹாணாம் ச வாஜிநாம் ।
ரதா²நாம் த்வக்³நிவர்ணாநாம் ஸத்⁴வஜாநாம் ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 1 ॥

ராக்ஷஸாநாம் ஸஹஸ்ராணி க³தா³பரிக⁴யோதி⁴நாம் ।
காஞ்சநத்⁴வஜசித்ராணாம் ஶூராணாம் காமரூபிணாம் ॥ 2 ॥

நிஹதாநி ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ।
ராவணேந ப்ரயுக்தாநி ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ॥ 3 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஶ்ருத்வா ச ஸம்ப்⁴ராந்தா ஹதஶேஷா நிஶாசரா꞉ ।
ராக்ஷஸீஶ்ச ஸமாக³ம்ய தீ³நாஶ்சிந்தாபரிப்லுதா꞉ ॥ 4 ॥

வித⁴வா ஹதபுத்ராஶ்ச க்ரோஶந்த்யோ ஹதபா³ந்த⁴வா꞉ ।
ராக்ஷஸ்ய꞉ ஸஹ ஸங்க³ம்ய து³꞉கா²ர்தா꞉ பர்யதே³வயந் ॥ 5 ॥

கத²ம் ஶூர்பணகா² வ்ருத்³தா⁴ கராளா நிர்ணதோத³ரீ ।
ஆஸஸாத³ வநே ராமம் கந்த³ர்பமிவ ரூபிணம் ॥ 6 ॥

ஸுகுமாரம் மஹாஸத்த்வம் ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதம் ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா லோகநிந்த்³யா ஸா ஹீநரூபா ப்ரகாமிதா ॥ 7 ॥

கத²ம் ஸர்வகு³ணைர்ஹீநா கு³ணவந்தம் மஹௌஜஸம் ।
ஸுமுக²ம் து³ர்முகீ² ராமம் காமயாமாஸ ராக்ஷஸீ ॥ 8 ॥

ஜநஸ்யாஸ்யாள்பபா⁴க்³யத்வாத்³வலிநீ ஶ்வேதமூர்த⁴ஜா ।
அகார்யமபஹாஸ்யம் ச ஸர்வலோகவிக³ர்ஹிதம் ॥ 9 ॥

ராக்ஷஸாநாம் விநாஶாய தூ³ஷணஸ்ய க²ரஸ்ய ச ।
சகாராப்ரதிரூபா ஸா ராக⁴வஸ்ய ப்ரத⁴ர்ஷணம் ॥ 10 ॥

தந்நிமித்தமித³ம் வைரம் ராவணேந க்ருதம் மஹத் ।
வதா⁴ய ஸீதா ஸாநீதா த³ஶக்³ரீவேண ரக்ஷஸா ॥ 11 ॥

ந ச ஸீதாம் த³ஶக்³ரீவ꞉ ப்ராப்நோதி ஜநகாத்மஜாம் ।
ப³த்³த⁴ம் ப³லவதா வைரமக்ஷயம் ராக⁴வேண ச ॥ 12 ॥

வைதே³ஹீம் ப்ரார்த²யாநம் தம் விராத⁴ம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸம் ।
ஹதமேகேந ராமேண பர்யாப்தம் தந்நித³ர்ஶநம் ॥ 13 ॥

சதுர்த³ஶஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴மகர்மணாம் ।
நிஹதாநி ஜநஸ்தா²நே ஶரைரக்³நிஶிகோ²பமை꞉ ॥ 14 ॥

க²ரஶ்ச நிஹத꞉ ஸங்க்²யே தூ³ஷணஸ்த்ரிஶிராஸ்ததா² ।
ஶரைராதி³த்யஸங்காஶை꞉ பர்யாப்தம் தந்நித³ர்ஶநம் ॥ 15 ॥

ஹதோ யோஜநபா³ஹுஶ்ச கப³ந்தோ⁴ ருதி⁴ராஶந꞉ ।
க்ரோதா⁴ந்நாத³ம் நத³ந்ஸோ(அ)த² பர்யாப்தம் தந்நித³ர்ஶநம் ॥ 16 ॥

ஜகா⁴ந ப³லிநம் ராம꞉ ஸஹஸ்ரநயநாத்மஜம் ।
வாலிநம் மேருஸங்காஶம் பர்யாப்தம் தந்நித³ர்ஶநம் ॥ 17 ॥

ருஶ்யமூகே வஸந் ஶைலே தீ³நோ ப⁴க்³நமநோரத²꞉ ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸ்தா²பிதோ ராஜ்யே பர்யாப்தம் தந்நித³ர்ஶநம் ॥ 18 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
ஏகோ வாயுஸுத꞉ ப்ராப்ய லங்காம் ஹத்வா ச ராக்ஷஸாந் ।
த³க்³த்⁴வா தாம் ச புநர்யாத꞉ பர்யாப்தம் தந்நித³ர்ஶநம் ।
நிக்³ருஹ்ய ஸாக³ரம் தஸ்மிந்ஸேதும் ப³த்⁴வா ப்லவங்க³மை꞉ ।
வ்ருதோ(அ)தரத்தம் யத்³ராம꞉ பர்யாப்தம் தந்நித³ர்ஶநம் ।
*]

த⁴ர்மார்த²ஸஹிதம் வாக்யம் ஸர்வேஷாம் ரக்ஷஸாம் ஹிதம் ।
யுக்தம் விபீ⁴ஷணேநோக்தம் மோஹாத்தஸ்ய ந ரோசதே ॥ 19 ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ குர்யாத்³யதி³ ஸ்ம த⁴நதா³நுஜ꞉ ।
ஶ்மஶாநபூ⁴தா து³꞉கா²ர்தா நேயம் லங்கா புரீ ப⁴வேத் ॥ 20 ॥

கும்ப⁴கர்ணம் ஹதம் ஶ்ருத்வா ராக⁴வேண மஹாப³லம் ।
அதிகாயம் ச து³ர்த⁴ர்ஷம் லக்ஷ்மணேந ஹதம் புந꞉ ॥ 21 ॥

ப்ரியம் சேந்த்³ரஜிதம் புத்ரம் ராவணோ நாவபு³த்⁴யதே ।
மம புத்ரோ மம ப்⁴ராதா மம ப⁴ர்தா ரணே ஹத꞉ ॥ 22 ॥

இத்யேவம் ஶ்ரூயதே ஶப்³தோ³ ராக்ஷஸாநாம் குலே குலே ।
ரதா²ஶ்சாஶ்வாஶ்ச நாகா³ஶ்ச ஹதா꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 23 ॥

ரணே ராமேண ஶூரேண ராக்ஷஸாஶ்ச பதா³தய꞉ ।
ருத்³ரோ வா யதி³ வா விஷ்ணுர்மஹேந்த்³ரோ வா ஶதக்ரது꞉ ॥ 24 ॥

ஹந்தி நோ ராமரூபேண யதி³ வா ஸ்வயமந்தக꞉ ।
ஹதப்ரவீரா ராமேண நிராஶா ஜீவிதே வயம் ॥ 25 ॥

அபஶ்யந்தோ ப⁴யஸ்யாந்தமநாதா² விளபாமஹே ।
ராமஹஸ்தாத்³த³ஶக்³ரீவ꞉ ஶூரோ த³த்தமஹாவர꞉ ॥ 26 ॥

இத³ம் ப⁴யம் மஹாகோ⁴ரமுத்பந்நம் நாவபு³த்⁴யதே ।
ந தே³வா ந ச க³ந்த⁴ர்வா ந பிஶாசா ந ராக்ஷஸா꞉ ॥ 27 ॥

உபஸ்ருஷ்டம் பரித்ராதும் ஶக்தா ராமேண ஸம்யுகே³ ।
உத்பாதாஶ்சாபி த்³ருஶ்யந்தே ராவணஸ்ய ரணே ரணே ॥ 28 ॥

கத²யிஷ்யந்தி ராமேண ராவணஸ்ய நிப³ர்ஹணம் ।
பிதாமஹேந ப்ரீதேந தே³வதா³நவராக்ஷஸை꞉ ॥ 29 ॥

ராவணஸ்யாப⁴யம் த³த்தம் மாநுஷேப்⁴யோ ந யாசிதம் ।
ததி³த³ம் மாநுஷம் மந்யே ப்ராப்தம் நி꞉ஸம்ஶயம் ப⁴யம் ॥ 30 ॥

ஜீவிதாந்தகரம் கோ⁴ரம் ரக்ஷஸாம் ராவணஸ்ய ச ।
பீட்³யமாநாஸ்து ப³லிநா வரதா³நேந ரக்ஷஸா ॥ 31 ॥

தீ³ப்தைஸ்தபோபி⁴ர்விபு³தா⁴꞉ பிதாமஹமபூஜயந் ।
தே³வதாநாம் ஹிதார்தா²ய மஹாத்மா வை பிதாமஹ꞉ ॥ 32 ॥

உவாச தே³வதா꞉ ஸர்வா இத³ம் துஷ்டோ மஹத்³வச꞉ ।
அத்³யப்ரப்⁴ருதி லோகாம்ஸ்த்ரீந்ஸர்வே தா³நவராக்ஷஸா꞉ ॥ 33 ॥

ப⁴யேந ப்ராவ்ருதா நித்யம் விசரிஷ்யந்தி ஶாஶ்வதம் ।
தை³வதைஸ்து ஸமாக³ம்ய ஸர்வைஶ்சேந்த்³ரபுரோக³மை꞉ ॥ 34 ॥

வ்ருஷத்⁴வஜஸ்த்ரிபுரஹா மஹாதே³வ꞉ ப்ரஸாதி³த꞉ ।
ப்ரஸந்நஸ்து மஹாதே³வோ தே³வாநேதத்³வசோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 35 ॥

உத்பத்ஸ்யதி ஹிதார்த²ம் வோ நாரீ ரக்ஷ꞉க்ஷயாவஹா ।
ஏஷா தே³வை꞉ ப்ரயுக்தா து க்ஷுத்³யதா² தா³நவாந்புரா ॥ 36 ॥

ப⁴க்ஷயிஷ்யதி ந꞉ ஸீதா ராக்ஷஸக்⁴நீ ஸராவணாந் ।
ராவணஸ்யாபநீதேந து³ர்விநீதஸ்ய து³ர்மதே꞉ ॥ 37 ॥

அயம் நிஷ்டா²நகோ கோ⁴ர꞉ ஶோகேந ஸமபி⁴ப்லுத꞉ ।
தம் ந பஶ்யாமஹே லோகே யோ ந꞉ ஶரணதோ³ ப⁴வேத் ॥ 38 ॥

ராக⁴வேணோபஸ்ருஷ்டாநாம் காலேநேவ யுக³க்ஷயே ।
நாஸ்தி ந꞉ ஶரணம் கஶ்சித்³ப⁴யே மஹதி திஷ்ட²தாம் ॥ 39 ॥

த³வாக்³நிவேஷ்டிதாநாம் ஹி கரேணூநாம் யதா² வநே ।
ப்ராப்தகாலம் க்ருதம் தேந பௌலஸ்த்யேந மஹாத்மநா ।
யத ஏவ ப⁴யம் த்³ருஷ்டம் தமேவ ஶரணம் க³த꞉ ॥ 40 ॥

இதீவ ஸர்வா ரஜநீசரஸ்த்ரிய꞉
பரஸ்பரம் ஸம்பரிரப்⁴ய பா³ஹுபி⁴꞉ ।
விஷேது³ரார்தா ப⁴யபா⁴ரபீடி³தா꞉
விநேது³ருச்சைஶ்ச ததா³ ஸுதா³ருணம் ॥ 41 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 95 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (96) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed