Yuddha Kanda Sarga 96 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (96)


॥ ராவணாபி⁴ஷேணநம் ॥

ஆர்தாநாம் ராக்ஷஸீநாம் து லங்காயாம் வை குலே குலே ।
ராவண꞉ கருணம் ஶப்³த³ம் ஶுஶ்ராவ பரிதே³விதம் ॥ 1 ॥

ஸ து தீ³ர்க⁴ம் விநிஶ்வஸ்ய முஹூர்தம் த்⁴யாநமாஸ்தி²த꞉ ।
ப³பூ⁴வ பரமக்ருத்³தோ⁴ ராவணோ பீ⁴மத³ர்ஶந꞉ ॥ 2 ॥

ஸந்த³ஶ்ய த³ஶநைரோஷ்ட²ம் க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசந꞉ ।
ராக்ஷஸைரபி து³ர்த³ர்ஶ꞉ காலாக்³நிரிவ மூர்சி²த꞉ ॥ 3 ॥

உவாச ச ஸமீபஸ்தா²ந்ராக்ஷஸாந்ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ப⁴யாவ்யக்தகத²ஸ்தத்ர நிர்த³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா ॥ 4 ॥

மஹோத³ரமாஹபார்ஶ்வௌ விரூபாக்ஷம் ச ராக்ஷஸம் ।
ஶீக்⁴ரம் வத³த ஸைந்யாநி நிர்யாதேதி மமாஜ்ஞயா ॥ 5 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸாஸ்தே ப⁴யார்தி³தா꞉ ।
சோத³யாமாஸுரவ்யக்³ராந்ராக்ஷஸாம்ஸ்தாந்ந்ருபாஜ்ஞயா ॥ 6 ॥

தே து ஸர்வே ததே²த்யுக்த்வா ராக்ஷஸா கோ⁴ரத³ர்ஶநா꞉ ।
க்ருதஸ்வஸ்த்யயநா꞉ ஸர்வே ரணாயாபி⁴முகா² யயு꞉ ॥ 7 ॥

ப்ரதிபூஜ்ய யதா²ந்யாயம் ராவணம் தே நிஶாசரா꞉ ।
தஸ்து²꞉ ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே ப⁴ர்துர்விஜயகாங்க்ஷிண꞉ ॥ 8 ॥

அதோ²வாச ப்ரஹஸ்யைதாந்ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ।
மஹோத³ரமஹாபார்ஶ்வௌ விரூபாக்ஷம் ச ராக்ஷஸம் ॥ 9 ॥

அத்³ய பா³ணைர்த⁴நுர்முக்தைர்யுகா³ந்தாதி³த்யஸந்நிபை⁴꞉ ।
ராக⁴வம் லக்ஷ்மணம் சைவ நேஷ்யாமி யமஸாத³நம் ॥ 10 ॥

க²ரஸ்ய கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ப்ரஹஸ்தேந்த்³ரஜிதோஸ்ததா² ।
கரிஷ்யாமி ப்ரதீகாரமத்³ய ஶத்ருவதா⁴த³ஹம் ॥ 11 ॥

நைவாந்தரிக்ஷம் ந தி³ஶோ ந நத்³யோ நாபி ஸாக³ரா꞉ ।
ப்ரகாஶத்வம் க³மிஷ்யந்தி மத்³பா³ணஜலதா³வ்ருதா꞉ ॥ 12 ॥

அத்³ய வாநரமுக்²யாநாம் தாநி யூதா²நி பா⁴க³ஶ꞉ ।
த⁴நுஷா ஶரஜாலேந வித⁴மிஷ்யாமி பத்ரிணா ॥ 13 ॥

அத்³ய வாநரஸைந்யாநி ரதே²ந பவநௌஜஸா ।
த⁴நு꞉ஸமுத்³ராது³த்³பூ⁴தைர்மதி²ஷ்யாமி ஶரோர்மிபி⁴꞉ ॥ 14 ॥

ஆகோஶபத்³மவக்த்ராணி பத்³மகேஸரவர்சஸாம் ।
அத்³ய யூத²தடாகாநி க³ஜவத்ப்ரமதா²ம்யஹம் ॥ 15 ॥

ஸஶரைரத்³ய வத³நை꞉ ஸங்க்²யே வாநரயூத²பா꞉ ।
மண்ட³யிஷ்யந்தி வஸுதா⁴ம் ஸநாலைரிவ பங்கஜை꞉ ॥ 16 ॥

அத்³ய யுத்³த⁴ப்ரசண்டா³நாம் ஹரீணாம் த்³ருமயோதி⁴நாம் ।
முக்தேநைகேஷுணா யுத்³தே⁴ பே⁴த்ஸ்யாமி ச ஶதம் ஶதம் ॥ 17 ॥

ஹதோ ப⁴ர்தா ஹதோ ப்⁴ராதா யாஸாம் ச தநயா ஹதா꞉ ।
வதே⁴நாத்³ய ரிபோஸ்தாஸாம் கரோம்யஸ்ரப்ரமார்ஜநம் ॥ 18 ॥

அத்³ய மத்³பா³ணநிர்பி⁴ந்நை꞉ ப்ரகீர்ணைர்க³தசேதநை꞉ ।
கரோமி வாநரைர்யுத்³தே⁴ யத்நாவேக்ஷ்யதலாம் மஹீம் ॥ 19 ॥

அத்³ய கோ³மாயவோ க்³ருத்⁴ரா யே ச மாம்ஸாஶிநோ(அ)பரே ।
ஸர்வாம்ஸ்தாம்ஸ்தர்பயிஷ்யாமி ஶத்ருமாம்ஸை꞉ ஶரார்பிதை꞉ ॥ 20 ॥

கல்ப்யதாம் மே ரத²꞉ ஶீக்⁴ரம் க்ஷிப்ரமாநீயதாம் த⁴நு꞉ ।
அநுப்ரயாந்து மாம் ஸர்வே யே(அ)வஶிஷ்டா நிஶாசரா꞉ ॥ 21 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா மஹாபார்ஶ்வோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ।
ப³லாத்⁴யக்ஷாந் ஸ்தி²தாம்ஸ்தத்ர ப³லம் ஸந்த்வர்யதாமிதி ॥ 22 ॥

ப³லாத்⁴யக்ஷாஸ்து ஸம்ரப்³தா⁴ ராக்ஷஸாம்ஸ்தாந்க்³ருஹாத்³க்³ருஹாத் ।
சோத³யந்த꞉ பரியயுர்லங்காயாம் து மஹாப³லா꞉ ॥ 23 ॥

ததோ முஹூர்தாந்நிஷ்பேதூ ராக்ஷஸா பீ⁴மத³ர்ஶநா꞉ ।
நர்த³ந்தோ பீ⁴மவத³நா நாநாப்ரஹரணைர்பு⁴ஜை꞉ ॥ 24 ॥

அஸிபி⁴꞉ பட்டிஶை꞉ ஶூலைர்க³தா³பி⁴ர்முஸலைர்ஹுலை꞉ ।
ஶக்திபி⁴ஸ்தீக்ஷ்ணதா⁴ராபி⁴ர்மஹத்³பி⁴꞉ கூடமுத்³க³ரை꞉ ॥ 25 ॥

யஷ்டிபி⁴ர்விமலைஶ்சக்ரைர்நிஶிதைஶ்ச பரஶ்வதை⁴꞉ ।
பி⁴ந்தி³பாலை꞉ ஶதக்⁴நீபி⁴ரந்யைஶ்சாபி வராயுதை⁴꞉ ॥ 26 ॥

அதா²நயத்³ப³லாத்⁴யக்ஷ꞉ ஸத்வரோ ராவணாஜ்ஞயா ॥ 27 ॥

த்³ருதம் ஸூதஸமாயுக்தம் யுக்தாஷ்டதுரக³ம் ரத²ம் ।
ஆருரோஹ ரத²ம் பீ⁴மோ தீ³ப்யமாநம் ஸ்வதேஜஸா ॥ 28 ॥

தத꞉ ப்ரயாத꞉ ஸஹஸா ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
ராவண꞉ ஸத்த்வகா³ம்பீ⁴ர்யாத்³தா³ரயந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 29 ॥

ராவணேநாப்⁴யநுஜ்ஞாதௌ மஹாபார்ஶ்வமஹோத³ரௌ ।
விரூபாக்ஷஶ்ச து³ர்த⁴ர்ஷோ ரதா²நாருருஹுஸ்ததா³ ॥ 30 ॥

தே து ஹ்ருஷ்டா விநர்த³ந்தோ பி⁴ந்த³ந்த இவ மேதி³நீம் ।
நாத³ம் கோ⁴ரம் விமுஞ்சந்தோ நிர்யயுர்ஜயகாங்க்ஷிண꞉ ॥ 31 ॥

ததோ யுத்³தா⁴ய தேஜஸ்வீ ரக்ஷோக³ணப³லைர்வ்ருத꞉ ।
நிர்யயாவுத்³யதத⁴நு꞉ காலாந்தகயமோபம꞉ ॥ 32 ॥

தத꞉ ப்ரஜவநாஶ்வேந ரதே²ந ஸ மஹாரத²꞉ ।
த்³வாரேண நிர்யயௌ தேந யத்ர தௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 33 ॥

ததோ நஷ்டப்ரப⁴꞉ ஸூர்யோ தி³ஶஶ்ச திமிராவ்ருதா꞉ ।
த்³விஜாஶ்ச நேது³ர்கோ⁴ராஶ்ச ஸஞ்சசாலேவ மேதி³நீ ॥ 34 ॥

வவர்ஷ ருதி⁴ரம் தே³வஶ்சஸ்க²லுஸ்துரகா³꞉ பதி² ।
த்⁴வஜாக்³ரே ந்யபதத்³க்³ருத்⁴ரோ விநேது³ஶ்சாஶிவம் ஶிவா꞉ ॥ 35 ॥

நயநம் சாஸ்பு²ரத்³வாமம் ஸவ்யோ பா³ஹுரகம்பத ।
விவர்ணம் வத³நம் சாஸீத்கிஞ்சித³ப்⁴ரஶ்யத ஸ்வர꞉ ॥ 36 ॥

ததோ நிஷ்பததோ யுத்³தே⁴ த³ஶக்³ரீவஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
ரணே நித⁴நஶம்ஸீநி ரூபாண்யேதாநி ஜஜ்ஞிரே ॥ 37 ॥

அந்தரிக்ஷாத்பபாதோல்கா நிர்கா⁴தஸமநிஸ்வநா ।
விநேது³ரஶிவா க்³ருத்⁴ரா வாயஸைரநுநாதி³தா꞉ ॥ 38 ॥

ஏதாநசிந்தயந்கோ⁴ராநுத்பாதாந்ஸமுபஸ்தி²தாந் ।
நிர்யயௌ ராவணோ மோஹாத்³வதா⁴ர்தீ² காலசோதி³த꞉ ॥ 39 ॥

தேஷாம் து ரத²கோ⁴ஷேண ராக்ஷஸாநாம் மஹாத்மநாம் ।
வாநராணாமபி சமூர்யுத்³தா⁴யைவாப்⁴யவர்தத ॥ 40 ॥

தேஷாம் து துமுலம் யுத்³த⁴ம் ப³பூ⁴வ கபிரக்ஷஸாம் ।
அந்யோந்யமாஹ்வயாநாநாம் க்ருத்³தா⁴நாம் ஜயமிச்ச²தாம் ॥ 41 ॥

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ த³ஶக்³ரீவ꞉ ஶரை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ।
வாநராணாமநீகேஷு சகார கத³நம் மஹத் ॥ 42 ॥

நிக்ருத்தஶிரஸ꞉ கேசித்³ராவணேந வலீமுகா²꞉ ।
கேசித்³விச்சி²ந்நஹ்ருத³யா꞉ கேசிச்ச்²ரோத்ரவிவர்ஜிதா꞉ ॥ 43 ॥

நிருச்ச்²வாஸா ஹதா꞉ கேசித்கேசித்பார்ஶ்வேஷு தா³ரிதா꞉ ।
கேசித்³விபி⁴ந்நஶிரஸ꞉ கேசிச்சக்ஷுர்விவர்ஜிதா꞉ ॥ 44 ॥

த³ஶாநந꞉ க்ரோத⁴விவ்ருத்தநேத்ரோ
யதோ யதோ(அ)ப்⁴யேதி ரதே²ந ஸங்க்²யே ।
ததஸ்ததஸ்தஸ்ய ஶரப்ரவேக³ம்
ஸோடு⁴ம் ந ஶேகுர்ஹரிபுங்க³வாஸ்தே ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 96 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (97) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed