Yuddha Kanda Sarga 96 – యుద్ధకాండ షణ్ణవతితమః సర్గః (౯౬)


|| రావణాభిషేణనమ్ ||

ఆర్తానాం రాక్షసీనాం తు లంకాయాం వై కులే కులే |
రావణః కరుణం శబ్దం శుశ్రావ పరిదేవితమ్ || ౧ ||

స తు దీర్ఘం వినిశ్వస్య ముహూర్తం ధ్యానమాస్థితః |
బభూవ పరమక్రుద్ధో రావణో భీమదర్శనః || ౨ ||

సందశ్య దశనైరోష్ఠం క్రోధసంరక్తలోచనః |
రాక్షసైరపి దుర్దర్శః కాలాగ్నిరివ మూర్ఛితః || ౩ ||

ఉవాచ చ సమీపస్థాన్రాక్షసాన్రాక్షసేశ్వరః |
భయావ్యక్తకథస్తత్ర నిర్దహన్నివ చక్షుషా || ౪ ||

మహోదరమాహపార్శ్వౌ విరూపాక్షం చ రాక్షసమ్ |
శీఘ్రం వదత సైన్యాని నిర్యాతేతి మమాజ్ఞయా || ౫ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసాస్తే భయార్దితాః |
చోదయామాసురవ్యగ్రాన్రాక్షసాంస్తాన్నృపాజ్ఞయా || ౬ ||

తే తు సర్వే తథేత్యుక్త్వా రాక్షసా ఘోరదర్శనాః |
కృతస్వస్త్యయనాః సర్వే రణాయాభిముఖా యయుః || ౭ ||

ప్రతిపూజ్య యథాన్యాయం రావణం తే నిశాచరాః |
తస్థుః ప్రాంజలయః సర్వే భర్తుర్విజయకాంక్షిణః || ౮ ||

అథోవాచ ప్రహస్యైతాన్రావణః క్రోధమూర్ఛితః |
మహోదరమహాపార్శ్వౌ విరూపాక్షం చ రాక్షసమ్ || ౯ ||

అద్య బాణైర్ధనుర్ముక్తైర్యుగాంతాదిత్యసన్నిభైః |
రాఘవం లక్ష్మణం చైవ నేష్యామి యమసాదనమ్ || ౧౦ ||

ఖరస్య కుంభకర్ణస్య ప్రహస్తేంద్రజితోస్తథా |
కరిష్యామి ప్రతీకారమద్య శత్రువధాదహమ్ || ౧౧ ||

నైవాంతరిక్షం న దిశో న నద్యో నాపి సాగరాః |
ప్రకాశత్వం గమిష్యంతి మద్బాణజలదావృతాః || ౧౨ ||

అద్య వానరముఖ్యానాం తాని యూథాని భాగశః |
ధనుషా శరజాలేన విధమిష్యామి పత్రిణా || ౧౩ ||

అద్య వానరసైన్యాని రథేన పవనౌజసా |
ధనుఃసముద్రాదుద్భూతైర్మథిష్యామి శరోర్మిభిః || ౧౪ ||

ఆకోశపద్మవక్త్రాణి పద్మకేసరవర్చసామ్ |
అద్య యూథతటాకాని గజవత్ప్రమథామ్యహమ్ || ౧౫ ||

సశరైరద్య వదనైః సంఖ్యే వానరయూథపాః |
మండయిష్యంతి వసుధాం సనాళైరివ పంకజైః || ౧౬ ||

అద్య యుద్ధప్రచండానాం హరీణాం ద్రుమయోధినామ్ |
ముక్తేనైకేషుణా యుద్ధే భేత్స్యామి చ శతం శతమ్ || ౧౭ ||

హతో భర్తా హతో భ్రాతా యాసాం చ తనయా హతాః |
వధేనాద్య రిపోస్తాసాం కరోమ్యస్రప్రమార్జనమ్ || ౧౮ ||

అద్య మద్బాణనిర్భిన్నైః ప్రకీర్ణైర్గతచేతనైః |
కరోమి వానరైర్యుద్ధే యత్నావేక్ష్యతలాం మహీమ్ || ౧౯ ||

అద్య గోమాయవో గృధ్రా యే చ మాంసాశినోఽపరే |
సర్వాంస్తాంస్తర్పయిష్యామి శత్రుమాంసైః శరార్పితైః || ౨౦ ||

కల్ప్యతాం మే రథః శీఘ్రం క్షిప్రమానీయతాం ధనుః |
అనుప్రయాంతు మాం సర్వే యేఽవశిష్టా నిశాచరాః || ౨౧ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా మహాపార్శ్వోఽబ్రవీద్వచః |
బలాధ్యక్షాన్ స్థితాంస్తత్ర బలం సంత్వర్యతామితి || ౨౨ ||

బలాధ్యక్షాస్తు సంరబ్ధా రాక్షసాంస్తాన్గృహాద్గృహాత్ |
చోదయంతః పరియయుర్లంకాయాం తు మహాబలాః || ౨౩ ||

తతో ముహూర్తాన్నిష్పేతూ రాక్షసా భీమదర్శనాః |
నర్దంతో భీమవదనా నానాప్రహరణైర్భుజైః || ౨౪ ||

అసిభిః పట్టిశైః శూలైర్గదాభిర్ముసలైర్హులైః |
శక్తిభిస్తీక్ష్ణధారాభిర్మహద్భిః కూటముద్గరైః || ౨౫ ||

యష్టిభిర్విమలైశ్చక్రైర్నిశితైశ్చ పరశ్వధైః |
భిందిపాలైః శతఘ్నీభిరన్యైశ్చాపి వరాయుధైః || ౨౬ ||

అథానయద్బలాధ్యక్షః సత్వరో రావణాజ్ఞయా || ౨౭ ||

ద్రుతం సూతసమాయుక్తం యుక్తాష్టతురగం రథమ్ |
ఆరురోహ రథం భీమో దీప్యమానం స్వతేజసా || ౨౮ ||

తతః ప్రయాతః సహసా రాక్షసైర్బహుభిర్వృతః |
రావణః సత్త్వగాంభీర్యాద్దారయన్నివ మేదినీమ్ || ౨౯ ||

రావణేనాభ్యనుజ్ఞాతౌ మహాపార్శ్వమహోదరౌ |
విరూపాక్షశ్చ దుర్ధర్షో రథానారురుహుస్తదా || ౩౦ ||

తే తు హృష్టా వినర్దంతో భిందంత ఇవ మేదినీమ్ |
నాదం ఘోరం విముంచంతో నిర్యయుర్జయకాంక్షిణః || ౩౧ ||

తతో యుద్ధాయ తేజస్వీ రక్షోగణబలైర్వృతః |
నిర్యయావుద్యతధనుః కాలాంతకయమోపమః || ౩౨ ||

తతః ప్రజవనాశ్వేన రథేన స మహారథః |
ద్వారేణ నిర్యయౌ తేన యత్ర తౌ రామలక్ష్మణౌ || ౩౩ ||

తతో నష్టప్రభః సూర్యో దిశశ్చ తిమిరావృతాః |
ద్విజాశ్చ నేదుర్ఘోరాశ్చ సంచచాలేవ మేదినీ || ౩౪ ||

వవర్ష రుధిరం దేవశ్చస్ఖలుస్తురగాః పథి |
ధ్వజాగ్రే న్యపతద్గృధ్రో వినేదుశ్చాశివం శివాః || ౩౫ ||

నయనం చాస్ఫురద్వామం సవ్యో బాహురకంపత |
వివర్ణం వదనం చాసీత్కించిదభ్రశ్యత స్వరః || ౩౬ ||

తతో నిష్పతతో యుద్ధే దశగ్రీవస్య రక్షసః |
రణే నిధనశంసీని రూపాణ్యేతాని జజ్ఞిరే || ౩౭ ||

అంతరిక్షాత్పపాతోల్కా నిర్ఘాతసమనిస్వనా |
వినేదురశివా గృధ్రా వాయసైరనునాదితాః || ౩౮ ||

ఏతానచింతయన్ఘోరానుత్పాతాన్సముపస్థితాన్ |
నిర్యయౌ రావణో మోహాద్వధార్థీ కాలచోదితః || ౩౯ ||

తేషాం తు రథఘోషేణ రాక్షసానాం మహాత్మనామ్ |
వానరాణామపి చమూర్యుద్ధాయైవాభ్యవర్తత || ౪౦ ||

తేషాం తు తుములం యుద్ధం బభూవ కపిరక్షసామ్ |
అన్యోన్యమాహ్వయానానాం క్రుద్ధానాం జయమిచ్ఛతామ్ || ౪౧ ||

తతః క్రుద్ధో దశగ్రీవః శరైః కాంచనభూషణైః |
వానరాణామనీకేషు చకార కదనం మహత్ || ౪౨ ||

నికృత్తశిరసః కేచిద్రావణేన వలీముఖాః |
కేచిద్విచ్ఛిన్నహృదయాః కేచిచ్ఛ్రోత్రవివర్జితాః || ౪౩ ||

నిరుచ్ఛ్వాసా హతాః కేచిత్కేచిత్పార్శ్వేషు దారితాః |
కేచిద్విభిన్నశిరసః కేచిచ్చక్షుర్వివర్జితాః || ౪౪ ||

దశాననః క్రోధవివృత్తనేత్రో
యతో యతోఽభ్యేతి రథేన సంఖ్యే |
తతస్తతస్తస్య శరప్రవేగం
సోఢుం న శేకుర్హరిపుంగవాస్తే || ౪౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే షణ్ణవతితమః సర్గః || ౯౬ ||

యుద్ధకాండ సప్తనవతితమః సర్గః (౯౭) >>\


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed