Yuddha Kanda Sarga 97 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (97)


॥ விரூபாக்ஷவத⁴꞉ ॥

ததா² தை꞉ க்ருத்தகா³த்ரைஸ்து த³ஶக்³ரீவேண மார்க³ணை꞉ ।
ப³பூ⁴வ வஸுதா⁴ தத்ர ப்ரகீர்ணா ஹரிபி⁴ஸ்ததா³ ॥ 1 ॥

ராவணஸ்யாப்ரஸஹ்யம் தம் ஶரஸம்பாதமேகத꞉ ।
ந ஶேகு꞉ ஸஹிதும் தீ³ப்தம் பதங்கா³ ஜ்வலநம் யதா² ॥ 2 ॥

தே(அ)ர்தி³தா நிஶிதைர்பா³ணை꞉ க்ரோஶந்தோ விப்ரது³த்³ருவு꞉ ।
பாவகார்சி꞉ ஸமாவிஷ்டா த³ஹ்யமாநா யதா² க³ஜா꞉ ॥ 3 ॥

ப்லவங்கா³நாமநீகாநி மஹாப்⁴ராணீவ மாருத꞉ ।
ஸ யயௌ ஸமரே தஸ்மிந்வித⁴மந்ராவண꞉ ஶரை꞉ ॥ 4 ॥

கத³நம் தரஸா க்ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரோ வநௌகஸாம் ।
ஆஸஸாத³ ததோ யுத்³தே⁴ ராக⁴வம் த்வரிதஸ்ததா³ ॥ 5 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்தாந்கபீந்த்³ருஷ்ட்வா ப⁴க்³நாந்வித்³ரவதோ ரணே ।
கு³ள்மே ஸுஷேணம் நிக்ஷிப்ய சக்ரே யுத்³தே⁴(அ)த்³பு⁴தம் மந꞉ ॥ 6 ॥

ஆத்மந꞉ ஸத்³ருஶம் வீர꞉ ஸ தம் நிக்ஷிப்ய வாநரம் ।
ஸுக்³ரீவோ(அ)பி⁴முக²꞉ ஶத்ரும் ப்ரதஸ்தே² பாத³பாயுத⁴꞉ ॥ 7 ॥

பார்ஶ்வத꞉ ப்ருஷ்ட²தஶ்சாஸ்ய ஸர்வே யூதா²தி⁴பா꞉ ஸ்வயம் ।
அநுஜஹ்ருர்மஹாஶைலாந்விவிதா⁴ம்ஶ்ச மஹாத்³ருமாந் ॥ 8 ॥

ஸ நர்த³ந்யுதி⁴ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸ்வரேண மஹதா மஹாந் ।
பாதயந்விவிதா⁴ம்ஶ்சாந்யாந்ஜகா³மோத்தமராக்ஷஸாந் ॥ 9 ॥

மமந்த² ச மஹாகாயோ ராக்ஷஸாந்வாநரேஶ்வர꞉ ।
யுகா³ந்தஸமயே வாயு꞉ ப்ரவ்ருத்³தா⁴நக³மாநிவ ॥ 10 ॥

ராக்ஷஸாநாமநீகேஷு ஶைலவர்ஷம் வவர்ஷ ஹ ।
அஶ்மவர்ஷம் யதா² மேக⁴꞉ பக்ஷிஸங்கே⁴ஷு காநநே ॥ 11 ॥

கபிராஜவிமுக்தைஸ்தை꞉ ஶைலவர்ஷைஸ்து ராக்ஷஸா꞉ ।
விகீர்ணஶிரஸ꞉ பேதுர்நிக்ருத்தா இவ பர்வதா꞉ ॥ 12 ॥

அத² ஸங்க்ஷீயமாணேஷு ராக்ஷஸேஷு ஸமந்தத꞉ ।
ஸுக்³ரீவேண ப்ரப⁴க்³நேஷு பதத்ஸு நிநத³த்ஸு ச ॥ 13 ॥

விரூபாக்ஷ꞉ ஸ்வகம் நாம த⁴ந்வீ விஶ்ராவ்ய ராக்ஷஸ꞉ ।
ரதா²தா³ப்லுத்ய து³ர்த⁴ர்ஷோ க³ஜஸ்கந்த⁴முபாருஹத் ॥ 14 ॥

ஸ தம் த்³விரத³மாருஹ்ய விரூபாக்ஷோ மஹாரத²꞉ ।
விநத³ந்பீ⁴மநிர்ஹ்ராத³ம் வாநராநப்⁴யதா⁴வத ॥ 15 ॥

ஸுக்³ரீவே ஸ ஶராந்கோ⁴ராந்விஸஸர்ஜ சமூமுகே² ।
ஸ்தா²பயாமாஸ சோத்³விக்³நாந்ராக்ஷஸாந்ஸம்ப்ரஹர்ஷயந் ॥ 16 ॥

ஸ து வித்³த⁴꞉ ஶிதைர்பா³ணை꞉ கபீந்த்³ரஸ்தேந ரக்ஷஸா ।
சுக்ரோத⁴ ஸ மஹாக்ரோதோ⁴ வதே⁴ சாஸ்ய மநோ த³தே⁴ ॥ 17 ॥

தத꞉ பாத³பமுத்³த்⁴ருத்ய ஶூர꞉ ஸம்ப்ரத⁴நோ ஹரி꞉ ।
அபி⁴பத்ய ஜகா⁴நாஸ்ய ப்ரமுகே² து மஹாக³ஜம் ॥ 18 ॥

ஸ து ப்ரஹாராபி⁴ஹத꞉ ஸுக்³ரீவேண மஹாக³ஜ꞉ ।
அபாஸர்பத்³த⁴நுர்மாத்ரம் நிஷஸாத³ நநாத³ ச ॥ 19 ॥

க³ஜாத்து மதி²தாத்தூர்ணமபக்ரம்ய ஸ வீர்யவாந் ।
ராக்ஷஸோ(அ)பி⁴முக²꞉ ஶத்ரும் ப்ரத்யுத்³க³ம்ய தத꞉ கபிம் ॥ 20 ॥

ஆர்ஷப⁴ம் சர்ம க²ட்³க³ம் ச ப்ரக்³ருஹ்ய லகு⁴விக்ரம꞉ ।
ப⁴ர்த்ஸயந்நிவ ஸுக்³ரீவமாஸஸாத³ வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 21 ॥

ஸ ஹி தஸ்யாபி⁴ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலாம் ஶிலாம் ।
விரூபாக்ஷாய சிக்ஷேப ஸுக்³ரீவோ ஜலதோ³பமாம் ॥ 22 ॥

ஸ தாம் ஶிலாமாபதந்தீம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
அபக்ரம்ய ஸுவிக்ராந்த꞉ க²ட்³கே³ந ப்ராஹரத்ததா³ ॥ 23 ॥

தேந க²ட்³க³ப்ரஹாரேண ரக்ஷஸா ப³லிநா ஹத꞉ ।
முஹூர்தமப⁴வத்³வீரோ விஸஞ்ஜ்ஞ இவ வாநர꞉ ॥ 24 ॥

ஸ ததா³ ஸஹஸோத்பத்ய ராக்ஷஸஸ்ய மஹாஹவே ।
முஷ்டிம் ஸம்வர்த்ய வேகே³ந பாதயாமாஸ வக்ஷஸி ॥ 25 ॥

முஷ்டிப்ரஹாராபி⁴ஹதோ விரூபாக்ஷோ நிஶாசர꞉ ।
தேந க²ட்³கே³ந ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய சமூமுகே² ॥ 26 ॥

கவசம் பாதயாமாஸ பத்³ப்⁴யாமபி⁴ஹதோ(அ)பதத் ।
ஸ ஸமுத்தா²ய பதித꞉ கபிஸ்தஸ்ய வ்யஸர்ஜயத் ॥ 27 ॥

தலப்ரஹாரமஶநே꞉ ஸமாநம் பீ⁴மநிஸ்வநம் ।
தலப்ரஹாரம் தத்³ரக்ஷ꞉ ஸுக்³ரீவேண ஸமுத்³யதம் ॥ 28 ॥

நைபுண்யாந்மோசயித்வைநம் முஷ்டிநோரஸ்யதாட³யத் ।
ததஸ்து ஸங்க்ருத்³த⁴தர꞉ ஸுக்³ரீவோ வாநரேஶ்வர꞉ ॥ 29 ॥

மோக்ஷிதம் சாத்மநோ த்³ருஷ்ட்வா ப்ரஹாரம் தேந ரக்ஷஸா ।
ஸ த³த³ர்ஶாந்தரம் தஸ்ய விரூபாக்ஷஸ்ய வாநர꞉ ॥ 30 ॥

ததோ ந்யபாதயத்க்ரோதா⁴ச்ச²ங்க²தே³ஶே மஹத்தலம் ।
மஹேந்த்³ராஶநிகல்பேந தலேநாபி⁴ஹத꞉ க்ஷிதௌ ॥ 31 ॥

பபாத ருதி⁴ரக்லிந்ந꞉ ஶோணிதம் ச ஸமுத்³வமந் ।
ஸ்ரோதோப்⁴யஸ்து விரூபாக்ஷோ ஜலம் ப்ரஸ்ரவணாதி³வ ॥ 32 ॥

விவ்ருத்தநயநம் க்ரோதா⁴த்ஸபே²நம் ருதி⁴ராப்லுதம் ।
த³த்³ருஶுஸ்தே விரூபாக்ஷம் விரூபாக்ஷதரம் க்ருதம் ॥ 33 ॥

ஸ்பு²ரந்தம் பரிவர்தந்தம் பார்ஶ்வேந ருதி⁴ரோக்ஷிதம் ।
கருணம் ச விநர்த³ந்தம் த³த்³ருஶு꞉ கபயோ ரிபும் ॥ 34 ॥

ததா² து தௌ ஸம்யதி ஸம்ப்ரயுக்தௌ
தரஸ்விநௌ வாநரராக்ஷஸாநாம் ।
ப³லார்ணவௌ ஸஸ்வநது꞉ ஸுபீ⁴மம்
மஹார்ணவௌ த்³வாவிவ பி⁴ந்நவேலௌ ॥ 35 ॥

விநாஶிதம் ப்ரேக்ஷ்ய விரூபநேத்ரம்
மஹாப³லம் தம் ஹரிபார்தி²வேந ।
ப³லம் ஸமஸ்தம் கபிராக்ஷஸாநாம்
உந்மத்தக³ங்கா³ப்ரதிமம் ப³பூ⁴வ ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 97 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (98) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: