Yuddha Kanda Sarga 98 – யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (98)


॥ மஹோத³ரவத⁴꞉ ॥

ஹந்யமாநே ப³லே தூர்ணமந்யோந்யம் தே மஹாம்ருதே⁴ ।
ஸரஸீவ மஹாக⁴ர்மே ஸூபக்ஷீணே ப³பூ⁴வது꞉ ॥ 1 ॥

ஸ்வப³லஸ்ய விகா⁴தேந விரூபாக்ஷவதே⁴ந ச ।
ப³பூ⁴வ த்³விகு³ணம் க்ருத்³தோ⁴ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரக்ஷீணம் து ப³லம் த்³ருஷ்ட்வா வத்⁴யமாநம் வலீமுகை²꞉ ।
ப³பூ⁴வாஸ்ய வ்யதா² யுத்³தே⁴ ப்ரேக்ஷ்ய தை³வவிபர்யயம் ॥ 3 ॥

உவாச ச ஸமீபஸ்த²ம் மஹோத³ரமரிந்த³மம் ।
அஸ்மிந்காலே மஹாபா³ஹோ ஜயாஶா த்வயி மே ஸ்தி²தா ॥ 4 ॥

ஜஹி ஶத்ருசமூம் வீர த³ர்ஶயாத்³ய பராக்ரமம் ।
ப⁴ர்த்ருபிண்ட³ஸ்ய காலோ(அ)யம் நிர்தே³ஷ்டும் ஸாது⁴ யுத்⁴யதாம் ॥ 5 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததே²த்யுக்த்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரோ மஹோத³ர꞉ ।
ப்ரவிவேஶாரிஸேநாம் தாம் பதங்க³ இவ பாவகம் ॥ 6 ॥

தத꞉ ஸ கத³நம் சக்ரே வாநராணாம் மஹாப³ல꞉ ।
ப⁴ர்த்ருவாக்யேந தேஜஸ்வீ ஸ்வேந வீர்யேண சோதி³த꞉ ॥ 7 ॥

வாநராஶ்ச மஹாஸத்த்வா꞉ ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலா꞉ ஶிலா꞉ ।
ப்ரவிஶ்யாரிப³லம் பீ⁴மம் ஜக்⁴நுஸ்தே ரஜநீசராந் ॥ 8 ॥

மஹோத³ரஸ்து ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஶரை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ।
சிச்சே²த³ பாணிபாதோ³ரூந்வாநராணாம் மஹாஹவே ॥ 9 ॥

ததஸ்தே வாநரா꞉ ஸர்வே ராக்ஷஸைரர்தி³தா ப்⁴ருஶம் ।
தி³ஶோ த³ஶ த்³ருதா꞉ கேசித்கேசித்ஸுக்³ரீவமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 10 ॥

ப்ரப⁴க்³நாம் ஸமரே த்³ருஷ்ட்வா வாநராணாம் மஹாசமூம் ।
அபி⁴து³த்³ராவ ஸுக்³ரீவோ மஹோத³ரமநந்தரம் ॥ 11 ॥

ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலாம் கோ⁴ராம் மஹீத⁴ரஸமாம் ஶிலாம் ।
சிக்ஷேப ச மஹாதேஜாஸ்தத்³வதா⁴ய ஹரீஶ்வர꞉ ॥ 12 ॥

தாமாபதந்தீம் ஸஹஸா ஶிலாம் த்³ருஷ்ட்வா மஹோத³ர꞉ ।
அஸம்ப்⁴ராந்தஸ்ததோ பா³ணைர்நிர்பி³பே⁴த³ து³ராஸதா³ம் ॥ 13 ॥

ரக்ஷஸா தேந பா³ணௌகை⁴ர்நிக்ருத்தா ஸா ஸஹஸ்ரதா⁴ ।
நிபபாத ஶிலா பூ⁴மௌ க்³ருத்⁴ரசக்ரமிவாகுலம் ॥ 14 ॥

தாம் து பி⁴ந்நாம் ஶிலாம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுக்³ரீவ꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ।
ஸாலமுத்பாட்ய சிக்ஷேப ராக்ஷஸே ரணமூர்த⁴நி ॥ 15 ॥

ஶரைஶ்ச வித³தா³ரைநம் ஶூர꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ ।
ஸ த³த³ர்ஶ தத꞉ க்ருத்³த⁴꞉ பரிக⁴ம் பதிதம் பு⁴வி ॥ 16 ॥

ஆவித்⁴ய து ஸ தம் தீ³ப்தம் பரிக⁴ம் தஸ்ய த³ர்ஶயந் ।
பரிகா⁴க்³ரேண வேகே³ந ஜகா⁴நாஸ்ய ஹயோத்தமாந் ॥ 17 ॥

தஸ்மாத்³த⁴தஹயாத்³வீர꞉ ஸோவப்லுத்ய மஹாரதா²த் ।
க³தா³ம் ஜக்³ராஹ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராக்ஷஸோ(அ)த² மஹோத³ர꞉ ॥ 18 ॥

க³தா³பரிக⁴ஹஸ்தௌ தௌ யுதி⁴ வீரௌ ஸமீயது꞉ ।
நர்த³ந்தௌ கௌ³வ்ருஷப்ரக்²யௌ க⁴நாவிவ ஸவித்³யுதௌ ॥ 19 ॥

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ க³தா³ம் தஸ்மை சிக்ஷேப ரஜநீசர꞉ ।
ஜ்வலந்தீம் பா⁴ஸ்கராபா⁴ஸாம் ஸுக்³ரீவாய மஹோத³ர꞉ ॥ 20 ॥

க³தா³ம் தாம் ஸுமஹாகோ⁴ராமாபதந்தீம் மஹாப³ல꞉ ।
ஸுக்³ரீவோ ரோஷதாம்ராக்ஷ꞉ ஸமுத்³யம்ய மஹாஹவே ॥ 21 ॥

ஆஜகா⁴ந க³தா³ம் தஸ்ய பரிகே⁴ண ஹரீஶ்வர꞉ ।
பபாத ஸ க³தோ³த்³பி⁴ந்ந꞉ பரிக⁴ஸ்தஸ்ய பூ⁴தலே ॥ 22 ॥

ததோ ஜக்³ராஹ தேஜஸ்வீ ஸுக்³ரீவோ வஸுதா⁴தலாத் ।
ஆயஸம் முஸலம் கோ⁴ரம் ஸர்வதோ ஹேமபூ⁴ஷிதம் ॥ 23 ॥

ஸ தமுத்³யம்ய சிக்ஷேப ஸோ(அ)ப்யந்யாம் வ்யாக்ஷிபத்³க³தா³ம் ।
பி⁴ந்நாவந்யோந்யமாஸாத்³ய பேததுர்த⁴ரணீதலே ॥ 24 ॥

ததோ ப⁴க்³நப்ரஹரணௌ முஷ்டிப்⁴யாம் தௌ ஸமீயது꞉ ।
தேஜோப³லஸமாவிஷ்டௌ தீ³ப்தாவிவ ஹுதாஶநௌ ॥ 25 ॥

ஜக்⁴நதுஸ்தௌ ததா³(அ)ந்யோந்யம் நேத³துஶ்ச புந꞉ புந꞉ ।
தலைஶ்சாந்யோந்யமாஹத்ய பேததுர்த⁴ரணீதலே ॥ 26 ॥

உத்பேததுஸ்ததஸ்தூர்ணம் ஜக்⁴நதுஶ்ச பரஸ்பரம் ।
பு⁴ஜைஶ்சிக்ஷிபதுர்வீராவந்யோந்யமபராஜிதௌ ॥ 27 ॥

ஜக்³மதுஸ்தௌ ஶ்ரமம் வீரௌ பா³ஹுயுத்³தே⁴ பரந்தபௌ ।
ஆஜஹார தத꞉ க²ட்³க³மதூ³ரபரிவர்திநம் ॥ 28 ॥

ராக்ஷஸஶ்சர்மணா ஸார்த⁴ம் மஹாவேகோ³ மஹோத³ர꞉ ।
ததை²வ ச மஹாக²ட்³க³ம் சர்மணா பதிதம் ஸஹ ॥ 29 ॥

ஜக்³ராஹ வாநரஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸுக்³ரீவோ வேக³வத்தர꞉ ।
தௌ து ரோஷபரீதாங்கௌ³ நர்த³ந்தாவப்⁴யதா⁴வதாம் ॥ 30 ॥

உத்³யதாஸீ ரணே ஹ்ருஷ்டௌ யுதி⁴ ஶஸ்த்ரவிஶாரதௌ³ ।
த³க்ஷிணம் மண்ட³லம் சோபௌ⁴ ஸுதூர்ணம் ஸம்பரீயது꞉ ॥ 31 ॥

அந்யோந்யமபி⁴ஸங்க்ருத்³தௌ⁴ ஜயே ப்ரணிஹிதாவுபௌ⁴ ।
ஸ து ஶூரோ மஹாவேகோ³ வீர்யஶ்லாகீ⁴ மஹோத³ர꞉ ॥ 32 ॥

மஹாசர்மணி தம் க²ட்³க³ம் பாதயாமாஸ து³ர்மதி꞉ ।
லக்³நமுத்கர்ஷத꞉ க²ட்³க³ம் க²ட்³கே³ந கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 33 ॥

ஜஹார ஸஶிரஸ்த்ராணம் குண்ட³லோபஹிதம் ஶிர꞉ ।
நிக்ருத்தஶிரஸஸ்தஸ்ய பதிதஸ்ய மஹீதலே ॥ 34 ॥

தத்³ப³லம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய த்³ருஷ்ட்வா தத்ர ந திஷ்ட²தே ।
ஹத்வா தம் வாநரை꞉ ஸார்த⁴ம் நநாத³ முதி³தோ ஹரி꞉ ।
சுக்ரோத⁴ ச த³ஶக்³ரீவோ ப³பௌ⁴ ஹ்ருஷ்டஶ்ச ராக⁴வ꞉ ॥ 35 ॥

விஷண்ணவத³நா꞉ ஸர்வே ராக்ஷஸா தீ³நசேதஸ꞉ ।
வித்³ரவந்தி தத꞉ ஸர்வே ப⁴யவித்ரஸ்தசேதஸ꞉ ॥ 36 ॥

மஹோத³ரம் தம் விநிபாத்ய பூ⁴மௌ
மஹாகி³ரே꞉ கீர்ணமிவைகதே³ஶம் ।
ஸூர்யாத்மஜஸ்தத்ர ரராஜ லக்ஷ்ம்யா
ஸூர்ய꞉ ஸ்வதேஜோபி⁴ரிவாப்ரத்⁴ருஷ்ய꞉ ॥ 37 ॥

அத² விஜயமவாப்ய வாநரேந்த்³ர꞉
ஸமரமுகே² ஸுரயக்ஷஸித்³த⁴ஸங்கை⁴꞉ ।
அவநிதலக³தைஶ்ச பூ⁴தஸங்கை⁴꞉
ஹரூஷஸமாகுலிதை꞉ ஸ்துதோ மஹாத்மா ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 98 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (99) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed