Yuddha Kanda Sarga 98 – యుద్ధకాండ అష్టనవతితమః సర్గః (౯౮)


|| మహోదరవధః ||

హన్యమానే బలే తూర్ణమన్యోన్యం తే మహామృధే |
సరసీవ మహాఘర్మే సూపక్షీణే బభూవతుః || ౧ ||

స్వబలస్య విఘాతేన విరూపాక్షవధేన చ |
బభూవ ద్విగుణం క్రుద్ధో రావణో రాక్షసాధిపః || ౨ ||

ప్రక్షీణం తు బలం దృష్ట్వా వధ్యమానం వలీముఖైః |
బభూవాస్య వ్యథా యుద్ధే ప్రేక్ష్య దైవవిపర్యయమ్ || ౩ ||

ఉవాచ చ సమీపస్థం మహోదరమరిందమమ్ |
అస్మిన్కాలే మహాబాహో జయాశా త్వయి మే స్థితా || ౪ ||

జహి శత్రుచమూం వీర దర్శయాద్య పరాక్రమమ్ |
భర్తృపిండస్య కాలోఽయం నిర్దేష్టుం సాధు యుధ్యతామ్ || ౫ ||

ఏవముక్తస్తథేత్యుక్త్వా రాక్షసేంద్రో మహోదరః |
ప్రవివేశారిసేనాం తాం పతంగ ఇవ పావకమ్ || ౬ ||

తతః స కదనం చక్రే వానరాణాం మహాబలః |
భర్తృవాక్యేన తేజస్వీ స్వేన వీర్యేణ చోదితః || ౭ ||

వానరాశ్చ మహాసత్త్వాః ప్రగృహ్య విపులాః శిలాః |
ప్రవిశ్యారిబలం భీమం జఘ్నుస్తే రజనీచరాన్ || ౮ ||

మహోదరస్తు సంక్రుద్ధః శరైః కాంచనభూషణైః |
చిచ్ఛేద పాణిపాదోరూన్వానరాణాం మహాహవే || ౯ ||

తతస్తే వానరాః సర్వే రాక్షసైరర్దితా భృశమ్ |
దిశో దశ ద్రుతాః కేచిత్కేచిత్సుగ్రీవమాశ్రితాః || ౧౦ ||

ప్రభగ్నాం సమరే దృష్ట్వా వానరాణాం మహాచమూమ్ |
అభిదుద్రావ సుగ్రీవో మహోదరమనంతరమ్ || ౧౧ ||

ప్రగృహ్య విపులాం ఘోరాం మహీధరసమాం శిలామ్ |
చిక్షేప చ మహాతేజాస్తద్వధాయ హరీశ్వరః || ౧౨ ||

తామాపతంతీం సహసా శిలాం దృష్ట్వా మహోదరః |
అసంభ్రాంతస్తతో బాణైర్నిర్బిభేద దురాసదామ్ || ౧౩ ||

రక్షసా తేన బాణౌఘైర్నికృత్తా సా సహస్రధా |
నిపపాత శిలా భూమౌ గృధ్రచక్రమివాకులమ్ || ౧౪ ||

తాం తు భిన్నాం శిలాం దృష్ట్వా సుగ్రీవః క్రోధమూర్ఛితః |
సాలముత్పాట్య చిక్షేప రాక్షసే రణమూర్ధని || ౧౫ ||

శరైశ్చ విదదారైనం శూరః పరపురంజయః |
స దదర్శ తతః క్రుద్ధః పరిఘం పతితం భువి || ౧౬ ||

ఆవిధ్య తు స తం దీప్తం పరిఘం తస్య దర్శయన్ |
పరిఘాగ్రేణ వేగేన జఘానాస్య హయోత్తమాన్ || ౧౭ ||

తస్మాద్ధతహయాద్వీరః సోవప్లుత్య మహారథాత్ |
గదాం జగ్రాహ సంక్రుద్ధో రాక్షసోఽథ మహోదరః || ౧౮ ||

గదాపరిఘహస్తౌ తౌ యుధి వీరౌ సమీయతుః |
నర్దంతౌ గౌవృషప్రఖ్యౌ ఘనావివ సవిద్యుతౌ || ౧౯ ||

తతః క్రుద్ధో గదాం తస్మై చిక్షేప రజనీచరః |
జ్వలంతీం భాస్కరాభాసాం సుగ్రీవాయ మహోదరః || ౨౦ ||

గదాం తాం సుమహాఘోరామాపతంతీం మహాబలః |
సుగ్రీవో రోషతామ్రాక్షః సముద్యమ్య మహాహవే || ౨౧ ||

ఆజఘాన గదాం తస్య పరిఘేణ హరీశ్వరః |
పపాత స గదోద్భిన్నః పరిఘస్తస్య భూతలే || ౨౨ ||

తతో జగ్రాహ తేజస్వీ సుగ్రీవో వసుధాతలాత్ |
ఆయసం ముసలం ఘోరం సర్వతో హేమభూషితమ్ || ౨౩ ||

స తముద్యమ్య చిక్షేప సోఽప్యన్యాం వ్యాక్షిపద్గదామ్ |
భిన్నావన్యోన్యమాసాద్య పేతతుర్ధరణీతలే || ౨౪ ||

తతో భగ్నప్రహరణౌ ముష్టిభ్యాం తౌ సమీయతుః |
తేజోబలసమావిష్టౌ దీప్తావివ హుతాశనౌ || ౨౫ ||

జఘ్నతుస్తౌ తదాఽన్యోన్యం నేదతుశ్చ పునః పునః |
తలైశ్చాన్యోన్యమాహత్య పేతతుర్ధరణీతలే || ౨౬ ||

ఉత్పేతతుస్తతస్తూర్ణం జఘ్నతుశ్చ పరస్పరమ్ |
భుజైశ్చిక్షిపతుర్వీరావన్యోన్యమపరాజితౌ || ౨౭ ||

జగ్మతుస్తౌ శ్రమం వీరౌ బాహుయుద్ధే పరంతపౌ |
ఆజహార తతః ఖడ్గమదూరపరివర్తినమ్ || ౨౮ ||

రాక్షసశ్చర్మణా సార్ధం మహావేగో మహోదరః |
తథైవ చ మహాఖడ్గం చర్మణా పతితం సహ || ౨౯ ||

జగ్రాహ వానరశ్రేష్ఠః సుగ్రీవో వేగవత్తరః |
తౌ తు రోషపరీతాంగౌ నర్దంతావభ్యధావతామ్ || ౩౦ ||

ఉద్యతాసీ రణే హృష్టౌ యుధి శస్త్రవిశారదౌ |
దక్షిణం మండలం చోభౌ సుతూర్ణం సంపరీయతుః || ౩౧ ||

అన్యోన్యమభిసంక్రుద్ధౌ జయే ప్రణిహితావుభౌ |
స తు శూరో మహావేగో వీర్యశ్లాఘీ మహోదరః || ౩౨ ||

మహాచర్మణి తం ఖడ్గం పాతయామాస దుర్మతిః |
లగ్నముత్కర్షతః ఖడ్గం ఖడ్గేన కపికుంజరః || ౩౩ ||

జహార సశిరస్త్రాణం కుండలోపహితం శిరః |
నికృత్తశిరసస్తస్య పతితస్య మహీతలే || ౩౪ ||

తద్బలం రాక్షసేంద్రస్య దృష్ట్వా తత్ర న తిష్ఠతే |
హత్వా తం వానరైః సార్ధం ననాద ముదితో హరిః |
చుక్రోధ చ దశగ్రీవో బభౌ హృష్టశ్చ రాఘవః || ౩౫ ||

విషణ్ణవదనాః సర్వే రాక్షసా దీనచేతసః |
విద్రవంతి తతః సర్వే భయవిత్రస్తచేతసః || ౩౬ ||

మహోదరం తం వినిపాత్య భూమౌ
మహాగిరేః కీర్ణమివైకదేశమ్ |
సూర్యాత్మజస్తత్ర రరాజ లక్ష్మ్యా
సూర్యః స్వతేజోభిరివాప్రధృష్యః || ౩౭ ||

అథ విజయమవాప్య వానరేంద్రః
సమరముఖే సురయక్షసిద్ధసంఘైః |
అవనితలగతైశ్చ భూతసంఘైః
హరూషసమాకులితైః స్తుతో మహాత్మా || ౩౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టనవతితమః సర్గః || ౯౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనశతతమః సర్గః (౯౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed