Yuddha Kanda Sarga 99 – యుద్ధకాండ ఏకోనశతతమః సర్గః (౯౯)


|| మహాపార్శ్వవధః ||

మహోదరే తు నిహతే మహాపార్శ్వో మహాబలః |
సుగ్రీవేణ సమీక్ష్యాథ క్రోధాత్సంరక్తలోచనః || ౧ ||

అంగదస్య చమూం భీమాం క్షోభయామాస సాయకైః |
స వానరాణాం ముఖ్యానాముత్తమాంగాని సర్వశః || ౨ ||

పాతయామాస కాయేభ్యః ఫలం వృంతాదివానిలః |
కేషాంచిదిషుభిర్బాహూన్ స్కంధాంశ్చిచ్ఛేద రాక్షసః || ౩ ||

వానరాణాం సుసంక్రుద్ధః పార్శ్వం కేషాం వ్యదారయత్ |
తేఽర్దితా బాణవర్షేణ మహాపార్శ్వేన వానరాః || ౪ ||

విషాదవిముఖాః సర్వే బభూవుర్గతచేతసః |
నిరీక్ష్య బలముద్విగ్నమంగదో రాక్షసార్దితమ్ || ౫ ||

వేగం చక్రే మహాబాహుః సముద్ర ఇవ పర్వణి |
ఆయసం పరిఘం గృహ్య సూర్యరశ్మిసమప్రభమ్ || ౬ ||

సమరే వానరశ్రేష్ఠో మహాపార్శ్వే న్యపాతయత్ |
స తు తేన ప్రహారేణ మహాపార్శ్వో విచేతనః || ౭ ||

ససూతః స్యందనాత్తస్మాద్విసంజ్ఞః ప్రాపతద్భువి |
సర్క్షరాజస్తు తేజస్వీ నీలాంజనచయోపమః || ౮ ||

నిష్పత్య సుమహావీర్యః స్వాద్వ్యూహాన్మేఘసన్నిభాత్ |
ప్రగృహ్య గిరిశృంగాభాం క్రుద్ధః సువిపులాం శిలామ్ || ౯ ||

అశ్వాన్జఘాన తరసా స్యందనం చ బభంజ తమ్ |
ముహూర్తాల్లబ్ధసంజ్ఞస్తు మహాపార్శ్వో మహాబలః || ౧౦ ||

అంగదం బహుభిర్బాణైర్భూయస్తం ప్రత్యవిధ్యత |
జాంబవంతం త్రిభిర్బాణైరాజఘాన స్తనాంతరే || ౧౧ ||

ఋక్షరాజం గవాక్షం చ జఘాన బహుభిః శరైః |
జాంబవంతం గవాక్షం చ స దృష్ట్వా శరపీడితౌ || ౧౨ ||

జగ్రాహ పరిఘం ఘోరమంగదః క్రోధమూర్ఛితః |
తస్యాంగదః ప్రకుపితో రాక్షసస్య తమాయసమ్ || ౧౩ ||

దూరస్థితస్య పరిఘం రవిరశ్మిసమప్రభమ్ |
ద్వాభ్యాం భుజాభ్యాం సంగృహ్య భ్రామయిత్వా చ వేగవాన్ || ౧౪ ||

మహాపార్శ్వస్య చిక్షేప వధార్థం వాలినః సుతః |
స తు క్షిప్తో బలవతా పరిఘస్తస్య రక్షసః || ౧౫ ||

ధనుశ్చ సశరం హస్తాచ్ఛిరస్త్రం చాప్యపాతయత్ |
తం సమాసాద్య వేగేన వాలిపుత్రః ప్రతాపవాన్ || ౧౬ ||

తలేనాభ్యహనత్క్రుద్ధః కర్ణమూలే సకుండలే |
స తు క్రుద్ధో మహావేగో మహాపార్శ్వో మహాద్యుతిః || ౧౭ ||

కరేణైకేన జగ్రాహ సుమహాంతం పరశ్వధమ్ |
తం తైలధౌతం విమలం శైలసారమయం దృఢమ్ || ౧౮ ||

రాక్షసః పరమక్రుద్ధో వాలిపుత్రే న్యపాతయత్ |
తేన వామాంసఫలకే భృశం ప్రత్యవపాదితమ్ || ౧౯ ||

అంగదో మోక్షయామాస సరోషః స పరశ్వధమ్ |
స వీరో వజ్రసంకాశమంగదో ముష్టిమాత్మనః || ౨౦ ||

సంవర్తయత్సుసంక్రుద్ధః పితుస్తుల్యపరాక్రమః |
రాక్షసస్య స్తనాభ్యాశే మర్మజ్ఞో హృదయంప్రతి || ౨౧ ||

ఇంద్రాశనిసమస్పర్శం స ముష్టిం విన్యపాతయత్ |
తేన తస్య నిపాతేన రాక్షసస్య మహామృధే || ౨౨ ||

పఫాల హృదయం చాశు స పపాత హతో భువి |
తస్మిన్నిపతితే భూమౌ తత్సైన్యం సంప్రచుక్షుభే || ౨౩ ||

అభవచ్చ మహాన్క్రోధః సమరే రావణస్య తు |
వానరాణాం చ హృష్టానాం సింహనాదశ్చ పుష్కలః || ౨౪ ||

స్ఫోటయన్నివ శబ్దేన లంకాం సాట్టాలగోపురామ్ |
మహేంద్రేణేవ దేవానాం నాదః సమభవన్మహాన్ || ౨౫ ||

అథేంద్రశత్రుస్త్రిదివాలయానాం
వనౌకసాం చైవ మహాప్రణాదమ్ |
శ్రుత్వా సరోషం యుధి రాక్షసేంద్రః
పునశ్చ యుద్ధాభిముఖోఽవతస్థే || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకోనశతతమః సర్గః || ౯౯ ||

యుద్ధకాండ శతతమః సర్గః (౧౦౦) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed