Yuddha Kanda Sarga 100 – యుద్ధకాండ శతతమః సర్గః (౧౦౦)


|| రామరావణాస్త్రపరంపరా ||

మహోదరమహాపార్శ్వౌ హతౌ దృష్ట్వా తు రాక్షసౌ |
తస్మింశ్చ నిహతే వీరే విరూపాక్షే మహాబలే || ౧ ||

ఆవివేశ మహాన్క్రోధో రావణం తం మహామృధే |
సూతం సంచోదయామాస వాక్యం చేదమువాచ హ || ౨ ||

నిహతానామమాత్యానాం రుద్ధస్య నగరస్య చ |
దుఃఖమేషోఽపనేష్యామి హత్వా తౌ రామలక్ష్మణౌ || ౩ ||

రామవృక్షం రణే హన్మి సీతాపుష్పఫలప్రదమ్ |
ప్రశాఖా యస్య సుగ్రీవో జాంబవాన్కుముదో నలః || ౪ ||

మైందశ్చ ద్వివిదశ్చైవ హ్యంగదో గంధమాదనః |
హనూమాంశ్చ సుషేణశ్చ సర్వే చ హరియూథపాః || ౫ ||

స దిశో దశ ఘోషేణ రథస్యాతిరథో మహాన్ |
నాదయన్ప్రయయౌ తూర్ణం రాఘవం చాభ్యవర్తత || ౬ ||

పూరితా తేన శబ్దేన సనదీగిరికాననా |
సంచచాల మహీ సర్వా సవరాహమృగద్విపా || ౭ ||

తామసం స మహాఘోరం చకారాస్త్రం సుదారుణమ్ |
నిర్దదాహ కపీన్సర్వాంస్తే ప్రపేతుః సమంతతః || ౮ ||

ఉత్పపాత రజో ఘోరం తైర్భగ్నైః సంప్రధావితైః |
న హి తత్సహితుం శేకుర్బ్రహ్మణా నిర్మితం స్వయమ్ || ౯ ||

తాన్యనీకాన్యనేకాని రావణస్య శరోత్తమైః |
దృష్ట్వా భగ్నాని శతశో రాఘవః పర్యవస్థితః || ౧౦ ||

తతో రాక్షసశార్దూలో విద్రావ్య హరివాహినీమ్ |
స దదర్శ తతో రామం తిష్ఠంతమపారజితమ్ || ౧౧ ||

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విష్ణునా వాసవం యథా |
ఆలిఖంతమివాకాశమవష్టభ్య మహద్ధనుః || ౧౨ ||

పద్మపత్రవిశాలాక్షం దీర్ఘబాహుమరిందమమ్ |
తతో రామో మహాతేజాః సౌమిత్రిసహితో బలీ || ౧౩ ||

వానరాంశ్చ రణే భగ్నానాపతంతం చ రావణమ్ |
సమీక్ష్య రాఘవో హృష్టో మధ్యే జగ్రాహ కార్ముకమ్ || ౧౪ ||

విస్ఫారయితుమారేభే తతః స ధనురుత్తమమ్ |
మహావేగం మహానాదం నిర్భిందన్నివ మేదినీమ్ || ౧౫ ||

రావణస్య చ బాణౌఘై రామవిస్ఫారితేన చ |
శబ్దేన రాక్షసాస్తే చ పేతుశ్చ శతశస్తదా || ౧౬ ||

తయోః శరపథం ప్రాప్తో రావణో రాజపుత్రయోః |
స బభౌ చ యథా రాహుః సమీపే శశిసూర్యయోః || ౧౭ ||

తమిచ్ఛన్ప్రథమం యోద్ధుం లక్ష్మణో నిశితైః శరైః |
ముమోచ ధనురాయమ్య శరానగ్నిశిఖోపమాన్ || ౧౮ ||

తాన్ముక్తమాత్రానాకాశే లక్ష్మణేన ధనుష్మతా |
బాణాన్బాణైర్మహాతేజా రావణః ప్రత్యవారయత్ || ౧౯ ||

ఏకమేకేన బాణేన త్రిభిస్త్రీన్దశభిర్దశ |
లక్ష్మణస్య ప్రచిచ్ఛేద దర్శయన్పాణిలాఘవమ్ || ౨౦ ||

అభ్యతిక్రమ్య సౌమిత్రిం రావణః సమితింజయః |
ఆససాద తతో రామం స్థితం శైలమివాచలమ్ || ౨౧ ||

స సంఖ్యే రామమాసాద్య క్రోధసంరక్తలోచనః |
వ్యసృజచ్ఛరవర్షాణి రావణో రాఘవోపరి || ౨౨ ||

శరధారాస్తతో రామో రావణస్య ధనుశ్చ్యుతాః |
దృష్ట్వైవాపతతః శీఘ్రం భల్లాన్జగ్రాహ సత్వరమ్ || ౨౩ ||

తాన్ శరౌఘాంస్తతో భల్లైస్తీక్ష్ణైశ్చిచ్ఛేద రాఘవః |
దీప్యమానాన్మహాఘోరాన్క్రుద్ధానాశీవిషానివ || ౨౪ ||

రాఘవో రావణం తూర్ణం రావణో రాఘవం తదా |
అన్యోన్యం వివిధైస్తీక్ష్ణైః శరైరభివవర్షతుః || ౨౫ ||

చేరతుశ్చ చిరం చిత్రం మండలం సవ్యదక్షిణమ్ |
బాణవేగాన్సముత్క్షిప్తావన్యోన్యమపారజితౌ || ౨౬ ||

తయోర్భూతాని విత్రేసుర్యుగపత్సంప్రయుధ్యతోః |
రౌద్రయోః సాయకముచోర్యమాంతకనికాశయోః || ౨౭ ||

సంతతం వివిధైర్బాణైర్బభూవ గగనం తదా |
ఘనైరివాతపాపాయే విద్యున్మాలాసమాకులైః || ౨౮ ||

గవాక్షితమివాకాశం బభూవ శరవృష్టిభిః |
మహావేగైః సుతీక్ష్ణాగ్రైర్గృధ్రపత్రైః సువాజితైః || ౨౯ ||

శరాంధకారం తౌ భీమం చక్రుతుః సమరం తదా |
గతేఽస్తం తపనే చాపి మహామేఘావివోత్థితౌ || ౩౦ ||

బభూవ తుములం యుద్ధమన్యోన్యవధకాంక్షిణోః |
అనాసాద్యమచింత్యం చ వృత్రవాసవయోరివ || ౩౧ ||

ఉభౌ హి పరమేష్వాసావుభౌ శస్త్రవిశారదౌ |
ఉభావస్త్రవిదాం ముఖ్యావుభౌ యుద్ధే విచేరతుః || ౩౨ ||

ఉభౌ హి యేన వ్రజతస్తేన తేన శరోర్మయః |
ఊర్మయో వాయునా విద్ధా జగ్ముః సాగరయోరివ || ౩౩ ||

తతః సంసక్తహస్తస్తు రావణో లోకరావణః |
నారాచమాలాం రామస్య లలాటే ప్రత్యముంచత || ౩౪ ||

రౌద్రచాపప్రయుక్తాం తాం నీలోత్పలదళప్రభామ్ |
శిరసా ధారయన్రామో న వ్యథాం ప్రత్యపద్యత || ౩౫ ||

అథ మంత్రానభిజపన్రౌద్రమస్త్రముదీరయన్ |
శరాన్భూయః సమాదాయ రామః క్రోధసమన్వితః || ౩౬ ||

ముమోచ చ మహాతేజాశ్చాపమాయమ్య వీర్యవాన్ |
తే మహామేఘసంకాశే కవచే పతితాః శరాః || ౩౭ ||

అవధ్యే రాక్షసేంద్రస్య న వ్యథాం జనయంస్తదా |
పునరేవాథ తం రామో రథస్థం రాక్షసాధిపమ్ || ౩౮ ||

లలాటే పరమాస్త్రేణ సర్వాస్త్రకుశలో రణే |
తే భిత్త్వా బాణరూపాణి పంచశీర్షా ఇవోరగాః || ౩౯ ||

శ్వసంతో వివిశుర్భూమిం రావణప్రతికూలితాః |
నిహత్య రాఘవస్యాస్త్రం రావణః క్రోధమూర్ఛితః || ౪౦ ||

ఆసురం సుమహాఘోరమస్త్రం ప్రాదుశ్చకార హ |
సింహవ్యాఘ్రముఖాశ్చాన్యాన్కంకకాకముఖానపి || ౪౧ ||

గృధ్రశ్యేనముఖాంశ్చాఽపి శృగాలవదనాంస్తథా |
ఈహామృగముఖాంశ్చాన్యాన్వ్యాదితాస్యాన్భయానకాన్ || ౪౨ ||

పంచాస్యాఁల్లేలిహానాంశ్చ ససర్జ నిశితాన్ శరాన్ |
శరాన్ఖరముఖాంశ్చాన్యాన్వరాహముఖసంస్థితాన్ || ౪౩ ||

శ్వానకుక్కుటవక్త్రాంశ్చ మకరాశీవిషాననాన్ |
ఏతానన్యాంశ్చ మాయావీ ససర్జ నిశితాన్ శరాన్ || ౪౪ ||

రామం ప్రతి మహాతేజాః క్రుద్ధః సర్ప ఇవ శ్వసన్ |
ఆసురేణ సమావిష్టః సోఽస్త్రేణ రఘునందనః || ౪౫ ||

ససర్జాస్త్రం మహోత్సాహః పావకం పావకోపమః |
అగ్నిదీప్తముఖాన్బాణాంస్తథా సూర్యముఖానపి || ౪౬ ||

చంద్రార్ధచంద్రవక్త్రాంశ్చ ధూమకేతుముఖానపి |
గ్రహనక్షత్రవక్త్రాంశ్చ మహోల్కాముఖసంస్థితాన్ || ౪౭ ||

విద్యుజ్జిహ్వోపమాంశ్చాన్యాన్ససర్జ నిశితాన్ శరాన్ |
తే రావణశరా ఘోరా రాఘవాస్త్రసమాహతాః || ౪౮ ||

విలయం జగ్మురాకాశే జగ్ముశ్చైవ సహస్రశః |
తదస్త్రం నిహతం దృష్ట్వా రామేణాక్లిష్టకర్మణా || ౪౯ ||

హృష్టా నేదుస్తతః సర్వే కపయః కామరూపిణః |
సుగ్రీవప్రముఖా వీరాః పరివార్య తు రాఘవమ్ || ౫౦ ||

తతస్తదస్త్రం వినిహత్య రాఘవః
ప్రసహ్య తద్రావణబాహునిఃసృతమ్ |
ముదాన్వితో దాశరథిర్మహాహవే
వినేదురుచ్చైర్ముదితాః కపీశ్వరాః || ౫౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే శతతమః సర్గః || ౧౦౦ ||

యుద్ధకాండ ఏకోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౧) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed