Yuddha Kanda Sarga 100 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (100)


॥ ராமராவணாஸ்த்ரபரம்பரா ॥

மஹோத³ரமஹாபார்ஶ்வௌ ஹதௌ த்³ருஷ்ட்வா து ராக்ஷஸௌ ।
தஸ்மிம்ஶ்ச நிஹதே வீரே விரூபாக்ஷே மஹாப³லே ॥ 1 ॥

ஆவிவேஶ மஹாந்க்ரோதோ⁴ ராவணம் தம் மஹாம்ருதே⁴ ।
ஸூதம் ஸஞ்சோத³யாமாஸ வாக்யம் சேத³முவாச ஹ ॥ 2 ॥

நிஹதாநாமமாத்யாநாம் ருத்³த⁴ஸ்ய நக³ரஸ்ய ச ।
து³꞉க²மேஷோ(அ)பநேஷ்யாமி ஹத்வா தௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 3 ॥

ராமவ்ருக்ஷம் ரணே ஹந்மி ஸீதாபுஷ்பப²லப்ரத³ம் ।
ப்ரஶாகா² யஸ்ய ஸுக்³ரீவோ ஜாம்ப³வாந்குமுதோ³ ள꞉ ॥ 4 ॥

மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³ஶ்சைவ ஹ்யங்க³தோ³ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ।
ஹநூமாம்ஶ்ச ஸுஷேணஶ்ச ஸர்வே ச ஹரியூத²பா꞉ ॥ 5 ॥

ஸ தி³ஶோ த³ஶ கோ⁴ஷேண ரத²ஸ்யாதிரதோ² மஹாந் ।
நாத³யந்ப்ரயயௌ தூர்ணம் ராக⁴வம் சாப்⁴யவர்தத ॥ 6 ॥

பூரிதா தேந ஶப்³தே³ந ஸநதீ³கி³ரிகாநநா ।
ஸஞ்சசால மஹீ ஸர்வா ஸவராஹம்ருக³த்³விபா ॥ 7 ॥

தாமஸம் ஸ மஹாகோ⁴ரம் சகாராஸ்த்ரம் ஸுதா³ருணம் ।
நிர்த³தா³ஹ கபீந்ஸர்வாம்ஸ்தே ப்ரபேது꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 8 ॥

உத்பபாத ரஜோ கோ⁴ரம் தைர்ப⁴க்³நை꞉ ஸம்ப்ரதா⁴விதை꞉ ।
ந ஹி தத்ஸஹிதும் ஶேகுர்ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதம் ஸ்வயம் ॥ 9 ॥

தாந்யநீகாந்யநேகாநி ராவணஸ்ய ஶரோத்தமை꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வா ப⁴க்³நாநி ஶதஶோ ராக⁴வ꞉ பர்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 10 ॥

ததோ ராக்ஷஸஶார்தூ³ளோ வித்³ராவ்ய ஹரிவாஹிநீம் ।
ஸ த³த³ர்ஶ ததோ ராமம் திஷ்ட²ந்தமபாரஜிதம் ॥ 11 ॥

லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா விஷ்ணுநா வாஸவம் யதா² ।
ஆலிக²ந்தமிவாகாஶமவஷ்டப்⁴ய மஹத்³த⁴நு꞉ ॥ 12 ॥

பத்³மபத்ரவிஶாலாக்ஷம் தீ³ர்க⁴பா³ஹுமரிந்த³மம் ।
ததோ ராமோ மஹாதேஜா꞉ ஸௌமித்ரிஸஹிதோ ப³லீ ॥ 13 ॥

வாநராம்ஶ்ச ரணே ப⁴க்³நாநாபதந்தம் ச ராவணம் ।
ஸமீக்ஷ்ய ராக⁴வோ ஹ்ருஷ்டோ மத்⁴யே ஜக்³ராஹ கார்முகம் ॥ 14 ॥

விஸ்பா²ரயிதுமாரேபே⁴ தத꞉ ஸ த⁴நுருத்தமம் ।
மஹாவேக³ம் மஹாநாத³ம் நிர்பி⁴ந்த³ந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 15 ॥

ராவணஸ்ய ச பா³ணௌகை⁴ ராமவிஸ்பா²ரிதேந ச ।
ஶப்³தே³ந ராக்ஷஸாஸ்தே ச பேதுஶ்ச ஶதஶஸ்ததா³ ॥ 16 ॥

தயோ꞉ ஶரபத²ம் ப்ராப்தோ ராவணோ ராஜபுத்ரயோ꞉ ।
ஸ ப³பௌ⁴ ச யதா² ராஹு꞉ ஸமீபே ஶஶிஸூர்யயோ꞉ ॥ 17 ॥

தமிச்ச²ந்ப்ரத²மம் யோத்³து⁴ம் லக்ஷ்மணோ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ।
முமோச த⁴நுராயம்ய ஶராநக்³நிஶிகோ²பமாந் ॥ 18 ॥

தாந்முக்தமாத்ராநாகாஶே லக்ஷ்மணேந த⁴நுஷ்மதா ।
பா³ணாந்பா³ணைர்மஹாதேஜா ராவண꞉ ப்ரத்யவாரயத் ॥ 19 ॥

ஏகமேகேந பா³ணேந த்ரிபி⁴ஸ்த்ரீந்த³ஶபி⁴ர்த³ஶ ।
லக்ஷ்மணஸ்ய ப்ரசிச்சே²த³ த³ர்ஶயந்பாணிலாக⁴வம் ॥ 20 ॥

அப்⁴யதிக்ரம்ய ஸௌமித்ரிம் ராவண꞉ ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ।
ஆஸஸாத³ ததோ ராமம் ஸ்தி²தம் ஶைலமிவாசலம் ॥ 21 ॥

ஸ ஸங்க்²யே ராமமாஸாத்³ய க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசந꞉ ।
வ்யஸ்ருஜச்ச²ரவர்ஷாணி ராவணோ ராக⁴வோபரி ॥ 22 ॥

ஶரதா⁴ராஸ்ததோ ராமோ ராவணஸ்ய த⁴நுஶ்ச்யுதா꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வைவாபதத꞉ ஶீக்⁴ரம் ப⁴ல்லாந்ஜக்³ராஹ ஸத்வரம் ॥ 23 ॥

தாந் ஶரௌகா⁴ம்ஸ்ததோ ப⁴ல்லைஸ்தீக்ஷ்ணைஶ்சிச்சே²த³ ராக⁴வ꞉ ।
தீ³ப்யமாநாந்மஹாகோ⁴ராந்க்ருத்³தா⁴நாஶீவிஷாநிவ ॥ 24 ॥

ராக⁴வோ ராவணம் தூர்ணம் ராவணோ ராக⁴வம் ததா³ ।
அந்யோந்யம் விவிதை⁴ஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ ஶரைரபி⁴வவர்ஷது꞉ ॥ 25 ॥

சேரதுஶ்ச சிரம் சித்ரம் மண்ட³லம் ஸவ்யத³க்ஷிணம் ।
பா³ணவேகா³ந்ஸமுத்க்ஷிப்தாவந்யோந்யமபாரஜிதௌ ॥ 26 ॥

தயோர்பூ⁴தாநி வித்ரேஸுர்யுக³பத்ஸம்ப்ரயுத்⁴யதோ꞉ ।
ரௌத்³ரயோ꞉ ஸாயகமுசோர்யமாந்தகநிகாஶயோ꞉ ॥ 27 ॥

ஸந்ததம் விவிதை⁴ர்பா³ணைர்ப³பூ⁴வ க³க³நம் ததா³ ।
க⁴நைரிவாதபாபாயே வித்³யுந்மாலாஸமாகுலை꞉ ॥ 28 ॥

க³வாக்ஷிதமிவாகாஶம் ப³பூ⁴வ ஶரவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ ।
மஹாவேகை³꞉ ஸுதீக்ஷ்ணாக்³ரைர்க்³ருத்⁴ரபத்ரை꞉ ஸுவாஜிதை꞉ ॥ 29 ॥

ஶராந்த⁴காரம் தௌ பீ⁴மம் சக்ருது꞉ ஸமரம் ததா³ ।
க³தே(அ)ஸ்தம் தபநே சாபி மஹாமேகா⁴விவோத்தி²தௌ ॥ 30 ॥

ப³பூ⁴வ துமுலம் யுத்³த⁴மந்யோந்யவத⁴காங்க்ஷிணோ꞉ ।
அநாஸாத்³யமசிந்த்யம் ச வ்ருத்ரவாஸவயோரிவ ॥ 31 ॥

உபௌ⁴ ஹி பரமேஷ்வாஸாவுபௌ⁴ ஶஸ்த்ரவிஶாரதௌ³ ।
உபா⁴வஸ்த்ரவிதா³ம் முக்²யாவுபௌ⁴ யுத்³தே⁴ விசேரது꞉ ॥ 32 ॥

உபௌ⁴ ஹி யேந வ்ரஜதஸ்தேந தேந ஶரோர்மய꞉ ।
ஊர்மயோ வாயுநா வித்³தா⁴ ஜக்³மு꞉ ஸாக³ரயோரிவ ॥ 33 ॥

தத꞉ ஸம்ஸக்தஹஸ்தஸ்து ராவணோ லோகராவண꞉ ।
நாராசமாலாம் ராமஸ்ய லலாடே ப்ரத்யமுஞ்சத ॥ 34 ॥

ரௌத்³ரசாபப்ரயுக்தாம் தாம் நீலோத்பலத³ளப்ரபா⁴ம் ।
ஶிரஸா தா⁴ரயந்ராமோ ந வ்யதா²ம் ப்ரத்யபத்³யத ॥ 35 ॥

அத² மந்த்ராநபி⁴ஜபந்ரௌத்³ரமஸ்த்ரமுதீ³ரயந் ।
ஶராந்பூ⁴ய꞉ ஸமாதா³ய ராம꞉ க்ரோத⁴ஸமந்வித꞉ ॥ 36 ॥

முமோச ச மஹாதேஜாஶ்சாபமாயம்ய வீர்யவாந் ।
தே மஹாமேக⁴ஸங்காஶே கவசே பதிதா꞉ ஶரா꞉ ॥ 37 ॥

அவத்⁴யே ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ந வ்யதா²ம் ஜநயம்ஸ்ததா³ ।
புநரேவாத² தம் ராமோ ரத²ஸ்த²ம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 38 ॥

லலாடே பரமாஸ்த்ரேண ஸர்வாஸ்த்ரகுஶலோ ரணே ।
தே பி⁴த்த்வா பா³ணரூபாணி பஞ்சஶீர்ஷா இவோரகா³꞉ ॥ 39 ॥

ஶ்வஸந்தோ விவிஶுர்பூ⁴மிம் ராவணப்ரதிகூலிதா꞉ ।
நிஹத்ய ராக⁴வஸ்யாஸ்த்ரம் ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ॥ 40 ॥

ஆஸுரம் ஸுமஹாகோ⁴ரமஸ்த்ரம் ப்ராது³ஶ்சகார ஹ ।
ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரமுகா²ஶ்சாந்யாந்கங்ககாகமுகா²நபி ॥ 41 ॥

க்³ருத்⁴ரஶ்யேநமுகா²ம்ஶ்சா(அ)பி ஶ்ருகா³ளவத³நாம்ஸ்ததா² ।
ஈஹாம்ருக³முகா²ம்ஶ்சாந்யாந்வ்யாதி³தாஸ்யாந்ப⁴யாநகாந் ॥ 42 ॥

பஞ்சாஸ்யாம்ˮல்லேலிஹாநாம்ஶ்ச ஸஸர்ஜ நிஶிதாந் ஶராந் ।
ஶராந்க²ரமுகா²ம்ஶ்சாந்யாந்வராஹமுக²ஸம்ஸ்தி²தாந் ॥ 43 ॥

ஶ்வாநகுக்குடவக்த்ராம்ஶ்ச மகராஶீவிஷாநநாந் ।
ஏதாநந்யாம்ஶ்ச மாயாவீ ஸஸர்ஜ நிஶிதாந் ஶராந் ॥ 44 ॥

ராமம் ப்ரதி மஹாதேஜா꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸர்ப இவ ஶ்வஸந் ।
ஆஸுரேண ஸமாவிஷ்ட꞉ ஸோ(அ)ஸ்த்ரேண ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 45 ॥

ஸஸர்ஜாஸ்த்ரம் மஹோத்ஸாஹ꞉ பாவகம் பாவகோபம꞉ ।
அக்³நிதீ³ப்தமுகா²ந்பா³ணாம்ஸ்ததா² ஸூர்யமுகா²நபி ॥ 46 ॥

சந்த்³ரார்த⁴சந்த்³ரவக்த்ராம்ஶ்ச தூ⁴மகேதுமுகா²நபி ।
க்³ரஹநக்ஷத்ரவக்த்ராம்ஶ்ச மஹோல்காமுக²ஸம்ஸ்தி²தாந் ॥ 47 ॥

வித்³யுஜ்ஜிஹ்வோபமாம்ஶ்சாந்யாந்ஸஸர்ஜ நிஶிதாந் ஶராந் ।
தே ராவணஶரா கோ⁴ரா ராக⁴வாஸ்த்ரஸமாஹதா꞉ ॥ 48 ॥

விளயம் ஜக்³முராகாஶே ஜக்³முஶ்சைவ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
தத³ஸ்த்ரம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ॥ 49 ॥

ஹ்ருஷ்டா நேது³ஸ்தத꞉ ஸர்வே கபய꞉ காமரூபிண꞉ ।
ஸுக்³ரீவப்ரமுகா² வீரா꞉ பரிவார்ய து ராக⁴வம் ॥ 50 ॥

ததஸ்தத³ஸ்த்ரம் விநிஹத்ய ராக⁴வ꞉
ப்ரஸஹ்ய தத்³ராவணபா³ஹுநி꞉ஸ்ருதம் ।
முதா³ந்விதோ தா³ஶரதி²ர்மஹாஹவே
விநேது³ருச்சைர்முதி³தா꞉ கபீஶ்வரா꞉ ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 100 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (101) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: