Yuddha Kanda Sarga 101 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (101)

॥ லக்ஷ்மணஶக்திக்ஷேப꞉ ॥

தஸ்மிந்ப்ரதிஹதே(அ)ஸ்த்ரே து ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
க்ரோத⁴ம் ச த்³விகு³ணம் சக்ரே க்ரோதா⁴ச்சாஸ்த்ரமநந்தரம் ॥ 1 ॥

மயேந விஹிதம் ரௌத்³ரமந்யத³ஸ்த்ரம் மஹாத்³யுதி꞉ ।
உத்ஸ்ரஷ்டும் ராவணோ கோ⁴ரம் ராக⁴வாய ப்ரசக்ரமே ॥ 2 ॥

தத꞉ ஶூலாநி நிஶ்சேருர்க³தா³ஶ்ச முஸலாநி ச ।
கார்முகாத்³தீ³ப்யமாநாநி வஜ்ரஸாராணி ஸர்வஶ꞉ ॥ 3 ॥

முத்³க³ரா꞉ கூடபாஶாஶ்ச தீ³ப்தாஶ்சாஶநயஸ்ததா² ।
நிஷ்பேதுர்விவிதா⁴ஸ்தீக்ஷ்ணா வாதா இவ யுக³க்ஷயே ॥ 4 ॥

தத³ஸ்த்ரம் ராக⁴வ꞉ ஶ்ரீமாநுத்தமாஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ ।
ஜகா⁴ந பரமாஸ்த்ரேண கா³ந்த⁴ர்வேண மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 5 ॥

தஸ்மிந்ப்ரதிஹதே(அ)ஸ்த்ரே து ராக⁴வேண மஹாத்மநா ।
ராவண꞉ க்ரோத⁴தாம்ராக்ஷ꞉ ஸௌரமஸ்த்ரமுதை³ரயத் ॥ 6 ॥

ததஶ்சக்ராணி நிஷ்பேதுர்பா⁴ஸ்வராணி மஹாந்தி ச ।
கார்முகாத்³பீ⁴மவேக³ஸ்ய த³ஶக்³ரீவஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 7 ॥

தைராஸீத்³க³க³நம் தீ³ப்தம் ஸம்பதத்³பி⁴ரிதஸ்தத꞉ ।
பதத்³பி⁴ஶ்ச தி³ஶோ தீ³ப்தாஶ்சந்த்³ரஸூர்யக்³ரஹைரிவ ॥ 8 ॥

தாநி சிச்சே²த³ பா³ணௌகை⁴ஶ்சக்ராணி ஸ து ராக⁴வ꞉ ।
ஆயுதா⁴நி ச சித்ராணி ராவணஸ்ய சமூமுகே² ॥ 9 ॥

தத³ஸ்த்ரம் து ஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
விவ்யாத⁴ த³ஶபி⁴ர்பா³ணை ராமம் ஸர்வேஷு மர்மஸு ॥ 10 ॥

ஸ வித்³தோ⁴ த³ஶபி⁴ர்பா³ணைர்மஹாகார்முகநி꞉ஸ்ருதை꞉ ।
ராவணேந மஹாதேஜா ந ப்ராகம்பத ராக⁴வ꞉ ॥ 11 ॥

ததோ விவ்யாத⁴ கா³த்ரேஷு ஸர்வேஷு ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ।
ராக⁴வஸ்து ஸுஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராவணம் ப³ஹுபி⁴꞉ ஶரை꞉ ॥ 12 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே க்ருத்³தோ⁴ ராக⁴வஸ்யாநுஜோ ப³லீ ।
லக்ஷ்மண꞉ ஸாயகாந்ஸப்த ஜக்³ராஹ பரவீரஹா ॥ 13 ॥

தை꞉ ஸாயகைர்மஹாவேகை³ ராவணஸ்ய மஹாத்³யுதி꞉ ।
த்⁴வஜம் மநுஷ்யஶீர்ஷம் து தஸ்ய சிச்சே²த³ நைகதா⁴ ॥ 14 ॥

ஸாரதே²ஶ்சாபி பா³ணேந ஶிரோ ஜ்வலிதகுண்ட³லம் ।
ஜஹார லக்ஷ்மண꞉ ஶ்ரீமாந்நைர்ருதஸ்ய மஹாப³ல꞉ ॥ 15 ॥

தஸ்ய பா³ணைஶ்ச சிச்சே²த³ த⁴நுர்க³ஜகரோபமம் ।
லக்ஷ்மணோ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய பஞ்சபி⁴ர்நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 16 ॥

நீலமேக⁴நிபா⁴ம்ஶ்சாஸ்ய ஸத³ஶ்வாந்பர்வதோபமாந் ।
ஜகா⁴நாப்லுத்ய க³த³யா ராவணஸ்ய விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 17 ॥

ஹதாஶ்வாத்³வேக³வாந்வேகா³த³வப்லுத்ய மஹாரதா²த் ।
க்ரோத⁴மாஹாரயத்தீவ்ரம் ப்⁴ராதரம் ப்ரதி ராவண꞉ ॥ 18 ॥

தத꞉ ஶக்திம் மஹாஶக்திர்தீ³ப்தாம் தீ³ப்தாஶநீமிவ ।
விபீ⁴ஷணாய சிக்ஷேப ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ ப்ரதாபவாந் ॥ 19 ॥

அப்ராப்தாமேவ தாம் பா³ணைஸ்த்ரிபி⁴ஶ்சிச்சே²த³ லக்ஷ்மண꞉ ।
அதோ²த³திஷ்ட²த்ஸந்நாதோ³ வாநராணாம் ததா³ ரணே ॥ 20 ॥

ஸா பபாத த்ரிதா⁴ ச்சி²ந்நா ஶக்தி꞉ காஞ்சநமாலிநீ ।
ஸவிஸ்பு²லிங்கா³ ஜ்வலிதா மஹோல்கேவ தி³வஶ்ச்யுதா ॥ 21 ॥

தத꞉ ஸம்பா⁴விததராம் காலேநாபி து³ராஸதா³ம் ।
ஜக்³ராஹ விபுலாம் ஶக்திம் தீ³ப்யமாநாம் ஸ்வதேஜஸா ॥ 22 ॥

ஸா வேகி³தா ப³லவதா ராவணேந து³ராஸதா³ ।
ஜஜ்வால ஸுமஹாகோ⁴ரா ஶக்ராஶநிஸமப்ரபா⁴ ॥ 23 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே வீரோ லக்ஷ்மணஸ்தம் விபீ⁴ஷணம் ।
ப்ராணஸம்ஶயமாபந்நம் தூர்ணமப்⁴யவபத்³யத ॥ 24 ॥

தம் விமோக்ஷயிதும் வீரஶ்சாபமாயம்ய லக்ஷ்மண꞉ ।
ராவணம் ஶக்திஹஸ்தம் வை ஶரவர்ஷைரவாகிரத் ॥ 25 ॥

கீர்யமாண꞉ ஶரௌகே⁴ண விஸ்ருஷ்டேந மஹாத்மநா ।
ஸ ப்ரஹர்தும் மநஶ்சக்ரே விமுகீ²க்ருதவிக்ரம꞉ ॥ 26 ॥

மோக்ஷிதம் ப்⁴ராதரம் த்³ருஷ்ட்வா லக்ஷ்மணேந ஸ ராவண꞉ ।
லக்ஷ்மணாபி⁴முக²ஸ்திஷ்ட²ந்நித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

மோக்ஷிதஸ்தே ப³லஶ்லாகி⁴ந்யஸ்மாதே³வம் விபீ⁴ஷண꞉ ।
விமுச்ய ராக்ஷஸம் ஶக்திஸ்த்வயீயம் விநிபாத்யதே ॥ 28 ॥

ஏஷா தே ஹ்ருத³யம் பி⁴த்த்வா ஶக்திர்லோஹிதலக்ஷணா ।
மத்³பா³ஹுபரிகோ⁴த்ஸ்ருஷ்டா ப்ராணாநாதா³ய யாஸ்யதி ॥ 29 ॥

இத்யேவமுக்த்வா தாம் ஶக்திமஷ்டக⁴ண்டாம் மஹாஸ்வநாம் ।
மயேந மாயாவிஹிதாமமோகா⁴ம் ஶத்ருகா⁴திநீம் ॥ 30 ॥

லக்ஷ்மணாய ஸமுத்³தி³ஶ்ய ஜ்வலந்தீமிவ தேஜஸா ।
ராவண꞉ பரமக்ருத்³த⁴ஶ்சிக்ஷேப ச நநாத³ ச ॥ 31 ॥

ஸா க்ஷிப்தா பீ⁴மவேகே³ந ஶக்ராஶநிஸமஸ்வநா ।
ஶக்திரப்⁴யபதத்³வேகா³ள்லக்ஷ்மணம் ரணமூர்த⁴நி ॥ 32 ॥

தாமநுவ்யாஹரச்ச²க்திமாபதந்தீம் ஸ ராக⁴வ꞉ ।
ஸ்வஸ்த்யஸ்து லக்ஷ்மணாயேதி மோகா⁴ ப⁴வ ஹதோத்³யமா ॥ 33 ॥

ராவணேந ரணே ஶக்தி꞉ க்ருத்³தே⁴நாஶீவிஷோபமா ।
முக்தா(ஆ)ஶூரஸ்யபீ⁴தஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய மமஜ்ஜ ஸா ॥ 34 ॥

ந்யபதத்ஸா மஹாவேகா³ லக்ஷ்மணஸ்ய மஹோரஸி ।
ஜிஹ்வேவோரக³ராஜஸ்ய தீ³ப்யமாநா மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 35 ॥

ததோ ராவணவேகே³ந ஸுதூ³ரமவகா³ட⁴யா ।
ஶக்த்யா நிர்பி⁴ந்நஹ்ருத³ய꞉ பபாத பு⁴வி லக்ஷ்மண꞉ ॥ 36 ॥

தத³வஸ்த²ம் ஸமீபஸ்தோ² லக்ஷ்மணம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக⁴வ꞉ ।
ப்⁴ராத்ருஸ்நேஹாந்மஹாதேஜா விஷண்ணஹ்ருத³யோ(அ)ப⁴வத் ॥ 37 ॥

ஸ முஹூர்தமநுத்⁴யாய பா³ஷ்பவ்யாகுலலோசந꞉ ।
ப³பூ⁴வ ஸம்ரப்³த⁴தரோ யுகா³ந்த இவ பாவக꞉ ॥ 38 ॥

ந விஷாத³ஸ்ய காலோ(அ)யமிதி ஸஞ்சிந்த்ய ராக⁴வ꞉ ।
சக்ரே ஸுதுமுலம் யுத்³த⁴ம் ராவணஸ்ய வதே⁴ த்⁴ருத꞉ ॥ 39 ॥

ஸர்வயத்நேந மஹதா லக்ஷ்மணம் ஸந்நிரீக்ஷ்ய ச ।
ஸ த³த³ர்ஶ ததோ ராம꞉ ஶக்த்யா பி⁴ந்நம் மஹாஹவே ॥ 40 ॥

லக்ஷ்மணம் ருதி⁴ராதி³க்³த⁴ம் ஸபந்நக³மிவாசலம் ।
தாமபி ப்ரஹிதாம் ஶக்திம் ராவணேந ப³லீயஸா ॥ 41 ॥

யத்நதஸ்தே ஹரிஶ்ரேஷ்டா² ந ஶேகுரவமர்தி³தும் ।
அர்தி³தாஶ்சைவ பா³ணௌகை⁴꞉ க்ஷிப்ரஹஸ்தேந ரக்ஷஸா ॥ 42 ॥

ஸௌமித்ரிம் ஸா விநிர்பி⁴த்³ய ப்ரவிஷ்டா த⁴ரணீதலம் ।
தாம் கராப்⁴யாம் பராம்ருஶ்ய ராம꞉ ஶக்திம் ப⁴யாவஹாம் ॥ 43 ॥

ப³ப⁴ஞ்ஜ ஸமரே க்ருத்³தோ⁴ ப³லவாந்விசகர்ஷ ச ।
தஸ்ய நிஷ்கர்ஷத꞉ ஶக்திம் ராவணேந ப³லீயஸா ॥ 44 ॥

ஶரா꞉ ஸர்வேஷு கா³த்ரேஷு பாதிதா மர்மபே⁴தி³ந꞉ ।
அசிந்தயித்வா தாந்பா³ணாந்ஸமாஶ்லிஷ்ய ச லக்ஷ்மணம் ॥ 45 ॥

அப்³ரவீச்ச ஹநூமந்தம் ஸுக்³ரீவம் சைவ ராக⁴வ꞉ ।
லக்ஷ்மணம் பரிவார்யேஹ திஷ்ட²த்⁴வம் வாநரோத்தமா꞉ ॥ 46 ॥

பராக்ரமஸ்ய காலோ(அ)யம் ஸம்ப்ராப்தோ மே சிரேப்ஸித꞉ ।
பாபாத்மா(அ)யம் த³ஶக்³ரீவோ வத்⁴யதாம் பாபநிஶ்சய꞉ ॥ 47 ॥

காங்க்ஷத꞉ ஸ்தோககஸ்யேவ க⁴ர்மாந்தே மேக⁴த³ர்ஶநம் ।
அஸ்மிந்முஹூர்தே நசிராத்ஸத்யம் ப்ரதிஶ்ருணோமி வ꞉ ॥ 48 ॥

அராவணமராமம் வா ஜக³த்³த்³ரக்ஷ்யத² வாநரா꞉ ।
ராஜ்யநாஶம் வநே வாஸம் த³ண்ட³கே பரிதா⁴வநம் ॥ 49 ॥

வைதே³ஹ்யாஶ்ச பராமர்ஶம் ரக்ஷோபி⁴ஶ்ச ஸமாக³மம் ।
ப்ராப்தம் து³꞉க²ம் மஹத்³கோ⁴ரம் க்லேஶம் ச நிரயோபமம் ॥ 50 ॥

அத்³ய ஸர்வமஹம் த்யக்ஷ்யே நிஹத்வா ராவணம் ரணே ।
யத³ர்த²ம் வாநரம் ஸைந்யம் ஸமாநீதமித³ம் மயா ॥ 51 ॥

ஸுக்³ரீவஶ்ச க்ருதோ ராஜ்யே நிஹத்வா வாலிநம் ரணே ।
யத³ர்த²ம் ஸாக³ர꞉ க்ராந்த꞉ ஸேதுர்ப³த்³த⁴ஶ்ச ஸாக³ரே ॥ 52 ॥

ஸோ(அ)யமத்³ய ரணே பாபஶ்சக்ஷுர்விஷயமாக³த꞉ ।
சக்ஷுர்விஷயமாக³ம்ய நாயம் ஜீவிதுமர்ஹதி ॥ 53 ॥

த்³ருஷ்டிம் த்³ருஷ்டிவிஷஸ்யேவ ஸர்பஸ்ய மம ராவண꞉ ।
ஸ்வஸ்தா²꞉ பஶ்யத து³ர்த⁴ர்ஷா யுத்³த⁴ம் வாநரபுங்க³வா꞉ ॥ 54 ॥

ஆஸீநா꞉ பர்வதாக்³ரேஷு மமேத³ம் ராவணஸ்ய ச ।
அத்³ய ராமஸ்ய ராமத்வம் பஶ்யந்து மம ஸம்யுகே³ ॥ 55 ॥

த்ரயோ லோகா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸதே³வா꞉ ஸர்ஷிசாரணா꞉ ।
அத்³ய கர்ம கரிஷ்யாமி யல்லோகா꞉ ஸசராசரா꞉ ॥ 56 ॥

ஸதே³வா꞉ கத²யிஷ்யந்தி யாவத்³பூ⁴மிர்த⁴ரிஷ்யதி ।
ஸமாக³ம்ய ஸதா³ லோகே யதா² யுத்³த⁴ம் ப்ரவர்திதம் ॥ 57 ॥

ஏவமுக்த்வா ஶிதைர்பா³ணைஸ்தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ।
ஆஜகா⁴ந த³ஶக்³ரீவம் ரணே ராம꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 58 ॥

அத² ப்ரதீ³ப்தைர்நாராசைர்முஸலைஶ்சாபி ராவண꞉ ।
அப்⁴யவர்ஷத்ததா³ ராமம் தா⁴ராபி⁴ரிவ தோயத³꞉ ॥ 59 ॥

ராமராவணமுக்தாநாமந்யோந்யமபி⁴நிக்⁴நதாம் ।
ஶராணாம் ச ஶராணாம் ச ப³பூ⁴வ துமுல꞉ ஸ்வந꞉ ॥ 60 ॥

தே பி⁴ந்நாஶ்ச விகீர்ணாஶ்ச ராமராவணயோ꞉ ஶரா꞉ ।
அந்தரிக்ஷாத்ப்ரதீ³ப்தாக்³ரா நிபேதுர்த⁴ரணீதலே ॥ 61 ॥

தயோர்ஜ்யாதலநிர்கோ⁴ஷோ ராமராவணயோர்மஹாந் ।
த்ராஸந꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸம்ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தோபம꞉ ॥ 62 ॥

ஸ கீர்யமாண꞉ ஶரஜாலவ்ருஷ்டிபி⁴꞉
மஹாத்மநா தீ³ப்தத⁴நுஷ்மதா(அ)ர்தி³த꞉ ।
ப⁴யாத்ப்ரது³த்³ராவ ஸமேத்ய ராவணோ
யதா²(அ)நிலேநாபி⁴ஹதோ ப³லாஹக꞉ ॥ 63 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 101 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வ்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (102) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: