Yuddha Kanda Sarga 102 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வ்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (102)


॥ லக்ஷ்மணஸஞ்ஜீவநம் ॥

ஶக்த்யா விநிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ராவணேந ப³லீயஸா ।
லக்ஷ்மணம் ஸமரே ஶூரம் ருதி⁴ரௌக⁴பரிப்லுதம் ॥ 1 ॥

ஸ த³த்த்வா துமுலம் யுத்³த⁴ம் ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
விஸ்ருஜந்நேவ பா³ணௌகா⁴ந்ஸுஷேணம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

ஏஷ ராவணவீர்யேண லக்ஷ்மண꞉ பதித꞉ க்ஷிதௌ ।
ஸர்பவத்³வேஷ்டதே வீரோ மம ஶோகமுதீ³ரயந் ॥ 3 ॥

ஶோணிதார்த்³ரமிமம் வீரம் ப்ராணைரிஷ்டதமம் மம ।
பஶ்யதோ மம கா ஶக்திர்யோத்³து⁴ம் பர்யாகுலாத்மந꞉ ॥ 4 ॥

அயம் ஸ ஸமரஶ்லாகீ⁴ ப்⁴ராதா மே ஶுப⁴லக்ஷண꞉ ।
யதி³ பஞ்சத்வமாபந்ந꞉ ப்ராணைர்மே கிம் ஸுகே²ந ச ॥ 5 ॥

லஜ்ஜதீவ ஹி மே வீர்யம் ப்⁴ரஶ்யதீவ கராத்³த⁴நு꞉ ।
ஸாயகா வ்யவஸீத³ந்தி த்³ருஷ்டிர்பா³ஷ்பவஶம் க³தா ॥ 6 ॥

அவஸீத³ந்தி கா³த்ராணி ஸ்வப்நயாநே ந்ருணாமிவ ।
சிந்தா மே வர்த⁴தே தீவ்ரா முமூர்ஷா சோபஜாயதே ॥ 7 ॥

ப்⁴ராதரம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ராவணேந து³ராத்மநா ।
விநிஷ்டநந்தம் து³꞉கா²ர்த²ம் மர்மண்யபி⁴ஹதம் ப்⁴ருஶம் ॥ 8 ॥

ராக⁴வோ ப்⁴ராதரம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரியம் ப்ராணம் ப³ஹிஶ்சரம் ।
து³꞉கே²ந மஹதா(ஆ)விஷ்டோ த்⁴யாநஶோகபராயண꞉ ॥ 9 ॥

பரம் விஷாத³மாபந்நோ விளலாபாகுலேந்த்³ரிய꞉ ।
ந ஹி யுத்³தே⁴ந மே கார்யம் நைவ ப்ராணைர்ந ஸீதயா ॥ 10 ॥

ப்⁴ராதரம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா லக்ஷ்மணம் ரணபாம்ஸுஷு ।
கிம் மே ராஜ்யேந கிம் ப்ராணைர்யுத்³தே⁴ கார்யம் ந வித்³யதே ॥ 11 ॥

யத்ராயம் நிஹத꞉ ஶேதே ரணமூர்த⁴நி லக்ஷ்மண꞉ ।
தே³ஶே தே³ஶே களத்ராணி தே³ஶே தே³ஶே ச பா³ந்த⁴வா꞉ ॥ 12 ॥

தம் து தே³ஶம் ந பஶ்யாமி யத்ர ப்⁴ராதா ஸஹோத³ர꞉ ।
இத்யேவம் விளபந்தம் தம் ஶோகவிஹ்வலிதேந்த்³ரியம் ॥ 13 ॥

விவேஷ்டமாநம் கருணமுச்ச்²வஸந்தம் புந꞉ புந꞉ ।
ராமமாஶ்வாஸயந்வீர꞉ ஸுஷேணோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 14 ॥

ந ம்ருதோ(அ)யம் மஹாபா³ஹோ லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிவர்த⁴ந꞉ ।
ந சாஸ்ய விக்ருதம் வக்த்ரம் நாபி ஶ்யாவம் ந நிஷ்ப்ரப⁴ம் ॥ 15 ॥

ஸுப்ரப⁴ம் ச ப்ரஸந்நம் ச முக²மஸ்யாபி⁴லக்ஷ்யதே ।
பத்³மரக்ததலௌ ஹஸ்தௌ ஸுப்ரஸந்நே ச லோசநே ॥ 16 ॥

ஏவம் ந வித்³யதே ரூபம் க³தாஸூநாம் விஶாம்பதே ।
தீ³ர்கா⁴யுஷஸ்து யே மர்த்யாஸ்தேஷாம் து முக²மீத்³ருஶம் ॥ 17 ॥

நாயம் ப்ரேதத்வமாபந்நோ லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிவர்த⁴ந꞉ ।
மா விஷாத³ம் க்ருதா² வீர ஸப்ராணோ(அ)யமரிந்த³ம꞉ ॥ 18 ॥

ஆக்²யாஸ்யதே ப்ரஸுப்தஸ்ய ஸ்ரஸ்தகா³த்ரஸ்ய பூ⁴தலே ।
ஸோச்ச்²வாஸம் ஹ்ருத³யம் வீர கம்பமாநம் முஹுர்முஹு꞉ ॥ 19 ॥

ஏவமுக்த்வா து வாக்யஜ்ஞ꞉ ஸுஷேணோ ராக⁴வம் வச꞉ ।
ஹநுமந்தமுவாசேத³ம் ஹநுமந்தமபி⁴த்வரந் ॥ 20 ॥

ஸௌம்ய ஶீக்⁴ரமிதோ க³த்வா ஶைலமோஷதி⁴பர்வதம் ।
பூர்வம் தே கதி²தோ யோஸௌ வீர ஜாம்ப³வதா ஶுப⁴꞉ ॥ 21 ॥

த³க்ஷிணே ஶிக²ரே தஸ்ய ஜாதமோஷதி⁴மாநய ।
விஶல்யகரணீம் நாம விஶல்யகரணீம் ஶுபா⁴ம் ॥ 22 ॥

ஸவர்ணகரணீம் சாபி ததா² ஸஞ்ஜீவநீமபி ।
ஸந்தா⁴நகரணீம் சாபி க³த்வா ஶீக்⁴ரமிஹாநய ॥ 23 ॥

ஸஞ்ஜீவநார்த²ம் வீரஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
இத்யேவமுக்தோ ஹநுமாந்க³த்வா சௌஷதி⁴பர்வதம் ॥ 24 ॥

சிந்தாமப்⁴யக³மச்ச்²ரீமாநஜாநம்ஸ்தாம் மஹௌஷதி⁴ம் ।
தஸ்ய பு³த்³தி⁴꞉ ஸமுத்பந்நா மாருதேரமிதௌஜஸ꞉ ॥ 25 ॥

இத³மேவ க³மிஷ்யாமி க்³ருஹீத்வா ஶிக²ரம் கி³ரே꞉ ।
அஸ்மிந்ஹி ஶிக²ரே ஜாதாமோஷதீ⁴ம் தாம் ஸுகா²வஹாம் ॥ 26 ॥

ப்ரதர்கேணாவக³ச்சா²மி ஸுஷேணோ(அ)ப்யேவமப்³ரவீத் ।
அக்³ருஹ்ய யதி³ க³ச்சா²மி விஶல்யகரணீமஹம் ॥ 27 ॥

காலாத்யயேந தோ³ஷ꞉ ஸ்யாத்³வைக்லவ்யம் ச மஹத்³ப⁴வேத் ।
இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஹநுமாந்க³த்வா க்ஷிப்ரம் மஹாப³ல꞉ ॥ 28 ॥

ஆஸாத்³ய பர்வதஶ்ரேஷ்ட²ம் த்ரி꞉ ப்ரகம்ப்ய கி³ரே꞉ ஶிர꞉ ।
பு²ல்லநாநாதருக³ணம் ஸமுத்பாட்ய மஹாப³ல꞉ ॥ 29 ॥

க்³ருஹீத்வா ஹரிஶார்தூ³ளோ ஹஸ்தாப்⁴யாம் ஸமதோலயத் ।
ஸ நீலமிவ ஜீமூதம் தோயபூர்ணம் நப⁴꞉ஸ்த²லாத் ॥ 30 ॥

ஆபபாத க்³ருஹீத்வா து ஹநுமாந் ஶிக²ரம் கி³ரே꞉ ।
ஸமாக³ம்ய மஹாவேக³꞉ ஸம்ந்யஸ்ய ஶிக²ரம் கி³ரே꞉ ॥ 31 ॥

விஶ்ரம்ய கிஞ்சித்³த⁴நுமாந்ஸுஷேணமித³மப்³ரவீத் ।
ஓஷதி⁴ம் நாவக³ச்சா²மி தாமஹம் ஹரிபுங்க³வ ॥ 32 ॥

ததி³த³ம் ஶிக²ரம் க்ருத்ஸ்நம் கி³ரேஸ்தஸ்யாஹ்ருதம் மயா ।
ஏவம் கத²யமாநம் தம் ப்ரஶஸ்ய பவநாத்மஜம் ॥ 33 ॥

ஸுஷேணோ வாநரஶ்ரேஷ்டோ² ஜக்³ராஹோத்பாட்ய சௌஷதீ⁴ம் ।
விஸ்மிதாஸ்து ப³பூ⁴வுஸ்தே ரணே வாநரராக்ஷஸா꞉ ॥ 34 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஹநுமத꞉ கர்ம ஸுரைரபி ஸுது³ஷ்கரம் ।
தத꞉ ஸங்க்ஷோத³யித்வா தாமோஷதீ⁴ம் வாநரோத்தம꞉ ॥ 35 ॥

லக்ஷ்மணஸ்ய த³தௌ³ நஸ்த꞉ ஸுஷேண꞉ ஸுமஹாத்³யுதே꞉ ।
ஸஶல்யஸ்தாம் ஸமாக்⁴ராய லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ॥ 36 ॥

விஶல்யோ விருஜ꞉ ஶீக்⁴ரமுத³திஷ்ட²ந்மஹீதலாத் ।
தமுத்தி²தம் தே ஹரயோ பூ⁴தலாத்ப்ரேக்ஷ்ய லக்ஷ்மணம் ॥ 37 ॥

ஸாது⁴ஸாத்⁴விதி ஸுப்ரீதா꞉ ஸுஷேணம் ப்ரத்யபூஜயந் ।
ஏஹ்யேஹீத்யப்³ரவீத்³ராமோ லக்ஷ்மணம் பரவீரஹா ॥ 38 ॥

ஸஸ்வஜே ஸ்நேஹகா³ட⁴ம் ச பா³ஷ்பபார்யாகுலேக்ஷண꞉ ।
அப்³ரவீச்ச பரிஷ்வஜ்ய ஸௌமித்ரிம் ராக⁴வஸ்ததா³ ॥ 39 ॥

தி³ஷ்ட்யா த்வாம் வீர பஶ்யாமி மரணாத்புநராக³தம் ।
ந ஹி மே ஜீவிதேநார்த²꞉ ஸீதயா சாபி லக்ஷ்மண ॥ 40 ॥

கோ ஹி மே விஜயேநார்த²ஸ்த்வயி பஞ்சத்வமாக³தே ।
இத்யேவம் வத³தஸ்தஸ்ய ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 41 ॥

கி²ந்ந꞉ ஶிதி²லயா வாசா லக்ஷ்மணோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
தாம் ப்ரதிஜ்ஞாம் ப்ரதிஜ்ஞாய புரா ஸத்யபராக்ரம ॥ 42 ॥

லகு⁴꞉ கஶ்சிதி³வாஸத்த்வோ நைவம் வக்துமிஹார்ஹஸி ।
ந ஹி ப்ரதிஜ்ஞாம் குர்வந்தி விததா²ம் ஸாத⁴வோ(அ)நக⁴ ॥ 43 ॥

லக்ஷணம் ஹி மஹத்த்வஸ்ய ப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலநம் ।
நைராஶ்யமுபக³ந்தும் தே தத³ளம் மத்க்ருதே(அ)நக⁴ ॥ 44 ॥

வதே⁴ந ராவணஸ்யாத்³ய ப்ரதிஜ்ஞாமநுபாலய ।
ந ஜீவந்யாஸ்யதே ஶத்ருஸ்தவ பா³ணபத²ம் க³த꞉ ॥ 45 ॥

நர்த³தஸ்தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ஸிம்ஹஸ்யேவ மஹாக³ஜ꞉ ।
அஹம் து வத⁴மிச்சா²மி ஶீக்⁴ரமஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
யாவத³ஸ்தம் ந யாத்யேஷ க்ருதகர்மா தி³வாகர꞉ ॥ 46 ॥

யதி³ வத⁴மிச்ச²ஸி ராவணஸ்ய ஸங்க்²யே
யதி³ ச க்ருதாம் த்வமிஹேச்ச²ஸி ப்ரதிஜ்ஞாம் ।
யதி³ தவ ராஜவராத்மஜாபி⁴லாஷ꞉
குரு ச வசோ மம ஶீக்⁴ரமத்³ய வீர ॥ 47 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³வ்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 102 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ர்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (103) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: