Yuddha Kanda Sarga 62 – యుద్ధకాండ ద్విషష్టితమః సర్గః (౬౨)


|| రావణాభ్యర్థనా ||

స తు రాక్షసశార్దూలో నిద్రామదసమాకులః |
రాజమార్గం శ్రియా జుష్టం యయౌ విపులవిక్రమః || ౧ ||

రాక్షసానాం సహస్రైశ్చ వృతః పరమదుర్జయః |
గృహేభ్యః పుష్పవర్షేణ కీర్యమాణస్తదా యయౌ || ౨ ||

స హేమజాలవితతం భానుభాస్వరదర్శనమ్ |
దదర్శ విపులం రమ్యం రాక్షసేంద్రనివేశనమ్ || ౩ ||

స తత్తదా సూర్య ఇవాభ్రజాలం
ప్రవిశ్య రక్షోఽధిపతేర్నివేశమ్ |
దదర్శ దూరేఽగ్రజమాసనస్థం
స్వయంభువం శక్ర ఇవాసనస్థమ్ || ౪ ||

భ్రాతుః స భవనం గచ్ఛన్రక్షోగణసమన్వితమ్ |
కుంభకర్ణః పదన్యాసైరకంపయత మేదినీమ్ || ౫ ||

సోఽభిగమ్య గృహం భ్రాతుః కక్ష్యామభివిగాహ్య చ |
దదర్శోద్విగ్నమాసీనం విమానే పుష్పకే గురుమ్ || ౬ ||

అథ దృష్ట్వా దశగ్రీవః కుంభకర్ణముపస్థితమ్ |
తూర్ణముత్థాయ సంహృష్టః సన్నికర్షముపానయత్ || ౭ ||

అథాసీనస్య పర్యంకే కుంభకర్ణో మహాబలః |
భ్రాతుర్వవందే చరణౌ కిం కృత్యమితి చాబ్రవీత్ || ౮ ||

ఉత్పత్య చైనం ముదితో రావణః పరిషస్వజే |
స భ్రాత్రా సంపరిష్వక్తో యథావచ్ఛాభినందితః || ౯ ||

కుంభకర్ణః శుభం దివ్యం ప్రతిపేదే వరాసనమ్ |
స తదాసనమాశ్రిత్య కుంభకర్ణో మహాబలః || ౧౦ ||

సంరక్తనయనః కోపాద్రావణం వాక్యమబ్రవీత్ |
కిమర్థమహమాదృత్య త్వయా రాజన్విబోధితః || ౧౧ ||

శంస కస్మాద్భయం తేఽస్తి కోఽద్య ప్రేతో భవిష్యతి |
భ్రాతరం రావణః కుద్ధం కుంభకర్ణమవస్థితమ్ || ౧౨ ||

ఈషత్తు పరివృత్తాభ్యాం నేత్రాభ్యాం వాక్యమబ్రవీత్ |
అద్య తే సుమహాన్కాలః శయానస్య మహాబల || ౧౩ ||

సుఖితస్త్వం న జానీషే మమ రామకృతం భయమ్ |
ఏష దాశరథీ రామః సుగ్రీవసహితో బలీ || ౧౪ ||

సముద్రం సబలస్తీర్త్వా మూలం నః పరికృంతతి |
హంత పశ్యస్వ లంకాయాం వనాన్యుపవనాని చ || ౧౫ ||

సేతునా సుఖమాగమ్య వానరైకార్ణవీకృతమ్ |
యే రక్షసాం ముఖ్యతమా హతాస్తే వానరైర్యుధి || ౧౬ ||

వానరాణాం క్షయం యుద్ధే న పశ్యామి కదాచన |
న చాపి వానరా యుద్ధే జితపూర్వాః కదాచన || ౧౭ ||

తదేతద్భయముత్పన్నం త్రాయస్వేమాం మహాబల |
నాశయ త్వమిమానద్య తదర్థం బోధితో భవాన్ || ౧౮ ||

సర్వక్షపితకోశం చ స త్వమభ్యవపద్య మామ్ |
త్రాయస్వేమాం పురీం లంకాం బాలవృద్ధావశేషితామ్ || ౧౯ ||

భ్రాతురర్థే మహాబాహో కురు కర్మ సుదుష్కరమ్ |
మయైవం నోక్తపూర్వో హి కచ్చిద్భ్రాతః పరంతప || ౨౦ ||

త్వయ్యస్తి తు మమ స్నేహః పరా సంభావనా చ మే |
దైవాసురేషు యుద్ధేషు బహుశో రాక్షసర్షభ || ౨౧ ||

త్వయా దేవాః ప్రతివ్యూహ్య నిర్జితాశ్చాసురా యుధి |
తదేతత్సర్వమాతిష్ఠ వీర్యం భీమపరాక్రమ |
న హి తే సర్వభూతేషు దృశ్యతే సదృశో బలీ || ౨౨ ||

కురుష్వ మే ప్రియహితమేతదుత్తమం
యథాప్రియం ప్రియరణ బాంధవప్రియ |
స్వతేజసా విధమ సపత్నవాహినీం
శరద్ఘనం పవన ఇవోద్యతో మహాన్ || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ద్విషష్టితమః సర్గః || ౬౨ ||

యుద్ధకాండ త్రిషష్టితమః సర్గః (౬౩) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed