Yuddha Kanda Sarga 30 – యుద్ధకాండ త్రింశః సర్గః (౩౦)


|| వానరబలసంఖ్యానమ్ ||

తతస్తమక్షోభ్యబలం లంకాధిపతయే చరాః |
సువేలే రాఘవం శైలే నివిష్టం ప్రత్యవేదయన్ || ౧ ||

చారాణాం రావణః శ్రుత్వా ప్రాప్తం రామం మహాబలమ్ |
జాతోద్వేగోఽభవత్కించిచ్ఛార్దూలం వాక్యమబ్రవీత్ || ౨ ||

అయథావచ్చ తే వర్ణో దీనశ్చాసి నిశాచర |
నాసి కచ్చిదమిత్రాణాం క్రుద్ధానాం వశమాగతః || ౩ ||

ఇతి తేనానుశిష్టస్తు వాచం మందముదీరయత్ |
తదా రాక్షసశార్దూలం శార్దూలో భయవిహ్వలః || ౪ ||

న తే చారయితుం శక్యా రాజన్వానరపుంగవాః |
విక్రాంతా బలవంతశ్చ రాఘవేణ చ రక్షితాః || ౫ ||

నాపి సంభాషితుం శక్యాః సంప్రశ్నోఽత్ర న లభ్యతే |
సర్వతో రక్ష్యతే పంథా వానరైః పర్వతోపమైః || ౬ ||

ప్రవిష్టమాత్రే జ్ఞాతోఽహం బలే తస్మిన్నచారితే |
బలాద్గృహీతో రక్షోభిర్బహుధాఽస్మి విచాలితః || ౭ ||

జానుభిర్ముష్టిభిర్దంతైస్తలైశ్చాభిహతో భృశమ్ |
పరిణీతోఽస్మి హరిభిర్బలవద్భిరమర్షణైః || ౮ ||

పరిణీయ చ సర్వత్ర నీతోఽహం రామసంసదమ్ |
రుధిరాదిగ్ధసర్వాంగో విహ్వలశ్చలితేంద్రియః || ౯ ||

హరిభిర్వధ్యమానశ్చ యాచమానః కృతాంజలిః |
రాఘవేణ పరిత్రాతో జీవామీతి యదృచ్ఛయా || ౧౦ ||

ఏష శైలః శిలాభిశ్చ పూరయిత్వా మహార్ణవమ్ |
ద్వారమాశ్రిత్య లంకాయా రామస్తిష్ఠతి సాయుధః || ౧౧ ||

గారుడవ్యూహమాస్థాయ సర్వతో హరిభిర్వృతః |
మాం విసృజ్య మహాతేజా లంకామేవాభివర్తతే || ౧౨ ||

పురా ప్రాకారమాయాతి క్షిప్రమేకతరం కురు |
సీతాం వాఽస్మై ప్రయచ్ఛాశు సుయుద్ధం వా ప్రదీయతామ్ || ౧౩ ||

మనసా తం తదా ప్రేక్ష్య తచ్ఛ్రుత్వా రాక్షసాధిపః |
శార్దూలం సుమహద్వాక్యమథోవాచ స రావణః || ౧౪ ||

యది మాం ప్రతి యుధ్యేరన్దేవగంధర్వదానవాః |
నైవ సీతాం ప్రదాస్యామి సర్వలోకభయాదపి || ౧౫ ||

ఏవముక్త్వా మహాతేజా రావణః పునరబ్రవీత్ |
చారితా భవతా సేనా కేఽత్ర శూరాః ప్లవంగమాః || ౧౬ ||

కీదృశాః కింప్రభాః సౌమ్య వానరా యే దురాసదాః |
కస్య పుత్రాశ్చ పౌత్రాశ్చ తత్త్వమాఖ్యాహి రాక్షస || ౧౭ ||

తథాఽత్ర ప్రతిపత్స్యామి జ్ఞాత్వా తేషాం బలాబలమ్ |
అవశ్యం బలసంఖ్యానం కర్తవ్యం యుద్ధమిచ్ఛతామ్ || ౧౮ ||

తథైవముక్తః శార్దూలో రావణేనోత్తమశ్చరః |
ఇదం వచనమారేభే వక్తుం రావణసన్నిధౌ || ౧౯ ||

అథర్క్షరజసః పుత్రో యుధి రాజా సుదుర్జయః |
గద్గదస్యాథ పుత్రోఽత్ర జాంబవానితి విశ్రుతః || ౨౦ ||

గద్గదస్యైవ పుత్రోఽన్యో గురుపుత్రః శతక్రతోః |
కదనం యస్య పుత్రేణ కృతమేకేన రక్షసామ్ || ౨౧ ||

సుషేణశ్చాపి ధర్మాత్మా పుత్రో ధర్మస్య వీర్యవాన్ |
సౌమ్యః సోమాత్మజశ్చాత్ర రాజన్ దధిముఖః కపిః || ౨౨ ||

సుముఖో దుర్ముఖశ్చాత్ర వేగదర్శీ చ వానరః |
మృత్యుర్వానరరూపేణ నూనం సృష్టః స్వయంభువా || ౨౩ ||

పుత్రో హుతవహస్యాథ నీలః సేనాపతిః స్వయమ్ |
అనిలస్య చ పుత్రోఽత్ర హనుమానితి విశ్రుతః || ౨౪ ||

నప్తా శక్రస్య దుర్ధర్షో బలవానంగదో యువా |
మైందశ్చ ద్వివిదశ్చోభౌ బలినావశ్విసంభవౌ || ౨౫ ||

పుత్రా వైవస్వతస్యాత్ర పంచ కాలాంతకోపమః |
గజో గవాక్షో గవయః శరభో గంధమాదనః || ౨౬ ||

దశ వానరకోట్యశ్చ శూరాణాం యుద్ధకాంక్షిణామ్ |
శ్రీమతాం దేవపుత్రాణాం శేషం నాఖ్యాతుముత్సహే || ౨౭ ||

పుత్రో దశరథస్యైష సింహసంహననో యువా |
దూషణో నిహతో యేన ఖరశ్చ త్రిశిరాస్తథా || ౨౮ ||

నాస్తి రామస్య సదృశో విక్రమే భువి కశ్చన |
విరాధో నిహతో యేన కబంధశ్చాంతకోపమః || ౨౯ ||

వక్తుం న శక్తో రామస్య నరః కశ్చిద్గుణాన్ క్షితౌ |
జనస్థానగతా యేన యావంతో రాక్షసా హతాః || ౩౦ ||

లక్ష్మణశ్చాత్ర ధర్మాత్మా మాతంగానామివర్షభః |
యస్య బాణపథం ప్రాప్య న జీవేదపి వాసవః || ౩౧ ||

శ్వేతో జ్యోతిర్ముఖశ్చాత్ర భాస్కరస్యాత్మసంభవౌ |
వరుణస్య చ పుత్రోఽన్యో హేమకూటః ప్లవంగమః || ౩౨ ||

విశ్వకర్మసుతో వీరో నలః ప్లవగసత్తమః |
విక్రాంతో బలవానత్ర వసుపుత్రః సుదుర్ధరః || ౩౩ ||

రాక్షసానాం వరిష్ఠశ్చ తవ భ్రాతా విభీషణః |
పరిగృహ్య పురీం లంకాం రాఘవస్య హితే రతః || ౩౪ ||

ఇతి సర్వం సమాఖ్యాతం తవేదం వానరం బలమ్ |
సువేలేఽధిష్ఠితం శైలే శేషకార్యే భవాన్గతిః || ౩౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్రింశః సర్గః || ౩౦ ||

యుద్ధకాండ ఏకత్రింశః సర్గః (౩౧) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed