Yuddha Kanda Sarga 30 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (30)

॥ வாநரப³லஸங்க்²யாநம் ॥

ததஸ்தமக்ஷோப்⁴யப³லம் லங்காதி⁴பதயே சரா꞉ ।
ஸுவேலே ராக⁴வம் ஶைலே நிவிஷ்டம் ப்ரத்யவேத³யந் ॥ 1 ॥

சாராணாம் ராவண꞉ ஶ்ருத்வா ப்ராப்தம் ராமம் மஹாப³லம் ।
ஜாதோத்³வேகோ³(அ)ப⁴வத்கிஞ்சிச்சா²ர்தூ³ளம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

அயதா²வச்ச தே வர்ணோ தீ³நஶ்சாஸி நிஶாசர ।
நாஸி கச்சித³மித்ராணாம் க்ருத்³தா⁴நாம் வஶமாக³த꞉ ॥ 3 ॥

இதி தேநாநுஶிஷ்டஸ்து வாசம் மந்த³முதீ³ரயத் ।
ததா³ ராக்ஷஸஶார்தூ³ளம் ஶார்தூ³ளோ ப⁴யவிஹ்வல꞉ ॥ 4 ॥

ந தே சாரயிதும் ஶக்யா ராஜந்வாநரபுங்க³வா꞉ ।
விக்ராந்தா ப³லவந்தஶ்ச ராக⁴வேண ச ரக்ஷிதா꞉ ॥ 5 ॥

நாபி ஸம்பா⁴ஷிதும் ஶக்யா꞉ ஸம்ப்ரஶ்நோ(அ)த்ர ந லப்⁴யதே ।
ஸர்வதோ ரக்ஷ்யதே பந்தா² வாநரை꞉ பர்வதோபமை꞉ ॥ 6 ॥

ப்ரவிஷ்டமாத்ரே ஜ்ஞாதோ(அ)ஹம் ப³லே தஸ்மிந்நசாரிதே ।
ப³லாத்³க்³ருஹீதோ ரக்ஷோபி⁴ர்ப³ஹுதா⁴(அ)ஸ்மி விசாலித꞉ ॥ 7 ॥

ஜாநுபி⁴ர்முஷ்டிபி⁴ர்த³ந்தைஸ்தலைஶ்சாபி⁴ஹதோ ப்⁴ருஶம் ।
பரிணீதோ(அ)ஸ்மி ஹரிபி⁴ர்ப³லவத்³பி⁴ரமர்ஷணை꞉ ॥ 8 ॥

பரிணீய ச ஸர்வத்ர நீதோ(அ)ஹம் ராமஸம்ஸத³ம் ।
ருதி⁴ராதி³க்³த⁴ஸர்வாங்கோ³ விஹ்வலஶ்சலிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 9 ॥

ஹரிபி⁴ர்வத்⁴யமாநஶ்ச யாசமாந꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
ராக⁴வேண பரித்ராதோ ஜீவாமீதி யத்³ருச்ச²யா ॥ 10 ॥

ஏஷ ஶைல꞉ ஶிலாபி⁴ஶ்ச பூரயித்வா மஹார்ணவம் ।
த்³வாரமாஶ்ரித்ய லங்காயா ராமஸ்திஷ்ட²தி ஸாயுத⁴꞉ ॥ 11 ॥

கா³ருட³வ்யூஹமாஸ்தா²ய ஸர்வதோ ஹரிபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
மாம் விஸ்ருஜ்ய மஹாதேஜா லங்காமேவாபி⁴வர்ததே ॥ 12 ॥

புரா ப்ராகாரமாயாதி க்ஷிப்ரமேகதரம் குரு ।
ஸீதாம் வா(அ)ஸ்மை ப்ரயச்சா²ஶு ஸுயுத்³த⁴ம் வா ப்ரதீ³யதாம் ॥ 13 ॥

மநஸா தம் ததா³ ப்ரேக்ஷ்ய தச்ச்²ருத்வா ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
ஶார்தூ³ளம் ஸுமஹத்³வாக்யமதோ²வாச ஸ ராவண꞉ ॥ 14 ॥

யதி³ மாம் ப்ரதி யுத்⁴யேரந்தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³நவா꞉ ।
நைவ ஸீதாம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸர்வலோகப⁴யாத³பி ॥ 15 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா ராவண꞉ புநரப்³ரவீத் ।
சாரிதா ப⁴வதா ஸேநா கே(அ)த்ர ஶூரா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 16 ॥

கீத்³ருஶா꞉ கிம்ப்ரபா⁴꞉ ஸௌம்ய வாநரா யே து³ராஸதா³꞉ ।
கஸ்ய புத்ராஶ்ச பௌத்ராஶ்ச தத்த்வமாக்²யாஹி ராக்ஷஸ ॥ 17 ॥

ததா²(அ)த்ர ப்ரதிபத்ஸ்யாமி ஜ்ஞாத்வா தேஷாம் ப³லாப³லம் ।
அவஶ்யம் ப³லஸங்க்²யாநம் கர்தவ்யம் யுத்³த⁴மிச்ச²தாம் ॥ 18 ॥

ததை²வமுக்த꞉ ஶார்தூ³ளோ ராவணேநோத்தமஶ்சர꞉ ।
இத³ம் வசநமாரேபே⁴ வக்தும் ராவணஸந்நிதௌ⁴ ॥ 19 ॥

அத²ர்க்ஷரஜஸ꞉ புத்ரோ யுதி⁴ ராஜா ஸுது³ர்ஜய꞉ ।
க³த்³க³த³ஸ்யாத² புத்ரோ(அ)த்ர ஜாம்ப³வாநிதி விஶ்ருத꞉ ॥ 20 ॥

க³த்³க³த³ஸ்யைவ புத்ரோ(அ)ந்யோ கு³ருபுத்ர꞉ ஶதக்ரதோ꞉ ।
கத³நம் யஸ்ய புத்ரேண க்ருதமேகேந ரக்ஷஸாம் ॥ 21 ॥

ஸுஷேணஶ்சாபி த⁴ர்மாத்மா புத்ரோ த⁴ர்மஸ்ய வீர்யவாந் ।
ஸௌம்ய꞉ ஸோமாத்மஜஶ்சாத்ர ராஜந் த³தி⁴முக²꞉ கபி꞉ ॥ 22 ॥

ஸுமுகோ² து³ர்முக²ஶ்சாத்ர வேக³த³ர்ஶீ ச வாநர꞉ ।
ம்ருத்யுர்வாநரரூபேண நூநம் ஸ்ருஷ்ட꞉ ஸ்வயம்பு⁴வா ॥ 23 ॥

புத்ரோ ஹுதவஹஸ்யாத² நீல꞉ ஸேநாபதி꞉ ஸ்வயம் ।
அநிலஸ்ய ச புத்ரோ(அ)த்ர ஹநுமாநிதி விஶ்ருத꞉ ॥ 24 ॥

நப்தா ஶக்ரஸ்ய து³ர்த⁴ர்ஷோ ப³லவாநங்க³தோ³ யுவா ।
மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³ஶ்சோபௌ⁴ ப³லிநாவஶ்விஸம்ப⁴வௌ ॥ 25 ॥

புத்ரா வைவஸ்வதஸ்யாத்ர பஞ்ச காலாந்தகோபம꞉ ।
க³ஜோ க³வாக்ஷோ க³வய꞉ ஶரபோ⁴ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ॥ 26 ॥

த³ஶ வாநரகோட்யஶ்ச ஶூராணாம் யுத்³த⁴காங்க்ஷிணாம் ।
ஶ்ரீமதாம் தே³வபுத்ராணாம் ஶேஷம் நாக்²யாதுமுத்ஸஹே ॥ 27 ॥

புத்ரோ த³ஶரத²ஸ்யைஷ ஸிம்ஹஸம்ஹநநோ யுவா ।
தூ³ஷணோ நிஹதோ யேந க²ரஶ்ச த்ரிஶிராஸ்ததா² ॥ 28 ॥

நாஸ்தி ராமஸ்ய ஸத்³ருஶோ விக்ரமே பு⁴வி கஶ்சந ।
விராதோ⁴ நிஹதோ யேந கப³ந்த⁴ஶ்சாந்தகோபம꞉ ॥ 29 ॥

வக்தும் ந ஶக்தோ ராமஸ்ய நர꞉ கஶ்சித்³கு³ணாந் க்ஷிதௌ ।
ஜநஸ்தா²நக³தா யேந யாவந்தோ ராக்ஷஸா ஹதா꞉ ॥ 30 ॥

லக்ஷ்மணஶ்சாத்ர த⁴ர்மாத்மா மாதங்கா³நாமிவர்ஷப⁴꞉ ।
யஸ்ய பா³ணபத²ம் ப்ராப்ய ந ஜீவேத³பி வாஸவ꞉ ॥ 31 ॥

ஶ்வேதோ ஜ்யோதிர்முக²ஶ்சாத்ர பா⁴ஸ்கரஸ்யாத்மஸம்ப⁴வௌ ।
வருணஸ்ய ச புத்ரோ(அ)ந்யோ ஹேமகூட꞉ ப்லவங்க³ம꞉ ॥ 32 ॥

விஶ்வகர்மஸுதோ வீரோ ள꞉ ப்லவக³ஸத்தம꞉ ।
விக்ராந்தோ ப³லவாநத்ர வஸுபுத்ர꞉ ஸுது³ர்த⁴ர꞉ ॥ 33 ॥

ராக்ஷஸாநாம் வரிஷ்ட²ஶ்ச தவ ப்⁴ராதா விபீ⁴ஷண꞉ ।
பரிக்³ருஹ்ய புரீம் லங்காம் ராக⁴வஸ்ய ஹிதே ரத꞉ ॥ 34 ॥

இதி ஸர்வம் ஸமாக்²யாதம் தவேத³ம் வாநரம் ப³லம் ।
ஸுவேலே(அ)தி⁴ஷ்டி²தம் ஶைலே ஶேஷகார்யே ப⁴வாந்க³தி꞉ ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 30 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (31) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: