Yuddha Kanda Sarga 31 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (31)


॥ வித்³யுஜ்ஜிஹ்வமாயாப்ரயோக³꞉ ॥

ததஸ்தமக்ஷோப்⁴யப³லம் லங்காதி⁴பதயே சரா꞉ ।
ஸுவேலே ராக⁴வம் ஶைலே நிவிஷ்டம் ப்ரத்யவேத³யந் ॥ 1 ॥

சாராணாம் ராவண꞉ ஶ்ருத்வா ப்ராப்தம் ராமம் மஹாப³லம் ।
ஜாதோத்³வேகோ³(அ)ப⁴வத்கிஞ்சித்ஸசிவாநித³மப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

மந்த்ரிண꞉ ஶீக்⁴ரமாயாந்து ஸர்வே வை ஸுஸமாஹிதா꞉ ।
அயம் நோ மந்த்ரகாலோ ஹி ஸம்ப்ராப்த இதி ராக்ஷஸா꞉ ॥ 3 ॥

தஸ்ய தச்சா²ஸநம் ஶ்ருத்வா மந்த்ரிணோ(அ)ப்⁴யாக³மந் த்³ருதம் ।
தத꞉ ஸ மந்த்ரயாமாஸ ஸசிவை꞉ ராக்ஷஸை꞉ ஸஹ ॥ 4 ॥

மந்த்ரயித்வா ஸ து³ர்த⁴ர்ஷ꞉ க்ஷமம் யத்ஸமநந்தரம் ।
விஸர்ஜயித்வா ஸசிவாந்ப்ரவிவேஶ ஸ்வமாலயம் ॥ 5 ॥

ததோ ராக்ஷஸமாஹூய வித்³யுஜ்ஜிஹ்வம் மஹாப³லம் ।
மாயாவித³ம் மஹாமாய꞉ ப்ராவிஶத்³யத்ர மைதி²லீ ॥ 6 ॥

வித்³யுஜ்ஜிஹ்வம் ச மாயாஜ்ஞமப்³ரவீத்³ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
மோஹயிஷ்யாவஹே ஸீதாம் மாயயா ஜநகாத்மஜாம் ॥ 7 ॥

ஶிரோ மாயாமயம் க்³ருஹ்ய ராக⁴வஸ்ய நிஶாசர ।
த்வம் மாம் ஸமுபதிஷ்ட²ஸ்வ மஹச்ச ஸஶரம் த⁴நு꞉ ॥ 8 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததே²த்யாஹ வித்³யுஜ்ஜிஹ்வோ நிஶாசர꞉ ।
[* த³ர்ஶயாமாஸ தாம் மாயாம் ஸுப்ரயுக்தாம் ஸ ராவணே । *]
தஸ்ய துஷ்டோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா ப்ரத³தௌ³ ச விபூ⁴ஷணம் ॥ 9 ॥

அஶோகவநிகாயாம் து ஸீதாத³ர்ஶநலாலஸ꞉ ।
நைர்ருதாநாமதி⁴பதி꞉ ஸம்விவேஶ மஹாப³ல꞉ ॥ 10 ॥

ததோ தீ³நாமதை³ந்யார்ஹாம் த³த³ர்ஶ த⁴நதா³நுஜ꞉ ।
அதோ⁴முகீ²ம் ஶோகபராமுபவிஷ்டாம் மஹீதலே ॥ 11 ॥

ப⁴ர்தாரமேவ த்⁴யாயந்தீமஶோகவநிகாம் க³தாம் ।
உபாஸ்யமாநாம் கோ⁴ராபீ⁴ ராக்ஷஸீபி⁴ரிதஸ்தத꞉ ॥ 12 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
ராக்ஷஸீபி⁴ர்வ்ருதாம் ஸீதாம் பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் ।
உத்பாதமேக⁴ஜாலாபி⁴ஶ்சந்த்³ரரேகா²மிவாவ்ருதாம் ॥

பூ⁴ஷணைருத்தமை꞉ கைஶ்சிந்மங்க³ளார்த²மலங்க்ருதாம் ।
சரந்தீம் மாருதோத்³தூ⁴தாம் க்ஷிப்தாம் புஷ்பலதாமிவ ॥

ஹர்ஷஶோகாந்தரே மக்³நாம் விஷாத³ஸ்ய விளக்ஷணாம் ।
ஸ்திமிதாமிவ கா³ம்பீ⁴ர்யாந்நதீ³ம் பா⁴கீ³ரதீ²மிவ ॥
*]

உபஸ்ருத்ய தத꞉ ஸீதாம் ப்ரஹர்ஷம் நாம கீர்தயந் ।
இத³ம் ச வசநம் த்⁴ருஷ்டமுவாச ஜநகாத்மஜாம் ॥ 13 ॥

ஸாந்த்வமாநா மயா ப⁴த்³ரே யமுபாஶ்ரித்ய வல்க³ஸே । [ஸாந்த்வ்ய]
க²ரஹந்தா ஸ தே ப⁴ர்தா ராக⁴வ꞉ ஸமரே ஹத꞉ ॥ 14 ॥

சி²ந்நம் தே ஸர்வதோ மூலம் த³ர்பஸ்தே விஹதோ மயா ।
வ்யஸநேநாத்மந꞉ ஸீதே மம பா⁴ர்யா ப⁴விஷ்யஸி ॥ 15 ॥

விஸ்ருஜேமாம் மதிம் மூடே⁴ கிம் ம்ருதேந கரிஷ்யஸி ।
ப⁴வஸ்வ ப⁴த்³ரே பா⁴ர்யாணாம் ஸர்வாஸாமீஶ்வரீ மம ॥ 16 ॥

அல்பபுண்யே நிவ்ருத்தார்தே² மூடே⁴ பண்டி³தமாநிநி ।
ஶ்ருணு ப⁴ர்த்ருவத⁴ம் ஸீதே கோ⁴ரம் வ்ருத்ரவத⁴ம் யதா² ॥ 17 ॥

ஸமாயாத꞉ ஸமுத்³ராந்தம் மாம் ஹந்தும் கில ராக⁴வ꞉ ।
வாநரேந்த்³ரப்ரணீதேந ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ॥ 18 ॥

ஸநிவிஷ்ட꞉ ஸமுத்³ரஸ்ய பீட்³ய தீரமதோ²த்தரம் ।
ப³லேந மஹதா ராமோ வ்ரஜத்யஸ்தம் தி³வாகரே ॥ 19 ॥

அதா²த்⁴வநி பரிஶ்ராந்தமர்த⁴ராத்ரே ஸ்தி²தம் ப³லம் ।
ஸுக²ஸுப்தம் ஸமாஸாத்³ய சாரிதம் ப்ரத²மம் சரை꞉ ॥ 20 ॥

தத்ப்ரஹஸ்தப்ரணீதேந ப³லேந மஹதா மம ।
ப³லமஸ்ய ஹதம் ராத்ரௌ யத்ர ராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 21 ॥

பட்டிஶாந்பரிகா⁴ம்ஶ்சக்ராந் த³ண்டா³ந்க²ட்³கா³ந்மஹாயஸாந் ।
பா³ணஜாலாநி ஶூலாநி பா⁴ஸ்வராந்கூடமுத்³க³ராந் ॥ 22 ॥

யஷ்டீஶ்ச தோமராந் ஶக்தீஶ்சக்ராணி முஸலாநி ச ।
உத்³யம்யோத்³யம்ய ரக்ஷோபி⁴ர்வாநரேஷு நிபாதிதா꞉ ॥ 23 ॥

அத² ஸுப்தஸ்ய ராமஸ்ய ப்ரஹஸ்தேந ப்ரமாதி²நா ।
அஸக்தம் க்ருதஹஸ்தேந ஶிரஶ்சி²ந்நம் மஹாஸிநா ॥ 24 ॥

விபீ⁴ஷண꞉ ஸமுத்பத்ய நிக்³ருஹீதோ யத்³ருச்ச²யா ।
தி³ஶ꞉ ப்ரவ்ராஜித꞉ ஸர்வேர்லக்ஷ்மண꞉ ப்லவகை³꞉ ஸஹ ॥ 25 ॥

ஸுக்³ரீவோ க்³ரீவயா ஶேதே ப⁴க்³நயா ப்லவகா³தி⁴ப꞉ ।
நிரஸ்தஹநுக꞉ ஶேதே ஹநுமாந்ராக்ஷஸைர்ஹத꞉ ॥ 26 ॥

ஜாம்ப³வாநத² ஜாநுப்⁴யாமுத்பதந்நிஹதோ யுதி⁴ ।
பட்டிஶைர்ப³ஹுபி⁴ஶ்சி²ந்நோ நிக்ருத்த꞉ பாத³போ யதா² ॥ 27 ॥

மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³ஶ்சோபௌ⁴ நிஹதௌ வாநரர்ஷபௌ⁴ ।
நிஶ்வஸந்தௌ ருத³ந்தௌ ச ருதி⁴ரேண பரிப்லுதௌ ॥ 28 ॥

அஸிநா வ்யாயதௌ சி²ந்நௌ மத்⁴யே ஹ்யரிநிஷூத³நௌ ।
அநுதிஷ்ட²தி மேதி³ந்யாம் பநஸ꞉ பநஸோ யதா² ॥ 29 ॥

நாராசைர்ப³ஹுபி⁴ஶ்சி²ந்ந꞉ ஶேதே த³ர்யாம் த³ரீமுக²꞉ ।
குமுத³ஸ்து மஹாதேஜா நிஷ்கூஜ꞉ ஸாயகை꞉ க்ருத꞉ ॥ 30 ॥

அங்க³தோ³ ப³ஹுபி⁴ஶ்சி²ந்ந꞉ ஶரைராஸாத்³ய ராக்ஷஸை꞉ ।
பதிதோ ருதி⁴ரோத்³கா³ரீ க்ஷிதௌ நிபதிதாங்க³த³꞉ ॥ 31 ॥

ஹரயோ மதி²தா நாகை³ரத²ஜாதைஸ்ததா²(அ)பரே ।
ஶாயிதா ம்ருதி³தாஶ்சாஶ்வைர்வாயுவேகை³ரிவாம்பு³தா³꞉ ॥ 32 ॥

ப்ரஹ்ருதாஶ்சாபரே த்ரஸ்தா ஹந்யமாநா ஜக⁴ந்யத꞉ ।
அபி⁴த்³ருதாஸ்து ரக்ஷோபி⁴꞉ ஸிம்ஹைரிவ மஹாத்³விபா꞉ ॥ 33 ॥

ஸாக³ரே பதிதா꞉ கேசித்கேசித்³க³க³நமாஶ்ரிதா꞉ ।
ருக்ஷா வ்ருக்ஷாநுபாரூடா⁴ வாநரீம் வ்ருத்திமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 34 ॥

ஸாக³ரஸ்ய ச தீரேஷு ஶைலேஷு ச வநேஷு ச ।
பிங்க³ளாஸ்தே விரூபாக்ஷைர்ப³ஹுபி⁴ர்ப³ஹவோ ஹதா꞉ ॥ 35 ॥

ஏவம் தவ ஹதோ ப⁴ர்தா ஸஸைந்யோ மம ஸேநயா ।
க்ஷதஜார்த்³ரம் ரஜோத்⁴வஸ்தமித³ம் சாஸ்யாஹ்ருதம் ஶிர꞉ ॥ 36 ॥

தத꞉ பரமது³ர்த⁴ர்ஷோ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
ஸீதாயாமுபஶ்ருண்வந்த்யாம் ராக்ஷஸீமித³மப்³ரவீத் ॥ 37 ॥

ராக்ஷஸம் க்ரூரகர்மாணம் வித்³யுஜ்ஜிஹ்வம் த்வமாநய ।
யேந தத்³ராக⁴வஶிர꞉ ஸங்க்³ராமாத்ஸ்வயமாஹ்ருதம் ॥ 38 ॥

வித்³யுஜ்ஜிஹ்வஸ்ததோ க்³ருஹ்ய ஶிரஸ்தத்ஸஶராஸநம் ।
ப்ரணாமம் ஶிரஸா க்ருத்வா ராவணஸ்யாக்³ரத꞉ ஸ்தி²த꞉ ॥ 39 ॥

தமப்³ரவீத்ததோ ராஜா ராவணோ ராக்ஷஸம் ஸ்தி²தம் ।
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வம் மஹாஜிஹ்வம் ஸமீபபரிவர்திநம் ॥ 40 ॥

அக்³ரத꞉ குரு ஸீதாயா꞉ ஶீக்⁴ரம் தா³ஶரதே²꞉ ஶிர꞉ ।
அவஸ்தா²ம் பஶ்சிமாம் ப⁴ர்து꞉ க்ருபணா ஸாது⁴ பஶ்யது ॥ 41 ॥

ஏவமுக்தம் து தத்³ரக்ஷ꞉ ஶிரஸ்தத்ப்ரியத³ர்ஶநம் ।
உப நிக்ஷிப்ய ஸீதாயா꞉ க்ஷிப்ரமந்தரதீ⁴யத ॥ 42 ॥

ராவணஶ்சாபி சிக்ஷேப பா⁴ஸ்வரம் கார்முகம் மஹத் ।
த்ரிஷு லோகேஷு விக்²யாதம் ஸீதாமித³முவாச ச ॥ 43 ॥

இத³ம் தத்தவ ராமஸ்ய கார்முகம் ஜ்யாஸமாயுதம் ।
இஹ ப்ரஹஸ்தேநாநீதம் ஹத்வா தம் நிஶி மாநுஷம் ॥ 44 ॥

ஸ வித்³யுஜ்ஜிஹ்வேந ஸஹைவ தச்சி²ரோ
த⁴நுஶ்ச பூ⁴மௌ விநிகீர்ய ராவண꞉ ।
விதே³ஹராஜஸ்ய ஸுதாம் யஶஸ்விநீம்
ததோ(அ)ப்³ரவீத்தாம் ப⁴வ மே வஶாநுகா³ ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 31 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (32) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed