Yuddha Kanda Sarga 32 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (32)


॥ ஸீதாவிளாப꞉ ॥

ஸா ஸீதா தச்சி²ரோ த்³ருஷ்ட்வா தச்ச கார்முகமுத்தமம் ।
ஸுக்³ரீவப்ரதிஸம்ஸர்க³மாக்²யாதம் ச ஹநூமதா ॥ 1 ॥

நயநே முக²வர்ணம் ச ப⁴ர்துஸ்தத்ஸத்³ருஶம் முக²ம் ।
கேஶாந்கேஶாந்ததே³ஶம் ச தம் ச சூடா³மணிம் ஶுப⁴ம் ॥ 2 ॥

ஏதை꞉ ஸர்வைரபி⁴ஜ்ஞாநைரபி⁴ஜ்ஞாய ஸுது³꞉கி²தா ।
விஜக³ர்ஹே(அ)த்ர கைகேயீம் க்ரோஶந்தீ குரரீ யதா² ॥ 3 ॥

ஸகாமா ப⁴வ கைகேயி ஹதோ(அ)யம் குலநந்த³ந꞉ ।
குலமுத்ஸாதி³தம் ஸர்வம் த்வயா கலஹஶீலயா ॥ 4 ॥

ஆர்யேண கிம் தே கைகேயி க்ருதம் ராமேண விப்ரியம் ।
தத்³க்³ருஹாச்சீரவஸநம் த³த்த்வா ப்ரவ்ராஜிதோ வநம் ॥ 5 ॥

[* இதா³நீம் ஸ ஹி த⁴ர்மாத்மா ராக்ஷஸைஶ்ச கத²ம் ஹத꞉ । *]
ஏவமுக்த்வா து வைதே³ஹீ வேபமாநா தபஸ்விநீ ॥ 6 ॥

ஜகா³ம ஜக³தீம் பா³லா சி²ந்நா து கத³ளீ யதா² ।
ஸா முஹூர்தாத்ஸமாஶ்வாஸ்ய ப்ரதிலப்⁴ய ச சேதநாம் ॥ 7 ॥

தச்சி²ர꞉ ஸமுபாக்⁴ராய விளலாபாயதேக்ஷணா ।
ஹா ஹதா(அ)ஸ்மி மஹாபா³ஹோ வீரவ்ரதமநுவ்ரதா ॥ 8 ॥

இமாம் தே பஶ்சிமாவஸ்தா²ம் க³தா(அ)ஸ்மி வித⁴வா க்ருதா ।
ப்ரத²மம் மரணம் நார்யோ ப⁴ர்துர்வைகு³ண்யமுச்யதே ॥ 9 ॥

ஸுவ்ருத்த꞉ ஸாது⁴வ்ருத்தாயா꞉ ஸம்வ்ருத்தஸ்த்வம் மமாக்³ரத꞉ ।
து³꞉கா²த்³து³꞉க²ம் ப்ரபந்நாயா மக்³நாயா ஶோகஸாக³ரே ॥ 10 ॥

யோ ஹி மாமுத்³யதஸ்த்ராதும் ஸோ(அ)பி த்வம் விநிபாதித꞉ ।
ஸா ஶ்வஶ்ரூர்மம கௌஸல்யா த்வயா புத்ரேண ராக⁴வ ॥ 11 ॥

வத்ஸேநேவ யதா² தே⁴நுர்விவத்ஸா வத்ஸலா க்ருதா ।
ஆதி³ஷ்டம் தீ³ர்க⁴மாயுஸ்தே யைரசிந்த்யபராக்ரம ॥ 12 ॥

அந்ருதம் வசநம் தேஷாமல்பாயுரஸி ராக⁴வ ।
அத²வா நஶ்யதி ப்ரஜ்ஞா ப்ராஜ்ஞஸ்யாபி ஸதஸ்தவ ॥ 13 ॥

பசத்யேநம் யதா² காலோ பூ⁴தாநாம் ப்ரப⁴வோ ஹ்யயம் ।
அத்³ருஷ்டம் ம்ருத்யுமாபந்ந꞉ கஸ்மாத்த்வம் நயஶாஸ்த்ரவித் ॥ 14 ॥

வ்யஸநாநாமுபாயஜ்ஞ꞉ குஶலோ ஹ்யஸி வர்ஜநே ।
ததா² த்வம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய ரௌத்³ரயாதிந்ருஶம்ஸயா ॥ 15 ॥

காலராத்ர்யா மமாச்சி²த்³ய ஹ்ருத꞉ கமலலோசந ।
உபஶேஷே மஹாபா³ஹோ மாம் விஹாய தபஸ்விநீம் ॥ 16 ॥

ப்ரியாமிவ ஸமாஶ்லிஷ்ய ப்ருதி²வீம் புருஷர்ஷப⁴ ।
அர்சிதம் ஸததம் யத்தத்³க³ந்த⁴மால்யைர்மயா தவ ॥ 17 ॥

இத³ம் தே மத்ப்ரியம் வீர த⁴நு꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணம் ।
பித்ரா த³ஶரதே²ந த்வம் ஶ்வஶுரேண மமாநக⁴ ॥ 18 ॥

ஸர்வைஶ்ச பித்ருபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் நூநம் ஸ்வர்கே³ ஸமாக³த꞉ ।
தி³வி நக்ஷத்ரபூ⁴தஸ்த்வம் மஹத்கர்மக்ருதாம் ப்ரியம் ॥ 19 ॥

புண்யம் ராஜர்ஷிவம்ஶம் த்வமாத்மந꞉ ஸமவேக்ஷஸே ।
கிம் மாம் ந ப்ரேக்ஷஸே ராஜந் கிம் மாம் ந ப்ரதிபா⁴ஷஸே ॥ 20 ॥

பா³லாம் பா³ல்யேந ஸம்ப்ராப்தாம் பா⁴ர்யாம் மாம் ஸஹசாரிணீம் ।
ஸம்ஶ்ருதம் க்³ருஹ்ணதா பாணிம் சரிஷ்யாமீதி யத்த்வயா ॥ 21 ॥

ஸ்மர தந்மம காகுத்ஸ்த² நய மாமபி து³꞉கி²தாம் ।
கஸ்மாந்மாமபஹாய த்வம் க³தோ க³திமதாம் வர ॥ 22 ॥

அஸ்மால்லோகாத³மும் லோகம் த்யக்த்வா மாமபி து³꞉கி²தாம் ।
கல்யாணைருசிதம் யத்தத்பரிஷ்வக்தம் மயைவ து ॥ 23 ॥

க்ரவ்யாதை³ஸ்தச்ச²ரீரம் தே நூநம் விபரிக்ருஷ்யதே ।
அக்³நிஷ்டோமாதி³பி⁴ர்யஜ்ஞைரிஷ்டவாநாப்தத³க்ஷிணை꞉ ॥ 24 ॥

அக்³நிஹோத்ரேண ஸம்ஸ்காரம் கேந த்வம் து ந லப்ஸ்யஸே ।
ப்ரவ்ரஜ்யாமுபபந்நாநாம் த்ரயாணாமேகமாக³தம் ॥ 25 ॥

பரிப்ரக்ஷ்யதி கௌஸல்யா லக்ஷ்மணம் ஶோகலாலஸா ।
ஸ தஸ்யா꞉ பரிப்ருச்ச²ந்த்யா வத⁴ம் மித்ரப³லஸ்ய தே ॥ 26 ॥

தவ சாக்²யாஸ்யதே நூநம் நிஶாயாம் ராக்ஷஸைர்வத⁴ம் ।
ஸா த்வாம் ஸுப்தம் ஹதம் ஶ்ருத்வா மாம் ச ரக்ஷோக்³ருஹம் க³தாம் ॥ 27 ॥

ஹ்ருத³யேநாவதீ³ர்ணேந ந ப⁴விஷ்யதி ராக⁴வ ।
மம ஹேதோரநார்யாயா ஹ்யநர்ஹ꞉ பார்தி²வாத்மஜ꞉ ॥ 28 ॥

ராம꞉ ஸாக³ரமுத்தீர்ய ஸத்த்வவாந்கோ³ஷ்பதே³ ஹத꞉ ।
அஹம் தா³ஶரதே²நோடா⁴ மோஹாத்ஸ்வகுலபாம்ஸநீ ॥ 29 ॥

ஆர்யபுத்ரஸ்ய ராமஸ்ய பா⁴ர்யா ம்ருத்யுரஜாயத ।
நூநமந்யாம் மயா ஜாதிம் வாரிதம் தா³நமுத்தமம் ॥ 30 ॥

யா(அ)ஹமத்³யேஹ ஶோசாமி பா⁴ர்யா ஸர்வாதிதே²ரபி ।
ஸாது⁴ பாதய மாம் க்ஷிப்ரம் ராமஸ்யோபரி ராவண ॥ 31 ॥

ஸமாநய பதிம் பத்ந்யா குரு கல்யாணமுத்தமம் ।
ஶிரஸா மே ஶிரஶ்சாஸ்ய காயம் காயேந யோஜய ॥ 32 ॥

ராவணாநுக³மிஷ்யாமி க³திம் ப⁴ர்துர்மஹாத்மந꞉ ।
[* முஹூர்தமபி நேச்சா²மி ஜீவிதும் பாபஜீவிதா *] ॥ 33 ॥

இதி ஸா து³꞉க²ஸந்தப்தா விளலாபாயதேக்ஷணா ।
ப⁴ர்து꞉ ஶிரோ த⁴நுஸ்தத்ர ஸமீக்ஷ்ய ச புந꞉ புந꞉ ॥ 34 ॥

ஏவம் லாலப்யமாநாயாம் ஸீதாயாம் தத்ர ராக்ஷஸ꞉ ।
அபி⁴சக்ராம ப⁴ர்தாரமநீகஸ்த²꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 35 ॥

விஜயஸ்வார்யபுத்ரேதி ஸோ(அ)பி⁴வாத்³ய ப்ரஸாத்³ய ச ।
ந்யவேத³யத³நுப்ராப்தம் ப்ரஹஸ்தம் வாஹிநீபதிம் ॥ 36 ॥

அமாத்யை꞉ ஸஹிதை꞉ ஸர்வை꞉ ப்ரஹஸ்த꞉ ஸமுபஸ்தி²த꞉ ।
தேந த³ர்ஶநகாமேந வயம் ப்ரஸ்தா²பிதா꞉ ப்ரபோ⁴ ॥ 37 ॥

நூநமஸ்தி மஹாராஜ ராஜபா⁴வாத் க்ஷமாந்விதம் ।
கிஞ்சிதா³த்யயிகம் கார்யம் தேஷாம் த்வம் த³ர்ஶநம் குரு ॥ 38 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா த³ஶக்³ரீவோ ராக்ஷஸப்ரதிவேதி³தம் ।
அஶோகவநிகாம் த்யக்த்வா மந்த்ரிணாம் த³ர்ஶநம் யயௌ ॥ 39 ॥

ஸ து ஸர்வம் ஸமர்த்²யைவ மந்த்ரிபி⁴꞉ க்ருத்யமாத்மந꞉ ।
ஸபா⁴ம் ப்ரவிஶ்ய வித³தே⁴ விதி³த்வா ராமவிக்ரமம் ॥ 40 ॥

அந்தர்தா⁴நம் து தச்சீ²ர்ஷம் தச்ச கார்முகமுத்தமம் ।
ஜகா³ம ராவணஸ்யைவ நிர்யாணஸமநந்தரம் ॥ 41 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்து தை꞉ ஸார்த⁴ம் மந்த்ரிபி⁴ர்பீ⁴மவிக்ரமை꞉ ।
ஸமர்த²யாமாஸ ததா³ ராமகார்யவிநிஶ்சயம் ॥ 42 ॥

அவிதூ³ரஸ்தி²தாந்ஸர்வாந்ப³லாத்⁴யக்ஷாந்ஹிதைஷிண꞉ ।
அப்³ரவீத்காலஸத்³ருஶம் ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 43 ॥

ஶீக்⁴ரம் பே⁴ரீநிநாதே³ந ஸ்பு²டகோணாஹதேந மே ।
ஸமாநயத்⁴வம் ஸைந்யாநி வக்தவ்யம் ச ந காரணம் ॥ 44 ॥

ததஸ்ததே²தி ப்ரதிக்³ருஹ்ய தத்³வசோ
ப³லாதி⁴பாஸ்தே மஹதா³த்மநோ ப³லம் ।
ஸமாநயம்ஶ்சைவ ஸமாக³மம் ச தே
ந்யவேத³யந்ப⁴ர்தரி யுத்³த⁴காங்க்ஷிணி ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 32 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (33) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: