Yuddha Kanda Sarga 33 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (33)


॥ ஸரமாஸமாஶ்வாஸநம் ॥

ஸீதாம் து மோஹிதாம் த்³ருஷ்ட்வா ஸரமா நாம ராக்ஷஸீ ।
ஆஸஸாதா³த² வைதே³ஹீம் ப்ரியாம் ப்ரணயிநீ ஸகீ²ம் ॥ 1 ॥

மோஹிதாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ஸீதாம் பரமது³꞉கி²தாம் ।
ஆஶ்வாஸயாமாஸ ததா³ ஸரமா ம்ருது³பா⁴ஷிணீ ॥ 2 ॥

ஸா ஹி தத்ர க்ருதா மித்ரம் ஸீதயா ரக்ஷ்யமாணயா ।
ரக்ஷந்தீ ராவணாதி³ஷ்டா ஸாநுக்ரோஶா த்³ருட⁴வ்ரதா ॥ 3 ॥

ஸா த³த³ர்ஶ தத꞉ ஸீதாம் ஸரமா நஷ்டசேதநாம் ।
உபாவ்ருத்யோத்தி²தாம் த்⁴வஸ்தாம் வட³வாமிவ பாம்ஸுலாம் ॥ 4 ॥

தாம் ஸமாஶ்வாஸயாமாஸ ஸகீ²ஸ்நேஹேந ஸுவ்ரதா ।
ஸமாஶ்வஸிஹி வைதே³ஹி மாபூ⁴த்தே மநஸோ வ்யதா² ॥ 5 ॥

உக்தா யத்³ராவணேந த்வம் ப்ரத்யுக்தம் ச ஸ்வயம் த்வயா ।
ஸகீ²ஸ்நேஹேந தத்³பீ⁴ரு மயா ஸர்வம் ப்ரதிஶ்ருதம் ॥ 6 ॥

லீநயா க³க³நே ஶூந்யே ப⁴யமுத்ஸ்ருஜ்ய ராவணாத் ।
தவ ஹேதோர்விஶாலாக்ஷி ந ஹி மே ஜீவிதம் ப்ரியம் ॥ 7 ॥

ஸ ஸம்ப்⁴ராந்தஶ்ச நிஷ்க்ராந்தோ யத்க்ருதே ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
தச்ச மே விதி³தம் ஸர்வமபி⁴நிஷ்க்ரம்ய மைதி²லி ॥ 8 ॥

ந ஶக்யம் ஸௌப்திகம் கர்தும் ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ।
வத⁴ஶ்ச புருஷவ்யாக்⁴ரே தஸ்மிந்நைவோபபத்³யதே ॥ 9 ॥

ந த்வேவ வாநரா ஹந்தும் ஶக்யா꞉ பாத³பயோதி⁴ந꞉ ।
ஸுரா தே³வர்ஷபே⁴ணேவ ராமேண ஹி ஸுரக்ஷிதா꞉ ॥ 10 ॥

தீ³ர்க⁴வ்ருத்தபு⁴ஜ꞉ ஶ்ரீமாந்மஹோரஸ்க꞉ ப்ரதாபவாந் ।
த⁴ந்வீ ஸம்ஹநநோபேதோ த⁴ர்மாத்மா பு⁴வி விஶ்ருத꞉ ॥ 11 ॥

விக்ராந்தோ ரக்ஷிதா நித்யமாத்மநஶ்ச பரஸ்ய ச ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா குஶலீ நயஶாஸ்த்ரவித் ॥ 12 ॥ [குலீநோ]

ஹந்தா பரப³லௌகா⁴நாமசிந்த்யப³லபௌருஷ꞉ ।
ந ஹதோ ராக⁴வ꞉ ஶ்ரீமாந் ஸீதே ஶத்ருநிப³ர்ஹண꞉ ॥ 13 ॥

அயுக்தபு³த்³தி⁴க்ருத்யேந ஸர்வபூ⁴தவிரோதி⁴நா ।
இயம் ப்ரயுக்தா ரௌத்³ரேண மாயா மாயாவிதா³ த்வயி ॥ 14 ॥

ஶோகஸ்தே விக³த꞉ ஸர்வ꞉ கல்யாணம் த்வாமுபஸ்தி²தம் ।
த்⁴ருவம் த்வாம் ப⁴ஜதே லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரியம் ப்ரீதிகரம் ஶ்ருணு ॥ 15 ॥

உத்தீர்ய ஸாக³ரம் ராம꞉ ஸஹ வாநரஸேநயா ।
ஸந்நிவிஷ்ட꞉ ஸமுத்³ரஸ்ய தீரமாஸாத்³ய த³க்ஷிணம் ॥ 16 ॥

த்³ருஷ்டோ மே பரிபூர்ணார்த²꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
ஸ ஹி தை꞉ ஸாக³ராந்தஸ்தை²ர்ப³லைஸ்திஷ்ட²தி ரக்ஷித꞉ ॥ 17 ॥

அநேந ப்ரேஷிதா யே ச ராக்ஷஸா லகு⁴விக்ரமா꞉ ।
ராக⁴வஸ்தீர்ண இத்யேவ ப்ரவ்ருத்திஸ்தைரிஹாஹ்ருதா ॥ 18 ॥

ஸ தாம் ஶ்ருத்வா விஶாலாக்ஷி ப்ரவ்ருத்திம் ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
ஏஷ மந்த்ரயதே ஸர்வை꞉ ஸசிவை꞉ ஸஹ ராவண꞉ ॥ 19 ॥

இதி ப்³ருவாணா ஸரமா ராக்ஷஸீ ஸீதயா ஸஹ ।
ஸர்வோத்³யோகே³ந ஸைந்யாநாம் ஶப்³த³ம் ஶுஶ்ராவ பை⁴ரவம் ॥ 20 ॥

த³ண்ட³நிர்கா⁴தவாதி³ந்யா꞉ ஶ்ருத்வா பே⁴ர்யா மஹாஸ்வநம் ।
உவாச ஸரமா ஸீதாமித³ம் மது⁴ரபா⁴ஷிணீ ॥ 21 ॥

ஸந்நாஹஜநநீ ஹ்யேஷா பை⁴ரவா பீ⁴ரு பே⁴ரிகா ।
பே⁴ரீநாத³ம் ச க³ம்பீ⁴ரம் ஶ்ருணு தோயத³நி꞉ஸ்வநம் ॥ 22 ॥

கல்ப்யந்தே மத்தமாதங்கா³ யுஜ்யந்தே ரத²வாஜிந꞉ ।
ஹ்ருஷ்யந்தே துரகா³ரூடா⁴꞉ ப்ராஸஹஸ்தா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 23 ॥

தத்ர தத்ர ச ஸந்நத்³தா⁴꞉ ஸம்பதந்தி பதா³தய꞉ ।
ஆபூர்யந்தே ராஜமார்கா³꞉ ஸைந்யைரத்³பு⁴தத³ர்ஶநை꞉ ॥ 24 ॥

வேக³வத்³பி⁴ர்நத³த்³பி⁴ஶ்ச தோயௌகை⁴ரிவ ஸாக³ர꞉ ।
ஶஸ்த்ராணாம் ச ப்ரஸந்நாநாம் சர்மணாம் வர்மணாம் ததா² ॥ 25 ॥

ரத²வாஜிக³ஜாநாம் ச பூ⁴ஷிதாநாம் ச ரக்ஷஸாம் ।
ப்ரபா⁴ம் விஸ்ருஜதாம் பஶ்ய நாநாவர்ணாம் ஸமுத்தி²தாம் ॥ 26 ॥

வநம் நிர்த³ஹதோ க⁴ர்மே யதா² ரூபம் விபா⁴வஸோ꞉ ।
க⁴ண்டாநாம் ஶ்ருணு நிர்கோ⁴ஷம் ரதா²நாம் ஶ்ருணு நி꞉ஸ்வநம் ॥ 27 ॥

ஹயாநாம் ஹேஷமாணாநாம் ஶ்ருணு தூர்யத்⁴வநிம் யதா² ।
உத்³யதாயுத⁴ஹஸ்தாநாம் ராக்ஷஸேந்த்³ராநுயாயிநாம் ॥ 28 ॥

ஸம்ப்⁴ரமோ ரக்ஷஸாமேஷ துமுலோ ரோமஹர்ஷண꞉ ।
ஶ்ரீஸ்த்வாம் ப⁴ஜதி ஶோகக்⁴நீ ரக்ஷஸாம் ப⁴யமாக³தம் ॥ 29 ॥

ராம꞉ கமலபத்ராக்ஷோ(அ)தை³த்யாநாமிவ வாஸவ꞉ ।
விநிர்ஜித்ய ஜிதக்ரோத⁴ஸ்த்வாமசிந்த்யபராக்ரம꞉ ॥ 30 ॥

ராவணம் ஸமரே ஹத்வா ப⁴ர்தா த்வாதி⁴க³மிஷ்யதி ।
விக்ரமிஷ்யதி ரக்ஷ꞉ஸு ப⁴ர்தா தே ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 31 ॥

யதா² ஶத்ருஷு ஶத்ருக்⁴நோ விஷ்ணுநா ஸஹ வாஸவ꞉ ।
ஆக³தஸ்ய ஹி ராமஸ்ய க்ஷிப்ரமங்கக³தாம் ஸதீம் ॥ 32 ॥

அஹம் த்³ரக்ஷ்யாமி ஸித்³தா⁴ர்தா²ம் த்வாம் ஶத்ரௌ விநிபாதிதே ।
அஶ்ரூண்யாநந்த³ஜாநி த்வம் வர்தயிஷ்யஸி ஶோப⁴நே ॥ 33 ॥

ஸமாக³ம்ய பரிஷ்வஜ்ய தஸ்யோரஸி மஹோரஸ꞉ ।
அசிராந்மோக்ஷ்யதே ஸீதே தே³வி தே ஜக⁴நம் க³தாம் ॥ 34 ॥

த்⁴ருதாமேதாம் ப³ஹூந்மாஸாந்வேணீம் ராமோ மஹாப³ல꞉ ।
தஸ்ய த்³ருஷ்ட்வா முக²ம் தே³வி பூர்ணசந்த்³ரமிவோதி³தம் ॥ 35 ॥

மோக்ஷ்யஸே ஶோகஜம் வாரி நிர்மோகமிவ பந்நகீ³ ।
ராவணம் ஸமரே ஹத்வா ந சிராதே³வ மைதி²லி ॥ 36 ॥

த்வயா ஸமக்³ர꞉ ப்ரியயா ஸுகா²ர்ஹோ லப்ஸ்யதே ஸுக²ம் ।
ஸமாக³தா த்வம் வீர்யேண மோதி³ஷ்யஸி மஹாத்மநா ।
ஸுவர்ஷேண ஸமாயுக்தா யதா² ஸஸ்யேந மேதி³நீ ॥ 37 ॥

கி³ரிவரமபி⁴தோ(அ)நுவர்தமாநோ
ஹய இவ மண்ட³லமாஶு ய꞉ கரோதி ।
தமிஹ ஶரணமப்⁴யுபேஹி தே³வம்
தி³வஸகரம் ப்ரப⁴வோ ஹ்யயம் ப்ரஜாநாம் ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 33 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (34) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: