Yuddha Kanda Sarga 33 – యుద్ధకాండ త్రయస్త్రింశః సర్గః (౩౩)


|| సరమాసమాశ్వాసనమ్ ||

సీతాం తు మోహితాం దృష్ట్వా సరమా నామ రాక్షసీ |
ఆససాదాథ వైదేహీం ప్రియాం ప్రణయినీ సఖీమ్ || ౧ ||

మోహితాం రాక్షసేంద్రేణ సీతాం పరమదుఃఖితామ్ |
ఆశ్వాసయామాస తదా సరమా మృదుభాషిణీ || ౨ ||

సా హి తత్ర కృతా మిత్రం సీతయా రక్ష్యమాణయా |
రక్షంతీ రావణాదిష్టా సానుక్రోశా దృఢవ్రతా || ౩ ||

సా దదర్శ తతః సీతాం సరమా నష్టచేతనామ్ |
ఉపావృత్యోత్థితాం ధ్వస్తాం వడవామివ పాంసులామ్ || ౪ ||

తాం సమాశ్వాసయామాస సఖీస్నేహేన సువ్రతా |
సమాశ్వసిహి వైదేహి మాభూత్తే మనసో వ్యథా || ౫ ||

ఉక్తా యద్రావణేన త్వం ప్రత్యుక్తం చ స్వయం త్వయా |
సఖీస్నేహేన తద్భీరు మయా సర్వం ప్రతిశ్రుతమ్ || ౬ ||

లీనయా గగనే శూన్యే భయముత్సృజ్య రావణాత్ |
తవ హేతోర్విశాలాక్షి న హి మే జీవితం ప్రియమ్ || ౭ ||

స సంభ్రాంతశ్చ నిష్క్రాంతో యత్కృతే రాక్షసాధిపః |
తచ్చ మే విదితం సర్వమభినిష్క్రమ్య మైథిలి || ౮ ||

న శక్యం సౌప్తికం కర్తుం రామస్య విదితాత్మనః |
వధశ్చ పురుషవ్యాఘ్రే తస్మిన్నైవోపపద్యతే || ౯ ||

న త్వేవ వానరా హంతుం శక్యాః పాదపయోధినః |
సురా దేవర్షభేణేవ రామేణ హి సురక్షితాః || ౧౦ ||

దీర్ఘవృత్తభుజః శ్రీమాన్మహోరస్కః ప్రతాపవాన్ |
ధన్వీ సంహననోపేతో ధర్మాత్మా భువి విశ్రుతః || ౧౧ ||

విక్రాంతో రక్షితా నిత్యమాత్మనశ్చ పరస్య చ |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా కుశలీ నయశాస్త్రవిత్ || ౧౨ || [కులీనో]

హంతా పరబలౌఘానామచింత్యబలపౌరుషః |
న హతో రాఘవః శ్రీమాన్ సీతే శత్రునిబర్హణః || ౧౩ ||

అయుక్తబుద్ధికృత్యేన సర్వభూతవిరోధినా |
ఇయం ప్రయుక్తా రౌద్రేణ మాయా మాయావిదా త్వయి || ౧౪ ||

శోకస్తే విగతః సర్వః కల్యాణం త్వాముపస్థితమ్ |
ధ్రువం త్వాం భజతే లక్ష్మీః ప్రియం ప్రీతికరం శృణు || ౧౫ ||

ఉత్తీర్య సాగరం రామః సహ వానరసేనయా |
సన్నివిష్టః సముద్రస్య తీరమాసాద్య దక్షిణమ్ || ౧౬ ||

దృష్టో మే పరిపూర్ణార్థః కాకుత్స్థః సహలక్ష్మణః |
స హి తైః సాగరాంతస్థైర్బలైస్తిష్ఠతి రక్షితః || ౧౭ ||

అనేన ప్రేషితా యే చ రాక్షసా లఘువిక్రమాః |
రాఘవస్తీర్ణ ఇత్యేవ ప్రవృత్తిస్తైరిహాహృతా || ౧౮ ||

స తాం శ్రుత్వా విశాలాక్షి ప్రవృత్తిం రాక్షసాధిపః |
ఏష మంత్రయతే సర్వైః సచివైః సహ రావణః || ౧౯ ||

ఇతి బ్రువాణా సరమా రాక్షసీ సీతయా సహ |
సర్వోద్యోగేన సైన్యానాం శబ్దం శుశ్రావ భైరవమ్ || ౨౦ ||

దండనిర్ఘాతవాదిన్యాః శ్రుత్వా భేర్యా మహాస్వనమ్ |
ఉవాచ సరమా సీతామిదం మధురభాషిణీ || ౨౧ ||

సన్నాహజననీ హ్యేషా భైరవా భీరు భేరికా |
భేరీనాదం చ గంభీరం శృణు తోయదనిఃస్వనమ్ || ౨౨ ||

కల్ప్యంతే మత్తమాతంగా యుజ్యంతే రథవాజినః |
హృష్యంతే తురగారూఢాః ప్రాసహస్తాః సహస్రశః || ౨౩ ||

తత్ర తత్ర చ సన్నద్ధాః సంపతంతి పదాతయః |
ఆపూర్యంతే రాజమార్గాః సైన్యైరద్భుతదర్శనైః || ౨౪ ||

వేగవద్భిర్నదద్భిశ్చ తోయౌఘైరివ సాగరః |
శస్త్రాణాం చ ప్రసన్నానాం చర్మణాం వర్మణాం తథా || ౨౫ ||

రథవాజిగజానాం చ భూషితానాం చ రక్షసామ్ |
ప్రభాం విసృజతాం పశ్య నానావర్ణాం సముత్థితామ్ || ౨౬ ||

వనం నిర్దహతో ఘర్మే యథా రూపం విభావసోః |
ఘంటానాం శృణు నిర్ఘోషం రథానాం శృణు నిఃస్వనమ్ || ౨౭ ||

హయానాం హేషమాణానాం శృణు తూర్యధ్వనిం యథా |
ఉద్యతాయుధహస్తానాం రాక్షసేంద్రానుయాయినామ్ || ౨౮ ||

సంభ్రమో రక్షసామేష తుములో రోమహర్షణః |
శ్రీస్త్వాం భజతి శోకఘ్నీ రక్షసాం భయమాగతమ్ || ౨౯ ||

రామః కమలపత్రాక్షోఽదైత్యానామివ వాసవః |
వినిర్జిత్య జితక్రోధస్త్వామచింత్యపరాక్రమః || ౩౦ ||

రావణం సమరే హత్వా భర్తా త్వాధిగమిష్యతి |
విక్రమిష్యతి రక్షఃసు భర్తా తే సహలక్ష్మణః || ౩౧ ||

యథా శత్రుషు శత్రుఘ్నో విష్ణునా సహ వాసవః |
ఆగతస్య హి రామస్య క్షిప్రమంకగతాం సతీమ్ || ౩౨ ||

అహం ద్రక్ష్యామి సిద్ధార్థాం త్వాం శత్రౌ వినిపాతితే |
అశ్రూణ్యానందజాని త్వం వర్తయిష్యసి శోభనే || ౩౩ ||

సమాగమ్య పరిష్వజ్య తస్యోరసి మహోరసః |
అచిరాన్మోక్ష్యతే సీతే దేవి తే జఘనం గతామ్ || ౩౪ ||

ధృతామేతాం బహూన్మాసాన్వేణీం రామో మహాబలః |
తస్య దృష్ట్వా ముఖం దేవి పూర్ణచంద్రమివోదితమ్ || ౩౫ ||

మోక్ష్యసే శోకజం వారి నిర్మోకమివ పన్నగీ |
రావణం సమరే హత్వా న చిరాదేవ మైథిలి || ౩౬ ||

త్వయా సమగ్రః ప్రియయా సుఖార్హో లప్స్యతే సుఖమ్ |
సమాగతా త్వం వీర్యేణ మోదిష్యసి మహాత్మనా |
సువర్షేణ సమాయుక్తా యథా సస్యేన మేదినీ || ౩౭ ||

గిరివరమభితోఽనువర్తమానో
హయ ఇవ మండలమాశు యః కరోతి |
తమిహ శరణమభ్యుపేహి దేవం
దివసకరం ప్రభవో హ్యయం ప్రజానామ్ || ౩౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్రయస్త్రింశః సర్గః || ౩౩ ||

యుద్ధకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed