Yuddha Kanda Sarga 34 – యుద్ధకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪)


|| రావణనిశ్చయకథనమ్ ||

అథ తాం జాతసంతాపాం తేన వాక్యేన మోహితామ్ |
సరమా హ్లాదయామాస పృథివీం ద్యౌరివాంభసా || ౧ ||

తతస్తస్యా హితం సఖ్యాశ్చికీర్షంతీ సఖీవచః |
ఉవాచ కాలే కాలజ్ఞా స్మితపూర్వాభిభాషిణీ || ౨ ||

ఉత్సహేయమహం గత్వా త్వద్వాక్యమసితేక్షణే |
నివేద్య కుశలం రామే ప్రతిచ్ఛన్నా నివర్తితుమ్ || ౩ ||

న హి మే క్రమమాణాయా నిరాలంబే విహాయసి |
సమర్థో గతిమన్వేతుం పవనో గరుడోఽపి వా || ౪ ||

ఏవం బ్రువాణాం తాం సీతా సరమాం పునరబ్రవీత్ |
మధురం శ్లక్ష్ణయా వాచా పూర్వం శోకాభిపన్నయా || ౫ ||

సమర్థా గగనం గంతుమపి వా త్వం రసాతలమ్ |
అవగచ్ఛామ్యకర్తవ్యం కర్తవ్యం తే మదంతరే || ౬ ||

మత్ప్రియం యది కర్తవ్యం యది బుద్ధిః స్థిరా తవ |
జ్ఞాతుమిచ్ఛామి తం గత్వా కిం కరోతీతి రావణః || ౭ ||

స హి మాయాబలః క్రూరో రావణః శత్రురావణః |
మాం మోహయతి దుష్టాత్మా పీతమాత్రేవ వారుణీ || ౮ ||

తర్జాపయతి మాం నిత్యం భర్త్సాపయతి చాసకృత్ |
రాక్షసీభిః సుఘోరాభిర్యా మాం రక్షంతి నిత్యశః || ౯ ||

ఉద్విగ్నా శంకితా చాస్మి న స్వస్థం చ మనో మమ |
తద్భయాచ్చాహముద్విగ్నా అశోకవనికాం గతా || ౧౦ ||

యది నామ కథా తస్య నిశ్చితం వాఽపి యద్భవేత్ |
నివేదయేథాః సర్వం తత్పరో మే స్యాదనుగ్రహః || ౧౧ ||

సా త్వేవం బ్రువతీం సీతాం సరమా వల్గుభాషిణీ |
ఉవాచ వదనం తస్యాః స్పృశంతీ బాష్పవిక్లవమ్ || ౧౨ ||

ఏష తే యద్యభిప్రాయస్తదా గచ్ఛామి జానకి |
గృహ్య శత్రోరభిప్రాయముపావృత్తాం చ పశ్య మామ్ || ౧౩ ||

ఏవముక్త్వా తతో గత్వా సమీపం తస్య రక్షసః |
శుశ్రావ కథితం తస్య రావణస్య సమంత్రిణః || ౧౪ ||

సా శ్రుత్వా నిశ్చయం తస్య నిశ్చయజ్ఞా దురాత్మనః |
పునరేవాగమత్ క్షిప్రమశోకవనికాం తదా || ౧౫ ||

సా ప్రవిష్టా పునస్తత్ర దదర్శ జనకాత్మజామ్ |
ప్రతీక్షమాణాం స్వామేవ భ్రష్టపద్మామివ శ్రియమ్ || ౧౬ ||

తాం తు సీతా పునః ప్రాప్తాం సరమాం వల్గుభాషిణీమ్ |
పరిష్వజ్య చ సుస్నిగ్ధం దదౌ చ స్వయమాసనమ్ || ౧౭ ||

ఇహాసీనా సుఖం సర్వమాఖ్యాహి మమ తత్త్వతః |
క్రూరస్య నిశ్చయం తస్య రావణస్య దురాత్మనః || ౧౮ ||

ఏవముక్తా తు సరమా సీతయా వేపమానయా |
కథితం సర్వమాచష్ట రావణస్య సమంత్రిణః || ౧౯ ||

జనన్యా రాక్షసేంద్రో వై త్వన్మోక్షార్థం బృహద్వచః |
అవిద్ధేన చ వైదేహి మంత్రివృద్ధేన బోధితః || ౨౦ ||

దీయతామభిసత్కృత్య మనుజేంద్రాయ మైథిలీ |
నిదర్శనం తే పర్యాప్తం జనస్థానే యదద్భుతమ్ || ౨౧ ||

లంఘనం చ సముద్రస్య దర్శనం చ హనూమతః |
వధం చ రక్షసాం యుద్ధే కః కుర్యాన్మానుషో భువి || ౨౨ ||

ఏవం స మంత్రివృద్ధైశ్చావిద్ధేన బహు భాషితః |
న త్వాముత్సహతే మోక్తుమర్థమర్థపరో యథా || ౨౩ ||

నోత్సహత్యమృతో మోక్తుం యుద్ధే త్వామితి మైథిలి |
సామాత్యస్య నృశంసస్య నిశ్చయో హ్యేష వర్తతే || ౨౪ ||

తదేషా నిశ్చితా బుద్ధిర్మృత్యులోభాదుపస్థితా |
భయాన్న శక్తస్త్వాం మోక్తుమనిరస్తస్తు సంయుగే || ౨౫ ||

రాక్షసానాం చ సర్వేషామాత్మనశ్చ వధేన హి |
నిహత్య రావణం సంఖ్యే సర్వథా నిశితైః శరైః || ౨౬ ||

ప్రతినేష్యతి రామస్త్వామయోధ్యామసితేక్షణే |
ఏతస్మిన్నంతరే శబ్దో భేరీశంఖసమాకులః |
శ్రుతో వానరసైన్యానాం కంపయన్ధరణీతలమ్ || ౨౭ ||

శ్రుత్వా తు తద్వానరసైన్యశబ్దం
లంకాగతా రాక్షసరాజభృత్యాః |
నష్టౌజసో దైన్యపరీతచేష్టాః
శ్రేయో న పశ్యంతి నృపస్య దోషైః || ౨౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః || ౩౪ ||

యుద్ధకాండ పంచత్రింశః సర్గః (౩౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed